حفظ و نگهداشت استعدادها بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه

سیستم مدیریت استعداد، پایگاه­های اطلاع رسانی روزآمد و قابل دسترسی را پیشنهاد می­کند که بانک­ها را قادر می­سازد به سرعت و به سهولت استعدادهای مورد نیاز را شناسایی کرده و به کار گیرند تا به مثابه سازمان­های مالی با عملکرد عالی مطرح باشند. در این راستا، کشف افراد مستعد از جمله کارکردهای کلیدی مدیریت استعداد هستند که در صورت یکپارچه بودن به اثربخش بودن آن می انجامد. در همین زمینه می توان گفت که اگر سیستم کارآمدی جهت کشف افراد مستعد و توانا در بانک رفاه حاکم باشد تا مدیران از این طریق بتوانند افرادی که از هر لحاظ تواناست را شناسایی و کشف کنند، طبیعتاً افرادی وارد سازمان و بانک می شوند که به خوبی از عهده مسائل محیط کار خود بر می آیند و توانایی انجام وظایف محول شده را دارند و د رنهایت عملکرد بهتری در انجام وظایف خود خواهند داشت.

 

فرضیه فرعی ششم: توسعه و بهسازی استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران تأثیر دارد.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که توسعه استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران تأثیر مثبت و معناداری (627/0= β) وجود دارد که اين تأثیر در سطح آلفای 01/0  معنی دار است. با توجه به مثبت بودن ضریب رگرسیون، می­توان گفت که افزایش توسعه استعداد شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران منجر به بهبود عملکرد کارکنان می شود. نتایج این پژوهش با یافته­های پیشین همخوانی و مطابقت دارد.

در همین زمینه نتایج این پژوهش با یافته­های طالقانی و همكاران (1391) و حسین مهروانی (1390) همخوانی و مطابقت دارد که در پژوهش های خود نشان داد بین فرایند مدیریت استعداد -جذب استعداد، حفظ و نگهداشت افراد، مدیریت مسیر توسعه شغلی، حفظ و نگهداشت افراد با استعداد- و عملکرد کارکنان سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

پیچیدگی فزاینده جامعه، پیشرفت علم، تکنولوژی، و به تبع آن نیازمندی ها و گسترش سازمان ها ایجاب می کند که از کارکنان ماهر و کارآمد در سازمان ها استفاده شود، زیرا بازده عملکرد معقول کارکنان است که موجب بقاء و رشد سازمان می شود(ایران نژاد پاریزی و ساسان گهر، 1371،ص 31) اثربخشی و کارآیی کارکنان نیز مستلزم داشتن مهارت های کارکنان است و نقصان هر یک از مهارت ها احتمال موفقیت کارکنان و نهایتا احتمال موفقیت سازمان را به عنوان یک کل کاهش می دهد (ایمانی، 1391). این مهارت ها و توانایی ها فعالیت های کارکنان را در شغل خود، و در خارج از محیط شغلی، کارآمد می سازد و وجود آنها برای نیل به بهره وری سازمان ضروری است، و تسلط برآنها به کارکنان رضایت بیشتری می دهد و آنها را مطمئن می سازد که به پیشرفت و ترقی نیاز دارند (مارسی، 1376، ص3). بنابراین، کارکنان نیز با توجه به نقش حساسی که در بانک دارند باید دارای توانایی ها و مهارت های خاصی باشند تا بتوانند به طور اثر بخش و کارآمد وظایف خود را در بانک انجام دهند. طبیعتاً زمانی که بانک زمانی که زمینه ها توسعه و گسترش توانایی کارکنان را فراهم می کنند، آنها کار خود را بهتر انجام می دهند و در نهایت عملکرد بهتری خواهند داشت.

 

فرضیه فرعی هفتم: حفظ و نگهداشت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران تأثیر دارد.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که حفظ استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران تأثیر مثبت و معناداری (444/0= β) وجود دارد که اين تأثیر در سطح آلفای 01/0  معنی دار است. با توجه به مثبت بودن ضریب رگرسیون، می­توان گفت که افزایش حفظ استعداد شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران منجر به بهبود عملکرد کارکنان می شود. نتایج این پژوهش با یافته­های پیشین همخوانی و مطابقت دارد.

در همین زمینه نتایج این پژوهش با یافته­های حسین مهروانی (1390) همخوانی و مطابقت دارد که در پژوهش خود نشان داد بین فرایند مدیریت استعداد – حفظ و نگهداشت افراد با استعداد – و عملکرد کارکنان سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.