دانلود رایگان پایان نامه :بررسی تحلیل کلام 3-5-2 نشانه شناسي اجتماعي :

3-5-2 نشانه شناسي اجتماعي :

كرس (1988 ،6 ) معتقد است كه در  تحليل گفتمان انتقادي فرض بر اين است كه تنها        .    يك معنا در متن وجود ندارد بلكه به طور بالقوه هر متن داراي معاني متنوعي است كه    بعضي از آن ها به دلايل اجتماعي ، فرهنگي و سياسي و دلايل ديگر ، در مواقع مختلف بر بقيه اولويت دارند

البته گفتمان به عنوان جايگاه و يا محدوده اي است كه در آن صورت هاي نهادهاي اجتماعي ، با نظام علائم در توليد متون با هم تلفيق مي شوند ومعاني و ارزش ها تنها امكانات فردي يك جانبه نيستند بلكه آنها ، اجبار ايدئولوژيكي و انگيزه هاي سياسي  زمان به‌شمار مي‌روند.

 

3-5-3كنترل :

زبان همانطور كه يك ابزار ارتباطي است يك ابزار كنترل نيز مي باشد. مردم مي توانند به وسيله زبان مطلع شوند و هم به وسيله آن فريب خورند و چون بازيچه اي در اختيار و كنترل ديگران قرار گيرند (كرس و هاج ،1976، 6).

نظريه هاي زبان در واقع نظريه هاي ايدئولوژي هستند كه به شكل هاي مختلف واقعيت اجتماعي را سازماندهي مي كنند. ساخت هاي زباني براي نظام مند كردن ، تبديل وانتقال،اغلب براي ارائه تحليل هاي مخدوش و مبهم از واقعيت به كارگرفته مي‌شوند. همه اين فعاليت ها براي به نظم درآوردن،كنترل افكار و رفتار ديگران صورت مي‌گيرد( فاولرو ديگران 1979 ، 2 ).

3-5-4طبقه بندي :

زبان شناسي انتقادي مي گويد انسان معني جهان را به وسيله طبقه بندي دنياي گفتماني تعيين مي كند. اين بدان معنا است كه معني يك امري است كه در تعامل ها و تلاش هاي عمومي شكل مي گيرد. به عبارت ديگر شخص جهان را تجربه مي كند ، البته نه به خاطر داشتن دانش پيش زباني واقعي بلكه به خاطر نقش فعال زبان در فراهم ساختن امر طبقه بندي پديده ها و تجربه ها. بنابراين واقعيت ها از طريق گفتمان شكل مي گيرد. شكل گيري واقعيت ها به نوبه خود تابع محدوديت و جبر گفتماني است . ( فاولر ،1986 ،15 )

3-5-5 روش تحقيق و تحليل متن

زبان شناسي انتقادي سعي مي كند به بررسي گفتمان نه تنها به عنوان انعكاس زباني ساختار اجتماعي بلكه به عنوان يك بخش سياسي شده مشتق از آن ساختار بپردازد.فاولر ( 1981 ، 25 ) پيرامون راه كار عملي مطلب فوق مي گويد: “زبان شناسي انتقادي بانگاه انتقادي متون را گزينش مي كند و سپس به تجزيه و تحليل آنها مي پردازد. در راه كار عملي زبان شناسي انتقادي،پاسخ به اين سوال مطرح است كه چرا از ميان امكانات زباني متنوع براي توليد متن، از امكانات خاصي استفاده مي شود و متوني با ساختهاي ويژه توليد مي شود.اين ساخت هاي گفتماني و استراتژي ها به منظور تاكيد خاص بر انگاره هاي معاني انتخاب مي شوند كه بيشتر اين انگاره ها از لحاظ اجتماعي و فرهنگي ظالمانه هستند. تحليل متون بدين روش ، شامل پرسش هاي دقيق تحليلي درباره مقوله هاي ايدئولوژيكي ، قوانين و نقش ها ، نهادهاي صاحب قدرت و غيره است كه از طريق آنها يك جامعه شكل مي گيرد وفهم وآگاهي هاي اعضاي جامعه حفظ مي شود”.

تحليل گفتمان انتقادي در روش تحقيق خود اهميت ويژه اي براي انتخاب متون نقدپذير قائل است. اين امري قراردادي نبوده وبا زاويه ديدونحوه نگرش تحليل گر نسبت به گفتمان هايي كه ضروريست تجزبه و تحليل شوند، تاانگاره هاي كنترل و تخاصم وظلم و بي عدالتي شناسايي و معرفي شوند ارتباط دارد( فاولر ، 1981 ، 39 ) .

تحليل گفتمان انتقادي در روش تحليل خود از روش زبان شناختي دستور نظام بنياد هاليدي و اصطلاحات زبان شناسي دستور زايشي به عنوان ابزاري براي تبيين ايدئولوژي هاي پنهان و منابع قدرت در پشت متن هاي زباني بهره مي گيرد. تحليل گفتمان انتقادي از نظر روش شناختي گلچيني از روشهاي تحليل رويكردهاي زبان شناسي موجود است. يعني اين روش، افعال وجهي يا ميزان قطعيت را از نقش گرايي هاليدي گشتار را از زبان شناسي چامسكي و كنش گفتار را از جان سرل گرفته است و در اين رويكرد هر عنصر زباني از تكواژ تا طرح واره هاي معنا شناختي حامل بار ايدئولوژيكي مي باشند. ( مالم كاير، 2000 ، 91 )

3-5-6 گزينش و محدوديت ها:

زبان شناسي انتقادي معتقد است كه صورت هاي زباني به طور آزادانه انتخاب نمي شوند. انتخاب هاي زبان بر اساس يك سري از محدوديت هاي سياسي ، اجتماعي ، فرهنگي و ايدئولوژي صورت مي پذيرد. وجود اين محدوديت ها به معني آن است كه مردم مي توانند با شگردهاي خاص تحت كنترل قرار گيرند. استحكام متون در قالب انسجام و يا پيوستگي معنايي و تضاد ، همگي به عنوان يك بخش مشتق شده از نظام هاي كنترل زبان و جامعه هستند.( فاولر، 1981،24 ).

3-6  تحليل كلام انتقادي از ديدگاه فركلاف :

يكي از زبان شناسان متاثر از آراء فوكو، كه در سالهاي اخير، همه تلاش خود را بر رويكرد تحليل كلام انتقادي مصروف داشته، نورمن فركلاف است. او معتقد است كه مفهوم گفتمان در علوم و رويكردهاي بسيار متفاوت همچون زبان شناسي، ادبيات و فلسفه به كار مي رود. از نظر او تحليل گفتمان به مجموعه اي خنثي از ابزارهاي روش شناختي اشاره دارد كه براي تجزيه و تحليل گفتار، نوشتار، مصاحبه، مكالمه و جزء آن بكار مي رود. ( فركلاف، 1992،37-12).

فركلاف (1989،7) از جريان مسلط زبان شناسي به اين علت كه ديدگاهي غيراجتماعي نسبت به زبان دارد و راجع به رابطه بين زبان، قدرت و ايدئولوژي حرفي براي گفتن ندارد، انتقاد مي كند. او نيز چون ديگران حوزه هاي ديگر مطالعه زبان، همچون، جامع شناسي زبان،منظورشناسي، تحليل گفتمان را به باد انتقاد مي گيرد. انتقادش از جامعه شناسي زبان، اين است كه شديدا در درون سنت اثبات گرايي جاي دارد و  مي خواهد بر «توصيف عيني» و «واقعيت هاي» اجتماعي متمركز شود و«طبقات» اجتماعي فرضي را با ويژگي هاي زباني مرتبط سازد.

مشكل منظورشناسي از نظر او فردگرايانه بوده است. منظورشناسي از نظر او مسئله قدرت اجتماعي را ناديده مي گيرد. فركلاف از  تحليل كلام نيز از آن رو انتقاد مي كند كه اينها گفتگو و گفتمان را كنش اجتماعي ماهرانه اي مي دانند كه در خلاء اجتماعي وجود دارند ، گويا سخن گفتن و برقراري ارتباط گفتاري به منظور ارتباط كلامي محض صورت مي گيرد (فركلاف،12،1989).

فركلاف (1988،107 ) با توجه به رابطه ديالكتيكي كه بين ساختارهاي خرد گفتمان (ويژگيهاي زبان شناختي ) و ساختارهاي كلان جامعه (ايدئولوژي وساختارهاي اجتماعي) قايل است بر اين نكته تاييد مي ورزد كه اگرچه ممكن است ساختارهاي كلان جامعه، ساختارهاي خرد گفتمان راتعيين مي كند. ساختارهاي گفتماني نيز به نوبه خود ساختارهاي ايدئولوژيك و گفتماني را باز توليد مي كنند. چند سطح متفاوت ديگر نيز بين سطوح خرد و كلان وجود دارند، به نحوي كه اين ديدگاه گفتماني را الگويي با سه سطح بايد درنظر گرفت.

روش تحليل گفتماني فركلاف از سه سطح “توصيف”،” تفسير” و”تبيين” تشكيل مي شود. درسطح توصيف متن بر اساس مشخصه هاي زبان شناختي خاص موجود در گفتمان توصيف مي شود.در سطح تفسير ، روابط موجود در بين فرايندهايي كه باعث توليد و درك گفتمان مورد نظر مي شود و تاثير انتخابهايي كه در پيكره گفتمان، از لحاظ واژگان، ساخت و … صورت گرفته مورد بررسي قرار مي گيرد. سطح تبيين به توضيح و چرايي رابطه بين عناصر گفتماني و اجتماع مي پردازد. يعني به توضيح تاثير گفتمان در چارچوب عمل  مي‌پردازد و با توجه به پيشينه فرهنگي آن گفتمان دلايل انتخاب و بكارگيري واژگان خاص در متن را بررسي مي كند (ر.ك1995).

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی تحلیل کلام 75صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *