مزایا مدل تعالی سازمانی

۱) این مدل از فرایندهای سازمانی سیستماتیک و فراگیر برخوردار است .

۲) نسبت به تغییر و تحول و نیازهای ذی نفعان واکنش سریع دارد .

۳) به نتایج سبک شده توسط سازمان توجه ویژه ای دارد .

۴) ارزیابی مبتنی بر واقعیت است .

۵) مشارکت گسترده کارکنان در انجام امور را مدنظر قرار می دهد.

۶) نقاط قوت زمینه های بهبود پذیر در این مدل قابل شناسایی است .

۷) زیان مشترک مدیریت و کارکنان را فراهم می کند .

۸) سامان دهی طرح های بهبود در چارچوبی واحد .

۹) نشان دادن تصویر واقعی از کیفیت فعالیت های سازمان (طالبی ، سعید ۱۳۸۲)

 

۲-۹- نقاط ضعف مدلEFQM

۱- این مدل به صورت حوزه ای مطرح شده و ارتباط بین حوزه ها ، معیارها و زیر معیارها مشخص نشده است.

۲- تقدم و تاخر هر کدام از حوزه ها، معیارها که زیر معیارها مشخص نشده است.

۳- امتیازات هر معیار که در واقع نشان دهنده اولویت و اهمیت آن معیار است، در واقعیت صورت نگرفته است و بر این اساس نمی توان معیارها و زیر معیارها را اولویت بندی کرد(امیران ، ۱۳۸۳) بنابراین برای رفع این مشکل، در این پژوهش از مدل فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به معیارها و زیر معیارها استفاده می کنیم.

سازمان های متعالی به طور فراگیر نتایج مهم مرتبط با جامعه را اندازه گیری کرده و به آنها دست می یابند.

 

تعاریف EFQM از تعالی :

عملکرد برجسته در مدیریت سازمان و دستیابی به نتایج بر اساس مفاهیم بنیادین که شامل نتیجه گرایی،تمرکز بر مشتری ،رهبری،ثبات هدف،فرایندها،واقعیت ها ، مشارکت کارکنان ،بهبود مستمر و نوآوری ، مشارکت هایی که برای هر دو طرف سودمندند و مسئولیت های اجتماعی می باشد(امامی محمد حسن،سفر بسوی سرآمدی ،۱۳۸۵)

مدل تعالی به طور گسترده در زمینه مدیریت در کشورهای اروپایی مورد استفاده قرار می گیرد این مدل بر اساس زمینه غیرتجویزی و بر پایه ۹ معیار بنا نهاده شده است این ۹ معیار به طور جداگانه در دوره توانمند سازها و نتایج قرار می گیرند، توانمندسازها معیارهایی هستند که به آنچه که ما در سازمان انجام می دهیم مربوط می شود.و در حالیکه نتایج نتایج حاصل توانمندسازها هستند و در جابه جای این مدل به آنچه  انجام می گیرد و در برابر آن ، به آنچه که بدست می آید تایید می گردد.

The EFQM Excellence model & Balanced score card , February  ۲۰۰۷ , QSNEWS

 

تعریف مدل EFQM

بنیاد مدیریت کیفیت اروپا ، دارای ۹ حوزه می باشد که ۵ حوزه این مدل مربوط به توانمند سازها بوده و بیان کننده اجزا تشکیل دهنده یک سازمان و چگونگی تعامل و آن ها با هم است و چهارده حوزه ی بعدی حاصل عملکرد سازمان را تشکیل داده و نتایج مطلوب حاصل از اجرای توانمند سازها را معرفی می کنند

(امیران، گام به گام سرآمدی،۱۳۸۱،ص۳۲)

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد