تعاریف اصطلاحات و متغييرها -پایان نامه رایگان روانشناسی: خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين

تعاریف اصطلاحات و متغييرها 

 الف : تعریف نظری 

خلاقيت[1] : گيلفورد(1960) “خلاقيت عبارت است از مجموعه توانائيها و خصيصه هاي كه منجر به تولید آثار منحصربه فرد مي شود مهم ترین این ویژگیها تفکر واگراست”( حسيني ،1378ص 49).

خلاقيت در واقع از چهار عنصر سيالي ، انعطاف پذيري ، ابتكار و بسط به شرح زیر تشکیل شده است (گیلفورد ، به نقل از کفایت ، 1373، ص 69).

خلاقيت سيالي[2] : عبارت از توانائي فرد به ايجاد و خلق تعداد زيادي ايده ، پاسخ و راه حل درقالب تصوير يا فرض، در يك حيطه خاص . دراين حالت ذهن فرد خلاق در يك حيطه خاص فكري به ارائه عقايدي مي پردازد و مشتمل است بر تعداد ي پاسخ و عقايد ممكن

خلاقيت بسط[3] : عبارت است از توانائي فرد در جهت پرداختن به جزئيات . در اين حالت فرد خلاق توانائي تكميل يك ايده و افزودن جزئيات بيشتر و همچنين تكميل ايده هاي تصويري مربوط به آنرا دارد.

خلاقيت ابتكار[4] : عبارت است از توانائي فرد براي ايجاد و خلق ايده هاي نو ، منحصر به فرد ، غيرمعمول و هوشمندانه براي حل يك مسئله ، كه در هرحال با ايده هاي عادي و رايج متفاوت است . در اين حالت فرد خلاق توانائي توليد ايده هاي نو و جديد را دارد.

خلاقيت انعطاف پذيري[5] : عبارت است از توانائي فرد براي ايجاد و خلق ايده هاي متفاوت در صورت تغيير مشكل. در اين حالت فرد خلاق در صورت تغيير مشكل و يا مطرح شدن آن از بعد ديگر ، قدرت و توانائي لازم را براي تغيير جهت فكر خود دارا مي باشد .

نگرش[6] : منظور از نگرش، عقاید آگاهانه و تمایلات فکری  کم وبیش ثابت فرد به آدمها یا اشیاء است . نگرش شامل سه ویژگی شناختی ، هیجانی و رفتاری است . در اینجا فرض است که ریشه رفتار و نحوه برخورد والدین از نگرشهای آنان نشات می گیرد. (  هلیگارد و اتکینسون ، 1983 )

  شیوه های فرزند پروری[7] : عبارت از روشهایی است که والدین در تربیت فرزندان خود به خصوص در مورد شکوفائی استعداد ها و بروز خلاقیت بکار می برند. این روشها عمدتا شامل سلطه گری[8] ، وابستگی شدید[9] و سهل انگاری[10] است . ( کفایت ، 1373، ص 104).

سلطه گری[11] : این روش شامل ایجاد محدودیتهای زیاد در رفتار ، گفتار و کردار فرزند در زمینه رعایت نظافت ، مراقبت از وسایل ، سکوت ، اطاعت ،  بروز احساسات و… است والدین سلطه گر ممکن است حتی با بی تفاوتی و آرامش، خواسته های خود را به فرزندان تحمیل نمایند و یا روش هیجان آمیزی در پیش بگیرند.

وابستگی شدید[12] : در این روش والدین خود را فدای فرزندان کرده و در هرحال آنها را نیازمند خود بار می آورند . این قبیل والدین قطع رابطه عاطفی با فرزندان را به تاخیر انداخته ، مراقبت و نظارت کامل و مدام را ضروری       می دانند. یعنی درهمه حال ، حتی در بزرگسالی فرزندان را نیازمند حمایت ، راهنمائی و کنترل می دانند .

سهل انگاری[13] : والدین سهل انگار نه تنها کنترل و فشاری بر روی فرزندان خود ،  بلکه انتظارتوقعی خاص هم ازآنان ندارند آنان در دادن پاداش و اعمال تنبیه چندان جدی نیستند. در انجام امور شخصی ، نظافت و تکالیف درسی فرزندان با مسامحه برخورد می کنند معمولا وقتی برای در کنار فرزندان بودن اختصاص نمی دهند و انتظار دارند فرزندانشان درد سر و مشکلی برای آنان درست نکنند .

ب : تعریف عملی

 خلاقيت کلی: در این پژوهش برای سنجش خلاقیت کلی و چهار عنصر سيالي ، انعطاف پذيري ، ابتكار و بسط از آزمون زمينه يابي مداد كاغذي چند جوابي سنجش خلاقيت ( MPPT) تورنس که توسط دکتر عابدی در سال 1363 استاندارد و معرفی گردیده استفاده شده است (دائمی ، 1383، ص 3) . این آزمون 60 از سوال و هر سوال از سه گزينه كه ذيلا توضيح داده مي شود تشكيل شده است . نمره صفر براي فقدان خلاقيت ، 1 براي خلاقيت متوسط  و 2 براي خلاقيت زياد منظور می شود .  حداقل نمرات صفر و حداكثر نمره فرد در کل آزمون  120  خواهد بود . كه دامنه خلاقيت فرد در كل آزمون به شرح ذيل خواهد بود ( بخشی ، 1385، ص 1).

– خلاقيت بسيار زياد : امتياز 120 الی 100

– خلاقيت زياد : امتياز100 الي 85

– خلاقيت متوسط : امتياز 85 الي 75

– خلاقیت کم : امتیاز 75 الی 50

– خلاقيت بسيار كم : امتياز 50 و پائين تر

خلاقیت سیالی : سوالهای 1تا 22 پرسشنامه عامل سیالی را می سنجد .

خلاقیت بسط : سوالهاي 23 تا 33 پرسشنامه عامل بسط را مي سنجند .

خلاقیت ابتکار : سوالهاي 34 تا 49 پرسشنامه عامل ابتكار را مي سنجند.

خلاقیت انطاف پذیری : سوالهای 50 تا 60 پرسشنامه عامل انعطاف پذیری را می سنجد ( دائمی ، 1383، ص 3).

شیوه های فرزند پروری : منظور ایده ها و روشهایی است که والدین در تربیت فرزندان خود به خصوص در مورد شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت بکار می برند . این روشها که عمدتا شامل سلطه گری ، وابستگی شدید و سهل انگاری است از طریق پرسشنامه زمينه يابي ارزشيابي نگرش والدين (PAS ) دروز و تی هن ( 1957) مورد سنجش قرار گرفته است. در این پرسشنامه سوالهای 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 9 ، 10 ، 14 ، 17 ، 18 و 21 عامل سلطه گری ، سوالهای 1 ، 2 ، 7 ، 8 ، 16 ، 20 ، 25 ، 26 ، 29 و30 عامل وابستگی شدید و سوالهای 11 ، 12 ، 13 ، 15 ، 19 ، 22 ، 23 ، 24 ، 27 ، و 28 عامل سهل انگاری را می سنجند .

نحوه برخورد : منظور واكنشهاي رفتاري و كلامي مربوط به تشويق و تنبيه دانش آموزان توسط والدين و مربيان به هنگام بروز نشانه هاي فكر و رفتار خلاقانه در محيط خانه و مدرسه است .

استعدادهاي درخشان[14]: منظور دانش آموزان پسر و دختر مشغول تحصيل در مدارس مقطع راهنمائي ويژه اي هستند كه تحت عنوان مراکز پرورش استعدادهای درخشان شناخته مي شوند كه پس از طي آزمون خاصی که سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ( سمپاد ) برگزار می کند پذيرفته شده و مشغول تحصيل هستند .

تیز هوشان[15] : اصطلاحا مدارس مورد نظر را  مدارس تیزهوشان و دانش آموزان مشغول تحصیل در مدارس ویژه استعدادهای درخشان را تیزهوش می نامند و منظور از تیزهوش کودکی است که در امر تحصیلی  از خود توانائی و برجستگی خاصی نشان داده و در آزمونهای اجراء شده موفقیت حاصل نموده است .

مربيان : منظور تمامي كادر آموزشي و پرورشي مدارس مورد اشاره است كه مستقيما در جهت رشد تحصيلي و پرورشي دانش آموزان دخالت دارند .

والدين : منظور از والدين ، پدر و مادر حقيقي دانش آموزان ( يويژه مادران ) است كه مستقيما نقش تربيت فرزندان خود را به عهده دارند.

 

 

[1] -Creativity

[2] – Fluency

[3] –  Eleboration

[4] – Originality

[5] – Flexibility

[6] – Attitude

[7] -Parental style

[8] – Dominating

[9] –  Possessive

[10] – Ignoring

[11] – Dominating

[12] – Possessive

[13] – Ignoring

[14]– Exceptional talents

[15] – Brights

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي خلاقيت دانش آموزان با نگرشهاي فرزند پروري والدين در مدارس مقطع راهنمائي 140صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *