هدف پژوهش:

به طور کلی هدف این پژوهش بررسی تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر واکنش سرمایه گذاران و همچنین تأثیر مکانیزم­های حاکمیت شرکتی خارجی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران است.

۱-۴-۱) اهداف علمی

از اهداف علمی این پژوهش می­توان، بررسی دقیق فرضیه­های پژوهش را نام برد. به عبارت دیگر اهداف علمی این پژوهش عبارتند از:

  1. تعیین تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی بر واکنش سرمایه گذاران.
  2. تعیین تأثیر درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان یکی ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران.
  3. تعیین تأثیر دوگانگی وظیفه مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره به عنوان یکی دیگر ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران.
  4. تعیین تأثیر درصد مالکیت نهادی به عنوان یکی دیگر ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران.

۱-۴-۲) اهداف کاربردی

اهداف کاربردی این پژوهش عبارتند از:

  1. معطوف کردن نظر سرمایه­گذاران، سهامداران و اعتباردهندگان به خوش­بینی و اعتماد بیش از حد مدیریتی .
  2. توجه سرمایه­گذاران، سهامداران و اعتباردهندگان به تأثیر بازدارندگی احتمالی مکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی کاهش تأثیر اعتماد بیش از حد مدیریتی.
  3. معطوف کردن توجه محققان به خوش­بینی و اعتماد بیش از حد مدیریتی به عنوان یک عامل موثر در تعیین واکنش سرمایه گذاران.

۱-۵) سؤال‌های پژوهش:

در این پژوهش سعی بر این است که به سوالات اصلی تحقیق که به صورت زیر است، پاسخ داده شود:

  1. آیا بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران رابطه­ای وجود دارد؟
  2. آیا درصد اعضای غیرموظف هیئت مدیره به عنوان یکی ازمکانیزم­های حاکمیت شرکتی بر روی رابطه بین اعتماد بیش از حد مدیریتی و واکنش سرمایه گذاران تأثیر دارد؟

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد