4ـ تعریف خواندن:

خواندن فرآیندی پیچیده و عالی است که اجزاء بسیار متفاوتی را دربر می‌گیرد که از چندین رفتار یا مهارت مجزا تشکیل شده است. به اعتقاد هریس و سایپی[1] (1983) خواندن، تفسیر معنادار نمادهای نوشته شده است. مؤلفان از دیدگاههای مختلف به تعریف خواندن پرداخته‌اند. در اینجا به پاره‌ای از تعاریف اشاره می‌کنیم:

به اعتقاد اهری[2] (2002) یادگیری برای خواندن شامل دو فرآیند اساسی است:

فرآیند اول شامل رمزگردانی کلمات است (یعنی یادگیری تبدیل توالی حروف به کلمات آشنا و معنادار). فرآیند دوم شامل درک معانی کلمات است. وقتی کودکان، مهارتهای خواندن را کسب می‌کنند، در واقع یاد می‌گیرند که چگونه از این فرآیندهای خواندن استفاده کنند. یعنی آنها هنگام خواندن، به طور همزمان به رمزگردانی کلمات و معنای متن توجه دارند (رید، 2003).

بنابراین، خواندن فرآیندی تعاملی و دوجانبه می‌باشد. بدین معنی که هرچقدر کودک به منظور اکتساب شایستگی بیشتر، مهارتهای بیشتری کسب کند، نه تنها در خواندن به عنوان یک فعالیت، بلکه در حوزه مهارتهای مربوط به خواندن نیز، پیشرفت می‌کند. عکس این قضیه نیز صادق است، به این معنی که کودکانی که فاقد شایستگی لازم در حوزه مهارتهای مربوط به خواندن هستند، برای خواندن آمادگی نخواهند داشت، در نتیجه از فرصت‌های مربوط به گسترش این مهارتها نیز محروم خواهند ماند. به این مسأله اثر Mathew گفته می‌شود (استانویچ[3]، 1989، به نقل از رید، 2003). این ماهیت تعاملی مدل خواندن در مدل سیستم آدامز[4] (b1990) در شکل 1 ارائه شده است. این مدل خواندن، تعامل‌های موجود بین متن[5]، معانی، ارتوگرافی[6] (نوشتاری) و فنولوژی[7] (گفتار) را نشان می‌دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار                                               نوشتاری

شکل 1: مدل نظام خواندن آدامز (b1990)

پردازشگر ارتوگرافی، مسئول تعین توالی حروف یک کلمه است. پردازشگر واج‌شناسی مسئول همتاسازی حروف باصدای آن است، پردازشگر معانی مربوط به دانش خواننده در مورد معانی کلمه است و پردازشگر متن، یک دید کلی از معانی متن را در اختیار شخص قرار می‌دهد. این پردازشگرها با هم کار کرده و از یکدیگر بازخورد دریافت می‌کنند (رید، 2003).

اهری (2002) براین باور است که کودکان هنگام پردازش متن قادرند از چهار روش مختلف برای خواندن کلمات بهره جویند. این روشها عبارتند از:

1ـ رمزگردانی کلمات[8]: این روش شامل تبدیل حروف به صداها و ترکیب صداها برای ساختن کلمات معنادار می‌باشد.

2ـ بازشناسی کلمات از طریق قیاس[9]: فرد با استفاده از این روش می‌تواند نحوه هجی کردن یک کلمه جدید را در قیاس با کلمه آشنای قبلی مدنظرقراردهد. مثلاً خواندن کلمه beak در قیاس با peak. گوزامی[10] (1990) اظهار نمود که خوانندگان مبتدی می‌توانند از دانش خود در مورد کلمات هم‌قافیه، برای خواندن کلمات دیگر از راه قیاس استفاده کنند، به خصوص اگر نشانه و سرنخی نیز در اختیار داشته باشند. با این حال، اهری معتقد است که خوانندگان مبتدی برای استفاده از قیاس در مورد ریخت کلی کلمات در حافظه‌شان، به برخی مهارتهای رمزگردانی نیاز دارند(رید، 2003).

