تغييردرشخصيت دانلود پایان نامه روانشناسی – رایگان- ويژگيهاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزان

تغييردرشخصيت

      منظوراز«تغيير»گوناگون يادگرگون شدن است بدون اين ضرورت،كه گونه ديگركامل ترباشد.خودپنداري و ويژگي درطول زندگي دگرگون مي شوندواين تغييرويژگي هاممكن است كمي ياكيفي باشد.مثلاًدرتغييرات كيفي ويژگي هايك ويژگي نامطلوب اجتماعي به يك ويژگي مطلوب تبديل مي شود.درتغييرات كمي ويژگيها يك ويژگي ضعيف به يك ويژگي قوي عوض مي شود.عواملي كه درتغيير شخصيت مؤثرعبارتنداز:

تغييرات بدني:تغييرات بدني ناشي ازنضنج،اختلال ساختي درمغز،اختلالهاي عضوي،اختلال هاي غده اي ،صدمات،سوءتغذيه،داروها يابيماريها غالباً باتغييرات شخصيت همراهند.واين تغييرات عمدتاً درخودپنداري كودك اثرمي گذارند.

تغييرات محيطي :هنگامي كه تغيير درمحيط ،وضع كودك رادرگروه همگنان بهبودمي بخشداثرمساعدي روي خودپنداري خواهد داشت.اثرتنهاازتغييرات محيطي ناشي نمي شودبلكه معمول تغييري است كه دركودك پيداشده است.

فشارهاي اجتماعي:كودك براي اينكه موردپذيرش وتاييد اجتماعي قرارگيردويژگي هاي موردانتظار وتاييدجامعه رادرخودرشد وگسترش مي دهد.

افزايش صلاحيت:افزايش كفايت وصلاحيت درمهارتهاي حركتي ياذهني اثرمساعدي درخودپنداري داردزيرابه كودك كمك مي كنداحساس خودكم بيني رابه احساس برتري تغييردهد.

تغييرات نقش:تغييرنقش ازوابستگي وانقياد به برابرنگري يارهبري درخانه،مدرسه،ياهمسايگي درخودپنداري كودك اثرخواهدگذاشت.

كمك تخصصي:روان درماني به كودكان كمك مي كندخودپنداري مساعديامثبت را درخويشتن رشد وگسترش دهدزيرابه ايشان امكان مي دهدكه علل خودپنداري نامساعدشان را كشف كنندوآنهارابه خودپنداري مساعدتغييردهند(شعاري نژاد،1374).

شخصيت سالم

سازگاري بهنجار ياعادي (normal)يك حالت نسبي است وهركودك گاهگاهي دچاراضطراب وتنش مي شودورفتاري ازاوسرمي زندكه موردقبول خودوديگران واقع نمي شود.بنابراين ،كودكاني داراي شخصيت سالم هستندكه هدفهاي واقعي رادنبال مي كنند،مي توانندنيازهاي خود راارضاكنند،وشيوه اعمال ايشان ازلحاظ اجتماعي موردپذيرش است.يكي ديگرازخصايص شخصيت سالم كودك،رغبت اجتماعي اوست كه به ديگران به همان اندازه خودش توجه دارد،مي تواندديگران رادوست بدارد،باديگران همدردي مي كند،به خود اعتماد دارد،مي تواندمسئوليتي رابعهده بگيرد.كنفرانسي كه درسال 1951 براي مطالعه رفتاركودكان ونوجوانان درآمريكا تشكيل شده بودخصايص شخصيت سالم راچنين اعلام كرد:

 1. احساس اعتمادواطمينان :هرگاه درنخستين سالهاي زندگي به نيازهاي كودك توجه شودبه احتمال زيادداراي احساس اعتمادواطمينان خواهدبود.
 2. احساس استقلال:كودك وقتي تصميم مي گيردوانتخاب مي كندخودرافردباكفايت ونيرومندي احساس مي كند.
 3. قدرت ابتكار،شخصيت سالم براي اينكه خلاق باشدافكارخودرامنظم مي سازدوطرح ريزي مي كند.
 4. احساس وظيفه.اهميت همكاري رامي فهمدوازاينكه مي تواندكاري راانجام دهد لذت مي برد.
 5. احساس هويت.اومي داندخودش كيست وچه نقش و وظيفه اي دارد.
 6. احساس صميميت.اومي داندكه باديگران است وايشان رامراعات مي كند.
 7. احساس والديني.شخصيت سالم به مواظبت ومراقبت ازبچه هاي خانواده خودعلاقه مند است.
 8. احساس درستي.اوتوانايي پذيرش زندگي و مردم را دارد.(شعائري نژاد،1374).

 

 

 

ساختارشخصيت

«جورج كلي» شخصيت را روش خاص هرفرددرجستجوي پيداكردن وتفسيرمعناي زندگي مي داند.به بيان ديگر «شخصيت ،امكان پيش بيني آنچه راكه فرددرموقعيتي خاص انجام خواهد دادفراهم مي كند»(رأس،1373).

با توجه به نعاريف فوق به نظرمي رسدچندين تضاد آشكار دربرداشت ماازشخصيت وجود دارد:اين تضادها عبارتند از:

 1. هيچ دونفري دقيقاًشخصيت يكساني ندارند.به بيان ديگر ،هركسي داراي شخصيت منحصر به فردي است؛
 2. شخصيت يك فردمي تواندثابت وهم انعطاف پذيرباشد؛
 3. شخصيت ازدوعامل وراثت ومحيط وتعامل آنهاشكل مي گيرد.

ازاين تضادهاي آشكار مي توان گفت كه اين امركاملاًممكن وعملي است كه شخصيت يك فردهم منحصربه فردودرعين حال داراي خصوصيات مشترك باشدونيزاين خصوصيت درطي زمان مي تواند،هم ثبات وهم دسخوش تغييرباشدونيزاين كه وراثت ومحيط هردودرشكل گيري شخصيت نقش دارند.

ازديدگاه فرويد،شخصيت انسان به مثابه قطعه يخ بسياربزرگي است كه دراقيانوس شناور است وفقط قسمت كوچكي ازآن آشكار ودرسطح آگاهي است(خودآگاه)وبخش عمده آن زيرآب يعني درناخودآگاه قرارگرفته ودنياي وسيع خواستهاوتمايلات وانگيزه ها وعقايدسركوب شده اي است كه انسان ازانهاآگاهي ندارد(ناخودآگاه).اين بخش ناخودآگاه،درحقيقت تبيين كننده اصلي رفتارماانسانهاست.

فرويدساختارشخصيت راشامل سه لايه «نهاد[1]»،«من[2]»و «من برتر»[3]مي داند:

1- نهاد:نهاديه به اصطلاح قدما«نفس اماره»سرچشمه نيروي نفساني بوده،ازغرايز اوليه ناخودآگاه انسان است كه هيچ گونه قيدوبندي نمي شناسد،وفعاليت آن براصل لذت استواراست و مي خواهدبه سرعت ارضاشود.اين نيروي رواني كه ناشي از اعمال حياتي وسوز وسازبدن است مايه زندگي وپايه اصلي شخصيت است ومن ومن برترازآن منشعب مي شوندوبراي فعاليتهاي خودنيروي لازم راازآن مي گيرند.

«نهاد»براي كاستن ياازبين بردن تنيدگيها وناراحتيها،يعني پيروي از«اصل لذت»دو نوع فعاليت دراختياردارد.«يك واكنش بازتابي[4] وديگر نخستين كاميابي».واكنش بازتابي شامل مجموع حركات غريزي وافعال خود به خودي است مانندسرفه،عطسه وخميازه.اين كنشها معمولاً سبب كاستن تنيدگي مي شوندوتاحدي رنج وناراحتي راازبين مي برند.

اما«نخستين كاميابي»متضمن واكنش رواني پيچيده تري است وموجب به تصور درآوردن چيزهايي مي شودكه مي توانندتنيدگيهايي راكه ازبين بردنشان ازعهده حركات انعكاسي يابازتابي خارج است ،كاهش دهند؛مثلاً:سبب مي شوندكه آدم گرسنه غذارادرنظر خودمجسم سازد؛يااگر آرزوي نيل به مقام يابدست آوردن مالي دارد،درعالم خيال شاهدمقصد رادرآغوش گيرد(سياسي،1371).

2- من:«من»هسته اساسي شخصيت است وبارشد كودك وآشنايي اوباحقايق محيط تشكيل    مي شود.«من»مبين آموزش وفراگيري واقعيات زندگي است.اين بخش درواقع،پيوند دهنده نهادومن برتروبه اصطلاح «دروازه بان»شخصيت است وبه انسان كمك مي كندتانيازهايش رابراساس واقعيات ودرارتباط باان وبااستفاده ازامكانات واقعي برآورده سازدوازتنش دورني بكاهد.كودك به وسيله «اصل لذت»(نهاد)هدايت مي شود؛يعني برآورده شدن فوري نيازهاي خودرامي خواهدونمي تواندارضاي آنهارابه تعويق اندازد.چنانچه مادراين كودك بايك موازنه بين محبت وارضاي نيازهاي او«اصل لذت»(من)رارهنمون باشد،كودك سالمي راازنظرشخصيت خواهد داشت.

3- من برتر:وقتي كودك دربرابر محيط واكنش نشان مي دهد،نه تنها«من»رشد مي كند؛بلكه نوعي آگاهي نسبت به «درست يانادرست»نيزدراوايجادمي شود.اين آگاهي مبناي همان چيزي است كه معمولاًبه آن «وجدان اخلاقي»گفته مي شودوفرويدآن را«من برتر»مي خواند.بنابراين من برترشامل ارزشهاي اخلاقي و وجداني هرفرداست كه به تدريج باآموزش وپرورش وتاثيرعوامل محيطي درضميرناخودآگاه اوپديدمي آيد وبه وسيله پاداش وتنبيه استواروپايدار مي گرددومي توانددرمقابل «نهاد»مقاومت كند.

دراينجابايدمتذكرشد كه نهاد،من ومن برترسه چيزجداازيكديگرنيستند؛بلكه بارهبري من باهم دركارند.نيروي زندگي دراختيار«نهاد»است ومن ومن برترنيروي خودراازاومي گيرند.

مي توان به طوركلي ،«نهاد»راجزءزيستي (بدني)شخصيت ،«من» راجزءرواني شخصيت ،و«من برتر»راجزءاجتماعي شخصيت دانست(سياسي،1371)(ستوده،هدايت اله،1381).

[1] -Id

[2] -Ego

[3] -super Ego

[4] -Reflex Reaction

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي رابطۀ ويژگيهاي شخصيتي وسلامت روان دربين دانش آموزان مقطع دبيرستان 100ص می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *