تعیین امتیاز معیار های تعالی سازمانی مورد بررسی در وضعیت مطلوب بر اساس مدل تعالیEFQM

تعریف مفهومی و عملیاتی

تعریف مفهومی ارزیابی عملکرد بر اساس EFQM

ارزیابی عملکرد فرایندی استراتژیک و یکپارچه است که با بهبود عملکرد افرادی که در سازمان ها کار می کنند و با توسعه قابلیت  های فردی و گروهی و موفقیت پایدار سازمان ها را فراهم می نمایند(آرمسترانک،۱۳۸۵)

 

تعریف عملیاتی  ارزیابی عملکرد بر اساس EFQM:

در این بخش ابتدا مروری بر مفاهیم و تعاریف عملیاتی ارزیابی عملکرد انجام و برخی مطالعه های انجام شده در زمینه ی طراحی مدل ارزیابی عملکرد در سازمان های اجر ایی کشور بررسی می شوند.

هر سازمانی اعم از انتفاعی و غیر انتفاعی برای دستیابی به اهدافی تشکیل شده است که توسط ذی نفعان آن تعیین می شوند. از سوی دیگر دستیابی به عملکرد برتر و کسب نتایج مطلوب بدون برخورداری از برنامه ای در قالب یک سیستم یکپارچه و مدون امکان پذیر نخواهد بود. این سیستم باید قادر به طرح ریزی عملکرد و تدوین و اجرای برنامه ها از طریق نظام های اجرایی بوده و با کمک نظام های ارزیابی به بهسازی عملکرد منجر شود. تأکید بر موضوع ارزیابی و سنجش عملکرد از گذشته های دور و همزمان با

شکل گیری نخستین جوامع بشری به چشم می خورد. مدیران و مالکان منابعی را در اختیار فعالیت های سازمانی قرار می دهند و از سوی دیگر مشتریان سازمانی نیز انتظارات و خواسته هایی دارند . یک سازمان زمانی موفق خواهد بود که با بهره گیری صحیح از منابع بتواند خواسته های ذی نفعان خود را برآورده ساخته و اهداف سازمانی را پوشش دهد. به این دلیل مأموریت اصلی هر نظام ارزیابی عملکرد سنجش میزان موفقیت سازمان در دستیابی به اهداف آن است. در ادبیات و مبانی نظری تعاریف گوناگونی از اصطلاح ارزیابی عملکرد ارایه شده. از آن جمله نلی ( ۱۹۹۵ ) اندازه گیری عملکرد را به صورت فرآیند کمی کردن کارآیی و اثربخشی اعمال تعریف کرده است سایمونز معتقد است:

نظام های کنترل و سنجش عملکرد رویه ها و امور رسمی اطلاعات محوری است که مدیران برای حفظ یا اصلاح الگوهای فعالیت سازمانی به کار می گیرند . بر اساس این تعریف هر نظام ارزیابی عملکرد چهار هدف اصلی دارد:

–  هدف تمامی نظام های کنترل و سنجش عملکرد انتقال اطلاعات است.

– نظام های کنترل و سنجش عملکرد، رویه ها و امور رسمی را نشان می دهند.

– نظام های کنترل و سنجش عملکرد باید برای استفاده مدیران طراحی شده باشند . (مدیریت دولتی، دوره ۲، شماره ۵، پاییز و زمستان (۱۳۸۹

 

۱-۹- قلمرو تحقیق

با ایجاد شناخت در خواننده نسبت به مکانی که تحقیق در آن صورت گرفته است این شرایط فراهم می آید تا او بتواند روشهای انجام کار، آزمودنی ها و نتایج را در بسته خود مورد توجه قرار دهد (خاکی،روش تحقیق، ۱۳۸۷،ص ۱۵۶)

قلمرو حدود مطالعاتی این تحقیق شامل ارکان و سرفصل هایی است که تحقیق و راستای آن ها انجام می پذیرد با این تعاریف قلمرو مکانی این تحقیق دفاتر بیمه  می باشد.

و از نظر زمانی این تحقیق مربوط به سال ۱۳۹۲ است که از حدود ۱ سال قبل۱۳۹۱ فعالیت جمع آوری و اطلاعات و مطالعه مبانی علمی، به طول انجامید.

از نظر قلمرو موضوعی این تحقیق در حوزه علوم رفتاری می باشد و با توجه به اینکه سازمان های مجری مدل EFQM محدود هستند از تمامی آن ها نظر خواهی صورت خواهد گرفت

قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های بیمه ایران و پاسارگاد میباشد

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل این پایان نامه با فرمت ورد

بستن