دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی :بررسی رابطه عزت نفس با سلامت روانی

5-1- خلاصه يافته ها ي پژوهش:

    بر اساس نتایج تحقیق، تعداد پاسخگویان را 58 درصد والدین پدر و 42 درصد مادر تشکیل داده اند.

بر حسب محل سکونت پاسخگویان، 55.5 درصد شهری و44.5 درصد روستایی تشکیل داده اند.

به لحاظ سن، 2.5 درصد از  پاسخگویان  کمتر از 20 سال سن داشته اند، 5.4 درصد بین 20 تا 25 سال، 17 درصد بین 25 تا 30 سال،39 درصد بین 30 تا 40 سال 34.4 درصد بین 40 تا 60 سال و 1.6 درصد بیشتر از 60 سال را تشکیل داده اند. بررسی میزان تحصیلات در بین پاسخگویان نشان داده است که: 36 درصد از پاسخگویان  ابتدایی، 21.1 درصد سیکل، 24.4 درصد دیپلم ،7.2 درصد فوق دیپلم،10.8 درصد لیسانس و 0.4درصد فوق لیسانس بوده اند. متغیر میزان درآمد ماهیانه نیز نشان می دهد که:16.4 درصد از پاسخگویان کمتر از 100 هزار تومان درآمد دارند، 20.8 درصد بین 100 تا 200 هزار تومان،20.2 درصد بین 200 تا 300 هزار تومان،18 درصد بین 300 تا 400 هزار تومان،22.4 درصد بین 400 تا 600 هزار تومان و 2.2 درصد بیشتر از 600 هزار تومان درآمد دارند.

     نتایج نشان داد که در بین خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی،  بیشترین میانگین به ارتباط مثبت با دیگران  تعلق دارد و بعد از آن رضایت از زندگی آمده است و کمترین میانگین به  رشد و بالندگی تعلق دارد. بر اساس مشخصه هاي آماري از بین خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی، ارتباط مثبت با دیگران، بیشترین و کمترین مورد به  رشد و بالندگی مربوط می باشد. بر اساس نتایج میانگین از بین خرده مقیاس های بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان مرزی، ارتباط مثبت با دیگران  بیشترین  و رشد و بالندگی  کمترین مورد مربوط می باشد.

بر اساس نتایج والدین دانش آموزان عادی به لحاظ عزت نفس نمره بیشتری از والدین دانش آموزان مرزی کسب کرده اند. بر اساس نتایج والدین دانش آموزان مرزی به لحاظ سلامت روانی نمره بیشتری از والدین دانش آموزان عادی کسب کرده اند.


 

5-2- بحث و نتیجه گیری :

در این قسمت به بحث و نتیجه گیری فرضیات پرداخته می شود.

 

 ôفرضيه يك تحقيق :

« بین عزت نفس با بهزیستی روان شناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی رابطه ای وجود دارد .»

رابطه اين دو متغير با آزمون آماري پیرسون مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با توجه به سطح معنی داری نشان مي دهد بین عزت نفس با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت معنی داری مشاهده نشده است بطوریکه که سطح معنی داری بالاتر از 0.05 می باشد. بدین معنی که بین عزت نفس و بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی رابطه معنی داری مشاهده نشده است.

مطالعات تجربي در 15 سال گذشته نشانگر اين نكته است كه عزت نفس يك عامل روانشناختي مهم اثرگذار بر سلامت و كيفيت زندگي به شمار مي رود. با افزايش عزت نفس، احساس توانمندي و ارزشمندي در فرد به وجود مي آيد و تغييرات مثبتي همچون پيشرفت تحصيلي، افزايش تلاش براي كسب موفقيت، داشتن اعتماد به نفس بالا، بلند همت بودن و تمايل به داشتن سلامت بهتر در فرد پديدار مي شود .نتایج تحقیق حاضر با نتایج تحقیق بک و همکارانش همخوانی داشته است بطوریکه عزت نفس مي تواند رابطه ي متضاد و معكوسي با مشكلات روانشناختي به ويژه سلامت روانی داشته باشد به طوري كه در برخي از اين تحقيقات نمونه ها با داشتن مشكلات روانشناختي از عزت نفس بالايي برخوردار بودند. همچنين در تعدادي از مطالعات بين عزت نفس با مشكلات و اختلالات سلامت روانی، روابط علي كاملاً واضح و متقني گزارش نشده است.

 

 

 

ôفرضيه دو تحقيق:

« بین سلامت روانی با بهزیستی روان شناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی رابطه ای وجود دارد .»

