دانلود پایان نامه:بررسی تاثیر پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفیت در صنایع قطعه سازی …

دانلود پایان نامه

گرایش :داخلی

عنوان : بررسی تاثیر پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفیت در صنایع قطعه سازی خودرو– مطالعه موردی شرکت سایپاپرس

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد تهران مرکزی

دانشکده مدیریت-گروه بازرگانی

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(.M.A)

گرایش: «داخلی»

عنوان:

بررسی تاثیر پیاده سازی استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفیت در صنایع قطعه سازی خودرو– مطالعه موردی شرکت سایپاپرس

استاد راهنما :

سرکار خانم دکتر عارفه فدوی اصغری

استاد مشاور:

سرکار خانم دکتر اعظم رحیمی نیک

بهار 1393


(در فایل دانلودی نام نویسنده موجود است)
تکه هایی از متن پایان نامه به عنوان نمونه :
(ممکن است هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود ولی در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                                                                                      صفحه
1- فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه………………………………………………………………………………………………………………………………………………..2
1-2- تعریف و بیان مساله تحقیق………………………………………………………………………………………………………………….2
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………3
1-4- اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………….5
1-4-1- اهداف کاربردی (اصلی) …………………………………………………………………………………………………………………5
1-5- سوال های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-5-1- سوال اصلی……………………………………………………………………………………………………………………………………6
1-5-2- سوال های فرعی…………………………………………………………………………………………………………………………….6
1-6- فرضیه های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-6-1- فرضیه اصلی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………..7
1-6-2- فرضیه های فرعی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………7
1-7- مدل مفهومی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………8
1-8- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی………………………………………………………………………………………….9
1-8-11- تعاریف عملیاتی مندرج در مدل تحقیق…………………………………………………………………………………………10
1-8-11-1- اصطلاحات مرتبط با الزامات و مبانی پیاده سازی ISO/TS 16949 در مدل تحقیق……………………..11
1-8-11-2- اصطلاحات مرتبط با اثرگذاری الزامات و مبانی پیاده سازی ISO/TS 16949 بر شاخص های مورد بررسی در مدل تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………..13
1-9- روش تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………………………15
1-9-1- روش اجرایی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………..15
1-10- قلمرو تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………….15
1-10-1- قلمرو زمانی تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….15
1-10-2- قلمرو مکانی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………15
1-10-3- قلمرو موضوعی تحقیق……………………………………………………………………………………………………………….16
1-11- جامعه و حجم نمونه آماری تحقیق……………………………………………………………………………………………………16
1-12- محدودیت های تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………16
 
عنوان                                                                                                                                        صفحه
2- فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………………………………….18
بخش اول – مبانی نظری تحقیق
2-2- تعاریف و مفاهیم……………………………………………………………………………………………………………………………..19
2-2-1- کیفیت، تعاریف و مفاهیم………………………………………………………………………………………………………………19
2-2-2- ابعاد کیفیت………………………………………………………………………………………………………………………………….21
2-2-3- مشتری………………………………………………………………………………………………………………………………………..23
2-2-4- محصول………………………………………………………………………………………………………………………………………24
2-2-5- مدیریت کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………………….24
2-2-6- تضمین کیفیت……………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-2-7- کنترل کیفیت………………………………………………………………………………………………………………………………..25
2-2-8- بازرسی……………………………………………………………………………………………………………………………………….26
2-2-9- سیستم کیفیت………………………………………………………………………………………………………………………………27
2-2-10- مفاهیم حاصل از کیفیت………………………………………………………………………………………………………………27
2-3- تاریخچه و سیر تحولات کیفیت………………………………………………………………………………………………………….28
2-3-1- عصر بازرسی محصول…………………………………………………………………………………………………………………..29
2-3-2- عصر کنترل کیفیت آماری………………………………………………………………………………………………………………30
2-3-3- عصر تضمین کیفیت……………………………………………………………………………………………………………………..31
2-3-4- عصر مدیریت کیفیت آماری ………………………………………………………………………………………………………….31
2-3-5- دوره های تکاملی مفهوم کیفیت ژاپن (چهار سطح کیفیت(………………………………………………………………..35
2-3-6- مدیریت کیفیت جامع……………………………………………………………………………………………………………………37
2-4- معرفی استاندارد و مبانی آن……………………………………………………………………………………………………………….38
2-4-1- معرفی ISO………………………………………………………………………………………………………………………………..38
2-4-2- معرفی ISO 9000……………………………………………………………………………………………………………………..39
2-4-3- طبقه بندی استاندارد سری    ISO 9000………………………………………………………………………………………41
2-4-4- اصول مدیریت کیفیت   ISO 9000……………………………………………………………………………………………..41
2-5- سیستم مدیریت کیفیت در صنایع و خدمات خودروسازی مبتنی بر استاندارد ISO/TS 16949:2000 ……43
 
عنوان                                                                                                                                           صفحه
2-5-1- سیستم مدیریت کیفیت :ISO/TS 16949:2002 کلیات، هدف، دامنه و کاربرد………………………………..45
2-5-2- تعاریف و اصطلاحات خاص صنعت خودرو……………………………………………………………………………………46
2-5-3- معرفی بندهای اصلی استاندارد ..ISO/TS 16949:2002 ……………………………………………………………..47
2-5-4- آنچه که باید در استقرار سیستم کیفیت 16949  ISO/TS بدانیم…………………………………………………….85
2-5-5- گام های اجرایی استقرار سیستم مدیریت کیفیت صنایع خودرو سازی ……………………………………………….86
-6-5-2 مزایای بکارگیری استاندارد…………………………………………………………………………………………………………….88
2-6- کاربرد دیدگاه فرآیندگرا در طرح ریزی سیستم مدیریت کیفیت بر اساس استاندارد2000:ISO/TS 1694…89
2-6-1- اصول اساسی طرح ریزی سیستم های کیفیت با دیدگاه نوین……………………………………………………………..89
2-6-2- طرح ریزی فرآیندها براساس الگوی ISO/TS 16949 ………………………………………………………………….92
 
بخش دوم – پیشینه تحقیقات گذشته
2-7- نمونه هایی از تحقیقات انجام شده……………………………………………………………………………………………………..97
 
بخش سوم- معرفی شرکت سایپاپرس
2-8- معرفی شرکت سایپاپرس…………………………………………………………………………………………………………………105
2-8-1- موفقیت‌های شرکت سایپاپرس……………………………………………………………………………………………………..106
 
3- فصل سوم: روش تحقیق

3-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………109

3-2- فرآیند تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………………110
3-3- نوع و روش تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………………111
3-4- جامعه آماری و نمونه تحقیق…………………………………………………………………………………………………………….112
3-5- روشها و ابزارهای جمع آوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………….113
3-6- روایی و پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………117
3-6-1- تعیین پایایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………117
3-6-2- تعیین روایی پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………………117
3-6-2-1- روایی محتوا…………………………………………………………………………………………………………………………..117
3-6-2-2- روایی سازه……………………………………………………………………………………………………………………………118
3-7- روش های تجزیه و تحلیل اطلاعات…………………………………………………………………………………………………127
 
عنوان                                                                                                                                            صفحه

3-7-1- ضریب همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………………………………127

3-7-2- مدل سازی معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………………..128

3-7-2-1- ماهیت مدل سازی معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………….128

3-7-2-2- دلایل استفاده از مدل سازی معادلات ساختاری………………………………………………………………………….128

3-7-2-3- فرایند مدل سازی معادلات ساختاری………………………………………………………………………………………..131

3-7-2-4- شاخص های برازش در مدل سازی معادلات ساختاری……………………………………………………………….131

 
4- فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
4-1- مقدمه ……………………………………………………………………………………………………………………………………..134
4-2- اطلاعات جمعیت شناختی……………………………………………………………………………………………………………….135

4-2-1- جنسیت…………………………………………………………………………………………………………………………………….135

4-2-2- سن…………………………………………………………………………………………………………………………………………..136
4-2-3- میزان تحصیلات…………………………………………………………………………………………………………………………137
4-2-4- سابقه خدمت در شرکت سایپاپرس. …………………………………………………………………………………………….138
4-2-5- سمت………………………………………………………………………………………………………………………………………..139
4-3- آزمون فرضیات تحقیق…………………………………………………………………………………………………………………….140

4-3-1- بررسی نرمال بودن توزیع داده های تحقیق…………… ………………………………………………………………………140

4-3-2- روش همبستگی پیرسون……………………………………………………………………………………………………………..141

4-3-3- روش مدلسازی معادلات ساختاری……………………………………………………………………………………………….145

4-3-3-1- تحلیل عاملی تأییدی مدل «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949 ………….145

4-3-3-2- تحلیل عاملی تأییدی مدل «شاخص های کیفی (QI)» ……………………………………………………………….152
4-3-3-3- تحلیل مسیر: مدل کلی تحقیق…………………………………………………………………………………………………..158
 
5-فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه……………………………………………………………………………………………………………………………………………161

5-2- خلاصه ی نتایج تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………162

5-2-1- نتایج بررسی فرضیات با بهره گرفتن از آزمون های آماری……………………………………………………………………..162
5-2-1-1- نتایج بررسی فرضیه اصلی……………………………………………………………………………………………………….162
 
عنوان                                                                                                                                            صفحه
5-2-1-2- نتایج بررسی فرضیه فرعی اول…………………………………………………………………………………………………162
5-2-1-3- نتایج بررسی فرضیه فرعی دوم…………………………………………………………………………………………………163

5-2-1-4- نتایج بررسی فرضیه فرعی سوم………………………………………………………………………………………………..163

5-2-1-5- نتایج بررسی فرضیه فرعی چهارم……………………………………………………………………………………………..164

5-2-1-6- نتایج بررسی فرضیه فرعی پنجم……………………………………………………………………………………………….164

5-2-1-7- نتایج بررسی فرضیه فرعی ششم……………………………………………………………………………………………….165

5-3- سازگاری یافته ها با تحقیقات پیشین ………………………………………………………………………………………………..165

5-4- پیشنهادها..…………………………………………………………………………………………………………………………………….166

5-4-1- پیشنهادهای اجرایی مبتنی بر یافته های تحقیق ……………………………………………………………………………….166

5-4-2- پیشنهادهایی جهت تحقیق های آتی………………………………………………………………………………………………167

5-5- محدودیت های تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………..168

فهرست منابع

 • منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………170
 • منابع لاتین………………………………………………………………………………………………………………………………..171

 
 
پیوست ها

 • پیوست الف: پرسشنامه……………………………………………………………………………………………………………….173

 
 
چکیده انگلیسی………………………………………………………………………………………………………………………….176
 
عنوان                                                                                                                                         صفحه

 • فهرست جداول

جدول 1-1- تناظر شاخص های کیفیت مورد مطالعه در این تحقیق با بندهای استاندارد………………………………………6
جدول 2-1- مدل سه گانه جوران……………………………………………………………………………………………………………….26
جدول 3-1- جزئیات سؤالات جمعیت شناختی………………………………………………………………………………………….114
جدول 3-2- گویه های اصل پرسشنامه برای  «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد . ISO/TS 1694.115
جدول 3-3- گویه های اصل پرسشنامه برای «شاخص های کیفی (QI)» ……………………………………………………..116
جدول 3-4- طیف امتیازدهی به شاخص ها……………………………………………………………………………………………….117
جدول 3-5- نتایج آزمون پایایی پرسشنامه به روش آلفای کرونباخ………………………………………………………………..117
جدول 3-6- آزمون شاخص KMO و بارتلت «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استانداردISO/TS 16949»120
جدول 3-7- اشتراکات «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949»………………………………121
جدول 3-8- کل واریانس تبیین شده «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949»…………..122
جدول 3-9- ماتریس چرخش یافته ی اجزا «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949»…123
جدول 3-10- آزمون شاخص KMO و بارتلت اشتراکات «شاخص های کیفی (QI)»…………………………………..124
جدول 3-11- اشتراکات «شاخص های کیفی (QI)»…………………………………………………………………………………..125
جدول 3-12- کل واریانس تبیین شده «شاخص های کیفی (QI)»………………………………………………………………..125
جدول 3-13 ماتریس چرخش یافته اجزاء «شاخص های کیفی(QI)»……………………………………………………………126
جدول 4-1- توزیع پاسخ گویان بر اسس جنسیت……………………………………………………………………………………….135
جدول 4-2- توزیع پاسخ گویان بر اساس سن……………………………………………………………………………………………136
جدول 4-3- توزیع پاسخ گویان بر اساس میزان تحصیلات………………………………………………………………………….137
جدول 4-4- توزیع پاسخ گویان بر اساس سابقه خدمت در شرکت……………………………………………………………….138
جدول 4-5- توزیع پاسخ گویان بر اساس سمت…………………………………………………………………………………………139
جدول 4-6- نتایج آزمون کولموگروف-اسمرینوف برای بررسی ادعای نرمال بودن توزیع پرسشنامه ها……………..140
جدول 4-7- فرضیات و فرضیه آماری همبستگی………………………………………………………………………………………..141
جدول 4-8- فرضیات و فرضیه آماری همبستگی………………………………………………………………………………………..142
جدول 4-9- همبستگی عوامل استخراج شده مدل «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استانداردISO/TS 16949 »144
جدول الف-1- سوالات پرسشنامه…………………………………………………………………………………………………………….174

 • فهرست نمودارها

نمودار 3-1- شاخص های کیفی سایپاپرس………………………………………………………………………………………………..107
نمودار 4-1- توزیع پاسخگویان بر اساس جنسیت………………………………………………………………………………………135
نمودار 4-2- توزیع پاسخگویان بر اساس سن…………………………………………………………………………………………….136
 
عنوان                                                                                                                                      صفحه
نمودار 4-3- توزیع پاسخگویان بر اساس میزان تحصیلات…………………………………………………………………………..137
نمودار 4-4- توزیع پاسخگویان بر اساس سابقه خدمت در شرکت………………………………………………………………..138
نمودار 4-5- توزیع پاسخگویان بر اساس سمت………………………………………………………………………………………….139
 

 • فهرست شکل ها

شکل 1-1- مدل مفهومی پیشنهادی……………………………………………………………………………………………………………….9
شکل 2-1- ساختار سری ISO 9000……………………………………………………………………………………………………….42
شکل 2-2- مدل اختاپوسی………………………………………………………………………………………………………………………..92
شکل 2-3- ارتباط مدل اختاپوسی با مدل سیستمی ISO/TS 16949…………………………………………………………..92
شکل 2-4- نمودار لاک پشتی…………………………………………………………………………………………………………………….94
شکل 2-5- جایگاه فرآیندهای پشتیبان در مدل اختاپوسی………………………………………………………………………………96
شکل 2-6- مدل مفصلی……………………………………………………………………………………………………………………………96
شکل 2-7- مدل مفصلی ارتباط بین فرآیندهای مدیریتی با سایر فرآیندها…………………………………………………………96
شکل 2-8- مدل تحقیق(نمونه تحقیق1) ……………………………………………………………………………………………………..98
شکل 2-9- مدل تحقیق(نمونه تحقیق2) ……………………………………………………………………………………………………..99
شکل 2-10- مدل تحقیق(نمونه تحقیق3) ………………………………………………………………………………………………….100
شکل 2-11- مدل تحقیق(نمونه تحقیق4) ………………………………………………………………………………………………….101
شکل 3-1- مراحل اصلی فرآیند تحقیق……………………………………………………………………………………………………..110
شکل 4-1- مدل مفهومی «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استانداردISO/TS 16949 »…………………………..146
شکل 4-2- مدل اعداد معناداری «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استانداردISO/TS 16949 »…………………148
شکل 4-3- مدل تخمین استاندارد «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استانداردISO/TS 16949 »………………150
شکل 4-4- مدل مفهومی «شاخص های کیفی»…………………………………………………………………………………………..152
شکل 4-5- مدل اعداد معناداری «شاخص های کیفی»………………………………………………………………………………….154
شکل 4-6- مدل تخمین استاندارد «شاخص های کیفیت»…………………………………………………………………………….156
شکل 4-7- مدل مفهومی کلی…………………………………………………………………………………………………………………..158
شکل 4-8- مدل اعداد معناداری کل مدل…………………………………………………………………………………………………..158
شکل 4-9- مدل تخمین استاندارد کل مدل………………………………………………………………………………………………..159
 
فصل اول
کلیات تحقیق
 
1-1- مقدمه:
در جهان صنعتی امروز خلق مزیت رقابتی برای بسیاری از سازمان ها بعنوان عامل حیات آنها محسوب می شود.
اگر به این نکته توجه داشته باشیم که استمرارموفقیت هر سازمانی وابسته به مرغوبیت و کیفیتی برتر از رقیب یا رقیبان می باشد بخوبی درمی یابیم که چنین مزیتی به دست نمی آید یا استمرار نمی یابد مگر آنکه سازمان ها الزامات مشتری و استانداردهای حوزه های کاری خود را بروزآوری نموده و به آنها عمل نمایند.
موضوع دریافت استاندارد های کیفی جهانی در کنار استانداردهای ملی طی سالیان اخیر در صنایع مختلف مطرح شده و صنعت خودروسازی نیز از این امر مستثنا نبوده است.در این خصوص استانداردهای فنی در حوزه های گوناگون توسط سازمان بین المللی استاندارد تدوین شده است تا سازمان های بطور تخصصی مطابق با استاندارد حوزه کاری ذیربط به فعالیت بپردازند.
 

1-2- تعریف و بیان مساله تحقیق:

طی سالیان اخیر حجم انبوهی از استانداردهای ملی و بین المللی باتوجه به نیاز جامعه بشری و نیز گسترش تکنولوژی و تولید محصولات و ارائه خدمات جدید در کشورها و در سطح جهانی مطرح و تدوین شده است.از یک دیدگاه می توان این استانداردها را به دو دسته عمومی و تخصصی تفکیک نمود.استانداردهایی که جنبه عمومی داشته در کلیه صنایع و بنگاه های اقتصادی و حتی غیر اقتصادی کاربرد داشته و استانداردهای تخصصی تنها در یک حوزه خاص قابلیت کاربرد و اجرا را دارند.
در این خصوص می توان به ISO 9001 اشاره نمود که کلیه سازمان ها،بنگاه ها،صنایع تولیدی و خدماتی می توانند نسبت به بکارگیری آن در حیطه فعالیت خود اقدام نموده و آنرا پیاده سازی و اجرا نمایند.
ISO/TS 16949 استانداردی تخصصی[1]و یا بعبارتی فنی[2] است که در صنعت خودروسازی[3] و صنایع وابسته قابلیت اجرا داشته و ماهیت تدوین آن نیز براساس نوع فعالیت بنگاه ها در زمینه ساخت،تولید و ارائه خدمات مرتبط با خودرو می باشد.
هر استانداردی فارغ از نوع و ماهیت آن الزاماتی را بر سازمان ذیربط تحمیل کرده و منجر می شود تا مدیریت ارشد ملزم به رعایت مفاد استاندارد مربوطه گردد و چه بسا هزینه هایی را نیز مترتب نماید. لذا تحقیق حاضر بر این موضوع استوار است که تاچه حد ISO/TS 16949 می تواند بر صنعت قطعه سازی خودرو[4]و در شرکت سایپاپرس بعنوان یک شرکت قطعه ساز تاثیر داشته و منجر به ارتقاء وضعیت شاخص های کیفی آن شود.
 

1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق:

باوجود اینکه استانداردهای سری 9000 بدلیل ماهیت مستقل خود، برای بسیاری از نهادها به عنوان پایه واساس سیستم مدیریت کیفیت قرار گرفته، اما برخی از حوزه های اقتصادی خاص مانند صنایع خودرو، که علاقه بیشتری به برآورده شدن خواسته های کیفی خود دارند، اقدام به تدوین الزامات ویژه خود نموده و اجرای این خواسته ها را برای تأمین کنندگان[5] خود الزام نموده اند. (ایرانزاده،55:1389)
از آنجا که تعداد این الزامات[6] سبب بروز مشکلاتی درخصوص ارزیابی مکرر خواسته های متفاوت مشتری برای قطعه سازان[7] طرف قرارداد خود شده بود، بررسی ها برای حل این مشکل منجر به تشکیل گروه کاری بین المللی صنعت خودرو (IATF) [8] گردید که این گروه کاری با همکاری کمیته فنی[9]176سازمان بین المللی[10]ISO اقدام به یکپارچه سازی[11]الزامات استاندارد خودروسازان جهان نمود.ماحصل این تلاش انتشار مشخصه فنی ISO/TS 16949 در تاریخ 1/3/1999 بود.
(مه پیکر،45:1381)
در تدوین این مشخصه فنی مراجع ذیل به کار گرفته شده است: (فارسیجانی،1386)

 1. سری استانداردهای بین المللی مدیریت کیفیت ISO 9000
 2. نظامنامه های مرجع گروه کاری بین المللی صنایع خودرو([12](IATFدر مورد ISO/TS 16949
 3. نظامنامه های مرجع خودروسازان آمریکایی(سری QS 9000)
 4. نظامنامه های مرجع خودروسازان ایتالیایی )سری (AVSQ
 5. نظامنامه های مرجع خودروسازان فرانسوی (سریEAQF)
 6. نظامنامه های مرجع خودروسازان آلمانی (سری VDA)

هدف این استاندارد، نزدیک کردن خواسته ها و انتظارات مرتبط با سیستم مدیریت کیفیت[13] سازندگان قطعات خودرو و ایجاد زبانی مشترک بین آنها و خودروسازان بود. با توجه به استقبال گسترده از این استاندارد و همگام با بازنگری استانداردISO 9001 این استاندارد نیز دوبار مورد بازنگری قرار گرفت و ویرایش دوم آن سال 2002 و ویرایش سوم و آخرین ویرایش آن سال 2009 به صنعت خودروسازی،وارد شد.در هنگام پیاده سازی الزامات این استاندارد،الزامات خاص شرکتهای خودروساز مانند ساپکو و سازه گستر سایپا نیز، در سازمانها، استقرار می یابد تا شرکتهای قطعه ساز، امکان انعقاد قرارداد با شرکتهای خودروساز را نیز برای خود مهیا نمایند.
طی سالیان اخیر شرکت های زیادی به دریافت گواهینامه ISO/TS 16949 روی آورده اند.همانطور که قبلاً نیز اشاره شد علت این امر الزام مشتریان طرف قرارداد و یا تمایل خود شرکت ها به استقرار این استاندارد بوده است.جهت دریافت چنین استانداردهایی سازمان ها باید بستر لازم را برای تطابق خود با مفاد استاندارد بعمل آورده تا در زمان ممیزی بتوانند با ارائه مدارک و مستندات[14] لازم آمادگی سازمان مطبوع خود را جهت دریافت گواهینامه[15] اثبات نمایند.
بطور کل این آمادگی در دو حیطه تهیه و تدوین مستندات و مدارک و اجرای عملی آنها مطابق با بندهای استاندارد می باشد.
استانداردهای تخصصی نسبت به استانداردهای عمومی و غیر فنی دارای ریزه کاری ها و نکات بیشتری بوده و سازمان با قبول آنها خود را ملزم به رعایت کلیه موارد مندرج در استاندارد می نماید.
با توضیح مختصری که در رابطه با نحوه دریافت چنین استانداردی بیان شد از یک طرف و از طرف دیگر عدم همکاری برخی از مشتریان در صورت دریافت نکرن گواهینامه مذکور،این نکته متبلور
می شود که سازمان با تحمل زحمات و هزینه های فراوان پس از پیاده سازی موفقیت آمیز استاندارد ISO/TS 16949 تا چه حد برای خود و مشتریان بالفعل خود ارزش افزوده[16] داشته و بطور دقیقتر شاخص های کیفی[17] در چنین سازمانی به سمت بهبود[18] و ترقی[19] سوق یافته اند یا خیر.
این تحقیق بطور خاص بر مزایای اجرا و پیاده سازی[20] استاندارد ISO/TS 16949 و تاثیر آن بر شاخص های کیفی (مدنظر در این تحقیق) در صنایع قطعه سازی خودرو متمرکز شده است.
 
[1] Specific
[2] Technical
[3] Automotive Industries
[4] Automotive Part Manufacturing Industry
[5] Supplier
[6] Requirements
[7] Part Manufacturers
[8] International Automotive Task Force
[9] Technical Committee
[10] International Standard Organization
[11] Integration
[12] IATF: International Automotive Task Force
[13] Quality Management System
[14] Documents
[15] Certificate
[16] Value added
[17] Quality Index
[18] Improvement
[19] Promotion
[20] Implementation
تعداد صفحه : 212
قیمت : 14700 تومان

بلافاصله پس از پرداخت لینک دانلود فایل در اختیار شما قرار می گیرد

و در ضمن فایل خریداری شده به ایمیل شما ارسال می شود.

پشتیبانی سایت :        ****       minoofar.majedi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  *** ***

این نوشته در رشته مدیریت ارسال و , , برچسب شده است. افزودن پیوند یکتا به علاقه‌مندی‌ها.