تعیین تأثیر حفظ و نگهداشت استعدادها بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران

مقدمه:

از جمله ويژگيهاي مطالعة علمي که هدفش حقيقت‌يابي است استفاده از يک روش تحقيق مناسب مي‌باشد و انتخاب روش تحقيق مناسب به هدفها، ماهيت وموضوع مورد تحقيق و امکانات اجرايي بستگي دارد و هدف از تحقيق دسترسي دقيق و آسان به پاسخ پرسش‌هاي تحقيق است(خاکي،1379). اهميت اين بخش در آن است كه محققان از طريق آن مي توانند،‌ يك نوع تحقيق خاص را دوباره انجام داده و نتايج را با يكديگر مقايسه نمايند. بنابراين،‌ لازم است كه محققان توجه  خاصي را به اين بخش مبذول داشته و بطور شفاف و مبسوط چگونگي انجام كار را مورد بحث قرار دهند تا محققان بعدي، در صورت تمايل، بتوانند با بكار بردن همان روش تحقيق، يك پژوهش را دوباره مورد بررسي و آزمون قرار دهند.

در اين فصل به ترتيب روش پژوهش،‌ جامعه آماري، تعداد و چگونگي برآورد نمونه،‌ روش نمونه گيري، روش گردآوري اطلاعات، ‌ابزار اندازه گيري، روايي و پاياني ابزار، شيوه اجراي ابزار پژوهش و نهايتاً، نحوه و چگونگي تحليل آماري داده ها پژوهش به بحث گذاشته خواهد شد.

 

3-2- روش پژوهش

قبل از انتخاب روش تحقیق مناسب برای مطالعه، باید به ماهیت موضوع و هدف های پژوهش توجه نمود. در بیشتر موارد تحقیق مناسب با توجه دقیق به سؤالات تحقیق و روش قابل استفاده ای است که سؤالات می توانند با آن مطالعه شوند. «هدف از انتخاب روش تحقیق آن است که محقق مشخص نماید چه شیوه یا روشی را اتخاذ کند تا او را هر چه سریع تر و دقیق تر در دستیابی به پاسخ کمک نماید» (نادری و سیف نراقی، 1388، ص 60).این پژوهش از نظر هدف کاربردی و روش آن توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد. این پژوهش توصیفی است زیرا هدف آن  توصیف عینی، واقعی و منظم حوادث، رویدادها و موضوعات مختلف است. تحقيق توصيفی روش هايی است که هدف آن ها توصيف کردن شرايط يا پديده های مورد بررسی است (پاشاشریفی و شریفی،1383). هم چنین روش پژوهش حاضر پیمایشی است. زیرا به بررسی دیدگاه کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران می پردازد لذا پژوهش توصیفی و از نوع پیمایشی می باشد.

 

3-3- جامعه و نمونه تحقیق

جامعه آماری به کلیه افراد یا اشیایی که دارای یک یا چند ویژگی مشترک هستند اطلاق می گردد. و عبارتست از گروهی از افراد یا اشیایی که در خاصیت یا خاصیت های مورد تحقیق مشترک باشند. و با هدف و موضوع ارتباط داشته باشند (خلیلی شورینی ،1381). جامعه آماری مورد مطالعه این تحقیق، کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران می باشد که تعداد آن 1333 نفر می باشد.

الف:قلمرو مکانی: شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران

ب:    //   زمانی: دوره توزیع و جمع آوری پرسشنامه آبان ماه 1393 خواهد بود.

ج:     //  موضوعی: این تحقیق از بعد مدیریت استعداد و عملکرد در حیطه مباحث مدیریت منابع انسانی قراردارد.

برای مطالعه یک موضوع لازم نیست که همه آن جامعه مورد مشاهده و بررسی قرار گیرد، بلکه در اغلب موارد مشاهده جزیی از آن کافی است. به تعبیر دیگر در بیشتر تحقیقات، نمونه گیری محقق را به مقصود می رساند. نمونه معمولاً گروهی از افراد جامعه را  شامل می شود که معرف آن جامعه بوده و کم و بیش ویژگی ها و مشخصات افراد جامعه را داراست(سکاران، 1386). از جامعه آماری پژوهش نمونه ای به حجم 298 نفر با به کارگیری فرمول نمونه گیری کوکران انتخاب شد. به منظور نمونه گیری نيز  پس از برآورد حجم نمونه از روش نمونه گیری تصادفي ساده استفاده گردید.