دانلود رایگان پایان نامه روانشناسی – اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي قسمت 15

4ـ تعريف خواندن:

خواندن فرآيندي پيچيده و عالي است كه اجزاء بسيار متفاوتي را دربر مي‌گيرد كه از چندين رفتار يا مهارت مجزا تشكيل شده است. به اعتقاد هريس و سايپي[1] (1983) خواندن، تفسير معنادار نمادهاي نوشته شده است. مؤلفان از ديدگاههاي مختلف به تعريف خواندن پرداخته‌اند. در اينجا به پاره‌اي از تعاريف اشاره مي‌كنيم:

به اعتقاد اهري[2] (2002) يادگيري براي خواندن شامل دو فرآيند اساسي است:

فرآيند اول شامل رمزگرداني كلمات است (يعني يادگيري تبديل توالي حروف به كلمات آشنا و معنادار). فرآيند دوم شامل درك معاني كلمات است. وقتي كودكان، مهارتهاي خواندن را كسب مي‌كنند، در واقع ياد مي‌گيرند كه چگونه از اين فرآيندهاي خواندن استفاده كنند. يعني آنها هنگام خواندن، به طور همزمان به رمزگرداني كلمات و معناي متن توجه دارند (ريد، 2003).

بنابراين، خواندن فرآيندي تعاملي و دوجانبه مي‌باشد. بدين معني كه هرچقدر كودك به منظور اكتساب شايستگي بيشتر، مهارتهاي بيشتري كسب كند، نه تنها در خواندن به عنوان يك فعاليت، بلكه در حوزه مهارتهاي مربوط به خواندن نيز، پيشرفت مي‌كند. عكس اين قضيه نيز صادق است، به اين معني كه كودكاني كه فاقد شايستگي لازم در حوزه مهارتهاي مربوط به خواندن هستند، براي خواندن آمادگي نخواهند داشت، در نتيجه از فرصت‌هاي مربوط به گسترش اين مهارتها نيز محروم خواهند ماند. به اين مسأله اثر Mathew گفته مي‌شود (استانويچ[3]، 1989، به نقل از ريد، 2003). اين ماهيت تعاملي مدل خواندن در مدل سيستم آدامز[4] (b1990) در شكل 1 ارائه شده است. اين مدل خواندن، تعامل‌هاي موجود بين متن[5]، معاني، ارتوگرافي[6] (نوشتاری) و فنولوژي[7] (گفتار) را نشان مي‌دهد.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

گفتار                                               نوشتاري

شكل 1: مدل نظام خواندن آدامز (b1990)

پردازشگر ارتوگرافي، مسئول تعین توالی حروف يك كلمه است. پردازشگر واج‌شناسي مسئول همتاسازي حروف باصداي آن است، پردازشگر معاني مربوط به دانش خواننده در مورد معاني كلمه است و پردازشگر متن، يك ديد كلي از معاني متن را در اختيار شخص قرار مي‌دهد. اين پردازشگرها با هم كار كرده و از يكديگر بازخورد دريافت مي‌كنند (ريد، 2003).

اهري (2002) براين باور است كه كودكان هنگام پردازش متن قادرند از چهار روش مختلف براي خواندن كلمات بهره جويند. اين روشها عبارتند از:

1ـ رمزگرداني كلمات[8]: اين روش شامل تبديل حروف به صداها و تركيب صداها براي ساختن كلمات معنادار مي‌باشد.

2ـ بازشناسي كلمات از طريق قياس[9]: فرد با استفاده از اين روش مي‌تواند نحوة هجي كردن يك كلمة جديد را در قياس با كلمه آشناي قبلي مدنظرقراردهد. مثلاً خواندن كلمة beak در قياس با peak. گوزامي[10] (1990) اظهار نمود كه خوانندگان مبتدي مي‌توانند از دانش خود در مورد كلمات هم‌قافيه، براي خواندن كلمات ديگر از راه قياس استفاده كنند، به خصوص اگر نشانه و سرنخي نيز در اختيار داشته باشند. با اين حال، اهري معتقد است كه خوانندگان مبتدي براي استفاده از قياس در مورد ريخت كلي كلمات در حافظه‌شان، به برخي مهارتهاي رمزگرداني نياز دارند(ريد، 2003).

3ـ حدس زدن كلمات از روي نشانه‌هاي متنی ونگاره ای[11]: خوانندگان مي‌توانند كلمه ناآشنا را با استفاده از نشانه‌هاي متنی مانند تصاوير و يا متن قبلي(گودمن[12]، 1976) ، حروف آغازين(تانمرو چاپمن[13]، 1987 ) يا دانش خودشان در مورد زبان-بافت نحوي-حدس بزنند.

4ـ از طريق حافظه(ديداري): خواندن كلمات ديداري مستلزم اين است كه كودكان با استفاده از تجارب قبلي خواندن و حافظه خويش، به بازشناسي كلمه ب‌پردازند(اهري، 1992). اين امر بدين معناست كه آنها با اين كلمات ديداري آشنا هستند و در حافظه خود قبلا ذخيره نموده‌اند.( ريد، 2003).

خواندن بر مبناي مدل تعادل بيكر(1990، 2002) فرآيندي پيچيده است كه در فرآيند تحول آن هر دو نيمكره مغزي چپ و راست نقش دارند. به اعتقاد بيكر، خواندن ابتدا مستلزم يك تحليل ادراكي از شكل و جهت حروف و كلمات مي‌باشد. اين تحليل ادراكي توسط نيمكره راست صورت مي‌گيرد. سپس بايد اين خواندن مقدماتي روان و سليس شود اين امر در صورتي امكا‌ن‌پذير است كه «صندلي مديريت» خواندن از نيمكره راست به نيمكره چپ منتقل شود. بنابراين، حداقل دو نوع تحول لازم است كه سيالي خواندن تسهيل گردد. نخست تحليل ادراكي ويژگيهاي متن خودكار شود و سطح خواندن آگاهانه كاهش يابد. ثانيا، كودك هر چه بيشتر با قوانين نحوي آشنا شود و واژگان وي گسترش يابد. در نتيجه كودك، حرف به حرف يا هجا به هجا نمي‌خواند، بلكه به جاي آن، كودك بخشهاي بزرگتري از جمله را پردازش مي‌كند. براساس مدل تعادل، خواندن توسط قوانين نحوي و تجربه زماني هدايت مي‌شود كه اين امر عمدتا توسط نيمكره چپ صورت مي‌گيرد. نتايج بسياري از تحقيقات از اين نظريه حمايت مي‌كند(بيكرو رابرتسون، 2002).

بنابراين بر طبق مدل تعادل بيكر (1990، 2002) خواندن عمدتا در مراحل مقدماتي توسط نيمكره راست و در مراحل پيشرفته توسط نيمكره چپ صورت مي‌گيرد.

5ـ تحول خواندن:

فريث[14] در سال 1985 مدل تحولي زير را براي اكتساب مهارتهاي خواندن پيشنهاد كرده است. اين مدل داراي سه مرحله است كه در آن كودك از مرحله اول يعني لو گوگرافي[15](راهبرد ديداري يا كل كلمه) به مرحله دوم یعنی الفبايي[16]مي‌رود، جايي كه رابطه واج-نويسه[17](رابطه بين حرف و صدا) آموخته مي‌شود. مرحله نهايي، مرحله ارتوگرافي[18]است كه وابسته به واژك‌هاي[19] رايج زبان است.(واژكها كوچكترين واحدهاي زبان هستند كه داراي معاني مي‌باشند). اين مراحل گوناگون، كاربردهاي متفاوت براي خواندن و هجي كردن دارند(رابرتسون، 2000).

[1] – Haris

2-saipy

[2] – Ehri

[3] – Stanovich

[4] – Adams

[5] – context

[6] – Orthography

[7] – phonology

[8] – Decoding words

[9] – Analogising

[10] – Goswami

[11] – graphonemic

[12]– Goodman

[13]– Tunmer & Chapman

[14]– Frith

[15]– Logographic

[16]– Alphabetic

[17]– grapheme-phoneme

[18]– Orthegraphic

[19]– Morphemes

 

این تکه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان اثرات درمان نوروسايكولوژي در كارآمدي خواندن دانش‌آموزان مبتلا به نارسا خواني تحولي می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های کارشتاسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دانلود پایان نامه رشته روانشناسی مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد همه گرایش ها : علوم تربیتی مشاوره

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

شما میتوانید از برچسب ها و ویژگی های HTML هم استفاده کنید: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

بالا