ج) محدودیت ها: پایان نامه بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان-دانلود رایگان

ج) محدودیت ها:

– یافته های پژوهش حاضر تنها محدود به دانشجویان دانشگاه پیام نور تربت جام می باشد.

– به علت دامنه وسیعی از سوالات پاسخگویی به آنها خارج از وقت و حوصله بعضی از ازمودنی ها بود.

–  اندک بودن بررسی ها ی انجام شده در این زمینه در ایران وخارج از کشور و نیز محدودیت دسترسی به این منابع پژوهشگر را در مقایسه یافته های این پژوهش با سیایر یافته ها با مشکل مواجه کرد .

– نبود وقت کافی در دانشگاه برای پاسخ گویی مناسب دانشجویان به سوالات .

د) پیشنهادات مبتنی بر محدود یت ها :

– از آنجا که نمونه حاضر محدود به دانشگاه پیام نور تربت جام می باشد بهتر است در سایر دانشگاههای پیام نور نیز اجرا شود.

– از انجا که این پرسشنامه نیاز به محیطی آرام دارد بهتر است در محیطی آرام و ساکت انجام شود و از عجله و شتاب نیز جلوگیری بعمل آید

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع و ماخذ

-انجمن روانپزشكي آمريكا (2000)، چهارمين راهنماي تشخيص و آماري اختلال هاي روني (متن تجديدنظر شده)، ترجمه محمدرضا نيكخو و هاياماك آواديس يانس، تهران: انتشارات سخن (1384).

  1. Andrews, G., Sigh, M., Bond, M. (1993). The defense style question naive Journal of nervous and mental disorder,18 (1), 246-256.

-علي بخشي (1385). رابطه مكانيسم هاي دفاعي با اختلال شخصيت خود- دوستدار. پايان نامه دانشگاه شهيد بهشتي.

-قرباني نيا (1382). روان درمانگري پويشي فشرده كوتاه مدت، مبادي و فنون. تهران، انتشارات سپهري.

-مهديزاده، مهرنوش (1387). مقايسه كسب دلبستگي و سبك دفاعي در دختران نوجوان داراي سرپرست و بدون سرپرست شهر تهران، پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه علامه طباطبايي.

-بشارت، محمدعلي (1384)، بررسي رابطه كمال گرايي مثبت و منفي و مكانيزم هاي دفاعي، مجله پژوهش هاي روانشناختي دانشگاه تهران، دوره 8، شماره 1 و2.

-فيست، جس و فيت، گريگوري جي (2002). نظريه هاي شخصيت ترجمه يحيي سيدمحمدي. تهران: نشر روان، (1384).

-نعمت، ويدا (1387). بررسي ارتباط بين مكانيسم هاي دفاعي و سبك هاي مقابله اي باسلامت رواني دانشجويان 18 تا 29 سال. پايان نامه كارشناسي ارشد روانشناسي، دانشگاه علامه طباطبايي.

  1. Gerbort E, Paty B, Giraddephainx N. (2006). Relationships between defense mechanisms and copying strategies facing exam anxiety performance. www.proquest.com

-افضلي، كامران (1387). بررسي سبك ها و مكانيزم هاي دفاعي افراد مبتلا به اختلال وسواس- بي اختياري، اختلال اضطراب تعميم يافته و اختلال هراس اجتماعي. پايان نامه كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت مدرس.

-حيدري نسب، (1385).

-كيو سوزان (2002). طبقه بندي و تشخيص اختللاات روان شناختي. ترجمه خدياري فرد. محمد و جعفري كندوان، غلامرضا (1386).چاپ اول. انتشارات دانشگاه تهران.

-ساراسون، اروين جي و ساراسون، باربار. آر (1987). روانشناسي مرضي. ترجمه ي نجاريان، بهمن، اصغري، مقدم، محمدعلي و دهقاني، محسن (1383). چاپ ششم، انتشارات رشد.

-هالجين، سوزان. بي و ويتبورن، سوزان كراس (2003). آسيب شناسي رواني (ويراست چهارم). ديدگاه هاي باليني درباره اختلالات رواني براساس DSM-IV-TR ج 1 و 2. ترجمه سيد محمدي، يحيي (1385).تهران، انتشارات ويرايش.

-بشارت، سيما و ربيعي، محمد رضا (1384). توزيع فراواني علائم اختلال رواني دردانشجويان دانشگاه علوم پزشكي گلستان براساس پرسشنامه SCL-90-R . مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي گرگان. دوره هفتم شماره 1/ بهار و تابستان 1384. صفحات 72-74.

-محمدپور يزدي، احمدرضا. بيرشك، بهروز. فتي، لادن و دژكام، محمود (1388). مطالعه موردي شاهدي سبك هاي دفاعي و اضطراب حالت- صفت در دانشجويان مبتلا به اختلال اضطراب منتشره مجله علمي پژوهشي اصول بهداشتي رواني. سال يازدهم، شماره 1 (پياپي 41). صفحه 14-7.

-مجله علوم رفتاری دوره 2 شماره 3 پاییز 1387 صفحات 252-245 ( محمد حسن افضلی ، دکتر علی فتحی آشتیانی ، دکتر پرویز آزاد فلاح)

-مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز دوره هیجدهم ، شماره دوم پاییز 1381 ( فریده یوسفی ، مسعود حسین چاری)

-شولتز ، دوان پی ، سیدنی آلن (1998). نظریه های شخصیت. ترجمه یحیی سید مهدی. تهران، نشر ویرایش ، 1381

  1. Brad –B.psychological Defense mechanisms A NEW perspective.

American  journal  of   psychoanalysis 2004  – 1-26                                                                                                                                                                                                       22.vaillant. G. E. Mental heaith . Americam journal of psychiatry 2003

-مجله ی علمی پژوهشی اصول بهداشت روانی. بهار 1388 ، سال یازدهم (صفحه 14-7). احمد رضا محمدپور یزدی، دکتر بهروز بیرشک ، دکتر لادن فتی، دکتر محمود دژکام

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

چکیده:

فصل اول : مقدمه

مقدمه

بیان مسئله

اهمیت و ضرورت مسئله

اهداف پژوهش

سوالات اصلی پژوهش

سوالات كلي

سوالات اختصاصی

متغیرهای پژوهش :

تعاریف عملیاتی متغییرها :

تعاریف نظری متغییرها :

 

فصل دوم : پیشینه ی پژوهش

اختلال هاي رواني

1-1پيش زمينه تاريخي

ماقبل تاريخ و ارواح شيطاني

يونان باستان و توجيهات پزشكي

قرون وسطي و ديوشناسي

عصر خردگرايي و درمان مبتني بر اصول اخلاقي

عصر جديد و بيماري رواني

1-2ملاك هاي تعريف نابهنجاري

چشم اندازهاي تاريخي رفتار غيرعادي

ديدگاه هاي روانشناختي در مقابل ديدگاه هاي عضوي

زمينه فراهم است

ملاك هاي قانوني

ملاك هاي آماري

ملاك هاي انحراف از هنجار

ملاك هاي بهداشت رواني

ملاك هاي اجتماعي و روان شناختي

چهار مباحثه

ملاك هاي بيماري رواني

1-3رويكردها/ الگوها

الگوي پزشكي (يا زيست – شيميايي)

الگوي روان پويشي

الگوی رفتاری

الگوی شناختی

الگوی ساختارگرای اجتماعی

الگوی انسان گرا/ وجودگرا

رویکرد تکاملی

الگوی نظام های خانوادگی

الگوی اجتماعی- فرهنگی

الگوی فمینیستی (برابری طلبی زنان)

رویکرد التقاطی

دیدگاه زیست شناختی

دیدگاه روان پویشی

ديدگاه يادگيري

ديدگاه شناختي

ديدگاه انسان گرايي- هستي گرايي

ديدگاه اجتماعي

ارزش رويكرد تعاملي

ديدگاه روان پويشي

4- راهنماي تشخيص و طبقه بندي

راهنماي تشخيصي و آماري اختلالات رواني (DSM)

رويكرد طبقه بندي

سيستم چندمحوري

پنج محور DSM-IV-TR

محور I: اختلال هاي باليني

محور II: اختلال هاي شخصيت و عقب ماندگي ذهني

محور III:بيماري هاي جسماني:

محور IV: مشكلات رواني- اجتماعي و محيطي

محور V: ارزيابي كلي عملكرد

اختلال های خُلقی

اسكيزوفرني و اختلال هاي مربوط

اختلال هاي شخصيت

اختلال هاي مرتبط با رشد

اختلال هاي مرتبط با پيري و شناختي

اختلالهاي مرتبط با مواد

اختلال هاي خوردن و اختلال هاي كنترل تكانه

تجربه انسان در مورد اختلال هاي دوراني

تأثير اختلال هاي رواني بر فرد: داغ و پريشاني

تاثير اختلال رواني بر خانواده

تأثير اختلال رواني بر جامعه

2-مکانیسم ها و سبک های دفاعی

2-1مکانیسم های دفاعی Defence mechanism (تعریف و کاربرد)

مكانيسم ها و سبك هاي دفاعي

مكانيزم هاي دفاعي

طبقات و نمونه هاي مكانيزم هاي دفاعي

2-2نظریه ها و طبقه بندی های مختلف مکانیسم های دفاعی

دفاع های نارسیستیک

دفاع های نابالغ

دفاع های نوروزی

دفاع های سالم

طبقه بندی راهنمای تشخیصی و آماری اختلالات روانی (DSM-IV)

پژوهش های انجام شده در داخل و خارج ایران

 

فصل سوم : روش پژوهش

ابزار پژوهش :

معرفي ابزار پژوهش

پرسشنامه SCL-90-R

سوالات اضافي

پايايي آزمون:

شیوه اجرا و نمره گذاری

. پرسشنامه سبك هاي دفاعي (DSQ)

روش اجرا و گرداوری داده ها و نمره گذاری

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات:

 

فصل چهارم : یافته های پژوهش

 

فصل پنجم : بحث

مقدمه

الف) بحث:

ج) محدودیت ها:

د) پیشنهادات مبتنی بر محدود یت ها :

 

منابع و ماخذ

این تکه ای از پایان نامه رایگان رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

بررسي رابطه بين اختلالات رواني و مکانيزمهاي دفاعي در دانشجويان 150صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره (هم در مقطع کارشناسی و هم در مقطع کارشناسی ارشد)می باشد

می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *