دانلود پایان نامه

قلمرو تحقیق:

1-9-1- قلمرو تحقیق از لحاظ موضوع

موضوع تحقیق حاضر عبارتست از بررسی تاثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران که از بعد مدیریت استعداد و عملکرد در حیطه مباحث مدیریت منابع انسانی قراردارد.

1-9-2- قلمرو تحقیق از لحاظ محدوده زمانی

قلمرو زمانی این پژوهش دوره توزیع و جمع آوری پرسشنامه آبان ماه 1393می باشد.

1-9-3- قلمرو تحقیق از لحاظ محدوده مکانی

تحقیق حاضر در شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران انجام می گیرد.

 

1-10- جامعه و حجم نمونه:

جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق ، کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران می باشد که تعداد آن 1333 نفر می باشد . از جامعه آماری پژوهش نمونه ای به حجم 298 نفر با به کارگیری فرمول نمونه گیری کوکران و روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شد.

 

 

1-11- محدودیت های پژوهش:

الف) محدودیت های در اختیار

* عدم پاسخ گویی مناسب بعضی از کارکنان

* فقدان بودجه لازم برای انجام و پیشبرد امور

* عدم دسترسی به بعضی از مقالات مفید در ارتباط با موضوع تحقیق

ب) محدودیت های خارج از اختیار

* در پرسشنامه این احتمال وجود دارد که آزمودنی سعی کنند تا آنگونه که باید باشند، نه آنگونه که هستند را در پاسخگویی به سوالات مد نظر داشته باشند و این امر نتایج تحقیق را ممکن است تحت تاثیر قرار دهد(بحث مطلوبیت اجتماعی).

* از آنجا که جامعه آماری این پژوهش محدود به کارکنان بانک رفاه در شهر تهران با توجه به ویژگی، آموزشی و تربیتی و اجتماعی آن بود، تعمیم نتایج این پژوهش به بانک رفاه در سایر شهرستانها امکان پذیر نیست و یا با احتیاط باید صورت گیرد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

فصل دوم:

مبانی نظری  پژوهش

 

بنا بر روال معمول تحقیقات و پژوهش ها، دومین فصل تحقیق به ادبیات و پیشینه اختصاص دارد تا موضوع هر چه شفاف تر تبیین گشته و حتی المقدور ، هر گونه ابهام در زمینه موضوع مرتفع گردد. بنابراین در فصل حاضر مبانی نظری مرتبط با متغیر های تحقیق ، به عبارتی مدیریت استعداد و عملکرد کارکنان مورد بررسی قرار می گیرد. به دنبال اشاره اجمالی که طی فصل اول به موضوع تحقیق شد ، در این فصل متغیرهای مزبور ، از ابعاد و دیدگاههای مختلف به طور مشروح به بحث و نظر گذارده می شوند.

از این رو فصل کنونی ، متشکل از سه بخش می باشد. بخش اول ، مدیریت استعداد از نظر صاحبنظران گوناگون تعریف شده و از جنبه های مختلف مورد توجه قرار می گیرد. بخش دوم به موضوع عملکرد کارکنان ،  تعاریف و مفاهیم آن و سپس اهمیت و ضروت عملکرد کارکنان اختصاص داده شده است و سرانجام در طول بخش سوم ، با مروری بر تحقیقات انجام شده پیرامون مدیریت استعداد و عملکرد کارکنان در منابع داخلی و خارجی و نتایج آنان از نظر خواهد گذشت.