دانلود رایگان پایان نامه :بررسی تحلیل کلام تحليل داده ها و نتايج تحقيق

تحليل داده ها و نتايج تحقيق

 

 

 

5-1 مقدمه

در اين بخش با انتخاب متون مختلف به آزمايش اين فرضيه مي پردازيم كه :

جامعه آماري در اين تحقيق شامل گفتگو هاي رجال سياسي ايراني و آمريكايي مي باشد.

نمونه آماري تحقيق با انتخاب يكصد جمله از رجال سياسي مورد نظر صورت پذيرفت. يعني براي بررسي اين فرضيه جامعه آماري  تحقيق شامل دويست جمله مي باشد.

5-2 روش تحقيق

روش تحقيق بر اساس روش توصيفي تحليل محتوا و تحليل كلام انتقادي است كه نگارنده با تجزيه و تحليل متن بر اساس شاخص هاي زبان شناختي از قبيل ساختهاي وجهي در مقابل ساختهاي غير وجهي ، افعال ربطي ، قيود ، صفات و …. اقدام به تهيه جدول بسامد و توزيع عوامل دال بر قطعيت در متون نمونه نموده است و سپس بسامد و توزيع هر يك از عوامل فوق كه نمايانگر درجه اطمينان و يقين  و يا عدم اطمينان و ترديد در شناخت گوينده متن است ، مورد محاسبه قرار گرفته است.به منظور آزمون فرضيه تحقيق متغيرهاي زباني دال بر قطعيت و عدم قطعيت در قالب ذيل عملياتي شده اند.

متغييرهاي زباني بيان گر قطعيت و اطمينان بيشتر:

الف) افعالي كه دلالت بر قطعي بودن عمل دارند مانند افعال ربطي بودن ، شدن ، هست ، نيست ، (هاليدي ،1985،92-85)(سيمپسون 1993،49-46)

ب) افعال وجهي شناختي يعني به كار گيري افعال مربوط به بينش و ادراك كه بيانگر شناخت كامل هستند همچون عقيده داشتن ، دريافتن ، دانستن و درك كردن .

ج) قيود متقارن:قيودي كه از درجه تقارن و بسامد بالايي برخوردارند.قيدهاي ارزشيابي مانند هميشه ، حتماً ، هرگز.(هاليدي 1995،339-332)

د) افعال كمكي وجهي مانند بايد ، مي بايست.

ها) وجه اخباري.

متغير هاي زباني بيانگر عدم قطعيت و اطمينان كمتر :

الف)افعال وجهي شناختي كه بيانگر عدم شناخت كامل و ترديد هستند مانند خيال كردن ، فكر كردن،به نظر رسيدن ، تصور كردن ، حدس زدن ، استنباط كردن ،پنداشتن.

ب) قيود درجه بندي: قيودي كه از تقارن و بسامد پايين تر برخوردارند قيدهاي ارزشيابي مانند بعضي وقتها گاهگاهي ، به ندرت ، شايد.

ج) افعالي چون احتمال دارد ، مي تواند باشد

د) وجه شرطي ، التزامي، امري.

 

5-2-1 تفسير يافته ها

 

الف) تحليل جدول بسامد و توزيع ساختهاي وجهي

 

 

جدول تحليل بسامد و توزيع ساخت هاي وجهي   جدول  شماره  1
         
كل افعال وجهي
شناختي ترديدي
افعال وجهي
شناختي قطعي
                    ساخت هاي وجهي
شماره جمله
7 0 7 فراواني 1-100   (ايراني)
100 0 100 درصد
16 15 1 فراواني 100-200  (غربي)
100 93.75 6.25 درصد
23 15 8 فراواني كل
100.00 65.22 34.78 درصد

 

 

 


 

نمودار جدول تحليل بسامد و توزيع ساخت هاي وجهي

تحليل جدول (1)

با مقايسه ساخت هاي وجهي به عنوان اولين متغير در جدول داده ها مي توان گفت كه : در گفتگوي زجال سياسي ايراني از متغير افعال وجهي شناختي قطعي به ميزان صددرصد استفاده شده ولي در گفتگوهاي رجال سياسي غربي ، از متغير افعال وجهي شناختي ترديدي به ميزان 75/93 درصد استفاده شده و در مقابل 25/6 درصد از افعال وجهي شناختي قطعي استفاده شده است . با مقايسه افعال وجهي شناختي قطعي در مقابل افعال وجهي شناختي ترديدي ، در كل مي توان نتيجه گرفت از لحاظ اين متغير گفتگوهاي رجال سياسي ايراني از قطعيت بيشتري نسبت به گفتگوهاي رجال سياسي غربي برخوردار است .

 

 

 

 

 

جدول تحليل بسامد و توزيع افعال كمكي وجهي جدول  شماره 2
         
كل كمكي وجهي
شناختي ترديدي
كمكي وجهي شناختي قطعي                     افعال وجهي
شماره جمله
13 6 7 فراواني 1-100   (ايراني)
100 46.15 53.85 درصد
14 9 5 فراواني 100-200  (غربي)
100 64.29 35.71 درصد
27 15 12 فراواني كل
100.00 55.56 44.44 درصد

 

 

            نمودار جدول تحليل بسامد و توزيع افعال كمكي وجهي

 

 

تحليل جدول 2 :

متغير ديگر در اين تحقيق افعال كمكي وجهي است با مقايسه جمله ها از نظر كاربرد افعال كمكي وجهي قطعي و افعال كمكي وجهي ترديدي در جدول داده ها مي توان گفت كه در گفتگوهاي رجال سياسي ايراني 58-53 درصد از افعال كمكي وجهي قطعي استفاده شده است. اما اين متغير در گفتگوهاي رجال سياسي 71-35 درصد مي باشد.

از نظر افعال كمكي وجهي ترديدي نيز، سياست مداران ايراني 15-46 درصد افعال كمكي وجهي ترديدي استفاده كرده اند. ولي سياست مداران غربي از 29-64 درصد از افعال كمكي وجهي ترديدي استفاده كرده اند. با مقايسه اين دو متغير در كل مي توان به اين نتيجه رسيد كه گرچه سياست مداران غربي بطور كلي از اين متغير بيشتر استفاده كرده اند ولي در گفتگوهاي آنها قطعيت كمتري مشاهده مي‌گردد.

 

جدول تحليل بسامد و توزيع قيود جدول  شماره 3
         
كل قيود درجه بندي قيود متقارن                                قيود
شماره جمله
4 1 3 فراواني 1-100   (ايراني)
100 25.00 75.00 درصد
0 0 0 فراواني 100-200  (غربي)
درصد
4 1 3 فراواني كل
100.00 25.00 75.00 درصد

 

 

نمودار تحليل بسامد و توزيع قيود

 

 

 

 

تحليل جدول 3

 

با مقايسه قيود  متقارن در مقابل قيود درجه بندي: بعنوان سومين متغيردر جدول داده ها مي توان گفت كه ساست مداران ايراني بطور كلي از اين متغير بيشتر در گفتگوهاي خود استفاده كرده اند و 75 درصد از قيود متقارن كه قطعيت بيشتري را نشان مي دهد استفاده شده است در نتيجه در گفتگوهاي رجال سياسي ايراني قطعيت بيشتري وجود دارد.

 

 

 

جدول تحليل بسامد و توزيع افعال ربطي
  افعال ربطي شماره جمله
 
  37 فراواني 1-100   (ايراني)
    درصد
  45 فراواني 100-200  (غربي)
    درصد
  82 فراواني كل
    درصد

 

 

 

 

 

 

نمودار تحليل بسامد و توزيع افعال ربطي

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جدول تحليل بسامد و توزيع جملات معلوم ومجهول جدول  شماره 5
         
كل جملات  مجهول جملات معلوم               جملات معلوم و مجهول
شماره جمله
100 0 100 فراواني 1-100   (ايراني)
درصد
100 7 93 فراواني 100-200  (غربي)
100 7.00 93.00 درصد
200 7 193 فراواني كل
100.00 3.50 96.50 درصد

 

نمودار تحليل بسامد و توزيع جملات معلوم ومجهول

 

 

 

 

 

تحليل جدول 5

با مقايسه جملات از نظر ساخت دستور مي توان دريافت سياست مداران ايراني به هيچوجه از جملات مجهول استفاده نكرده اند و صد در صد از جملات معلوم استفاده كرده اند در مقايسه سياست مداران غربي هم فقط هفت درصد از جملات مجهول و نود و سه درصد از جملات معلوم استفاده كرده اند. در كل سياست مداران از جملات معلومي بيشتري استفاده كرده اند. در نتيجه در جملات آنها قطعيت بيشتري مشاهده مي شود.

 

 

جدول تحليل بسامد و توزيع افعال كمكي وجهي جدول  شماره 2
         
كل كمكي وجهي
شناختي ترديدي
كمكي وجهي شناختي قطعي                     افعال وجهي
شماره جمله
13 6 7 فراواني 1-100   (ايراني)
100 46.15 53.85 درصد
14 9 5 فراواني 100-200  (غربي)
100 64.29 35.71 درصد
27 15 12 فراواني كل
100.00 55.56 44.44 درصد

 

 

 

 

 

 

نمودار تحليل بسامد و توزيع افعال كمكي وجهي

 

 

 

 

تحليل جدول 6

با مقايسه جملات از نظر ساخت افعال از جهت وجه مي توان گفت وجه اخباري در گفتگوهاي سياست مداران ايراني هشتاد و هشت درصد و در گفتگوهاي رجال سياسي غربي هفتاد و هشت درصد بوده است در نتيجه سياست مداران ايراني از وجه اخباري بيشتري استفاده كرده اند و قطعيت بيشتري در گفتگوهاي آنها به چشم مي خورد. متغيرهاي ديگر سه وجه شرطي ، التزامي ، امري هستند كه عدم قطعيت را نشان مي دهند در گفتگوهاي سياست مداران غربي از وجه شرطي و التزامي به ترتيب با 6 و 7 درصد استفاده شده كه اين دو متغير در گفتگوهاي سياست مداران ايراني 1 درصد است گرچه در گفتگوهاي ايراني وجه امري درصد بيشتري را به خود اختصاص داده است ولي سياست مداران غربي از مجموع اين سه وجه بيشتر استفاده كرده اند در نتيجه ترديد در گفتگوهاي آنها بيشتر به چشم مي خورد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


نمودارتحليل بسامد و توزيع ساخت هاي مختلف

 

 

 

 

 

تحليل جدول 8 :

اين جدول نشانگر مجموع عوامل دال بر قطعيت است . در گفتگوهاي رجال سياسي ايراني افعال وجهي شناختي قطعي 89/2 ، افعال كمكي وجهي شناختي قطعي ، 89/2 ، قيود متقارن 24/1 ، افعال ربطي 29/15 ، جملات معلوم 32/41 ، وجه اخباري 36/36 از كل متغيرهاي دال بر قطعيت را تشكيل مي دهد . در گفتگوهاي رجال سياسي غربي ، افعال وجهي شناختي قطعي ، افعال كمكي وجهي شناختي قطعي ، قيود متقارن ، افعال ربطي ، جملات معلوم ، وجه اخباري به ترتيب 69/0 ، 47/3 ، 25/31 ،17/54  درصد از كل متغيرهاي  دال بر قطعيت را به خود اختصاص داده اند .

 


تحليل جدول 9 :

اين جدول نشانگر مجموع عوامل دال بر عدم قطعيت است . در گفتگوهاي رجال سياسي ايراني ، افعال وجهي شناختي ترديدي ، 58/31 ، افعال كمكي وجهي ترديدي ، 58/31 ، قيود درجه بندي 26/5 ، جملات مجهول 0 ، وجه شرطي 26/5 ، وجه التزامي 26/5 ، وجه امري 63/52 درصد از كل متغيرهاي دال بر عدم قطعيت و احتمال را تشكيل مي دهند .

در گفتگوهاي رجال سياسي غربي ، افعال وجهي شناختي ترديدي افعال كمكي وجهي ترديدي قيود درجعه بندي ، جملات مجهول ، وجه شرطي ، وجه التزامي ، وجه امري به ترتيب 39/48 ، 3/29 ، 58/22 ، 35/19 ، 58/22 ، 3/29 درصد از كل متغيرهاي دال بر عدم قطعيت و احتمال را به خود اختصاص داده اند  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصوير شماره (1) گفتمان به مثابه متن، كنش متقابل و زمينه

اين تصوير حاوي نكاتي اساسي زير است:

الف)متن در درجة اول داراي كليتي است كه خود بدان وابسته است. در داخل متن مجموعه اي از عناصر وجود دارند كه نه تنها به يكديگر مرتبط بود. بلكه كليتي را مي سازند كه بدان متن يا گفتمان مي گويند.

ب)متن يا گفتمان به مجموعه اي از عوامل بيرون متكي است. اين عوامل هم در فرايند توليد متن مؤثرند و هم در فرايند تفسير. به عبارت ديگر دومين مربع داخل تصوير شماره (1) حاكي است كه يك متن درچه فرآيند گسترده اي توليد و در عين حال نفسير مي شود. فرايند توليد و تفسير با همديگر داراي كنش متقابلند و در نتيجه همديگر را متأثر مي سازند.

ج)مربع سوم كه بسيار گسترده و وسيع است و همه موارد فوق را در بردار نشانگر آن است كه يك متن علاوه بر بافت متن و فرايند و تفسير متن شديداً متأثر از شرايط اجتماعي است كه متن توليد و يا تفسير مي شود. بافت اجتماعي و فرهنگي تأثير بسيار بيشتري نسبت به بافت متن و فرايند توليد و تفسير آن دارد. در واقع اين تصوير بيش از هر چيز نمايانگر سطوح گفتمان است . سطح اول گفتمان به مثابه متن ، سطح دوم كه وسيع تر از اولي است ، گفتمان به مثابه تعامل بين فرآيند توليد و تفسير متن و سطح سوم كه سطح كلان است گفتمان به مثابه زمينه است .

 

 

توصيف (تحليل متن)

تفسير (تحليل فرآيند)

تبيين (تحليل اجتماعي)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصوير شماره (2) : اين تصوير به ما نشان مي دهد كه اين تحليل بايستي ناظر به چه سطحي باشد . بيشتر گفتيم كه گفتمان داراي سطوح متفاوتي است به همين دليل ، سطوح تحليل نيز بايستي متفاوت باشد . در واقع تصوير شمارة 2 نشان مي دهد كه در تحليل كلام سطوح تحليل چگونه بايستي مطابق با سطوح كلام باشد ، اگر محقق كلام را به منزلة متن (اعم از گفتاري يا نوشتاري) در نظر گرفته است ، سطح تحليلي او توصيفي (تحليل متن) است . و اگر محقق كلام را به منزلة كنش متقابل بين فرآيند توليد و فرآيند تفسير متن در نظر مي گيرند و مي خواند رابطة جريان توليد متن و جريان تفسير متن و متن را بررسي كنند سطح تحليل او ناظر به تحليل فرايندها يا تفسير متن است . و اگر نهايتاً محقق كلام را بافت يا زمينة كلي اي كه متن در آن توليد و تفسير مي شود در نظر مي گيرد تحليل او تبييني و در عين حال اجتماعي است چراكه اين سطح تحليل نه تنها ناظر به كردار گفتماني است بلكه به كردار اجتماعي و فرهنگي يا به عبارت بهتر به بافت و زمينة كلي متن معطوف است . در اين سطح ، محقق متن را ناهماهنگ ، متضاد و متأثر از شرايط اجتماعي ، فرهنگي و موقعيتي مي داند و مي كوشد با استفاده از دلالت هاي ضمني متن ، الزام ها ، پيش فرضها ، تلقي ها و تداعي ها ، معاني نهفته و پنهان متن را كشف و بيان كند . بنابراين همچنانكه كلام را در سطوح متفاوت ، كلام به منزلة متن ، كلام به منزلة كنش متقابل يا كردار گفتماني و كلام در سطح اجتماعي ، مي توان مدنظر قرار داد . روش تحليل كلام را نيز مي توان به سطوح متفاوت توصيف (زبان شناختي متن) ، تفسير روابط بين فرايندهاي تفسيري و توليد كلام و تبيين روابط بين فرايندهاي كلامي و فرايندهاي اجتماعي

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی تحلیل کلام 75صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *