دانلود پایان نامه

جنسی همراه بود.
گفتمان جنسیت در این دوره چگونه در آثار نقاشی عینیت متنی پیدا کرد؟
همان‌طور که ذکر شد و از آنجا که گفتمان جنسیت در این دوران و بر اساس معیارهای امروزین تعریف دقیق و مشخصی از مفاهیم زن /مرد، امرد یا خواجه ارائه نمی‌کند این امر در تصاویر و نقاشی‌های به‌جا مانده در این دوران هم مشهود است حضور زنان و مردان زیبا با چهره‌ها و مشخصات بدنی مشابه در آثار نقاشی وجود دارد این زنان و مردان زیبا جایگاه یکسانی از نظر موقعیت بصری در تصاویر اشغال می‌کنند همین جایگاه یکسان است که نه تنها تشخیص زن و مرد از امردان را دشوار می‌سازند بلکه مخاطب را با نوعی بحران معنا مواجه می‌سازند. بحرانی که از متزلزل شدن جایگاه عاشق /معشوق و یا حتی معکوس شدن جایگاه سوژه و ابژه میل در نقاشی‌ها ناشی می‌شود که این خود نشانه‌هایی برخاسته از گفتمان وسیع‌تر متشکل حول مسئله جنسیت در ایران است.
آزاد، حسن: پشت پرده‌های حرم‌سرا، چاپ هشتم، انتشارات انزلی، ارومیه، 1377.
آصف، محمد هاشم: رستم التواریخ، تصحیح محمد مشیری، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1352.
ابطحی، مصطفی. «رسمیت یافتن تشیع در ایران چالش‌ها و دستاوردها»، در مقصودعلی صادقی، مجموعه مقالات همایش صفویه در گستره‌ی تاریخ ایران‌زمین، چاپ اول، انتشارات ستوده، تبریز، 1384.
ابن سنجر، هندو شاه: تجارب السلف در تاریخ خلفا و وزرای ایشان، به کوشش عباس اقبال آشتیانی، انتشارات طهوری، تهران، 1357.
اعزازی، شهلا: فمینیسم و دیدگاه‌ها، چاپ اول، انتشارات روشنگران و مطالعات زنان، 1385.
6 اکبرزاده جهرمی، سید جمال‌الدین: «ارائه مدلی برای تحلیل گفتمان انتقادی فیلم»، نشریه مطالعات فرهنگارتباطات، شماره 16، سال 12، تهران، 1390.
7 الئاریوس، آدام. سفرنامه الئاریوس، ترجمه احمد بهپور، چاپ اول، سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار، تهران، 1363.
8 باستانی پاریزی، محمدابراهیم: سیاست و اقتصاد عصر صفوی، چاپ دوم، انتشارات صفی علیشاه، تهران، 1357.
9 بارنز، الکس: سفرنامه‌ی بارنز، سفر به ایران در عهد فتحعلی شاه قاجار، ترجمه حسن سلطانی فر، چاپ دوم، موسسه‌ی چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی، 1373.
10 تره زل. یادداشت‌های ژنرال تره زل در سفر ایران، به اهتمام ژ.ب.دوما، ترجمه عباس اقبال، چاپ اول، انتشارات یساولی، تهران، 1361.
11 تکمیل همایون، ناصر. «عوامل تاریخی و عناصر فرهنگی در تأسیس سلسله صفویه»، در مقصودعلی صادقی، مجموعه مقالات همایش صفویه در گستره‌ی تاریخ ایران‌زمین، چاپ اول، انتشارات ستوده، تبریز، 1384.
12 جوئت، کری واویاما، رومیکو. «معنای بصری: رویکرد نشانه‌شناسی اجتماعی»، ترجمه تینا امراللهی.
13 جمال‌زاده، محمدعلی: قصه‌ی ما به سر رسید، چاپ اول، انتشارات مؤلفان و مترجمان ایران، تهران، 1357.
14 جهانبگلو، رامین: ایران و مدرنیته، گفت‌وگو با پژوهشگران ایرانی و خارجی در زمینه‌ی رویارویی با دستاوردهای جهان مدرن، چاپ اول، انتشارات قطره، تهران، 1387.
15 جهانبگلو، رامین: ایران در جستجوی مدرنیته، بیست گفتگو در بی‌بی‌سی با صاحب‌نظران ایرانی، چاپ اول، نشر مرکز، تهران، 1384.
16 چندلر، دانیل: مبانی نشانه‌شناسی، ترجمه مهدی پارسا، زیر نظر فرزان سجودی، چاپ سوم، انتشارات سوره مهر، تهران، 1387.
17 حسینی زاده، محمدعلی: «نظریه گفتمان و تحلیل سیاسی»، نشریه علوم سیاسی، شماره 28، سال هفتم، تهران، 1383.
18 حافظ، شمس‌الدین محمد: دیوان حافظ، چاپ سیزدهم، انتشارات گنجینه، تهران، 1381.
19 دروویل، گاسپار: سفرنامه دروویل، ترجمه جواد محیی، چاپ دوم، انتشارات بنگاه مطبوعاتی گوتنبرگ، 1348.
20 دلاواله، پیترو: سفرنامه پیترو دلاواله، ترجمه شجاع‌الدین شفا، بنگاه ترجمه و نشر کتاب، تهران، 1348.
21 دن گارسیا، فیگوئروآ سیلوا: سفرنامه دن گارسیا، ترجمه غلامرضا سمیعی، نشر نو، تهران، 1363.
22 دوکوتزبوئه، موریس: مسافرت به ایران، دوران فتحعلی شاه قاجار، ترجمه محمود هدایت، سازمان انتشارات جاویدان، تهران، 1365.
23 دهقانی، رضا. «واگرایی در ساختار روابط ایران و عثمانی در دوره صفویه»، درمقصودعلی صادقی، مجموعه مقالات همایش صفویه در گستره‌ی تاریخ ایران‌زمین، چاپ اول، انتشارات ستوده، تبریز، 1384.
24 راوندی، مرتضی: تاریخ اجتماعی‌ایران، جلد هفتم، چاپ سوم، انتشارات نگاه، تهران، 1369.
25 رضا قلی میرزا: سفرنامه‌ی رضا قلی میرزا نوه فتحعلی شاه قاجار، به کوشش اصغر فرمانفرمایی قاجار، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1346.
26 زیبا کلام، صادق: سنت و مدرنیسم، چاپ اول، انتشارات روزنه، تهران، 1377.
27 سانسون: سفرنامه سانسون، ترجمه تقی تفضلی، تهران، 1346.
28 سعیدی سیرجانی. وقایع اتفاقیه: مجموعه گزارش‌های خفیه نویسان انگلیس در ولایات جنوبی ایران از سال 1291 تا 1322 ه.ق، نشر نو، تهران، 1361.
29 سفرنامه‌های ونیزیان در ایران، ترجمه منوچهر امیدی، چاپ اول، انتشارات خوارزمی، تهران،1349.
30 سلطانی، علی‌اصغر: «تحلیل گفتمان به‌مثابه نظریه و روش»، نشریه علوم سیاسی، شماره 28، سال هفتم، تهران، 1383.
31 سلطانی، علی‌اصغر: «نظریه گفتمان»، نشریه علوم سیاسی، تهران، 1377.
32 شاردن، ژان: سفرنامه شاردن، جلد 8 و 9، ترجمه اقبال یغمایی، چاپ اول، انتشارات توس، تهران، 1372.
33 شرلی، آنتونی و رابرت: سفرنامه‌‌ی برادران شرلی، ترجمه آوانس، به کوشش علی ده باشی، چاپ اول، انتشارات نگاه، تهران، 1362.
34 شوایتزر، اسوالد: روان‌شناسی جنسیتی، ترجمه بابا صمد نوری نژاد، انتشارات سپهر، تهران، 1346.
35 شهری، جعفر: تاریخ اجتماعی‌ایران در قرن سیزدهم، زندگی و کسب و کار، جلد اول، چاپ اول، انتشارات اسماعیلیان، تهران، 1367.
36 شهری، جعفر: طهران قدیم، جلد ، چاپ دوم، انتشارات معین، تهران، 1376.
37 طاهری، ابوالقاسم: تاریخ سیاسی و اجتماعی‌ایران، انتشارات علمی و فرهنگی، تهران،1383.
38 عضدالدوله. تاریخ عضدی، به کوشش کاظم عابدینی مطلق، چاپ اول، نشر فراگفت، قم،1388.
39 علیمحمدی، جواد. همگامی ادبیات و نقاشی قاجار، چاپ اول، انتشارات یساولی، تهران،1392.
40 فلسفی، نصرالله: چند مقاله‌ی تاریخی و ادبی، انتشارات دانشگاه تهران، تهران، 1342.
41 فلور، ویلم و دیگران: نقاشی و نقاشان دوره قاجار، ترجمه یعقوب آژند، چاپ اول، انتشارات ایل شاهسون، تهران، 1381.
42 فکوهی، ناصر: تاریخ اندیشه و نظریه‌های انسان‌شناسی، چاپ سوم، نشر نی، تهران، 1384.
43 فوکو، میشل: اراده به دانستن، ترجمه نیکو سرخوش و افشین جهاندیده، نشر نی، تهران، 1384.
44 قابوس بن وشمگیر، عنصرالمعالی: قابوس‌نامه، تصحیح و حواشی از امین عبدالمجد بدوی، انتشارات ابن‌سینا، تهران، 1342.
45 قاضی مرادی، بهناز: «تأثیر گفتمان مشروطیت بر هنجارهای تصویری دوره قاجار»، نشریه جامعه‌شناسی هنر و ادبیات، تهران، 1391.
46 کاتف، آفائاس یویج: سفرنامه کاتف، ترجمه محمد‌‌‌ صادق‌‌‌‌ همایون‌‌ فر، انتشارات دیااستریپ، تهران، 2536 شاهنشاهی.
47 کدی، نیکی آر: ایران دوره قاجار و برآمدن رضاخان، ترجمه‌‌‌‌ی مهدی حقیقت‌خواه، چاپ اول، انتشارات ققنوس، تهران، 1381.
48 کرس، گونتر: نشانه‌شناسی اجتماعی از نظریه تا کاربرد، ترجمه سجاد کبگانی و دکتر رحمان صحراگرد، چاپ اول، انتشارات مارلیک، تهران، 1392.
49 کلانتری، عبدالحسین: گفتمان از سه منظر زبان‌شناختی، فلسفی و جامعه‌شناختی، چاپ اول، انتشارات جامعه شناسان، تهران، 1391.
50 کوپر، جی.سی: فرهنگ نمادهای سنتی، ترجمه ملیحه کرباسیان، نشر فرشاد، تهران، 1379.
51 مستوفی، حمدالله: تاریخ گزیده، به اهتمام عبدالحسین نوایی، انتشارات امیرکبیر، تهران، 1339.
52 معینی علمداری، جهانگیر. «سیاست نشانه‌ها: نشانه‌ها و بازسازی نظریه سیاسی»، دکتری علوم سیاسی، دانشگاه تهران،1387.
53 میر احمد منشی، قاضی: گلستان هنر، به احتمام احمد سهیلی خوانساری، انتشارات بنیاد فرهنگ ایران، تهران، 1352
54 میلز، سارا: گفتمان، ترجمه فتاح محمدی، چاپ دوم، انتشارات هزاره سوم، زنجان، 1388.
55 نویدی، داریوش: تغییرات اجتماعی و اقتصادی در ایران عصر صفوی، ترجمه هاشم آغاجری، نشر نی، تهران، 1386.
56 وارنر، رکس: دانشنامه‌ی اساطیر جهان، ترجمه ابوالقاسم اسماعیل‌پور، انتشارات اسطوره، تهران، 1386.
57 هال، استوارت: معنا، فرهنگ و زندگی اجتماعی، ترجمه احمد گل محمدی، چاپ اول، نشر نی، تهران، 1391.
58 یورگنسن، ماریان و فیلیپس، لوئیز: نظریه و روش در تحلیل گفتمان، ترجمه هادی جلیلی، چاپ دوم، نشر نی، تهران، 1391.
59 Diba,Layla.Royal Persian Painting,I.B.Tauris Publisher,1998
60 Ettinghausen, Richard.Stylistic Tendencies at the time Shah Abbas,studies on Isfahan part ii,in Iranian Studies,1994
61 Japaridze,Eka.Qajar Portraits,The shalva Amiranashvili State Art Museum of Georgia,2004
62 Najmabadi,Afsaneh.Women with Mustaches and Men without Beards,Gender and sexual anxieties of Iranian modernity,by the Regents of the University of California 2005
63 R.Canby,Sheila.The Rebellious Reformer: The drawing and painting of Rizayi Abbsi of Isfahan,Azimuth Editions,1996
64 Welch,Anthony.Painting and Patronage under Shah AbbasI,studies in Isfahan,partii.Iranian Studies.Voll vii.1974
65 Welch,Anthon.Shah Abbas and the Arts of Isfahan,The Asia society inc,1973
66zollner, Frank.Leonardo da Vinci,The complete Paintings and Drawings,TASCHEN GmbH,2003
In Qajar period in Iran which is a premodern society, gender is not hegemonic concept or objective one. In exploring the history of a country, no construct of a gender discourse focusing on heterosexuality not until mid19th century could be found. Genealogy of sexuality will reveal that Iranians had been engaged in heterosexual activities during 17th and 18th centuries. Heterosexuality and homosexuality are practiced in these centuries, and we actually see ‘gender pluralism. Notion of beauty were undifferentiated by gender and we can attribute a beautiful face to a man or a woman. Both of them could consider as desiredobject. No difference if they are men or women or Amrad .surprisingly, notion of beauty in the pictures in Fath Ali Shah period is in contrary to our belief since the beauty of a man has been the constituent components of femininity and the beauty of a woman is like ideal Amrad or Shahed. The process of how a man or a woman understands themselves in this preModern society reveals an extensive discourse accompanied by pictorial representation.
Keys: Discourse, Foucault, Gender, Qajar, Fath Ali shah,painting
THE MINISTRY OF SCIENCE, RESEARCH & TECHNOLOGY
UNIVERSITY OF SCIENCE & CULTURE
FACULTY OF ARTS AND ARCHITECTURE
Thesis For Receiving M.A. Degree of Art Research
Gender discourse in Qajar era: analysis of paintings in Fath Ali Shah period (17911829)
Shadi Ahmadi Mobarakeh
Dr. Farzan Sojodi
September.2014
دانشکده آموزش های الکترونیکی
پایان نامه جهت اخذ درجه کارشناسی ارشد حقوق جزا وجرم شناسی
نقش علم وقصد درقتل های بافعل نوعا کشنده
جناب آقای دکتر ابوالفتح خالقی
جناب آقای دکتر عادل ساریخانی
علی بیرانوند
شهریور92
تقدیم به؛
همسر مهربانم؛به پاس همه زحمات و صبر وشکیبایی اش؛ وفرزندان دلبندم.
تقدیرو تشکر؛
چه خوش گفت صاحب راستین نهج البلاغه،که،«من علمنی حرفا،فقد سیرنی عبدا».بر هر شاگردی ،سپاس یادگیری از استادش،فرضیست لازم،که بنا بر همین قاعده وبه رسم ادب شاگردی،صمیمانه،قدر دانی و تقدیر خویش را از آقایان دکتر ابوالفتح خالقی استاد محترم راهنما و دکتر عادل ساریخانی استاد محترم مشاور ،در این پژوهش علمی بیان می دارم واز خداوند متعال خیر دنیا وآخرت را برای ایشان طلب می نمایم.
چکیده؛
آنچه در این پژوهش مورد تحلیل قرار گرفته است بررسی نقش و جایگاه حقوقی قصد وعلم در قتل های با فعل نوعا کشنده است.مقنن جزا نگارایران،در نصوص جزایی سال های 1375 و 1392سه نوع قتل عمد به تبع متون فقهی معتبر ،مصور ساخته است. نوع دوم این قتل ها که موضوع اصلی این پژوهش هم هست راجع به جنایتی است که در آن مرتکب قصد صریح وقبلی جهت ارتکاب قتل ندارد ولیکن به سبب فعل نوعا کشنده خود،واجد یک نوع قصد ضمنی مطلق ونهایتا قاتل عمدی شناخته شده است که در این رهگذرنظرات حقوقی وفقهی مختلف راجع به مسایلی چون ترک فعل و کشنده بودن آن،علم و جهل مرتکب به کشنده بودن رفتار خود،مبنای احراز کشنده بودن،امکان عامد نبودن با وجود ارتکاب فعل کشنده و نحوه ی اثبات آن وارتباط بین غالبا کشنده بودن فعل و شناخت یا جهل عرف ازآن وامکان تحقق اشتباه در هدف یا هویت در قتل با فعل نوعا کشنده یا عدم آن و… به نمایش و بیان گذاشته شده است.در هر حال؛در این پژوهش سعی شده تا با کنکاو متون حقوقی وفقهی معتبر عنصر روانی این نوع قتل به درستی تجزیه و تحلیل شود و بر اساس آن به جایگاه صحیح حقوقی قصد وعلم که دو پایه اساسی و تشکیل دهنده ی عمد هستند پرداخته و از زوایای گوناگون موضوع مورد بررسی قرار گیرد.با مطالعه ی این پژوهش به این نتیجه خواهیم رسید که قصد وعلم متقارن در یک فعل غالبا کشنده نقش مثبتی در وقوع قتل عمد خواهد داشت وهم چنین نحوه ی ظهور عمد در فعل نوعا کشنده و اثبات این عنصر معنوی با دید گاه تطبیقی بین قانون مجازات اسلامی قدیم وجدید مورد مداقه قرار خواهد گرفت.
واژگان کلیدی؛
رفتار نوعا کشنده، علم، قصد،قتل.
عنوان صفحه
مقدمه:
بیان مساله
سوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
سابقه و ضرورت تحقیق
روش تحقیق
6اهداف و کار برد های تحقیق
7سامانه تحقیق 6
فصل اول،کلیات پژوهش؛
مبحث نخست،مفهوم شناسی 6
گفتار اول،واژه شناسی 6
بند اول،واژه شناسی قصد 6
بند دوم ،واژه شناسی علم 6
بند سوم،واژه شناسی قتل 7
گفتار دوم،اصطلاح شناسی 8
بند اول عمد 8
قصد 8
عنوان صفحه
،مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی 8
،مفهوم شناسی از منظر حقوق جزای عرفی 10
علم 12
،مفهوم شناسی از منظر فقه اسلامی 12
،مفهوم شناسی ازمنظر حقوق جزای عرفی