آمادگی برای پذیرش مدیریت دانش

بی گمان یکی از گامهای مهم قبل از پیاده سازی مدیریت دانش سنجش میزان آمادگی زیر ساختهای لازم و ضروری در سازمان، جهت پیاده سازی مدیریت دانش است. اجرای مدیریت دانش بدون توجه به مسایل زیر ساختی و عوامل موثر سازمانی که بر آن تاثیر مستقیم دارند تنها جمع آوری توده ای اطلاعات و تحمیل هزینه ای بر سازمان بدون این که بازده ای داشته باشد است. بنابراین سنجش میزان امادگی این عوامل موثر و رفع موانع و ضعفها، کاهش هزینه و ریسک را برای سازمان به دنبال دارد و به نوعی دستیابی سازمان به اهدافش از پیاده سازی مدیریت دانش را تضمین می نماید.

آمادگی برای مدیریت دانش را به عنوان پیش نیاز ضروری برای یک شخص یا سازمان برای اینکه در مواجه با تغییر سازمانی موفق باشد تعریف کرده اند(هالت،۲۰۰۰) که بنابراین می توانیم آمادگی برای مدیریت دانش را مجموعه ای از پیش نیازهای ضروری برای اجرای موفق مدیرت دانش تعریف کنیم.

به عبارت دیگر می توان گفت آمادگی برای مدیریت دانش عبارت است از مجموعه ای از قابلیتهای یک شرکت یا سازمان در دسترسی به زیرساختهای لازم برای مدیریت دانش و ظرفیتهای به کارگیری آنها.( موسی خانی، اجلی قشلاجوقی، صفوی)

 

۲-۱۳-قابلیت و آمادگی سازمان جهت پذیرش مدیریت دانش

آمادگی برای مدیریت دانش، مجموعه ای از پیش نیازهای ضروری برای اجرای موفقیت آمیز مدیریت دانش است. سیمینوچ و سینکلر در سال ۲۰۰۴ در تحقیقات خود در خصوص پروژه  Clever به این مطلب پی بردند که آمادگی سازمان از جنبه هایی است که مدیران در زمان مبادرت به فعالیت های مدیریت دانش بایستی توجه کافی به آن مبذول دارند. پروژهClever  پروژه ای دوساله بود که توسط کمیته تحقیقات علوم مهندسی و فیزیکی دولت انگلستان انجام شده است که مربوط به توسعه چهارچوب جامع برای مدیریت دانش می باشد، با توجه به اهمیت توانایی ارزیابی استعدادسازمانی برای مدیریت دانش قبل از بیان چگونگی مناسب ترین راه حل برای پیاده سازی آن، نخستین گام ارائه چارچوب آمادگی سازمان توسط سیمینوچ و سینکلر بود: سیمینوچ و سینکلر در سال ۲۰۰۴ به این مطلب نیز تاکید داشتند که سازمان ها با هر میزان قابلیت و توانمندی بایستی برای مقدمات اولیه مدیریت دانش آمادگی لازم را داشته باشند و به نحو احسن از این قابلیت خود در مسیر سیستم دانشی استفاده کنند.

نظریه آنان بیشتر از سوی تیلور” و رایت” در سال ۲۰۰۴ مورد حمایت قرار گرفت، این دو دانشمند و محقق تحقیقات خود را در بخش عمومی به انجام رساندند تا عوامل موثر در آمادگی یک سازمان در جهت توزیع صحیح منابع دانشی را به همگان نشان دهند.

 

۲-۱۳-۱-مروری بر مدلهای اصلی آمادگی سازمانی جهت پذیرش مدیریت دانش

برای پذیرش فرایندهای مدیریت دانش در یک سازمان، تغییرات فیزیکی و منطقی و ساختاری خاص در هدایت عملیات مورد نیاز می باشد. این پیش شرطها برای استقرار مدیریت دانش به عنوان زیر ساخت ها و نیز توانمندسازهای مدیریت دانش معرفی شده اند . با مقایسه توانمند سازهای مدیریت دانش و چارچوب ها و دستورالعمل های موجود در ادبیات گذشته عوامل فرهنگ سازمانی”، استراتژی و رهبری”، زیرساخت فن آوری اطلاعات” و افراد” به عنوان کامل ترین توانمندسازهای مدیریت دانش معرفی می شوند.

 

۲-۱۳-۱-۱-مدل استعداد تقبل فرایندهای مدیریت دانش

آمادگی سازمانی، توانایی و آگاهی یک سازمان برای تغییر و جابجایی از وضعیت کنونی به وضعیت جدید می باشد. کارشناسان تخمین می زنند که ۵۰ درصد از تمام تلاش ها برای تغییر با شکست مواجه می شود، چرا که رهبران به اندازه کافی آمادگی سازمان را برای تغییر

 متن فوق بخش هایی از این پایان نامه بود

برای دیدن جزئیات بیشتر ، خرید و دانلود آنی فایل متن کامل با فرمت ورد می توانید به لینک زیر مراجعه نمایید:

لینک متن کامل پایان نامه فوق با فرمت ورد