تفاوت جهت گیری هدف در دانش آموزان

الگوهاي يادگيري خود تنظیم

براي توصيف يادگيري خود تنظیم، الگو‌هاي متعددي پديد آمده اند كه هر كدام با توجه به ديدگاه نظري و رويكردي كه به آن وابسته اند، فرايند خود تنظيمي يادگيري را توصيف کرده اند. برخي از الگوهاي خود تنظيمي يادگيري عبارتند از: الگوي پنتريچ، باتلر و وين، بوکارتس،‌ هاک‌هاسن و کول؛ که در زیل به الگوی پنتريچ  می‌پردازیم.

 

2-1-10- الگوی یادگیری خود تنظیم زیمرمن

پینتریچ(2004) خود تنظیمي را یک فرایند فعال و سازمان یافته مي داند که یادگیرندگان از طریق آن اهداف یادگیري خود را تنظیم کرده، مي کوشند تا بر شناخت و انگیزش و رفتار خود نظارت کنند. راهبردهاي یادگیري خوتنظیمي شامل مهارت هاي خودآموزي، سؤال پرسیدن از خود، خود باز بیني و تقویت خود است که به یادگیرندگان کمک مي کند تا با استفاده از فرایندهاي شناختي، یادگیري آنها تسهیل شود(زیمرمن، 1986؛ لی[1]، 2007).

راهبردهاي یادگیري خوتنظیمي را نوعي یادگیري تعریف مي کند که در آن یادگیرندگان به جاي آن که براي کسب دانش و مهارت بر معلمان، والدین یا دیگر عوامل آموزشي تکیه کنند، شخصاً کوشش هاي خود را آغاز و هدایت مي کنند. زیمرمن (2000) خودتنظیمي در یادگیري را به مشارکت فعال یادگیرنده از نظر رفتاري، انگیزشی، شناختی و فراشناختی در فرایند یادگیري اطلاق نموده است.

زیمر من (1998)،  نیز یر اساس نظریه شناخت اجتماعي، 9 عنصر را براي یاد گیرندگان خود تنظیم در نظر گرفته است. نخستین عنصر خود تنظیمي، انگیزش است. انگیزش فرایندي است که طي آن فرد             براي رسیدن به هدف خود تلاش مي کند. به بیان دیگر، عنصر انگیزش خود تنظیمي، گویاي چرایي انجام کار است.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

به باور زیمرمن(2001)، یادگیرندگان مستقل نیاز به توجه کمتري از سوي معلمان دارند. آنها مي دانند که چگونه راهبردهاي یادگیري را به کار بگیرند. آنها در حیطه هاي خاص ادراکاتي دارند و خودشان را متعهد و مستلزم رسیدن اهداف خودشان مي دانند. وي در تشریح نظریه خود الگوي چرخه اي خودتنظیمي را ارائه مي دهد و از آن طریق بر نقش راهبردهاي یادگیري خودتنظیم تأکید مي کند.

زیمرمن و پونز(1998)، راهبردهاي یادگیري خودتنظیم مي تواند پیشرفت تحصیلي را تقویت و انگیزه براي یادگیري را تسهیل کند.

همچنین، زیمرمن(2008)، معتقد است که معمولاً بیشتر دانش آموزان از راهبردهاي یادگیري خودتنظیم استفاده مي کنند. آن چه موجب تمایز دانش آموزان از دیگران مي شود، آگاهي آنها از چگونگي این راهبردها و نیز داشتن انگیزه براي کاربرد آنهاست. زیرا این راهبردهاي یادگیري خودتنظیم به این نکته توجه مي کنند که چگونه دانش آموزان شخصاً فرایند یادگیري خود را کنترل کرده، تغییر مي دهند و تنظیم مي نمایند.

[1]- Lee.JK