دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي قسمت 16

6 -مدل‌هاي خواندن:

1) مدل پايين-بالا[1] و مدل بالا-پايين[2]

خواننده بر اساس مدل پايين-بالا ابتدا به بازشناسي حروف مي‌پردازد و سپس بين حروف و صداي آن رابطه برقرار مي‌كند. از تركيب حروف به ساختن كلمه مي‌پردازد. در نهايت معاني كلمه را درك مي‌كند.اینمدل به دو مولفه زير نياز دارد: 1ـ تبديل نمادهاي نوشتاري به صوت 2ـ تبديل صوت به معني است. نظريه‌پردازان مدل پايين-بالا اظهار مي‌دارند كه مغز، پردازش بازشناسي حروف و كلمات و ايجاد رابطه بين حروف و صدا و معاني آن را خيلي سريع انجام مي‌دهد و به طوری که به صورت خودكار درمي‌آيد.

خواننده بر اساس مدل بالا-پايين ابتدا معاني كلمه را از طريق نشانه‌هاي متنی (متن نحوي[3]و متن معنايي[4]) درك مي‌كند. سپس به بازشناسي كلمه و حروف و صداي آن مي‌پردازد.( ريد، 2003).

فرآيند مدلهای مزبور در شکل 1 ارائه شده است:

 

 

مدل بالا-پايين مدل پايين- بالا
تجربه زباني و كلمه

 

حدس زدن كلمات و اصطلاحات

 

بازشناسي كلمات

 

بازشناسي حروف

 

آگاهي آواشناختي

استفاده از كلمه در زبان

 

معني كلمات

 

بازشناسي كلمات

 

بازشناسي حروف

 

آگاهي آواشناختي

شکل 1: مدل‌هاي بالا به پايين و پايين به بالا(ريد، 2003)

2) مدل تعاملي جبراني[5]

مدل‌هاي بالا-پايين و پايين – بالا با توجه به دركي كه از فرآيند خواندن دارند، داراي محدوديت هايي مي‌باشند، زيرا هنگام خواندن، هر دو مدل به كاربسته مي‌شوند. مدل جبراني تعاملي به توضيح نحوه كاركرد اين دو مدل مي‌پردازد. بر مبناي اين مدل در فرآيند خواندن، بازشناسي كلمه بر مبناي اطلاعاتي كه همزمان از سوي متن و هم از سوي خواننده، فراهم مي‌شود، صورت مي‌گيرد. به اعتقاد استانويچ (1988) ، اين مدل مبتني بر فرضيه‌هاي ذيل است:

-خوانندگان به طور همزمان از اطلاعاتي كه از سطوح مختلف بدست مي‌آيد، استفاده مي‌كنند و لزوما از سطح ترسيمي(پايين- بالا) و يا بافتي(بالا-پايين) شروع نمي‌كنند.

– هنگام تحول مهارتهاي خواندن، خوانندگان ممكن است به برخي سطوح پردازش بيش از بقيه متكي شوند(مثلا ممكن است از متن استفاده بيشتر يا كمتري بنمايند).

– خواننده مي‌تواند با قدرت و پشتكار خودش، ضعف خود را جبران كند.

استانويچ نسبت به اين ديدگاه كه خوانندگان ماهر از مدل بالا-پايين بيش از خوانندگان ضعيف استفاده مي‌كنند، شك داشت. علاوه بر اين، همانطور كه ذكر گرديد خوانندگان ماهر به جزئيات ترسيمي توجه بيشتري كرده و خوانندگان ضعيف‌تر بيشتر به متن متكي هستند. از اين رو براي پردازش سطوح بالاتر لزوما نيازي به تكميل شدن سطوح پايين پردازش نيست. مدل استانويچ بيانگر اين حقيقت است كه بسياري از خوانندگان ضعيف، براي جبران مشكلات مربوط به پردازش اطلاعات خود، راهبردهاي خاصي را گسترش دهند.

3) مدل پیوندگرایی[6]

مدل مسير دوتايي[7](كولترت[8]، 1978)، ساليان مديدي به عنوان مدل غالب در تحول خواندن به شمار مي‌رفته است. بر مبناي اين مدل، خوانندگان از دو راهبرد استفاده مي‌كنند.(1) راهبرد ديداري /مستقيم[9]كه براي خواندن كلمات آشنا بكار مي‌رود.

(2) راهبرد مسير غيرمستقيم[10]، براي خواندن كلمات ناآشنا استفاده مي‌شود كه در فرهنگ واژگان ديداري كودك وجود ندارد. درواقع کودک از راهبردهاي آواشناختي[11]استفاده مي‌كند. اين مدل داراي شقوق مختلفي مي‌باشد كه آنها را مي‌توان به عنوان مدل‌هاي پیوندگرایی يا پردازش توزيع موازي[12] (PDP) در نظر گرفت. اين مل چهارچوبي را ارائه مي‌كند كه فعاليت‌هاي پردازش شناختي، مانند اكتساب زبان، حافظه و خواندن را در بر دارد(مك‌كلند[13]، 1988) بر مبناي مدل پیوندگرایی، كودكان خواندن را از طريق رابطه دوجانبه بين توالي حروف و واجها[14] و توانايي تبديل حروف به توالي حروف و واجهاي سازنده واحدهاي صوتي در زبان، ياد مي‌گيرند. اين مدل بر اين باور است كه كودكان براي انجام اين كار به تمام قابليت‌هاي شناختي خود دسترسي دارند. اهري(1997) معتقد است كه كودكان در طول زمان، در حقيقت يك نظام ارتوگرافيك[15]را شكل مي‌دهند تا اينكه از يك مدل مسير دوتايي(دوطرفه) استفاده كنند. رويكرد پیوندگرایی همچنين معتقد است كه كلمات باقاعده راحت‌تر از كلمات بي‌قاعده قابل دست‌يابي خواهند بود. زيرا همواره با الگوئي كه كودك خواهد آموخت، همخواني دارد. زبان انگليسي برخلاف ديگر زبانها مانند آلماني، اسپانيايي و ايتاليايي داراي الگوهاي بي‌قاعده زيادي است كه با الگوي آموخته شده توسط كودك، تناقض دارد. به همين دليل كلمات باقاعده آسانتر از كلمات بي‌قاعده آموخته مي‌شوند و از آنجايي كه دانش مربوط به الگوهاي بي‌قاعده در حافظه، نيازهاي شناختي خاصي را ايجاب مي‌كند و همچنين شباهت‌هاي موجود با بازنمائي‌هاي واجي ديگر، براي كودكان نارساخوان ايجاد دردسر مي‌كند. اين مدل براي پرآموزي[16] اهميت زيادي قائل است، زيرا بر اين مساله دلالت دارد كه با تداعي‌ها، ارتباطات قوي‌تر مي‌شوند. بر طبق گفته اسنولينگ (2000) ، وجود اين ارتباطات، دانشی را در اختيار كودك قرار مي‌دهد كه وي هنگام رويارويي با يك لغت تازه از آنها استفاده مي‌كند.

 

 

4)  مدل آوايي[17]

اين مدل بر اهميت واج‌شناسي[18]،ا صوات حروف و تركيبات حروف تاکید دارد.(ريد، 2003) .

تعدادي از برنامه‌هاي آوايي ساختارمند وجود دارند كه هدف از آموزش آنها اين است كه كودكان بتوانند بين 44 واحد واجي يا صوتي در زبان انگليسی با استفاده از راهبردهاي مختلف، تمايز قائل شوند(همان منبع).

اگر چه برنامه‌هاي آوايي داراي ساختار هستند و ساخت براي كودكان مبتلا به مشكلات يادگيري خاص مفيد مي‌باشد، با اين وجود، به اين برنامه‌ها، ايراداتي وارد شده است. كه مهم‌ترين آنها شامل موارد زيراست:

– آنها ممكن است با افزايش ميزان اطلاعاتي كه كودك بايد به خاطر بسپارد، بار حافظه كوتاه‌مدت و بلند مدت را در آنها افزايش دهند.

– كلماتي مانند” از و گاهی “وجود دارند كه به عنوان واژگان ديداري بايد تدريس شوند زيرا در طبقه «تركيب صدا[19]» قرار نمي‌گيرند.

روشهاي آوايي به كودكاني كه مشكلات آشكاري در يادگيري و بخاطرسپاري تركيبات صدا ، حروف مصوت و تركيب آنها براي ساختن يك كلمه، دارند، كمك مي‌كند. در همين زمان آنها ممكن است با يادگيري اضافي كه به نظر بي‌معني و خارج از بافت به نظر مي‌رسد، مواجه شوند. برخي مشكلات ممكن است در پيوند دو مولفه(يعني دانش صدا و دانش زبان) كه براي تسهيل تجربه خواندن بامعني است، خود را نشان بدهند (ريد، 2003).

کال و پاپ[20](1996) بر نياز به تدريس آواها تاكيد كرده و گفته‌اند كه اگر تدريس به درستي صورت بگيرد، معني‌دار نيز مي‌شود، زيرا از طريق آواها، كودكان به صداي كلمه نزديك شده و سپس به معناي آن مي‌رسند. آنها يك رويكرد آواي نظامدار را براي دانش‌آموزان پيش‌دبستاني پيشنهاد كرده‌اند كه با فعاليت‌هاي موجود در يك برنامه كلي خواندن، مرتبط مي‌باشد.

فريث (1995) بر واج‌شناسي به عنوان يك متغير اصلي در يادگيري خواندن و به خصوص ارتباط آن با نارساخواني تاكيد كرده است. «مدل متغير اصلي واج شناسي[21]» به عنوان تبيينی از مشكلات مربوط به نارساخواني، رهنموني است به سوي فعاليت‌هاي تحقيقاتي و تحول برنامه‌هاي آموزشي براي ارتقاء مهارتهاي واج شناسی  (ريزن و فردريكسون[22] ، 1996، هاچر[23] و ديگران 1994، ايورسن و تانمر[24]، 1993، ويلسون[25]و فردريكسون، 1995 ، به نقل از ريد، 2003).

5ـ مدل ببين و بگو:

تاكيد شيوه‌هاي ببين و بگو[26]، مواجهه بيشتر با مواد چاپي است تا كودكان بيشتر با كلمات آشنا شوند و دامنه واژگان ديداري خود را از اين طريق گسترش بدهند. بنابراين در اين مدل تاكيد بر واحدهاي معنادار زبان است تا صوت‌هاي گفتاري، در اين روش نياز به كتابهاي جذابي است كه به تدريج همگام با نيازهاي دانش‌آموز، پيشرفت كند، در مراحل اوليه نياز به برگه های تمرین بصری[27] و عكس مي‌باشد. در اين روش، شكل‌هاي حروف و كلمات به خوبي به ياد مي‌ماند و توانايي يادگرفتن بسياري از هجاهاي بي‌قاعده و رابطه بين نماد-صوت افزايش مي‌يابد. البته كودكان نارساخوان نيز در اين زمينه مشكل خواهند داشت، زيرا آنها داراي حافظه ضعيفي هستند كه به سرعت پر مي‌شود. برخي عناصر رويكردهاي آوايي، بيشتر با روشهاي ببين و بگو سروكار دارند.

[1]– bottim-up

[2]– top-down

[3]– Syntactic

[4]– semantic context

[5] – Interactive Compensatory Model

[6]– Connectioist Model

[7]-dual Route Model

[8]– Coltheart

[9]– Direct/visual strategy

[10]– Indirect Route Strategy

[11]– phonological

[12]– parallel Distributed processing

[13]– Mcclelland

[14]– phonemes

[15]– orthographic

[16]– overlearning

[17]– phonic

[18]-phonology

[19]– sound blending

[20]– Call and papp

[21]– phonological core variable Model

[22]– Reason and Frederickson

[23] – Hatcher

[24]– Iversen and Tunmen

[25]– Wilson

[26]– Look-and-say Model

[27]– Flashcands

 

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا