دانلود پایان نامه

موقع امانتی را برگردانم نگران و ناراحت میشوم.
18- اکثراوقات درکارهایم بدشانسی می آورم که موفق نمی شوم.
23- معمولا در تصمیم گیری با شک و تردید روبرو می شوم.
جدول (4-14) نشان داد میانگین سئوالات در مؤلفه وظیفهشناسی بین 03/3 تا 40/4 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه وظیفهشناسی مربوط به سوال16 به میزان40/4 با انحراف معیار 72/0 بود.
جدول(4-15) تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیتپذیری (مؤلفه سازمانیافتگی )
5- به نظر من برنامه ریزی فقط وقت گذرانی است.
7- وقت مهمترین جنبه زندگی من است.
9-به آینده بیشتر از حال توجه دارم.
24- در قرار ملاقات ها همیشه زودتر از بقیه می رسم.
جدول (4-15) نشان داد میانگین سئوالات در مؤلفه سازمانیافتگی بین 13/2 تا 89/3 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه سازمانیافتگی مربوط به سوال7 به میزان89/3 با انحراف معیار 80/0 بود.
جدول(4-16) تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیتپذیری (مؤلفه پیشرفتگرایی )
1-سعی می کنم از دنیای اطرافم با اطلاع باشم تا بتوانم تصمیم های موثر و دقیق بگیرم.
22- اساتید همیشه از من راضی هستند چون تکالیفم را به طورمرتب انجام می دهم.
جدول (4-16) نشان داد میانگین سئوالات در مؤلفه پیشرفتگرایی بین 52/3 تا 42/4 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه پیشرفتگرایی مربوط به سوال13 به میزان42/4 با انحراف معیار 66/0 بود.
بخش دوم: 4-2- یافتههای استنباطی
پس از بررسی توصیفی سؤالهای پرسشنامهها، در این قسمت به بررسی یافتهها بر اساس سؤالهای پژوهش از جدول (4-17) تا (4-41) پرداخته شده است.
جدول 4-17 توزیع نرمال متغیرها
کالیموگروف- اسمیرنوف
شاپیرو- ویک
جدول و نمودار توزیع نرمال متغیر هوش اخلاقی نشان داد با توجه به سطح معناداری، دادههای متغیر هوش اخلاقی نرمال است.
جدول 4-18 توزیع نرمال متغیرها
جدول و نمودار توزیع نرمال متغیر سرمایه اجتماعی نشان داد با توجه به سطح معناداری، دادههای متغیر سرمایه اجتماعی نرمال است.
جدول 4-19 توزیع نرمال متغیرها
جدول و نمودار توزیع نرمال متغیر مسئولیتپذیری نشان داد با توجه به سطح معناداری، دادههای متغیر مسئولیتپذیری نرمال است.
فرضیه اول: میانگین هوش اخلاقی دانشجویان دانشگاه مطلوب است.
جدول 4-20 مقایسه میانگین هوش اخلاقی دانشجویان
میانگین و انحراف استاندارد
46/0±65/3
77/22
49/0±41/3
60/0±49/3
42/0±52/3
جدول 4-20 نشان داد میانگین هر یک از مؤلفههای هوش اخلاقی از میانگین فرضی (3) بیشتر بود و فرض ادعای پژوهشگر مبنی بر مطلوب بودن هوش اخلاقی دانشجویان مورد تأیید قرار گرفت. بالاترین میانگین مربوط به مؤلفه درستکاری به میزان 65/3 بود.
فرضیه دوم: میانگین سرمایه اجتماعی دانشجویان دانشگاه مطلوب است.
جدول 4-21 مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی دانشجویان
60/0±33/3
69/0±56/3
63/0±40/3
62/0±99/3
66/25
41/0±32/3
جدول 4-21 نشان داد میانگین هر یک از مؤلفههای سرمایه اجتماعی از میانگین فرضی (3) بیشتر بود و فرض ادعای پژوهشگر مبنی بر مطلوب بودن وضعیت سرمایه اجتماعی در دانشجویان مورد تأیید قرار گرفت. بالاترین میانگین مربوط به مؤلفه انسجام اجتماعی به میزان 99/3 بود.
فرضیه سوم: میانگین مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه مطلوب است.
جدول 4-22 مقایسه میانگین مسئولیت پذیری دانشجویان
39/0±65/3
65/23
امانت داری
58/0±41/3
وظیفه شناسی
52/0±49/3
21/23
سازمان یافتگی
56/0±52/3
39/29
51/0±73/3
98/22
37/0±96/3
08/41
جدول 4-22 نشان داد میانگین هر یک از مؤلفههای مسئولیتپذیری از میانگین فرضی (3) بیشتر بود و فرض ادعای پژوهشگر مبنی بر مطلوب بودن وضعیت مسئولیتپذیری در دانشجویان مورد تأیید قرار گرفت. بالاترین میانگین مربوط به مؤلفه پیشرفتگرایی به میزان 73/3 بود.
فرضیه چهارم: بین مؤلفههای هوش اخلاقی دانشجویان با مسئولیت پذیری آنان رابطه وجود دارد.
جدول 4-23 ضریب همبستگی بین مولفه های هوش اخلاقی با مسئولیت پذیری
درستکاری با مسئولیت پذیری
بخشش با مسئولیت پذیری
دلسوزی با مسئولیت پذیری
هوش اخلاقی با مسئولیت پذیری
جدول 4-23 نشان داد بین هر یک از مؤلفههای هوش اخلاقی با مسئولیت پذیری (48/0=r و 000/0=P) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به عبارتی هر چه مؤلفههای هوش اخلاقی در دانشجویان افزایش پیدا کند میزان مسئولیت پذیری آنها نیز افزایش مییابد. بیشترین رابطه بین مؤلفه دلسوزی و مسئولیت پذیری به میزان (43/0=r و 000/0=P) بود. ضریب تعیین نشان داد بین هوش اخلاقی با مسئولیت پذیری 23/0 واریانس مشترک وجود دارد و مسئولیت پذیری از روی هوش اخلاقی قابل تبیین است.
جدول 4-24 ضرایب رگرسیون هر یک ازمولفه های هوش اخلاقی
89/13
جدول رگرسیون نشان داد از بین مؤلفههای هوش اخلاقی مؤلفههای بخشش (14/0=B و 04/0=P) و دلسوزی (17/0=B و 02/0=P) قابلیت پیش بینی مسئولیت پذیری دانشجویان را دارند و می توانند در مدل رگرسیونی قرار گیرند.
فرضیه پنجم: بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی دانشجویان با مسئولیت پذیری آنان رابطه وجود دارد.
جدول 4-25 ضریب همبستگی بین مولفه های سرمایه اجتماعی با مسئولیت پذیری
اعتماد اجتماعی با مسئولیت پذیری
مشارکت اجتماعی با مسئولیت پذیری
تعلق اجتماعی با مسئولیت پذیری
انسجام اجتماعی با مسئولیت پذیری
سرمایه اجتماعی با مسئولیت پذیری
جدول 4-25 نشان داد بین هر یک از مؤلفههای سرمایه اجتماعی با مسئولیت پذیری (42/0=r و 000/0=P) رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. به عبارتی هر چه مؤلفههای سرمایه اجتماعی در دانشجویان افزایش پیدا کند میزان مسئولیت پذیری آنها نیز افزایش مییابد. بیشترین رابطه بین مؤلفه انسجام اجتماعی و مسئولیت پذیری به میزان (58/0=r و 000/0=P) بود. ضریب تعیین نشان داد بین سرمایه اجتماعی با مسئولیت پذیری 17/0 واریانس مشترک وجود دارد و مسئولیت پذیری از روی سرمایه اجتماعی قابل تبیین است.
جدول 4-26 ضرایب رگرسیون هر یک ازمولفه های سرمایه اجتماعی
58/15
25/10
جدول رگرسیون نشان داد از بین مؤلفههای سرمایه اجتماعی مؤلفههای تعلق اجتماعی (10/0=B و 000/0=P) و انسجام اجتماعی(33/0=B و 000/0=P) قابلیت پیش بینی مسئولیت پذیری دانشجویان را دارند و می توانند در مدل رگرسیونی قرار گیرند.
مدل نهایی تحقیق
جدول (4-27) تحلیل مسیر متغیرها
90/288
نتایج نشانگر برازش الگو می‌باشند. شاخص خطای تقریب (RMSEA) هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد برازندگی الگو بیشتر است و در این‌جا (11/0 = RMSEA) چون به صفر نزدیک نیست برازندگی الگو را تا حدودی تأیید می‌کند. طبق مدل، رابطه بین سه متغیر هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری تأیید شد.
فرضیه ششم: بین هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب ویژگیهای دموگرافیک (جنسیت، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی و دانشکده) تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول 4-28 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب جنسیت
انحراف استاندارد
جدول (4-28) نشان داد هوش اخلاقی دانشجویان دختر نسبت به پسرها بیشتر است. آزمون t نشان میدهد فرض ادعای پژوهشگر مبنی بر تفاوت هوش اخلاقی بر حسب جنسیت است و در نتیجه فرض پژوهشگر پذیرفته میشود.
جدول4-29 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان برحسب رشته تحصیلی
جدول(4-29) نشان میدهد هوش اخلاقی دانشجویان در رشته انسانی با میانگین 59/3، بالاتر از میانگین در رشتههای پایه، فنی و هنر است اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نیست و فرض ادعای پژوهشگر تأیید نشد.
جدول 4-30 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی
جدول(4-30) نشان داد هوش اخلاقی دانشجویان مقطع تحصیلی ارشد با میانگین 57/3 بالاتر از میانگین هوش اخلاقی با مقطع تحصیلی کارشناسی و دکتری است اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نمیباشد و فرض ادعای پژوهشگر تأیید نشد.
جدول 4-31 مقایسه هوش اخلاقی دانشجویان بر حسب دانشکده
علوم
جدول(4-31) نشان داد هوش اخلاقی دانشجویان دانشکده زبان با میانگین 60/3 بالاتر از دانشکده انسانی، علوم، مهندسی و هنر است اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نمیباشد و فرض ادعای پژوهشگر تأیید نشد.
فرضیه هفتم: بین سرمایه اجتماعی در دانشجویان بر حسب ویژگیهای دموگرافیک (جنسیت، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی و دانشکده) تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول 4-32 مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی در دانشجویان بر حسب جنسیت
t
جدول(4-32) نشان داد میانگین سرمایه اجتماعی در دانشجویان دختر نسبت به پسرها بیشتر است اما آزمون t نشان میدهد بین سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب جنسیت، تفاوت معنادار نیست در نتیجه فرض پژوهشگر پذیرفته نمیشود.
جدول4-33 مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی در دانشجویان برحسب رشته تحصیلی
میانگین
انحراف استاندارد
F
Sig
جدول(4-33) نشان میدهد میانگین سرمایه اجتماعی در دانشجویان رشته انسانی با میانگین 39/3 بالاتر از میانگین در رشتههای پایه، فنی و هنر است، اما این تفاوت معنادار نیست و فرض ادعای پژوهشگر تأیید نشد.
جدول 4-34 مقایسه در سرمایه اجتماعی در دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی
F
598/0
جدول (4-34) نشان داد میانگین سرمایه اجتماعی در دانشجویان مقطع تحصیلی دکتری با میانگین 42/3 بالاتر از میانگین سرمایه اجتماعی در دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی و ارشد است اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نمیباشد و فرض ادعای پژوهشگر تأیید نشد.
جدول 4-35 مقایسه میانگین سرمایه اجتماعی دانشجویان بر حسب دانشکده
سرمایه اجنماعی
جدول(4-35) نشان داد میانگین سرمایه اجتماعی در دانشجویان دانشکده زبان با میانگین 41/3 بالاتر از دانشکدههای انسانی، علوم، مهندسی و هنر است اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نمیباشد و فرض ادعای پژوهشگر تأیید نشد.
فرضیه هشتم: بین مسئولیتپذیری دانشجویان بر حسب ویژگیهای دموگرافیک (جنسیت، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی و دانشکده) تفاوت معناداری وجود دارد.
جدول 4-36 مقایسه مسئولیتپذیری دانشجویان بر حسب جنسیت
جدول (4-36) نشان داد میانگین مسئولیتپذیری دانشجویان دختر نسبت به پسرها بیشتر است و فرض ادعای پژوهشگر مبنی بر تفاوت مسئولیتپذیری در دانشجویان دختر و پسر معناداراست در نتیجه فرض پژوهشگر پذیرفته میشود.
جدول4-37 مقایسه مسئولیتپذیری دانشجویان برحسب رشته تحصیلی
Sig
جدول (4-37) نشان میدهد مسئولیتپذیری دانشجویان در رشته انسانی با میانگین06/4 بالاتر از میانگین دانشجویان رشتههای پایه، فنی و هنر است و این تفاوت از نظر آماری معنادار است و فرض ادعای پژوهشگر تأیید شد.
جدول 4-38 آزمون تعقیبی جهت مقایسه مسئولیتپذیری برحسب رشته تحصیلی
تحصیلات(J) تحصیلات(I)
پایه*
فنی*
انسانی*
399/0
هنر*
جدول(4-38) آزمون تعقیبی نشان داد در مقایسه مسئولیتپذیری دانشجویان بر حسب رشته تحصیلی، بیشترین تفاوت بین رشته تحصیلی انسانی با پایه و فنی و رشته فنی با انسانی و هنر بود. رشته های علوم پایه با هنر تفاوت معناداری نداشتند.
جدول 4-39 مقایسه مسئولیتپذیری دانشجویان بر حسب مقطع تحصیلی
جدول (4-39) نشان داد میانگین مسئولیتپذیری دانشجویان مقطع تحصیلی ارشد با میانگین 02/4 بالاتر از میانگین مسئولیتپذیری دانشجویان مقطع تحصیلی کارشناسی و دکتری است اما این تفاوت از نظر آماری معنادار نمیباشد و فرض ادعای پژوهشگر تأیید نشد.
جدول 4-40 مقایسه مسئولیتپذیری دانشجویان بر حسب دانشکده
جدول (4-40) نشان داد میانگین مسئولیتپذیری در دانشجویان دانشکده زبان با میانگین 07/4 بالاتر از میانگین دانشکدههای انسانی، علوم، مهندسی و هنر است و این تفاوت از نظر آماری معنادار میباشد و فرض ادعای پژوهشگر تأیید شد.
جدول 4-41 آزمون تعقیبی جهت مقایسه مسئولیتپذیری برحسب دانشکده
مهندسی*
847/0
822/0
زبان*
711/0
طبق جدول (4-41) آزمون تعقیبی نشان داد در مقایسه مسئولیتپذیری دانشجویان بر حسب دانشکده، بیشترین تفاوت بین دانشکده مهندسی با انسانی، هنر و زبان بود. انسانی با علوم و هنر با زبان تفاوت معناداری نداشتند.
بحث ونتیجه گیری
هر پژوهش و فرآیند حل مسئله از مراحل وابسته و بهم زنجیرهوار تشکیل شده است که آخرین حلقه این زنجیر، نتیجهگیری و ارائه راهحل و پیشنهادات است. به طور کلی هدف از تجزیه و تحلیل روشن کردن تحقیق است، یعنی در تجزیه و تحلیل باید واقعیت و حقیقت پدیدهها مشخص و روابط بین آنها روشن گردد. در این فصل، خلاصه ای از فصل های گذشته، نتایج برگرفته شده از خصوصیات و ویژگی های نمونه آماری و نتایج از آزمون سؤالهای تحقیق پرداخته شده است. با توجه به نتایج بدست آمده، پیشنهادهایی برای ارتقا سطح هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیتپذیری دانشجویان ارائه شده و ضمن بیان محدودیتهای پژوهش، با توجه به تجربیات حاصل از انجام پژوهش، پیشنهادهایی برای محقّقین آینده که علاقمند به پژوهش در این زمینه می باشند، ارائه گردیده است.
5-1- خلاصه بحث
در این فصل، به بیان خلاصهای از فصلهای گذشته، نتایج برگرفته شده از خصوصیات و ویژگیهای نمونه آماری و نتایج حاصل از سوالهای تحقیق پرداخته شده است. هدف این پژوهش تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیتپذیری دانشجویان دانشگاه کاشان بوده است. با توجه که این تحقیق، در پنج فصل ارائه شده است؛ در فصل اول به بیان مسئله و اهمیت و ضرورت تحقیق پرداخته شده است؛ و بر اساس اهداف تحقیق، فرضیاتی در نظر گرفته شده است و در آخر به تعریف مفاهیم نظری و عملیاتی متغیرها پرداخته شد. در فصل دوم که ادبیات و پیشینه تحقیق میباشد، در چهار بخش ارائه شد. بخش اول مبانی نظری مرتبط با هوش اخلاقی که شامل هوش و انواع هوش، تبیین مفهوم اخلاق، هوش اخلاقی،اصول هوش اخلاقی بوربا و لنینک و کیل و فواید هوش اخلاقی بود.در بخش دوم مبانی مرتبط با سرمایه اجتماعی که شامل تاریخچه سرمایه اجتماعی و اهمیت آن، تئوریپردازان و تعریف آن از سرمایه اجتماعی، تعریف مفهومی سرمایه و سرمایه اجتماعی و … بود. در بخش سوم مبانی نظری مرتبط با مسئولیتپذیری که شامل تببین مفهوم مسئولیت و مسئولیتپذیری، مسئولیتپذیری از منظر جامعهشناختی و روانشناسی، اهمیت و جایگاه مسئولیتپذیری از منظر اسلام، مسئولیتپذیری اجتماعی، ابعاد و مؤلفههای مسئولیتپذیری بود و در بخش چهارم ادبیات تحقیق و سوابق پژوهشی مرتبط با مسئله ارائه گردید. در فصل سوم به معرفی روش تحقیق پرداخته شد و مشخص که نوع تحقیق از نظر هدف کاربردی است و از نظر اجرا توصیفی همبستگی میباشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه‌ دانشجویان دانشگاه کاشان در سال تحصیلی 94-1393 به تعداد 7132 نفر بود که با استفاده از فرمول کوکران، 257 نفر به روش نمونهگیری تصادفی طبقه ای بدست آمد. ابزار گردآوری اطلاعات در این تحقیق، پرسشنامه هوش اخلاقی در قالب چهل گویه در سه مؤلفه (راستگویی، بخشش و دلسوزی)، پرسشنامه سرمایه اجتماعی در قالب 24 سوال در چهار مؤلفه (مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، تعلق اجتماعی و اعتماد اجتماعی) و پرسشنامه مسئولیت پذیری در قالب 42 سوال در پنج مؤلفه (خودمدیریتی، امانتداری، وظیفهشناسی، سازمانیافتگی و پیشرفتگرایی) و با توجه به ویژگیهای دموکرافیگ افراد جامعه آماری(جنسیت، رشته تحصیلی، مقطع تحصیلی و دانشکده) تدوین و مورد بررسی قرار گرفت. روایی محتوایی و سازه پرسشنامه ها مورد تأیید قرار گرفت. پایایی پرسشنامه هوش اخلاقی 83/0، سرمایه اجتماعی 87/0 و مسئولیت پذیری 91/0 برآورد گردید. تحلیل دادهها در سطح توصیفی (فراوانی، درصد، میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (آزمون تی، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون، مدل معادلات ساختاری و تحلیل مسیر) با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و Amos انجام گردید.
5-2- یافته‌های تحقیق
رشد و پرورش هوش اخلاقی، سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری دانشجویان مقوله مهمی است. آنچه مسلم است ویژگیهای اخلاقی و اجتماعی را نمی توان فقط به آموزش آن هم در کلاس درس محدود کرد، اما می توان محیطی تشویقی برای کمک به ایجاد آگاهی بیشتر از این مفاهیم و عمل به آنها ایجاد کرد. اهمیت برخورداری دانشجویان از هوش اخلاقی، مسئولیت پذیری و سرمایه اجتماعی بالا، بهبود رفتارها و پیدایش متخصصانی با اخلاق و در نتیجه جامعه اخلاق مدار و مسئول مدار است. لذا هدف کلی این تحقیق بررسی و تحلیل روابط ساده و چندگانه بین هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی با میزان مسئولیت پذیری دانشجویان دانشگاه بود. این تحقیق نیز با درک اهمیت این نکته تلاش