مدل مفهومی تحقیق:

با تدوین یک مدل مفهومی برای تحقیق که به منظور بررسی رابطه بین «پیاده سازی سیستم کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949» با «شاخص های کیفی» در شرکت سایپاپرس، توسعه داده شد، همه اهداف، سؤال ها و فرضیه های تحقیق در قالب این مدل که در شکل(۱-۱) بدان اشاره شده،مورد بررسی قرار خواهد گرفت. مدل مفهومی پیشنهادی تحقیق از مقاله ای تحت عنوان: «بررسی تاثیر ISO/TS 16949 بر صنایع خودروسازی و قابلیت های سازمانی ایجاد شده ناشی از پیاده سازی آن»(استادی و همکاران،۲۰۱۰) [۱] استخراج شده است.مدل مقاله مذکور در فصل دوم، پیشینه تحقیقات گذشته لحاظ شده است.

[۱] Ostadi, B., Aghdasi, M., & Kazemzadeh, R. B. (2010). The impact of ISO/TS 16949 on automotive industries and created organizational capabilities from its implementation. Journal of Industrial Engineering and Management۳(۳), ۴۹۴-۵۱۱٫

در مدل مفهومی مورد استفاده در این تحقیق آثار پیاده سازی الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949 بر شاخص های کیفی مورد بررسی قرار گرفته است.

تشریح اصطلاحات مرتبط با الزامات و مبانی پیاده سازی ISO/TS 16949  مدل تحقیق در بند

۱-۸-۱۱ (تعاریف عملیاتی مندرج در مدل تحقیق) همین فصل لحاظ گردیده است.

بندهای الزامات استاندارد ISO/TS 16949 در بند ۲-۵-۳ فصل دوم ذکر گردیده است.

ذکر این نکته حائز اهمیت است که اصول مدیریت کیفیت بر ۸ اصل استوار بوده و الزامات سیستم مدیریت کیفیت بر مبنای استاندارد ISO/TS 16949 نیز بر این اصول مبتنی می باشد.تشریح این اصول در بند ۲-۴-۴ فصل دوم لحاظ گردیده است.

۱-۸- تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه های کلیدی: (فارسیجانی،۱۳۸۶)

۱-۸-۱- سازمان[۱]: شامل گروهی از افراد و زیرساخت ها بوده که جهت تحقق به هدفی خاص از طریق مسئولیت ها،اختیارات و روابط به فعالیت می پردازند.

[۱] Organization

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد