تز و پایان نامه مقالات

دانلود رایگان پایان نامه :بررسی تحلیل کلام 3-5-2 نشانه شناسی اجتماعی :

دانلود پایان نامه

3-5-2 نشانه شناسی اجتماعی :

کرس (1988 ،6 ) معتقد است که در  تحلیل گفتمان انتقادی فرض بر این است که تنها        .    یک معنا در متن وجود ندارد بلکه به طور بالقوه هر متن دارای معانی متنوعی است که    بعضی از آن ها به دلایل اجتماعی ، فرهنگی و سیاسی و دلایل دیگر ، در مواقع مختلف بر بقیه اولویت دارند

البته گفتمان به عنوان جایگاه و یا محدوده ای است که در آن صورت های نهادهای اجتماعی ، با نظام علائم در تولید متون با هم تلفیق می شوند ومعانی و ارزش ها تنها امکانات فردی یک جانبه نیستند بلکه آنها ، اجبار ایدئولوژیکی و انگیزه های سیاسی  زمان به‌شمار می‌روند.

 

3-5-3کنترل :

زبان همانطور که یک ابزار ارتباطی است یک ابزار کنترل نیز می باشد. مردم می توانند به وسیله زبان مطلع شوند و هم به وسیله آن فریب خورند و چون بازیچه ای در اختیار و کنترل دیگران قرار گیرند (کرس و هاج ،1976، 6).

نظریه های زبان در واقع نظریه های ایدئولوژی هستند که به شکل های مختلف واقعیت اجتماعی را سازماندهی می کنند. ساخت های زبانی برای نظام مند کردن ، تبدیل وانتقال،اغلب برای ارائه تحلیل های مخدوش و مبهم از واقعیت به کارگرفته می‌شوند. همه این فعالیت ها برای به نظم درآوردن،کنترل افکار و رفتار دیگران صورت می‌گیرد( فاولرو دیگران 1979 ، 2 ).

3-5-4طبقه بندی :

زبان شناسی انتقادی می گوید انسان معنی جهان را به وسیله طبقه بندی دنیای گفتمانی تعیین می کند. این بدان معنا است که معنی یک امری است که در تعامل ها و تلاش های عمومی شکل می گیرد. به عبارت دیگر شخص جهان را تجربه می کند ، البته نه به خاطر داشتن دانش پیش زبانی واقعی بلکه به خاطر نقش فعال زبان در فراهم ساختن امر طبقه بندی پدیده ها و تجربه ها. بنابراین واقعیت ها از طریق گفتمان شکل می گیرد. شکل گیری واقعیت ها به نوبه خود تابع محدودیت و جبر گفتمانی است . ( فاولر ،1986 ،15 )

3-5-5 روش تحقیق و تحلیل متن

زبان شناسی انتقادی سعی می کند به بررسی گفتمان نه تنها به عنوان انعکاس زبانی ساختار اجتماعی بلکه به عنوان یک بخش سیاسی شده مشتق از آن ساختار بپردازد.فاولر ( 1981 ، 25 ) پیرامون راه کار عملی مطلب فوق می گوید: “زبان شناسی انتقادی بانگاه انتقادی متون را گزینش می کند و سپس به تجزیه و تحلیل آنها می پردازد. در راه کار عملی زبان شناسی انتقادی،پاسخ به این سوال مطرح است که چرا از میان امکانات زبانی متنوع برای تولید متن، از امکانات خاصی استفاده می شود و متونی با ساختهای ویژه تولید می شود.این ساخت های گفتمانی و استراتژی ها به منظور تاکید خاص بر انگاره های معانی انتخاب می شوند که بیشتر این انگاره ها از لحاظ اجتماعی و فرهنگی ظالمانه هستند. تحلیل متون بدین روش ، شامل پرسش های دقیق تحلیلی درباره مقوله های ایدئولوژیکی ، قوانین و نقش ها ، نهادهای صاحب قدرت و غیره است که از طریق آنها یک جامعه شکل می گیرد وفهم وآگاهی های اعضای جامعه حفظ می شود”.

تحلیل گفتمان انتقادی در روش تحقیق خود اهمیت ویژه ای برای انتخاب متون نقدپذیر قائل است. این امری قراردادی نبوده وبا زاویه دیدونحوه نگرش تحلیل گر نسبت به گفتمان هایی که ضروریست تجزبه و تحلیل شوند، تاانگاره های کنترل و تخاصم وظلم و بی عدالتی شناسایی و معرفی شوند ارتباط دارد( فاولر ، 1981 ، 39 ) .

تحلیل گفتمان انتقادی در روش تحلیل خود از روش زبان شناختی دستور نظام بنیاد هالیدی و اصطلاحات زبان شناسی دستور زایشی به عنوان ابزاری برای تبیین ایدئولوژی های پنهان و منابع قدرت در پشت متن های زبانی بهره می گیرد. تحلیل گفتمان انتقادی از نظر روش شناختی گلچینی از روشهای تحلیل رویکردهای زبان شناسی موجود است. یعنی این روش، افعال وجهی یا میزان قطعیت را از نقش گرایی هالیدی گشتار را از زبان شناسی چامسکی و کنش گفتار را از جان سرل گرفته است و در این رویکرد هر عنصر زبانی از تکواژ تا طرح واره های معنا شناختی حامل بار ایدئولوژیکی می باشند. ( مالم کایر، 2000 ، 91 )

3-5-6 گزینش و محدودیت ها:

زبان شناسی انتقادی معتقد است که صورت های زبانی به طور آزادانه انتخاب نمی شوند. انتخاب های زبان بر اساس یک سری از محدودیت های سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی و ایدئولوژی صورت می پذیرد. وجود این محدودیت ها به معنی آن است که مردم می توانند با شگردهای خاص تحت کنترل قرار گیرند. استحکام متون در قالب انسجام و یا پیوستگی معنایی و تضاد ، همگی به عنوان یک بخش مشتق شده از نظام های کنترل زبان و جامعه هستند.( فاولر، 1981،24 ).

3-6  تحلیل کلام انتقادی از دیدگاه فرکلاف :

یکی از زبان شناسان متاثر از آراء فوکو، که در سالهای اخیر، همه تلاش خود را بر رویکرد تحلیل کلام انتقادی مصروف داشته، نورمن فرکلاف است. او معتقد است که مفهوم گفتمان در علوم و رویکردهای بسیار متفاوت همچون زبان شناسی، ادبیات و فلسفه به کار می رود. از نظر او تحلیل گفتمان به مجموعه ای خنثی از ابزارهای روش شناختی اشاره دارد که برای تجزیه و تحلیل گفتار، نوشتار، مصاحبه، مکالمه و جزء آن بکار می رود. ( فرکلاف، 1992،37-12).

فرکلاف (1989،7) از جریان مسلط زبان شناسی به این علت که دیدگاهی غیراجتماعی نسبت به زبان دارد و راجع به رابطه بین زبان، قدرت و ایدئولوژی حرفی برای گفتن ندارد، انتقاد می کند. او نیز چون دیگران حوزه های دیگر مطالعه زبان، همچون، جامع شناسی زبان،منظورشناسی، تحلیل گفتمان را به باد انتقاد می گیرد. انتقادش از جامعه شناسی زبان، این است که شدیدا در درون سنت اثبات گرایی جای دارد و  می خواهد بر «توصیف عینی» و «واقعیت های» اجتماعی متمرکز شود و«طبقات» اجتماعی فرضی را با ویژگی های زبانی مرتبط سازد.

مشکل منظورشناسی از نظر او فردگرایانه بوده است. منظورشناسی از نظر او مسئله قدرت اجتماعی را نادیده می گیرد. فرکلاف از  تحلیل کلام نیز از آن رو انتقاد می کند که اینها گفتگو و گفتمان را کنش اجتماعی ماهرانه ای می دانند که در خلاء اجتماعی وجود دارند ، گویا سخن گفتن و برقراری ارتباط گفتاری به منظور ارتباط کلامی محض صورت می گیرد (فرکلاف،12،1989).

فرکلاف (1988،107 ) با توجه به رابطه دیالکتیکی که بین ساختارهای خرد گفتمان (ویژگیهای زبان شناختی ) و ساختارهای کلان جامعه (ایدئولوژی وساختارهای اجتماعی) قایل است بر این نکته تایید می ورزد که اگرچه ممکن است ساختارهای کلان جامعه، ساختارهای خرد گفتمان راتعیین می کند. ساختارهای گفتمانی نیز به نوبه خود ساختارهای ایدئولوژیک و گفتمانی را باز تولید می کنند. چند سطح متفاوت دیگر نیز بین سطوح خرد و کلان وجود دارند، به نحوی که این دیدگاه گفتمانی را الگویی با سه سطح باید درنظر گرفت.

روش تحلیل گفتمانی فرکلاف از سه سطح “توصیف”،” تفسیر” و”تبیین” تشکیل می شود. درسطح توصیف متن بر اساس مشخصه های زبان شناختی خاص موجود در گفتمان توصیف می شود.در سطح تفسیر ، روابط موجود در بین فرایندهایی که باعث تولید و درک گفتمان مورد نظر می شود و تاثیر انتخابهایی که در پیکره گفتمان، از لحاظ واژگان، ساخت و … صورت گرفته مورد بررسی قرار می گیرد. سطح تبیین به توضیح و چرایی رابطه بین عناصر گفتمانی و اجتماع می پردازد. یعنی به توضیح تاثیر گفتمان در چارچوب عمل  می‌پردازد و با توجه به پیشینه فرهنگی آن گفتمان دلایل انتخاب و بکارگیری واژگان خاص در متن را بررسی می کند (ر.ک1995).

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی تحلیل کلام 75صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

92