رابطه اين دو متغير با آزمون آماري پیرسون مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با توجه به سطح معنی داری نشان مي دهد بین سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت معنی داری مشاهده شده است بطوریکه که سطح معنی داری در بین والدین دانش آموزان عادی
(000/0 (sig و مرزی ( 001/0 (sigکمتر از 05/0 است. بدین معنی که بین سلامت روانی و بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی رابطه  مستقیم معنی داری مشاهده شده است.

این نتایج با تحقیق احمدپناه(1380) همخوانی دارد. همچنین با  نتایج تحقیق جاکز(2006)  هماهنگ است. همسو بودن این نتایج با تحقیقات جورج لاندرمن(1984)، آریندل و همکاران(1999) و همچنین شات و ریف و رونی و همکاران(2003) هماهنگ بوده است.

 

 

ôفرضيه سه تحقيق :

« بين بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت وجود دارد .»

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(000sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده شده است.  با بررسی میانگین های جدول زیر مشاهده می شود که نمره بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان عادی بیشتر از والدین دانش آموزان مرزی می باشد بدین معنی بهزیستی روانشناختی بیشتری دارند.

نتایج این پژوهش با نتایج تحقیق احمدپناه (1380) هماهنگ بوده است. همچنین با نتایج تحقیق  میکائیلی(1388)  همخوانی دارد.

 

 

ôفرضيه چهار تحقيق:

« بین عزت نفس والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت وجود دارد»

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(45sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ عزت نفس در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده نشده است.

این نتایج با نتایج تحقیقات احمدی(1377)،  خواجه پور(1377)، زکی(1386)  و رنجبر(1385) همخوانی ندارد.

 

 ôفرضيه پنج تحقيق:

« بین سلامت روان والدین کودکان عادی و مرزی تفاوت وجود دارد»

نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(000sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان عادی و مرزی مشاهده شده است. با بررسی میانگین های جدول زیر مشاهده می شود که نمره سلامت روانی در بین والدین دانش آموزان مرزی بیشتر از والدین دانش آموزان عادی می باشد. بدین معنی که  والدین کودکان مرزی از سلامت روانی بیشتری برخوردارند.

نتایج تحقیق با پژوهش مهرابی زاده و همکاران 1380 همخوانی دارد که بین سلامت روانی والدین کم توان ذهنی و والدین کودکان عادی تفاوت معنا داری وجود دارد. همچنین با نتایج تحقیق شریعتی و داور منش(1370)هماهنگ می باشد. این نتایج با تحقیق لاجوردی(1371) همسو نمی باشد. همچنین با نتایج پژوهش خواجه پور(1377) همخوانی ندارد. این نتایج با تحقیق نریمانی، محمد و همکاران(1384) همخوانی داشته است.

 

 

 

 

 

 

 

ôفرضيه شش تحقيق:

  « رابطه بین بهزیستی روانشناختی و متغیرهای زمینه ای»

í     رابطه بین بهزیستی روانشناختی و سن: رابطه اين دو متغير با آزمون آماري پیرسون مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با توجه به سطح معنی داری نشان مي دهد بین سن با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان دانش آموزان رابطه معنی داری مشاهده نشده است. این نتایج با تحقیق آقای میکائیلی(1388) همخوانی دارد.

í     رابطه بین بهزیستی روانشناختی و میزان درآمد: رابطه اين دو متغير با آزمون آماري پیرسون مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با توجه به سطح معنی داری نشان مي دهد که بین درآمد با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان دانش آموزان رابطه معنی داری مشاهده شده است. این نتایج با تحقیق  آقای میکائیلی(1388) همخوانی ندارد.

í     رابطه بین بهزیستی روانشناختی و تحصیلات: رابطه اين دو متغير با آزمون آماري  اسپیرمن مورد بررسي قرار گرفت. نتايج با توجه به سطح معنی داری نشان مي دهد که بین  میزان تحصیلات با بهزیستی روانشناختی در بین والدین کودکان دانش آموزان رابطه معنی داری مشاهده شده است.

í     رابطه بین بهزیستی روانشناختی و جنس: نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری (98sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزان مرد و زن مشاهده نشده است.  این نتایج با تحقیق شکری و همکاران همخوانی ندارد.

í    رابطه بین بهزیستی روانشناختی و محل سکونت: نتایج جدول فوق با توجه به سطح معنی داری(10sig = 0/) نشان می دهد که تفاوت معنی داری از لحاظ بهزیستی روانشناختی در بین والدین دانش آموزانی که در شهر و روستا زندگی می کنند مشاهده نشده است.

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله در شهرستان سراوان

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *