طبق ماده 16 قانون ثبت احوال ، اعلام و امضا سند ثبت ولادت به ترتیب به عهده پدر ، مادر در صورت غیبت پدر ، جد پدری ، قیم ، امین و یا وصی منتختب دادگاه ، و یا اشخاصی که قانونا عهددار نگهداری طفل باشند و نهایتا توسط متصدی یا نماینده موسسه ای که طفل به آنجا سپرده شده است می باشد .

در صورتیکه هیچیک از افراد فوق به تکلیف قانونی خود در خصوص ثبت ولادت طفل عمل نکرده باشند ، وقتی طفل به سن رشد برسد می بایستی شخصاً مراتب را به اداره ثبت احوال اعلام و شناسنامه دریافت نماید .[1]

از بنیادی ترین حقوقی که برای کودک در اسناد بین المللی به ثبت رسیده است و این حق را به عنوان  یکی از حقوق طبیعی هر کودک محسوب موده است  ذیل ماده 6 کنوانسیون حقوق کودک مبنی بر حق بر حیات و بقا و تکامل مطابق بند 1 و 2 اشعار می دارد که (1) « دولت های عضو تائید می نمایند که هر طفلی از حق طبیعی حیات برخوردار است . » مطابق بند (2) « دولت های عضو مکلف هستند تا سر حد امکان ، بقا و رشد و تکامل طفل را تضمین نمایند . »  بر این اساس برابر مقرره یا پاراگراف 39 کمیته حقوق کودک  مایل است بر این نکته تأکید ورزد که اجرای ماده 7 کنوانسیون که در قسمتی از آن، ثبت مشخصات هر طفل به محض ولادت الزامی دانسته شده، برای تعیین حدود سنی در هر حال اهمیت اساسی دارد و این قاعده، شامل حال تمامی کشور­های عضو می­شود. طفلی که تاریخ ولادت او قابل اثبات نباشد، در برابر همه گونه سوء رفتار و بی عدالتی در ارتباط با امور خانوادگی، اشتغال، آموزش، حقوق کارگران و مخصوصاً در چهارچوب نظام دادرسی صغار، شدیداً آسیب­پذیر است. در هر موقع که طفل برای اثبات سن خود به گواهی ولادت نیاز داشته باشد، گواهی مزبور باید به شکل رایگان به او داده شود. در صورت فقدان دلیل برای اثبات سن، طفل استحقاق دارد که از طریق بررسی­های قابل اعتماد پزشکی یا تحقیقات موثق اجتماعی، حتی­الامکان سن وی مشخص گردد و در موارد تعارض یا قطعی نبودن ادله، طفل مزبور حق دارد که شک به نفع وی تفسیر شود.[2]

 

الف) مفاد میثاق بین­المللی حقوق مدنی و سیاسی درخصوص ثبت تولد

      میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی همانند کنوانسیون حقوق کودک یکی دیگر از مهم ترین اسناد بین المللی در خصوص حقوق بشر هست که مورد پذیرش بسیاری از کشور های جهان و از جمله جمهوری اسلامی ایران قرار گرفته است .

این دو سند حاوی اساسی ترین حقوق افراد بشر است در همین راستا ، بند دو ماده 24  میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی  در مسئله ثبت تولد کودک اشعار میدارد « هر کودکی بلافاصله پس از ولادت به ثبت برسد و دارای نامی بشود » .

[1]  –  عبادی ، شیرین ، حقوق کودک ، تهران ، انتشارات روشنگران ، چاپ سوم ، پاییز 1371 ، صص 37 تا 42

[2]-  Committee on the Rights of the Child, op cit, para