تز و پایان نامه مقالات

تعاریف اصطلاحات و متغییرها -پایان نامه رایگان روانشناسی: خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین

دانلود پایان نامه

تعاریف اصطلاحات و متغییرها 

 الف : تعریف نظری 

خلاقیت[1] : گیلفورد(1960) “خلاقیت عبارت است از مجموعه توانائیها و خصیصه های که منجر به تولید آثار منحصربه فرد می شود مهم ترین این ویژگیها تفکر واگراست”( حسینی ،1378ص 49).

خلاقیت در واقع از چهار عنصر سیالی ، انعطاف پذیری ، ابتکار و بسط به شرح زیر تشکیل شده است (گیلفورد ، به نقل از کفایت ، 1373، ص 69).

خلاقیت سیالی[2] : عبارت از توانائی فرد به ایجاد و خلق تعداد زیادی ایده ، پاسخ و راه حل درقالب تصویر یا فرض، در یک حیطه خاص . دراین حالت ذهن فرد خلاق در یک حیطه خاص فکری به ارائه عقایدی می پردازد و مشتمل است بر تعداد ی پاسخ و عقاید ممکن

خلاقیت بسط[3] : عبارت است از توانائی فرد در جهت پرداختن به جزئیات . در این حالت فرد خلاق توانائی تکمیل یک ایده و افزودن جزئیات بیشتر و همچنین تکمیل ایده های تصویری مربوط به آنرا دارد.

خلاقیت ابتکار[4] : عبارت است از توانائی فرد برای ایجاد و خلق ایده های نو ، منحصر به فرد ، غیرمعمول و هوشمندانه برای حل یک مسئله ، که در هرحال با ایده های عادی و رایج متفاوت است . در این حالت فرد خلاق توانائی تولید ایده های نو و جدید را دارد.

خلاقیت انعطاف پذیری[5] : عبارت است از توانائی فرد برای ایجاد و خلق ایده های متفاوت در صورت تغییر مشکل. در این حالت فرد خلاق در صورت تغییر مشکل و یا مطرح شدن آن از بعد دیگر ، قدرت و توانائی لازم را برای تغییر جهت فکر خود دارا می باشد .

نگرش[6] : منظور از نگرش، عقاید آگاهانه و تمایلات فکری  کم وبیش ثابت فرد به آدمها یا اشیاء است . نگرش شامل سه ویژگی شناختی ، هیجانی و رفتاری است . در اینجا فرض است که ریشه رفتار و نحوه برخورد والدین از نگرشهای آنان نشات می گیرد. (  هلیگارد و اتکینسون ، 1983 )

  شیوه های فرزند پروری[7] : عبارت از روشهایی است که والدین در تربیت فرزندان خود به خصوص در مورد شکوفائی استعداد ها و بروز خلاقیت بکار می برند. این روشها عمدتا شامل سلطه گری[8] ، وابستگی شدید[9] و سهل انگاری[10] است . ( کفایت ، 1373، ص 104).

سلطه گری[11] : این روش شامل ایجاد محدودیتهای زیاد در رفتار ، گفتار و کردار فرزند در زمینه رعایت نظافت ، مراقبت از وسایل ، سکوت ، اطاعت ،  بروز احساسات و… است والدین سلطه گر ممکن است حتی با بی تفاوتی و آرامش، خواسته های خود را به فرزندان تحمیل نمایند و یا روش هیجان آمیزی در پیش بگیرند.

وابستگی شدید[12] : در این روش والدین خود را فدای فرزندان کرده و در هرحال آنها را نیازمند خود بار می آورند . این قبیل والدین قطع رابطه عاطفی با فرزندان را به تاخیر انداخته ، مراقبت و نظارت کامل و مدام را ضروری       می دانند. یعنی درهمه حال ، حتی در بزرگسالی فرزندان را نیازمند حمایت ، راهنمائی و کنترل می دانند .

سهل انگاری[13] : والدین سهل انگار نه تنها کنترل و فشاری بر روی فرزندان خود ،  بلکه انتظارتوقعی خاص هم ازآنان ندارند آنان در دادن پاداش و اعمال تنبیه چندان جدی نیستند. در انجام امور شخصی ، نظافت و تکالیف درسی فرزندان با مسامحه برخورد می کنند معمولا وقتی برای در کنار فرزندان بودن اختصاص نمی دهند و انتظار دارند فرزندانشان درد سر و مشکلی برای آنان درست نکنند .

ب : تعریف عملی

 خلاقیت کلی: در این پژوهش برای سنجش خلاقیت کلی و چهار عنصر سیالی ، انعطاف پذیری ، ابتکار و بسط از آزمون زمینه یابی مداد کاغذی چند جوابی سنجش خلاقیت ( MPPT) تورنس که توسط دکتر عابدی در سال 1363 استاندارد و معرفی گردیده استفاده شده است (دائمی ، 1383، ص 3) . این آزمون 60 از سوال و هر سوال از سه گزینه که ذیلا توضیح داده می شود تشکیل شده است . نمره صفر برای فقدان خلاقیت ، 1 برای خلاقیت متوسط  و 2 برای خلاقیت زیاد منظور می شود .  حداقل نمرات صفر و حداکثر نمره فرد در کل آزمون  120  خواهد بود . که دامنه خلاقیت فرد در کل آزمون به شرح ذیل خواهد بود ( بخشی ، 1385، ص 1).

– خلاقیت بسیار زیاد : امتیاز 120 الی 100

– خلاقیت زیاد : امتیاز100 الی 85

– خلاقیت متوسط : امتیاز 85 الی 75

– خلاقیت کم : امتیاز 75 الی 50

– خلاقیت بسیار کم : امتیاز 50 و پائین تر

خلاقیت سیالی : سوالهای 1تا 22 پرسشنامه عامل سیالی را می سنجد .

خلاقیت بسط : سوالهای 23 تا 33 پرسشنامه عامل بسط را می سنجند .

خلاقیت ابتکار : سوالهای 34 تا 49 پرسشنامه عامل ابتکار را می سنجند.

خلاقیت انطاف پذیری : سوالهای 50 تا 60 پرسشنامه عامل انعطاف پذیری را می سنجد ( دائمی ، 1383، ص 3).

شیوه های فرزند پروری : منظور ایده ها و روشهایی است که والدین در تربیت فرزندان خود به خصوص در مورد شکوفایی استعدادها و بروز خلاقیت بکار می برند . این روشها که عمدتا شامل سلطه گری ، وابستگی شدید و سهل انگاری است از طریق پرسشنامه زمینه یابی ارزشیابی نگرش والدین (PAS ) دروز و تی هن ( 1957) مورد سنجش قرار گرفته است. در این پرسشنامه سوالهای 3 ، 4 ، 5 ، 6 ، 9 ، 10 ، 14 ، 17 ، 18 و 21 عامل سلطه گری ، سوالهای 1 ، 2 ، 7 ، 8 ، 16 ، 20 ، 25 ، 26 ، 29 و30 عامل وابستگی شدید و سوالهای 11 ، 12 ، 13 ، 15 ، 19 ، 22 ، 23 ، 24 ، 27 ، و 28 عامل سهل انگاری را می سنجند .

نحوه برخورد : منظور واکنشهای رفتاری و کلامی مربوط به تشویق و تنبیه دانش آموزان توسط والدین و مربیان به هنگام بروز نشانه های فکر و رفتار خلاقانه در محیط خانه و مدرسه است .

استعدادهای درخشان[14]: منظور دانش آموزان پسر و دختر مشغول تحصیل در مدارس مقطع راهنمائی ویژه ای هستند که تحت عنوان مراکز پرورش استعدادهای درخشان شناخته می شوند که پس از طی آزمون خاصی که سازمان ملی پرورش استعدادهای درخشان ( سمپاد ) برگزار می کند پذیرفته شده و مشغول تحصیل هستند .

تیز هوشان[15] : اصطلاحا مدارس مورد نظر را  مدارس تیزهوشان و دانش آموزان مشغول تحصیل در مدارس ویژه استعدادهای درخشان را تیزهوش می نامند و منظور از تیزهوش کودکی است که در امر تحصیلی  از خود توانائی و برجستگی خاصی نشان داده و در آزمونهای اجراء شده موفقیت حاصل نموده است .

مربیان : منظور تمامی کادر آموزشی و پرورشی مدارس مورد اشاره است که مستقیما در جهت رشد تحصیلی و پرورشی دانش آموزان دخالت دارند .

والدین : منظور از والدین ، پدر و مادر حقیقی دانش آموزان ( یویژه مادران ) است که مستقیما نقش تربیت فرزندان خود را به عهده دارند.

 

 

[1] -Creativity

[2] – Fluency

[3] –  Eleboration

[4] – Originality

[5] – Flexibility

[6] – Attitude

[7] -Parental style

[8] – Dominating

[9] –  Possessive

[10] – Ignoring

[11] – Dominating

[12] – Possessive

[13] – Ignoring

[14]– Exceptional talents

[15] – Brights

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسی خلاقیت دانش آموزان با نگرشهای فرزند پروری والدین در مدارس مقطع راهنمائی 140صفحه می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

92