تز و پایان نامه مقالات

دانلود رایگان پایان نامه :بررسی تحلیل کلام تحلیل داده ها و نتایج تحقیق

دانلود پایان نامه

تحلیل داده ها و نتایج تحقیق

 

 

 

5-1 مقدمه

در این بخش با انتخاب متون مختلف به آزمایش این فرضیه می پردازیم که :

جامعه آماری در این تحقیق شامل گفتگو های رجال سیاسی ایرانی و آمریکایی می باشد.

نمونه آماری تحقیق با انتخاب یکصد جمله از رجال سیاسی مورد نظر صورت پذیرفت. یعنی برای بررسی این فرضیه جامعه آماری  تحقیق شامل دویست جمله می باشد.

5-2 روش تحقیق

روش تحقیق بر اساس روش توصیفی تحلیل محتوا و تحلیل کلام انتقادی است که نگارنده با تجزیه و تحلیل متن بر اساس شاخص های زبان شناختی از قبیل ساختهای وجهی در مقابل ساختهای غیر وجهی ، افعال ربطی ، قیود ، صفات و …. اقدام به تهیه جدول بسامد و توزیع عوامل دال بر قطعیت در متون نمونه نموده است و سپس بسامد و توزیع هر یک از عوامل فوق که نمایانگر درجه اطمینان و یقین  و یا عدم اطمینان و تردید در شناخت گوینده متن است ، مورد محاسبه قرار گرفته است.به منظور آزمون فرضیه تحقیق متغیرهای زبانی دال بر قطعیت و عدم قطعیت در قالب ذیل عملیاتی شده اند.

متغییرهای زبانی بیان گر قطعیت و اطمینان بیشتر:

الف) افعالی که دلالت بر قطعی بودن عمل دارند مانند افعال ربطی بودن ، شدن ، هست ، نیست ، (هالیدی ،1985،92-85)(سیمپسون 1993،49-46)

ب) افعال وجهی شناختی یعنی به کار گیری افعال مربوط به بینش و ادراک که بیانگر شناخت کامل هستند همچون عقیده داشتن ، دریافتن ، دانستن و درک کردن .

ج) قیود متقارن:قیودی که از درجه تقارن و بسامد بالایی برخوردارند.قیدهای ارزشیابی مانند همیشه ، حتماً ، هرگز.(هالیدی 1995،339-332)

د) افعال کمکی وجهی مانند باید ، می بایست.

ها) وجه اخباری.

متغیر های زبانی بیانگر عدم قطعیت و اطمینان کمتر :

الف)افعال وجهی شناختی که بیانگر عدم شناخت کامل و تردید هستند مانند خیال کردن ، فکر کردن،به نظر رسیدن ، تصور کردن ، حدس زدن ، استنباط کردن ،پنداشتن.

ب) قیود درجه بندی: قیودی که از تقارن و بسامد پایین تر برخوردارند قیدهای ارزشیابی مانند بعضی وقتها گاهگاهی ، به ندرت ، شاید.

ج) افعالی چون احتمال دارد ، می تواند باشد

د) وجه شرطی ، التزامی، امری.

 

5-2-1 تفسیر یافته ها

 

الف) تحلیل جدول بسامد و توزیع ساختهای وجهی

 

 

جدول تحلیل بسامد و توزیع ساخت های وجهی   جدول  شماره  1
         
کل افعال وجهی
شناختی تردیدی
افعال وجهی
شناختی قطعی
                    ساخت های وجهی
شماره جمله
7 0 7 فراوانی 1-100   (ایرانی)
100 0 100 درصد
16 15 1 فراوانی 100-200  (غربی)
100 93.75 6.25 درصد
23 15 8 فراوانی کل
100.00 65.22 34.78 درصد

 

 

 


 

نمودار جدول تحلیل بسامد و توزیع ساخت های وجهی

تحلیل جدول (1)

با مقایسه ساخت های وجهی به عنوان اولین متغیر در جدول داده ها می توان گفت که : در گفتگوی زجال سیاسی ایرانی از متغیر افعال وجهی شناختی قطعی به میزان صددرصد استفاده شده ولی در گفتگوهای رجال سیاسی غربی ، از متغیر افعال وجهی شناختی تردیدی به میزان 75/93 درصد استفاده شده و در مقابل 25/6 درصد از افعال وجهی شناختی قطعی استفاده شده است . با مقایسه افعال وجهی شناختی قطعی در مقابل افعال وجهی شناختی تردیدی ، در کل می توان نتیجه گرفت از لحاظ این متغیر گفتگوهای رجال سیاسی ایرانی از قطعیت بیشتری نسبت به گفتگوهای رجال سیاسی غربی برخوردار است .

 

 

 

 

 

جدول تحلیل بسامد و توزیع افعال کمکی وجهی جدول  شماره 2
         
کل کمکی وجهی
شناختی تردیدی
کمکی وجهی شناختی قطعی                     افعال وجهی
شماره جمله
13 6 7 فراوانی 1-100   (ایرانی)
100 46.15 53.85 درصد
14 9 5 فراوانی 100-200  (غربی)
100 64.29 35.71 درصد
27 15 12 فراوانی کل
100.00 55.56 44.44 درصد

 

 

            نمودار جدول تحلیل بسامد و توزیع افعال کمکی وجهی

 

 

تحلیل جدول 2 :

متغیر دیگر در این تحقیق افعال کمکی وجهی است با مقایسه جمله ها از نظر کاربرد افعال کمکی وجهی قطعی و افعال کمکی وجهی تردیدی در جدول داده ها می توان گفت که در گفتگوهای رجال سیاسی ایرانی 58-53 درصد از افعال کمکی وجهی قطعی استفاده شده است. اما این متغیر در گفتگوهای رجال سیاسی 71-35 درصد می باشد.

از نظر افعال کمکی وجهی تردیدی نیز، سیاست مداران ایرانی 15-46 درصد افعال کمکی وجهی تردیدی استفاده کرده اند. ولی سیاست مداران غربی از 29-64 درصد از افعال کمکی وجهی تردیدی استفاده کرده اند. با مقایسه این دو متغیر در کل می توان به این نتیجه رسید که گرچه سیاست مداران غربی بطور کلی از این متغیر بیشتر استفاده کرده اند ولی در گفتگوهای آنها قطعیت کمتری مشاهده می‌گردد.

 

جدول تحلیل بسامد و توزیع قیود جدول  شماره 3
         
کل قیود درجه بندی قیود متقارن                                قیود
شماره جمله
4 1 3 فراوانی 1-100   (ایرانی)
100 25.00 75.00 درصد
0 0 0 فراوانی 100-200  (غربی)
درصد
4 1 3 فراوانی کل
100.00 25.00 75.00 درصد

 

 

نمودار تحلیل بسامد و توزیع قیود

 

 

 

 

تحلیل جدول 3

 

با مقایسه قیود  متقارن در مقابل قیود درجه بندی: بعنوان سومین متغیردر جدول داده ها می توان گفت که ساست مداران ایرانی بطور کلی از این متغیر بیشتر در گفتگوهای خود استفاده کرده اند و 75 درصد از قیود متقارن که قطعیت بیشتری را نشان می دهد استفاده شده است در نتیجه در گفتگوهای رجال سیاسی ایرانی قطعیت بیشتری وجود دارد.

 

 

 

جدول تحلیل بسامد و توزیع افعال ربطی
  افعال ربطی شماره جمله
 
  37 فراوانی 1-100   (ایرانی)
    درصد
  45 فراوانی 100-200  (غربی)
    درصد
  82 فراوانی کل
    درصد

 

 

 

 

 

 

نمودار تحلیل بسامد و توزیع افعال ربطی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول تحلیل بسامد و توزیع جملات معلوم ومجهول جدول  شماره 5
         
کل جملات  مجهول جملات معلوم               جملات معلوم و مجهول
شماره جمله
100 0 100 فراوانی 1-100   (ایرانی)
درصد
100 7 93 فراوانی 100-200  (غربی)
100 7.00 93.00 درصد
200 7 193 فراوانی کل
100.00 3.50 96.50 درصد

 

نمودار تحلیل بسامد و توزیع جملات معلوم ومجهول

 

 

 

 

 

تحلیل جدول 5

با مقایسه جملات از نظر ساخت دستور می توان دریافت سیاست مداران ایرانی به هیچوجه از جملات مجهول استفاده نکرده اند و صد در صد از جملات معلوم استفاده کرده اند در مقایسه سیاست مداران غربی هم فقط هفت درصد از جملات مجهول و نود و سه درصد از جملات معلوم استفاده کرده اند. در کل سیاست مداران از جملات معلومی بیشتری استفاده کرده اند. در نتیجه در جملات آنها قطعیت بیشتری مشاهده می شود.

 

 

جدول تحلیل بسامد و توزیع افعال کمکی وجهی جدول  شماره 2
         
کل کمکی وجهی
شناختی تردیدی
کمکی وجهی شناختی قطعی                     افعال وجهی
شماره جمله
13 6 7 فراوانی 1-100   (ایرانی)
100 46.15 53.85 درصد
14 9 5 فراوانی 100-200  (غربی)
100 64.29 35.71 درصد
27 15 12 فراوانی کل
100.00 55.56 44.44 درصد

 

 

 

 

 

 

نمودار تحلیل بسامد و توزیع افعال کمکی وجهی

 

 

 

 

تحلیل جدول 6

با مقایسه جملات از نظر ساخت افعال از جهت وجه می توان گفت وجه اخباری در گفتگوهای سیاست مداران ایرانی هشتاد و هشت درصد و در گفتگوهای رجال سیاسی غربی هفتاد و هشت درصد بوده است در نتیجه سیاست مداران ایرانی از وجه اخباری بیشتری استفاده کرده اند و قطعیت بیشتری در گفتگوهای آنها به چشم می خورد. متغیرهای دیگر سه وجه شرطی ، التزامی ، امری هستند که عدم قطعیت را نشان می دهند در گفتگوهای سیاست مداران غربی از وجه شرطی و التزامی به ترتیب با 6 و 7 درصد استفاده شده که این دو متغیر در گفتگوهای سیاست مداران ایرانی 1 درصد است گرچه در گفتگوهای ایرانی وجه امری درصد بیشتری را به خود اختصاص داده است ولی سیاست مداران غربی از مجموع این سه وجه بیشتر استفاده کرده اند در نتیجه تردید در گفتگوهای آنها بیشتر به چشم می خورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نمودارتحلیل بسامد و توزیع ساخت های مختلف

 

 

 

 

 

تحلیل جدول 8 :

این جدول نشانگر مجموع عوامل دال بر قطعیت است . در گفتگوهای رجال سیاسی ایرانی افعال وجهی شناختی قطعی 89/2 ، افعال کمکی وجهی شناختی قطعی ، 89/2 ، قیود متقارن 24/1 ، افعال ربطی 29/15 ، جملات معلوم 32/41 ، وجه اخباری 36/36 از کل متغیرهای دال بر قطعیت را تشکیل می دهد . در گفتگوهای رجال سیاسی غربی ، افعال وجهی شناختی قطعی ، افعال کمکی وجهی شناختی قطعی ، قیود متقارن ، افعال ربطی ، جملات معلوم ، وجه اخباری به ترتیب 69/0 ، 47/3 ، 25/31 ،17/54  درصد از کل متغیرهای  دال بر قطعیت را به خود اختصاص داده اند .

 


تحلیل جدول 9 :

این جدول نشانگر مجموع عوامل دال بر عدم قطعیت است . در گفتگوهای رجال سیاسی ایرانی ، افعال وجهی شناختی تردیدی ، 58/31 ، افعال کمکی وجهی تردیدی ، 58/31 ، قیود درجه بندی 26/5 ، جملات مجهول 0 ، وجه شرطی 26/5 ، وجه التزامی 26/5 ، وجه امری 63/52 درصد از کل متغیرهای دال بر عدم قطعیت و احتمال را تشکیل می دهند .

در گفتگوهای رجال سیاسی غربی ، افعال وجهی شناختی تردیدی افعال کمکی وجهی تردیدی قیود درجعه بندی ، جملات مجهول ، وجه شرطی ، وجه التزامی ، وجه امری به ترتیب 39/48 ، 3/29 ، 58/22 ، 35/19 ، 58/22 ، 3/29 درصد از کل متغیرهای دال بر عدم قطعیت و احتمال را به خود اختصاص داده اند  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر شماره (1) گفتمان به مثابه متن، کنش متقابل و زمینه

این تصویر حاوی نکاتی اساسی زیر است:

الف)متن در درجه اول دارای کلیتی است که خود بدان وابسته است. در داخل متن مجموعه ای از عناصر وجود دارند که نه تنها به یکدیگر مرتبط بود. بلکه کلیتی را می سازند که بدان متن یا گفتمان می گویند.

ب)متن یا گفتمان به مجموعه ای از عوامل بیرون متکی است. این عوامل هم در فرایند تولید متن مؤثرند و هم در فرایند تفسیر. به عبارت دیگر دومین مربع داخل تصویر شماره (1) حاکی است که یک متن درچه فرآیند گسترده ای تولید و در عین حال نفسیر می شود. فرایند تولید و تفسیر با همدیگر دارای کنش متقابلند و در نتیجه همدیگر را متأثر می سازند.

ج)مربع سوم که بسیار گسترده و وسیع است و همه موارد فوق را در بردار نشانگر آن است که یک متن علاوه بر بافت متن و فرایند و تفسیر متن شدیداً متأثر از شرایط اجتماعی است که متن تولید و یا تفسیر می شود. بافت اجتماعی و فرهنگی تأثیر بسیار بیشتری نسبت به بافت متن و فرایند تولید و تفسیر آن دارد. در واقع این تصویر بیش از هر چیز نمایانگر سطوح گفتمان است . سطح اول گفتمان به مثابه متن ، سطح دوم که وسیع تر از اولی است ، گفتمان به مثابه تعامل بین فرآیند تولید و تفسیر متن و سطح سوم که سطح کلان است گفتمان به مثابه زمینه است .

 

 

توصیف (تحلیل متن)

تفسیر (تحلیل فرآیند)

تبیین (تحلیل اجتماعی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر شماره (2) : این تصویر به ما نشان می دهد که این تحلیل بایستی ناظر به چه سطحی باشد . بیشتر گفتیم که گفتمان دارای سطوح متفاوتی است به همین دلیل ، سطوح تحلیل نیز بایستی متفاوت باشد . در واقع تصویر شماره 2 نشان می دهد که در تحلیل کلام سطوح تحلیل چگونه بایستی مطابق با سطوح کلام باشد ، اگر محقق کلام را به منزله متن (اعم از گفتاری یا نوشتاری) در نظر گرفته است ، سطح تحلیلی او توصیفی (تحلیل متن) است . و اگر محقق کلام را به منزله کنش متقابل بین فرآیند تولید و فرآیند تفسیر متن در نظر می گیرند و می خواند رابطه جریان تولید متن و جریان تفسیر متن و متن را بررسی کنند سطح تحلیل او ناظر به تحلیل فرایندها یا تفسیر متن است . و اگر نهایتاً محقق کلام را بافت یا زمینه کلی ای که متن در آن تولید و تفسیر می شود در نظر می گیرد تحلیل او تبیینی و در عین حال اجتماعی است چراکه این سطح تحلیل نه تنها ناظر به کردار گفتمانی است بلکه به کردار اجتماعی و فرهنگی یا به عبارت بهتر به بافت و زمینه کلی متن معطوف است . در این سطح ، محقق متن را ناهماهنگ ، متضاد و متأثر از شرایط اجتماعی ، فرهنگی و موقعیتی می داند و می کوشد با استفاده از دلالت های ضمنی متن ، الزام ها ، پیش فرضها ، تلقی ها و تداعی ها ، معانی نهفته و پنهان متن را کشف و بیان کند . بنابراین همچنانکه کلام را در سطوح متفاوت ، کلام به منزله متن ، کلام به منزله کنش متقابل یا کردار گفتمانی و کلام در سطح اجتماعی ، می توان مدنظر قرار داد . روش تحلیل کلام را نیز می توان به سطوح متفاوت توصیف (زبان شناختی متن) ، تفسیر روابط بین فرایندهای تفسیری و تولید کلام و تبیین روابط بین فرایندهای کلامی و فرایندهای اجتماعی

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی تحلیل کلام 75صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

92