3ـ حدس زدن کلمات از روی نشانه‌های متنی ونگاره ای[11]: خوانندگان می‌توانند کلمه ناآشنا را با استفاده از نشانه‌های متنی مانند تصاویر و یا متن قبلی(گودمن[12]، 1976) ، حروف آغازین(تانمرو چاپمن[13]، 1987 ) یا دانش خودشان در مورد زبان-بافت نحوی-حدس بزنند.

4ـ از طریق حافظه(دیداری): خواندن کلمات دیداری مستلزم این است که کودکان با استفاده از تجارب قبلی خواندن و حافظه خویش، به بازشناسی کلمه ب‌پردازند(اهری، 1992). این امر بدین معناست که آنها با این کلمات دیداری آشنا هستند و در حافظه خود قبلا ذخیره نموده‌اند.( رید، 2003).

خواندن بر مبنای مدل تعادل بیکر(1990، 2002) فرآیندی پیچیده است که در فرآیند تحول آن هر دو نیمکره مغزی چپ و راست نقش دارند. به اعتقاد بیکر، خواندن ابتدا مستلزم یک تحلیل ادراکی از شکل و جهت حروف و کلمات می‌باشد. این تحلیل ادراکی توسط نیمکره راست صورت می‌گیرد. سپس باید این خواندن مقدماتی روان و سلیس شود این امر در صورتی امکا‌ن‌پذیر است که «صندلی مدیریت» خواندن از نیمکره راست به نیمکره چپ منتقل شود. بنابراین، حداقل دو نوع تحول لازم است که سیالی خواندن تسهیل گردد. نخست تحلیل ادراکی ویژگیهای متن خودکار شود و سطح خواندن آگاهانه کاهش یابد. ثانیا، کودک هر چه بیشتر با قوانین نحوی آشنا شود و واژگان وی گسترش یابد. در نتیجه کودک، حرف به حرف یا هجا به هجا نمی‌خواند، بلکه به جای آن، کودک بخشهای بزرگتری از جمله را پردازش می‌کند. براساس مدل تعادل، خواندن توسط قوانین نحوی و تجربه زمانی هدایت می‌شود که این امر عمدتا توسط نیمکره چپ صورت می‌گیرد. نتایج بسیاری از تحقیقات از این نظریه حمایت می‌کند(بیکرو رابرتسون، 2002).

بنابراین بر طبق مدل تعادل بیکر (1990، 2002) خواندن عمدتا در مراحل مقدماتی توسط نیمکره راست و در مراحل پیشرفته توسط نیمکره چپ صورت می‌گیرد.

5ـ تحول خواندن:

فریث[14] در سال 1985 مدل تحولی زیر را برای اکتساب مهارتهای خواندن پیشنهاد کرده است. این مدل دارای سه مرحله است که در آن کودک از مرحله اول یعنی لو گوگرافی[15](راهبرد دیداری یا کل کلمه) به مرحله دوم یعنی الفبایی[16]می‌رود، جایی که رابطه واج-نویسه[17](رابطه بین حرف و صدا) آموخته می‌شود. مرحله نهایی، مرحله ارتوگرافی[18]است که وابسته به واژک‌های[19] رایج زبان است.(واژکها کوچکترین واحدهای زبان هستند که دارای معانی می‌باشند). این مراحل گوناگون، کاربردهای متفاوت برای خواندن و هجی کردن دارند(رابرتسون، 2000).

[1] – Haris

2-saipy

[2] – Ehri

[3] – Stanovich

[4] – Adams

[5] – context

[6] – Orthography

[7] – phonology

[8] – Decoding words

[9] – Analogising

[10] – Goswami

[11] – graphonemic

[12]– Goodman

[13]– Tunmer & Chapman

[14]– Frith

[15]– Logographic

[16]– Alphabetic

[17]– grapheme-phoneme

[18]– Orthegraphic

[19]– Morphemes

 

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسایکولوژی در کارآمدی خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خوانی تحولی می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره