دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی -بیان مساله پایان نامه اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي قسمت 4

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

1ـ بيان مسأله

نارساخوانی[1]براساس تعریف انجمن نارساخوانی انگلستان، تركيبي از تواناييها و مشكلات است كه فرآيند يادگيري را در يك يا چند زمينه از جمله خواندن، نوشتن و هجي كردن تحت تأثير قرار مي‌دهد. اين اختلال ممكن است با مشكلاتي در زمينه‌هاي سرعت پردازش، حافظه كوتاه مدت، توالي، ادراك ديداري/ شنيداري، زبان گفتاري و مهارتهاي حركتي نيز همراه باشد (به نقل از ريد[2]، 2003).

به اعتقادفارمروکلین[3](1995) نارساخواني تحولي[4] نوعي اختلال خاص خواندن است كه كودكان مبتلا عليرغم داشتن هوشبهر طبيعي و آموزش مناسب و فقدان نارسايي حسي آشكار در زمينه خواندن دچار مشكل هستند (به نقل از لارسو[5] و همكاران، 2004).

بنابراين، مي‌توان نارساخواني را به عنوان مشكل پايدار يادگيري خواندن و خودكار شدن آن در كودكاني دانست كه دچار عقب‌ماندگي شديد يا نارسايي حسي نيستند ولي توانايي خواندن در آنها به طور معناداري پايين‌تر از حد توانايي آنها در زمينه‌هاي ديگر است (دُبره ـ ريتزن[6] و همكاران، 1979)

شايع‌ترين اشتباههاي كودكان نارساخوان شامل اشتباههاي ديداري بين حروفي كه از لحاظ شكلي نزديك به يكديگرند (مانند ج،چ)، اشتباههاي شنيداري بخصوص بين صوتهاي مجاور (مانند ب،پ) و ناتواني در برقراري رابطه بين حروف و صداها، حذف حروف صامت (مانند مرسه به جاي مدرسه)، حذف برخي از هجاها، معكوس كردن و جابجا كردن حروف و هجاها در يك كلمه و افزودن حروف صامت مي‌باشد (دادستان، 1379).

علاوه بر آن، مؤلفانی همچون اولسن[7] و همكاران؛ 1994؛ استانوويچ[8]، 1986، مشكلات كودكان نارساخوان در فهم معناي متن را به طور عمده ناشي از ناتواني در خواندن كلمه‌هاي مجزا و مشكلات از رمز درآوري اين كلمه‌ها دانسته‌اند (به نقل از ماش[9] و باركلي[10]، 1996).

نارساخواني از ديدگاه نوروسايكولوژي ناشي از اختلال در ساختار و كنش نيمكره‌هاي مغزي مي‌باشد. نوروسايكولوژي علمي است كه به بررسي رابطه علوم روان‌شناسي و عصب‌شناختي مي‌پردازد. اين حوزه، رشد و يكپارچگي سيستم اعصاب مركزي و ارتباط بين كنش مغز و رفتار انسان را مورد مطالعه قرار مي‌دهد (فنيل[11]، 1995). اين رويكرد، نارساخواني را ناشي از وجود نارسايي در يكي از نيمكره‌هاي مغزي چپ و راست و يا هر دو نيمكره مغزي مي‌داند.

برمبناي مدل تعادل خواندن[12] بيكر[13] (2002، 1990) نارساخواني ناشي از وجود نارسايي در نيمكره مغزي چپ يا نيمكره مغزي راست مي‌باشد. اين مدل برمبناي ديدگاه نوروسايكولوژي ايجاد شده است كه به تبيين انواع نارساخواني و تحول خواندن مي‌پردازد. طبق اين مدل، خواندن عمدتاً در مراحل مقدماتي توسط نيمكره راست و در مراحل پيشرفته توسط نيمكره چپ صورت مي‌گيرد. نيمكره راست با توجه به کارکردش در تفكر فضايي در ابتدا وظيفه استخراج جنبه‌هاي ديداري ـ فضايي كلمة نوشته شده را به عهده دارد. در شروع خواندن، مغز بايد كلمة نوشته شده را از نظر شكل فضايي آن تجزيه و تحليل كند و سپس اين شكل فضايي با صدا و معناي آن بايستي درك شود.

به مرور زمان با كسب مهارت در خواندن و خودكار شدن خواندن، از اهميت مرحلة اول كاسته مي‌شود و مرحله معنايي اهميت بيشتري پيدا مي‌كند و در مراحل پيشرفته، خواننده بيشتر از نيمكره چپ خود استفاده مي‌كند. اهميت اين انتقال از نيمكره راست به نيمكره چپ مغز در تحقيقات متعدد كه توسط بيكر و همكارانش صورت گرفته، نشان داده شده و مورد تأييد قرار گرفته است (درير[14] و همكاران، 1999). بنابراين، تحول خواندن متضمن انتقال كار از نيمكره راست به نيمكره چپ مغز مي‌باشد. در حاليكه در برخي از كودكان اين انتقال صورت نمي‌گيرد و به نظر مي‌رسد كه عدم انجام اين انتقال بيشتر مربوط به خودكار نشدن خواندن باشد. احتمالاً در اينجا اختلال ساختاري يا كنشی در يكي از دو نيمكره مغزي چپ يا راست وجود دارد. در اين شرايط كودك نارساخوان هر بار سعي مي‌كند رابطة بين شكل حروف نوشته شده و صدا و مفهوم آن را پيدا كند و از آنجايي كه اين ارتباط خودكار نشده است، خواندن كند و به صورت منقطع انجام مي‌شود. كودك دچار خطاهاي چندپارگی[15] (از قبيل كند خواندن، ايجاد وقفه و درنگ روي كلمات و تكرار آن و.‌..) مي‌شود كه سرعت و سيالي خواندن را تحت تأثير قرار مي‌دهد. بيكر اين نوع اختلال خواندن را نوع p (ادراكي[16]) ناميده است (بيكر و رابرتسون[17]، 2002).

نوع ديگر اختلال وقتي است كه انتقال به نيمكره چپ زودتر از موعد انجام شده است و يا اصولاً از ابتدا در خواندن كلمات، نيمكرة چپ نقش اساسي بازي كرده است. در نتيجه اين نوع اختلال، روال طبيعي بازشناسي شكل كلمه و سپس تبديل آن به صوت و معني طي نمي‌شود. در نتيجه كودكان نارساخوان دچار خطاهاي اساسي[18] (از قبيل خطاهاي مربوط به حذف‌ها[19]، وارونه سازی ها[20] و جابجايي[21] حروف و هجاها در يك كلمه) مي‌شوند. بيكر اين نوع اختلال خواندن را نوع L (زبانشناختي[22]) مي‌نامد (بيكرورابرتسون، 2002).

بيكر برمبناي ديدگاه نوروسايكولوژي به  طبقه‌بندي و درمان كودكان نارساخوان نوع P/L پرداخته است. به اعتقاد بيكر، مغز اين قابليت را داردکه از راه تحريكهای عصب شناختی تغيير يابد. يعني برطبق مدل تعادل بيكر با تحريك نيمكره مغزي چپ مي‌توان به درمان كودكان نارساخوان نوع P پرداخت و با تحريك نيمكره مغزي راست به درمان كودكان نارساخوان نوع L پرداخت. زيرا كودكان نارساخوان نوع P داراي نارسايي در نيمكره چپ وكودكان نارساخوان نوع L داراي نارسايي در نيمكره راست مي‌باشند. بنابراين، براي درمان كودكان نارساخوان نوع P/L، تحريك يكي از دو نيمكره مغزي راست یا چپ مناسب است (بيكر و رابرتسون، 2002).

در تحقيقات فزاينده‌اي اثربخشي شيوه‌هاي نوروسايكولوژي در درمان انواع كودكان نارساخوان برطبق مدل تعادل بيكر نشان داده شده است. پاره‌اي از محققان از جمله بيكر، بوما و گاردين[23]، 1990؛ بيكر و ليچ[24]، 1986؛ بيكر و مورلند[25]، 1981؛ بيكر و وينك[26]، 1985؛ اسپاير[27]، دجانگ[28]، و بيكر، 1987؛ گريس[29]، 1990؛ كپر[30]، 1987، 1988، 1993، 1994؛ كپروباس[31]، 1991، كپروهمبرگر[32]، 1994 راسو[33]، 1993؛ وان استرين[34] و همكاران، 1995؛ رابرتسون، 2000؛ بيكرورابرتسون، 2002؛ بيكر، 2004؛ گلدستين و آبرزات، 2001؛ درير و همكاران، 1999 در تحقيقات خود، اثربخشي شيوه‌هاي درماني نوروسايكولوژي را در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان نارساخوان نوع P/L نشان داده‌اند. يعني اين محققان با تحريك يكي از دو نيمكره مغزي چپ و راست با توجه به نوع اختلال خواندن موفق به درمان كودكان نارساخوان شده‌اند.

همچنين تحقيقات آزمايشي و باليني بسیاری برروی كودكان نارساخوان سایر کشورها بازبانهاي مختلف از جمله انگليسی (رابرتسون، 2000، بادين[35]، 1996؛ كپرودكر[36]، 1995؛ گلدستين و آبرزات[37]، 2001)، ايتاليايي (لارسوو همكاران، 2004)، فنلاندي (نيوونن[38] و همكاران، 1992) و هلندي (كپر، 1997؛ بيكر و همكاران، 1996) صورت گرفته است. اين محققان از تحريك يكي از دو نيمكره مغزي چپ و راست به درمان كودكان نارساخوان نوع P/L با درنظر گرفتن زبان مادري آنها پرداخته‌اند (به نقل از بيكر و رابرتسون، 2002).

به طور كلي، نتايج پژوهشهای گوناگون در بسياري از كشورهاي غربي (از جمله انگليس، امريكا، ايتاليا و هلند و.‌..) اثربخشي شيوه‌هاي نوروسايكولوژي را در درمان دانش‌آموزان نارساخوان نوع P/L (با درنظر گرفتن زبان مادري آنها) برطبق مدل تعادل خواندن بيكر نشان داده‌اند. اما بررسي‌هاي انجام شده در كشورهاي آسيايي حاكي از آن است كه تاكنون هيچ‌گونه پژوهشي در زمينة بررسي اثربخشي شيوه‌هاي نوروسايكولوژي در درمان انواع كودكان نارساخوان براساس مدل تعادل خواندن بيكر صورت نگرفته است.

بنابراين در راستاي اهداف فوق، پژوهش حاضر درصدد است اثر شيوه‌هاي درماني نوروسايكولوژي بيكر را در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان نارساخوان (نوع P/L) ايراني داراي زبان مادري فارسي مورد بررسي قرار دهد. لذا، مسأله اصلي اين پژوهش پاسخ به اين سؤال كلي است كه آيا كاربرد شيوه‌هاي درماني نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان نارساخوان ايراني مؤثر است؟

[1]– Dyslexia

[2] – Reid

[3] – farmer & kiein

4 – Developmental Dyslexia

5 – Lorusso.

6 -Debray-Ritzen

[7] – olson,.

[8] – Stanovich

[9] – Mash

[10] – Barkley

[11] – Fennell

[12] – Balance Model of Reading

[13] – Bakker

[14] – Dryer

[15] – Fragmentation error

[16] – Perceptual

3 – Robertson

4- substantive error

[19] – omissions

[20] – Reversals

[21] – substitutions

[22] – linguistic

[23] – Boma and Gardien

[24] – Licht

[25] – Moerland

[26] – Vink

[27] – Spyer

[28] – De Jong

[29] – Grace

[30] – Kapper

[31] – Bos

[32] – Hamburger

[33] – Russo

[34] – Van strien

[35] – Bodien

[36] – Dekker

[37] – Goldstein & Obrzut

[38] – Neuvonen

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا