دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی و علوم تربیتی :استفاده از اينترنت توسط دانشجويان چکیده پایان نامه هاوتحقیقات مرتبط

چکیده پایان نامه هاوتحقیقات مرتبط

1-پایان نامه خانم لیلازکریائی باعنوان: ((بررسی میزان وچگونگی استفاده ازاینترنت  توسط دانشجویان دانشگاههای دولتی شهرتهران به تفکیک جنسیت،دوره تحصیلی ودانشگاه درسال تحصیلی 80-81)).

نتايج ا ين  پايان‌نامه نشان داد: استفاده از اينترنت توسط دانشجويان به عنوان ابزار پژوهشي نسبت به اهداف آموزشي در اولويت قرار داشته است.
به گزارش سرويس پايان‌نامه خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، ‌ليلا زكريائي در پايان نامه كارشناسي ارشد تكنولوژي آموزشي خود با عنوان «بررسي ميزان و چگونگي استفاده از اينترنت توسط دانشجويان دانشگاههاي دولتي شهر تهران به تفكيك جنسيت، دوره تحصيلي و دانشگاه در سال تحصيلي 81-80»، آورده است: پاسخگويان به ترتيب اولويت از اينترنت به عنوان ابزار پژوهشي، ابزار آموزشي و ابزار ارتباطي استفاده كرده‌اند.

نتايج اين پايان‌نامه مي‌افزايد: در بخش استفاده از اينترنت به عنوان ابزار پژوهشي مشخص شد اغلب پاسخگويان از اينترنت به منظور كسب اطلاعاتي كه از طريق منابع ديگر قابل دسترسي نيست، دسترسي به گزارش‌هاي تحقيقي و پروژه‌ها و سوم دسترسي به نشريات تخصصي بهره مي‌گيرند.

كمترين موارد استفاده از اينترنت در اين قسمت نيز كسب اطلاعات پزشكي و بهداشتي و دسترسي به گزارش‌هاي دولتي بود. همچنين مشخص گرديد ميانگين ساعات استفاده از اينترنت به عنوان ابزار پژوهشي 2 ساعت و 32 دقيقه در هفته مي‌باشد.

در ادامه اين پايان‌نامه آمده است:‌ در بخش استفاده از اينترنت به عنوان ابزار آموزشي مشخص شد، بيشتر پاسخگويان از اينترنت به منظور كسب اطلاعات مرتبط با دروس، بسط و تبيين مفاهيم مربوط به موضوعات درسي و شناخت مفاهيم مرتبط با موضوعات درسي براي ارائه در كلاس استفاده مي‌كنند.

كمترين موارد استفاده از اينترنت در اين بخش شركت در فعاليت‌هاي كلاسي on line و شركت در امتحانات on line بود. همچنين مشخص گرديد ميانگين ساعات استفاده از اينترنت به عنوان ابزار آموزشي 2 ساعت و 14 دقيقه مي‌باشد.
مولف در ادامه اين پايان‌نامه مي‌افزايد: در بخش استفاده از اينترنت به عنوان ابزار ارتباطي مشخص گرديد بيشتر پاسخگويان از اينترنت به منظور استفاده از پست الكترونيكي، برقرار ارتباط با دوستان، و برقراري ارتباط با افراد هم علاقه استفاده مي‌كنند.

در ادامه اين پايان‌نامه كه در سال 1381 با راهنمايي دكتر عليرضا كيامنش در دانشكده روانشناسي و علوم تربيتي دانشگاه تربيت معلم تدوين شده، آمده است: بين چگونگي و ميزان استفاده از اينترنت به صورت كلي و جنسيت ارتباط وجود دارد و دانشجويان مرد بيشتر از دانشجويان زن از اينترنت بهره برده‌اند.
در بررسي رابطه بين چگونگي و ميزان استفاده از اينترنت به صورت كلي و دوره تحصيلي مشخص شد كه دانشجويان دوره دكتري در مقايسه با دانشجويان دوره كارشناسي ارشد از اينترنت استفاده بيشتري نموده‌اند.

نتايج به دست آمده در قسمت رابطه بين ميزان چگونگي استفاده از اينترنت به صورت كلي و سه دانشگاه مورد بررسي نشان داد: دانشجويان دانشگاه تهران بيشتر از دانشجويان دو دانشگاه ديگر از اينترنت بهره گرفته‌اند. دانشجويان دانشگاه تربيت مدرس در رتبه دوم و دانشجويان دانشگاه تربيت معلم در رتبه آخر قرار مي‌گيرند.

در خاتمه اين پايان‌نامه پيشنهاد شده، درسي به منظور آشنايي بيشتر دانشجويان با اينترنت در واحدهاي درسي تمام رشته‌ها و دوره‌هاي تحصيلي گنجانده شود و علاوه بر تقويت كاركرد پژوهشي اينترنت بر روي ساير كاركردها (ارتباطي و آموزشي) نيز تاكيد بيشتري مي‌شود و همچنين مواردي كه در هر سه كاركرد كمتر مورد استفاده قرار گرفته‌اند، تقويت شود. گفتني است، جامعه مورد بررسي شامل دانشجويان سه دانشگاه تهران، تربيت معلم و تربيت مدرس در 14 رشته انتخابي بود كه جمعا 377 نفر را تشكيل مي‌دادند و به عنوان نمونه نيز در نظر گرفته شدند.

 

2-پایان نامه آقای محمدحسین حسنی باعنوان(( اینترنت وارزشها:بررسی رابطه بین استفاده ازاینترنت وگرایش دانشجویان به ارزشهای سیاسی)).

اين پژوهش برای بررسی تاثير استفاده از اينترنت بر ارزشهاي سياسی كاربران، با تاكيد بر آزادی بيان و مشاركت در حكومت و با استفاده از يك چارچوب نظري تلفيقی متشكل از نظريه هاي جهاني شدن، جامعه اطلاعاتی انتقال ارزشي در رسانه ها و نظريه هاي پارسنز و اينگلهارت انجام شد. در اين پژوهش دانشجويان كارشناسي ارشد دانشگاه نهران با حجم نمونه 300 نفر، به روش شبه آزمايشي و با استفاده از پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفتند. برای آزمون فرضيه ها از ضريب همبستگي رتبه اي اسپير من و رگرسيون چند متغيره استفاده شد. نتايح نشان داد كه بين ميزان استفاده از اينترنت و ميزان اهميت آزادي بيان رابطه مستقيم و معناداري وجود دارد. رابطه بين ميزان استفاده از اينترنت و ميزان اهميت مشاركت در حكومت تاييد نشد. با كنترل متغير هاي سن به روش آماري و ميزان تحصيلات به روش همسان سازي، پايگاه اقتصادي – اجتماعي و ميزان استفاده از اينترنت، مهمترين متغير هايي بودند که 24 درصد از واريانس ارزشهاي سياسي را تبيين كردند. بنابر يافته هاي اين پژوهشی توان گفت که اينترنت در تقويت بر خي از ارزشهاي سياسي، از جمله آزادي بيان، در بين كاربران نقش قابل توجهي دارد.

3-تحقیق خانم مهتاب پورآتشی-کارشناس ارشدآموزش کشاورزی دانشگاه تهران

باعنوان: ((عوامل پیش برنده استفاده ازفناوری اطلاعات درآموزش عالی)).

طبق یافته های پژوهش، کاهش قیمت کامپیوتر و ملزومات آن در اولویت نخست عوامل پیش برندۀ اقتصادی و کاهش هزینه های اشتراک استفاده از اینترنت در اولویت بعدی قرار دارد. ضمناً کاهش هزینه های اشتراک استفاده از اینترنت از عوامل پیش برندۀ مهم است . براساس یافته های تحقیق برگزاری منظم و مرتب دوره های آموزش زبان انگلیسی در گروه آموزشی، اولویت نخست عوامل پیش برندۀ آموزشی است. برگزاری دوره های آموزش اینترنت و برگزاری منظم و مرتب دوره های آموزشی کامپیوتر در گروه آموزشی دو اولویت بعدی این دسته از عوامل هستند.. یافته های این تحقیق نیز مؤید نتایج پژوهشهای مذکور است.

افزایش علاقۀ افراد به استفاده از فناوری اطلاعات اولویت نخست عوامل پیش برندۀ فردی است. ایجاد مرکز کامپیوتر مجهز به امکانات اینترنت و پس از آن، افزایش تعداد کامپیوترها در گروه آموزشی، دو اولویت نخست عوامل پیش برندۀ محیطی از نظر پاسخگویان اند.

یافته های تحقیق نشان می دهد که مطمئن کردن کاربر نسبت به اعتبار اطلاعات اینترنت، اولویت نخست عوامل نخست عوامل پیش برندۀ نگرشی است. «روزنزویگ»(2000) نیز معتبر نبودن منابع اطلاعات و بار کردن اطلاعات نامربوط را از جمله موانع استفاده از فناوری اطلاعات ذکر کرده است.

براساس یافته های تحقیق اعضای هیئت علمی و دانشجویان تحصیلات تکمیلی, اختلاف نظر زیادی در مورد عوامل پیش برنده استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش عالی ندارند و در اکثر موارد بر تأثیر  این عوامل در گسترش میزان استفاده از فناوری اطلاعات در آموزش عالی توافق دارند.

راههای افزایش میزان وکیفیت استفاده ازاینترنت درکشورپيامدهاي مثبت و منفي اينترنت به عنوان يک پديده‌ي نوين در اجتماعات انساني در حال گسترش است و اين ابزار در سطح کلان، در ابعاد مختلف اقتصادي، سياسي، اجتماعي و غيره منجر شده و نقش آن بر امنيت ملي جوامع و در روند ارتباطي سازمان‌ها با مشتريان و حتا بر روابط خانوادگي به طور موثر در حال توسعه است.

به گزارش ايرسا، ديدگاه‌هاي متفاوتي وجود دارد كه بر مبناي آن سازمان‌ها، شركت‌ها و مراكز بازرگاني، تجاري و اقتصادي براي بهره‌وري لازم اطلاعاتي و زيرساخت اقتصادي پويا و فعال براي تصميم‌گيري و برنامه‌ريزي، وابستگي شديدي به آخرين اطلاعات و كسب آن از طريق اينترنت خواهند داشت.

جهان سوم نيز نيازمند اطلاعات علمي، فني تجاري و غيره است؛ اطلاعاتي كه حقيقتا براي اين كشورها بسيار حياتي و مهم است و در اين ميان شايد شبكه بين‌المللي اطلاع‌رساني (اينترنت) پلي است تا جهان سوم از طريق آن با زدن يك راه ميان‌بر به جهان اول قدم بگذارد.

كارشناسان امر معتقدند هزينه‌ي اينترنت در کشوري مانند ايران نسبت به ميزان درآمد سرانه اشخاص، بالاست و همين امر موجب جلوگيري از گسترش اين سرويس در ايران شده است و طبيعتا باعث شده در رابطه با ميزان دسترسي به اينترنت، رتبه‌ي مناسبي در جهان نداشته باشيم.

شواهد نشان مي‌دهند كه مهم‌ترين دليل قيمت بالاي اين سرويس در ايران گران بودن پهناي باند مورد نياز ISP ها است که از طريق شرکت فن‌آوري اطلاعات و يا ICPها تامين مي‌شود.

آمار هم از اين حكايت دارند كه در قيمت‌هاي خرده فروشي، هزينه پهناي باند چندين برابر قيمت جهاني است البته نبايد منکر هزينه‌هاي انتقال پهناي باند به داخل کشور و تقسيم آن در کل کشور شد اما مي توان با کاهش هزينه‌هاي پهناي باند ميزان دسترسي به اينترنت را در کشور بالا ببرد.

در اين خصوص مسعود رياضيات ـ رييس انجمن كارفرمايان شركت‌هاي اينترنتي ايران ـ با بيان اين كه با توجه به اين كه اينترنت يك پديده‌ي اقتصادي بوده و سبب تسهيل امور و اطلاعات الكترونيكي مي‌شود لذا بايد نگاه‌ها نسبت به اينترنت و ارتقاء آن تغيير كند، اظهار كرد: اينترنت يك امر اقتصادي و بستري براي توسعه‌ي اقتصادي است به طوري كه راه‌هاي اينترنت و تبادل اطلاعات بسيار موثر در پيشرفت اقتصاد كشور است.

به گفته‌ي او اينترنت يك پديده‌ي اقتصادي مهم است كه سبب كم رنگ شدن نقش راه‌ها در تبادل اطلاعات شده و بايد مورد عنايت مسوولان دولت قرار گيرد.
رييس انجمن كارفرمايان شركت‌هاي اينترنتي با تاكيد بر اينكه با توجه به نقش موثر جاده‌ها و اتوبان‌ در راه‌هاي كشور و تسهيل امور، لذا پرسرعت شدن اينترنت نيز از واجبات است، تصريح كرد: آماردهي وزارت ICT نسبت به بالا رفتن ضريب نفوذ اينترنت و تلفن همراه بايد در مقايسه با كشورهاي ديگر باشد.

همچنين داوود مدني – كارشناس فن‌آوري اطلاعات – با بيان اينكه با توجه به وجود نگاه غيرعلمي‌ و ناآگاهانه نسبت به اينترنت در كشور اين موضوع هنوز به صورت فراگير و همگاني مورد استفاده قرار نگرفته و علت آن نبود يك تعامل و وابستگي بين مراكز اداري صنعتي و دانشگاه‌ها است، اظهار كرد: كاربران اينترنت در سطوح مختلف براي تامين خواسته‌هايشان به نوعي از منابع و امكانات مختلف بهره مي‌گيرند و برآورده كردن نياز مراجعه‌كنندگان مختلف در هر سطح و گروهي از اهميت ويژه و جامع بودن اين منبع حكايت دارد.

به گفته‌ي او بانك اطلاعاتي كارآمدتر از اينترنت با اشتراك داده‌هاي كاربران آن در هر زمان و مكان با سرعتي به مراتب بالاتر از ديگر امكانات،‌ وجود ندارد.
اين كارشناس تاكيد كرد:‌ با گسترش اطلاعات اينترنت در هر لحظه و با افزودن سايت‌ها توسط كاربران بسيار در نقاط مختلف، اهميت حضور و ميزان استفاده و برخورداري از آن مورد سوال واقع مي‌شود كه ما در اين بانك عظيم اطلاعات چه نقشي داريم.

مدني گفـت: در جنبه‌هاي علمي ‌و تحقيقاتي آمار چشم‌گيري از كاربران در جهت رشد كمي‌ و كيفي سايت‌ها و وبلاگ‌ها به چشم نمي‌خورد اما اين بدان معني نيست كه هرگز كاري نكرده‌ايم يا حضوري نداشتيم بلكه ميزان كاركرد يا نوع حضور مثمرثمر ارزيابي نمي‌شود.

به گفته‌ي اين كارشناس اغلب سايت‌هاي مختلف تجاري و اداري هم صرفا به شكل نمادين استفاده مي‌شوند و موسسه دارنده آن سايت به داشتن يك نام و سايت در اينترنت بسنده كرده و اگر محتواي سايت‌هايشان به‌روز و كارآمد بود، مي‌توانستيم در بخش‌هاي اقتصادي نيز شاهد خدمات ارزنده باشيم.

كارشناسان اين كاستي را نبود سيستم آموزش و فرهنگ مناسب استفاده از اينترنت در سطح كلان برمي‌شمرند و تاكيد دارند كه‌ معرفي كاستي‌ها و نداشتن پايگاه‌هاي مناسب وب‌سايت‌ها جهت حضور كودكان و نوجوانان و يا عامه كاربران در هر بخشي بايد به آموزش صحيح استفاده از اينترنت و ايجاد پايگاه‌هاي مناسب در حوزه‌هاي مختلف منجر شود.

تحليلگران بر اين عقيده‌اند كه تعريف درست از اينترنت و نگاه مثبت به آن، فراهم كردن تسهيلات خوب در جهت استفاده از اينترنت سرعت و قيمت، ارزش دادن به خدمات و كاركردهاي مثبت، وابسته كردن اموري كه نتايج حاصل از آن به منابع ملي بازگردد، ايجاد انگيزه در استفاده صحيح و تشويق به راه‌اندازي سايت‌ها و وبلاگ‌ها در شاخه‌هاي مختلف علمي‌ به مراتب بهتر از فيلتر كردن سايت‌ها و يا انعكاس جلوه‌هاي منفي آن است.

فروهر فرزانه ـ استاد دانشگاه ـ نيز گفت: با وجود كاربران اينترنت در ايران، سطح اينترنت كشور قابل توجه نبوده و نيازمند توجه مسوولان است. تعداد كاربران اينترنت كشور به دليل جمعيت بالاي دانش‌آموزي و دانشجويي بالاست اما نرخ سرويس‌ها و پهناي باند اينترنت كشور مناسب نيست و هزينه‌هايي كه خانواده به استفاده از اينترنت اختصاص قابل توجه نيست.

او درباره‌ي سياست‌هاي حمايتي از سوي دولت گفت: گسترش استفاده از خدمات اينترنت، به خريد رايانه و ايجاد اتصالات پرسرعت بستگي دارد كه هم‌اكنون سرعت خدمات اينترنتي در مراكز علمي به هيچ وجه قابل توجه نيست چه برسد به خانوارها.
به گفته‌ي فرزانه سرعت خدمات اينترنت در موسسات و مراكز آموزش عالي مانند دانشگاه‌ها رضايت‌بخش نبوده و اكثر دانشجويان و اعضاي هيات علمي از اين نبود اينترنت پرسرعت رنج مي‌برند.

او فعاليت بخش خصوصي در اين بخش را نسبتا محدود دانست و گفت: احتمالا سرويس‌هاي اصلي كه تعيين كننده اينترنت كشور است انحصارا در دست دولت بوده و يكي از علل محدود بودن فعاليت بخش خصوصي و نبود كيفيت مناسب است.
به اعتقاد اين استاد دانشگاه موسسات آموزش عالي و تحقيقاتي حداقل بايد از دسترسي به نرخ بالاتري بهره‌مند شوند تا در صورت دانلود يك فايل، با مشكل مواجه نشوند همچنين مسوولان نبايد وجه منفي استفاده از اينترنت را درنظر بگيرند و درصدد محدود كردن آن برآيند.

علاوه بر اين عباس فرزين – كارشناس فن‌آوري اطلاعات – معتقد است: بايد از جنبه‌هاي فرهنگي، فني، تخصصي و اقتصادي به جامعه ياد داده شود كه پيشرفت بايد جهاني باشد كه يكي از كرسي‌هاي اصلي جهاني شدن آشنايي با اينترنت است.

به گفته‌ي فرزين وجود اينترنت با پهناي باند بالا سبب صرفه‌جويي در وقت كاربران و تسهيل امور مي‌شود و بسنده كردن به اينترنت 512 كيلوبيت جز عاملي بازدارنده، منفعتي ندارد.

او تاكيد كرد: ‌روش‌هاي اجرايي بايد با توجه به فهم فرهنگ جامعه عنوان شود لذا براي استفاده از ابزاري مانند اينترنت براي تسهيل امور در تبادل اطلاعات، روش موثر در جامعه و سبقت از كشورهاي ديگر بايد گام برداشت تا نحوه‌ي استفاده از آن مثمرثمر واقع شود.

از برآيند نظر كارشناسان چنين بر مي‌آيد كه اينترنت يك پديده‌ي اقتصادي بوده و سبب تسهيل امور و اطلاعات الكترونيكي مي‌شود لذا بايد نگاه‌ها نسبت به اينترنت و ارتقاء آن تغيير كند كه در اين راستا مي توان با واگذاري سازمان‌ها و شركت‌هاي دولتي حوزه‌ي IT به بخش خصوصي كاهش، هزينه‌ها و افزايش كيفيت اينترنت در سطح جهاني را باعث شد.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي ميزان وقوع استفاده از اينترنت توسط دانشجويان 84برگ می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *