های پرسشنامه سرمایه اجتماعی با هر یک ازمؤلفههای پژوهش
1تا7
8 تا12
تعلق اجتماعی
13تا18
19تا 25
ج) پرسشنامه مسئولیتپذیری: در قالب 42 سوال بسته پاسخ بر اساس مقیاس 5 درجهای لیکرت (کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم) است. از جمله ابعاد مسئولیتپذیری، خودمدیریتی، امانتداری، وظیفهشناسی، سازمانیافتگی و پیشرفتگرایی است.
جدول (3-7) درجه بندی و نحوه ارزش گذاری گویه های پرسشنامه مسئولیتپذیری
کاملاًمخالفم
کاملاًموافقم
جدول (3-7) نحوه توزیع سوالات پرسشنامه سرمایه اجتماعی را در قالب مؤلفههای آن نشان میدهد.
جدول(3-8) انطباق سوال های پرسشنامه مسئولیتپذیری با هر یک ازمؤلفههای پژوهش
خودمدیریتی
41-29-13-12-8-6-4-3-2
امانتداری
27-21-19-10
وظیفهشناسی
23-18-16
سازمانیافتگی
33-31-24-9-7-5
پیشرفتگرایی
30-14-1
3-6 روایی پرسشنامه
جهت سنجش روایی145 پرسشنامه از روایی محتوایی و سازه استفاده گردید. روایی محتوایی این اطمینان را به وجود میآورد که مقیاس شامل یک سری موارد کافی و نمونه برای استفاده از مفهوم است. هر چه موارد معرف حیطه مفهومی که اندازهگیری میشود بیشتر باشد روایی محتوایی آن بیشتر خواهد بود (خاکی279:1387). روایی محتوایی یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود. از این رو روایی محتوایی به قضاوت داوران بستگی دارد (سرمدی وهمکاران، 1387: 171). به منظور تعیین روایی محتوایی ابزار اندازهگیری این پژوهش، پرسشنامه مقدماتی به دفعات در اختیار اساتید راهنما و متخصصان این حوزه قرار گرفت و بعد از دریافت نظرات آنان، اصلاحات لازم در پرسشنامه صورت گرفت و در نهایت پرسشنامه نهایی تهیه و برای توزیع بین دانشجویان آماده شد. جهت تعیین روایی سازه، از تحلیل عاملی تأییدی استفاده گردید.
جدول (3-9) تحلیل ساختاری متغیرها
Chi-square
IFI
122/149
نتایج نشانگر برازش نسبتاً مناسب الگو می‌باشند. شاخص خطای تقریب (RMSEA) هر چه به صفر نزدیک‌تر باشد برازندگی الگو بیشتر است و در این‌جا (087/0 = RMSEA) که به صفر نزدیک است برازندگی الگو را تأیید می‌کند. شاخص نیکویی برازش (GFI) که مقدار آن باید 90/0 و بالاتر باشد در اینجا (90/0= GFI) است که برازش الگو را تأیید می‌کند. شاخص برازش هنجار شده‌ بنتلر-بونت (86/0= NFI)، شاخص برازش تطبیقی (90/0= CFI) و شاخص برازش افزایشی (90/0= IFI) نیز در صورتی که از 90/0 بیش‌تر باشند نشان‌گر برازش مناسب الگو هستند. طبق مدل، در متغیر هوش اخلاقی، مولفه درستکاری با 86/0، در سرمایه اجتماعی مولفه تعلق اجتماعی با 82/0 و در متغیر مسئولیت پذیری مولفه وظیفه شناسی با 85/0 دارای بیشترین بار عاملی بودند.
3-7 پایایی پرسشنامه
برای سنجش پایایی پرسشنامه این پژوهش از روش ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری از جمله پرسشنامهها یا آزمونهایی که ویژگی های مختلف را اندازهگیری میکنند بهکار میرود. در این گونه ابزار، پاسخ هر سوال میتواند مقادیر عددی مختلفی را اختیار کند. برای محاسبه ضریب آلفای کرونباخ، ابتدا باید واریانس نمرههای هر زیر مجموعه سئوالات پرسشنامه و واریانس کل را محاسبه نمود. سپس با استفاده از فرمول مربوطه مقدار ضریب آلفا را محاسبه نمود (سرمد و بازرگان،1390: 169).
پایایی پرسشنامه ها از طریق ضریب آلفای کرونباخ به طریق زیر محاسبه گردید.
ra =: ضریب آلفای کرانباخ
j = تعداد سوالات آزمون
S2j = واریانس سوالات آزمون
S2 = واریانس کل آزمون
جدول (3 -10) ضریب پایایی هریک ازمؤلفه های هوش اخلاقی و سرمایه اجتماعی و مسئولیت پذیری
تعداد سوال
ضریب پایایی
هوش اخلاقی
درستکاری
ضریب پایایی پرسشنامههای هوش اخلاقی 83/0، سرمایه اجتماعی 87/0 و مسئولیت پذیری 87/0 درصد برآورد گردید که در سطح آلفای 01/0معنادار بوده و حاکی از پایایی بالای ابزار اندازه گیری است.
3-8 شیوه تجزیه و تحلیل دادهها
تجزیه و تحلیل دادههای این پژوهش با استفاده از نرم افزار 18 SPSSو Amos گرافیک در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی انجام شد. در سطح آماری توصیفی از شاخصهای آماری نظیر فراوانی، درصد، میانگین، انحراف معیار، جداول و نمودارها و در سطح آمار استنباطی متناسب با سطح سنجش دادهها و همچنین فرضیههای پژوهش از آزمون t تک نمونهای ،آزمون تحلیل واریانس، ضریب همبستگی پیرسون، رگرسیون و معادلات ساختاری استفاده گردید.
آزمون t تک نمونهای146: هنگامیکه نمونه کوچک باشد و واریانس جامعه در دسترس نباشد ابتدا خطای معیار را به دست آورده و سپس در فرمول t گذاشته و با استفاده از سطح معناداری این آزمون جهت تأیید یا رد فرضیهی مرتبط با میانگین در نظر گرفته شده اقدام میشود( پاشا شریفی، نجفی زند، 224:1386).
آزمون tمستقل147: این آزمون یک آزمون پارامتری است و برای آن دسته از طرح‌های آزمایشی بکار می‌رود که در آن‌ها یک متغیر مستقل در دو موقعیت مورد آزمون واقع شود و در این موقعیت آزمودنی‌های متفاوتی شرکت دارند (گرین و الیویرا148،105:1380).
آزمون تحلیل واریانس149: مقایسه دو یا بیش از دو میانگین است تا مشخص نماید که تفاوت‌های مشاهده بین میانگین‌ها، حاصل عمل شانس است یا تأثیر عمل آزمایش است (دلاور،240:1391).
آزمون تعقیبی150: در آزمایش‌های چند گروهی روشی که در گذشته، فراوان برای تعیین تفاوت حقیقی بین میانگین‌ها بکار رفته، روش‌های کمترین تفاوت معنادار است. این روش مستلزم محاسبه کوچکترین تفاوت معنادار میان دو میانگین و دقیقاً همان شیوهای است که از طریق آزمون t استودنت و با بکار بردن واریانس درون گروه‌ها در مقایسه‌های طرحریزی بکار رفته است. از این روش هنگامی‌که نسبتF معنادار نیست نباید استفاده شود و حتی اگر نسبت F معنادار باشد نباید برای همه مقایسه‌های ممکن بین میانگین‌ها بکار رود (هومن،37:1385).
ضریب همبستگی پیرسون151: این آزمون یکی از متداولترین آزمونهای تعیین ضریب همبستگی بین متغیرهای دارای اندازه های فاصلهای و نسبی است و رابطهی بین متغیرها را میسنجد(حافظ نیا،1382).
رگرسیون152: روشی برای مدل‌سازی و تحلیل داده‌های عددی است. هدف از تحلیل رگرسیون، بیان متغیر وابسته به شکل تابعی از متغیر(های) مستقل، ضرایب، و مقدارهای خطا است. در این روش، ضرایب به گونه‌ای تعیین می‌شوند که بهترین برازش را به داده‌ها داشته باشند. تحلیل رگرسیون برای پیش‌بینی مقادیر آینده متغیر وابسته، آزمودن نظریه‌ها و تحلیل پدیده‌شناختی پدیده‌ها بکار می‌رود. این تحلیل تنها وقتی معتبر است که پیش‌فرض‌هایش برآورده شوند (دلاور، 1383).
تحلیل مسیر153: روش تحلیل مسیر، تعمیمی از رگرسیون معمولی است که قادر است علاوه بر بیان آثار مستقیم، آثار غیرمستقیم و اثر کل هر یک از متغیرهای مستقل را برای متغیرهای وابسته نشان دهد و با بیان منطقی، روابط و همبستگی مشاهده شده بین آنها را تفسیر کند (گال و بورگ، 1388). از این نرمافزار جهت ترسیم مدل نهایی پژوهش و مدل معادلات ساختاری استفاده گردید.
مدل معادلات ساختاری154: مدل معادلات ساختاری روش پیچیدهای است که برای تحلیل عاملی چند متغیره بکار میرود. این روش را میتوان برای آزمون نظریههایی که دربارهی روابط علی میان متغیرها وجود دارند، استفاده کرد. این روش از روش تحلیل مسیر توانمندتر است و اندازهگیریهایی که توسط آن و بر روی ابزارها انجام میشود. روایی و پایایی بیشتری دارند. این روش لیزرل و مدل علی متغیر مکنون نیز نامیده شده است، زیرا برای آزمون آن دسته از روابط علی استفاده میشود که مدلهای نظری آن را مشخص کردهاند(گال و همکاران،1383). در مدل معادلهی ساختاری، اندازهی متغیرهای آشکار برای شناسایی واریانس مشترک بین آنها تحلیل عاملی میشود، یعنی عاملی که بین متغیرها مشترک است، معین میگردد. همچنین در تحلیل عاملی این موضوع آزمون میشود که آیا همبستگی هر متغیر آشکار با عامل به دست آمده به اندازهی کافی بزرگ است تا بتوان از آن برای نمایش متغیر مکنون استفاده کرد.
دادهها
تجزیه و تحلیل دادههای جمعآوری شده با ابزارهای معتبر، یکی از پایههای اصلی هر مطالعه و بررسی است. پس از گردآوری دادهها، مرحله جدیدی از فرآیند تحقیق که به مرحله تجزیه و تحلیل دادهها معروف است، آغاز میشود. در این مرحله محقق با استفاده از روشهای مختلف و با تکیه بر معیار عقل سعی میکند دادهها را در جهت پاسخ سوالهای پژوهش و ارزیابی آن مورد بررسی قرار دهد. برای اینکه این امر به نحو صحیح انجام گیرد، دادههای جمعآوری شده بایستی به طور علمی و با روشهای آماری مناسب مورد پردازش قرار گیرد و به صورت اطلاعات قابل استفاده در آید. این فصل به تجزیه و تحلیل دادههای حاصل از پرسشنامه با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی میپردازد. برای بررسی و توصیف اطلاعات مربوط به ویژگیهای عمومی پاسخدهندگان از شاخصهای فراوانی، درصد، میانگین و نمودارهای مربوطه و جهت بررسی سؤالات پژوهش و وجود روابط بین متغیرهای پژوهش از ضریب همبستگی پیرسون، آزمون t تک متغیره و تحلیل واریانس، رگرسیون، تحلیل مسیر و مدل معادلات ساختاری استفاده شده است.
بخش اول: 4-1- یافتههای توصیفی
4-1-1- بررسی توصیفی گروه نمونه
در این قسمت به بررسی توصیفی ویژگیهای گروه نمونه براساس جنسیت، رشتهتحصیلی، مقطع تحصیلی و دانشکده از جدول (4-1) تا (4-4) پرداخته شده است.
جدول 4-1. تحلیل توصیفی نمونه بر حسب جنسیت
4/51
100 %
نمودار 4-1. تحلیل توصیفی نمونه بر حسب جنسیت
جدول و نمودار (4-1) نشان میدهد بیشترین فراوانی به تعداد 132 نفر مربوط به دانشجویان زن با4/51 % است.
جدول4-2. تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی
2/22
پایه
هنر
نمودار 4-2. تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب رشته تحصیلی
جدول و نمودار (4-2) نشان می دهد بیشترین فراوانی به تعداد 93 نفر مربوط به رشته تحصیلی انسانی به میزان 2/36 % است.
جدول 4-3. تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب مقطع تحصیلی
100 %
نمودار 4-3. تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب مقطع تحصیلی
جدول و نمودار (4-3) نشان میدهد بیشترین فراوانی به تعداد 149 نفر مربوط به مقطع تحصیلی کارشناسی به میزان 58 % است.
جدول 4-4. تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب دانشکده
نمودار 4-4. تحلیل توصیفی گروه نمونه بر حسب دانشکده
جدول و نمودار (4-4) نشان میدهد بیشترین فراوانی به تعداد 80 نفر مربوط به دانشکده مهندسی به میزان 1/31 % است.
4-1-2 تحلیل توصیفی پرسشنامهها
در این قسمت آمار توصیفی در سطح فراوانی، درصد و میانگین مربوط به سوالات پرسشنامه ها در جداول (4-5) تا ( 4-16) آورده شده است.
جدول 4-5: تحلیل توصیفی پرسشنامه هوشاخلاقی (مؤلفه راستگویی)
1-من میتوانم به طور شفاف اصول، ارزشها و باورهایم که راهنمای اعمالم هستند را بیان کنم.
2-من حقیقت را میگویم مگر اینکه دلایل اخلاقی مهمی مانع شود.
3-وقتی تصمیم میگیرم و نتیجه آن اشتباه از آب در میآید به اشتباهم اعتراف میکنم.
4-همکلاسیهایم معتقدند من در کنار انجام کارهایم به دیگران کمک میکنم.
7-دوستانم در صداقت و درستکاری به من اعتماد میکنند.
8-رویکرد غالب من در برقراری روابط، بر اساس خدمت رسانیدن به دیگران است.
10-همکلاسیهایم من را به عنوان انسان درستکاری میشناسند.
12-همکلاسیهایم معتقدند که من نگرشی واقعبینانه نسبت به اشتباهات و شکستهایم دارم.
13-من قادرم بازخوردهای منفی را به درستی منتقل کنم.
14-همکلاسیهایم اذعان دارند که من فردی هستم که روی عقایدم محکم میایستم.
70/3
15-وقتی کارهایم خوب پیش نمیرود من دیگران یا شرایط محیط را مقصر نمیدانم.
39/3
20-من معمولا با کسی که ببینم کار نادرستی انجام میدهد مخالفت میکنم.
جدول (4-5) نشان داد میانگین هر یک از سئوالات مؤلفه راستگویی بین 10/3 تا 01/4 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه راستگویی مربوط به سوال 7 به میزان 01/4 با انحراف معیار 80/0 بود.
جدول 4-6: تحلیل توصیفی پرسشنامه هوشاخلاقی (مؤلفه بخشش)
5-من از جنبههای مثبت اشتباهات گذشتهام و اینکه این اشتباهات درسهای ارزشمندی برای رسیدن به موفقیت هستند، احساس خوبی دارم.
6-من قادر به بخشیدن و فراموش کردن هستم، حتی زمانیکه فرد خطایی انجام داده باشد.
9-وقتی که من فردی را میبخشم، در مییایم که این کار به نفع همه بوده است.
18-با وجود اینکه در زندگی اشتباهات زیادی داشتهام، اما میتوانم خودم را ببخشم.
جدول (4-6) نشان داد میانگین سئوالات در مؤلفه بخشش بین 42/3 تا 54/3 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه بخشش مربوط به سوال 18 به میزان 54/3 با انحراف معیار 99/0 بود.
جدول 4-7: تحلیل توصیفی پرسشنامه هوشاخلاقی (مؤلفه دلسوزی)
11-همکلاسیهایم معتقدند که من فردی دلسوز و مهربان هستم.
89/3
16-مقدار قابل توجهی از وقتم را برای کمک به همکلاسیهایم صرف میکنم.
96/2
17-چون من همکلاسیهایم را دوست دارم، از تلاشهایشان برای دستیابی به اهدافشان حمایت میکنم.
19-حتی زمانی که مردم اشتباه میکنند باز هم من به آنها اعتماد میکنم.
جدول (4-7) نشان داد میانگین سئوالات در مؤلفه دلسوزی بین 82/2 تا 89/3 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه دلسوزی مربوط به سوال 11 به میزان 89/3 با انحراف معیار 87/0 بود.
جدول(4-8) تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه مشارکت اجتماعی)
1- میزان مشارکت شما در فعالیتهای صنفی دانشجویان
2- میزان مشارکت شما در تیمهای ورزشی
3- میزان مشارکت در فعالیتهای گروهی(انجمن علمی)
4- میزان مشارکت در فعالیتهای گروهی(بسیج دانشجویی)
5- میزان شرکت شما در همایشها و برنامههای دانشگاه
6- همکاری و مشارکت داوطلبانه در رفع مشکلات دیگران
7- شرکت در فعالیتهای جمعی دیگران
جدول (4-8) نشان داد میانگین سئوالات در مؤلفه مشارکت اجتماعی بین 94/1 تا 09/3 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه مشارکت اجتماعی مربوط به سوال 6 به میزان 09/3 با انحراف معیار 92/0 بود.
جدول(4-9) تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه اعتماد اجتماعی )
8- میزان اعتماد شما به دوستان
9- میزان اعتماد شما به اساتید
10- میزان اعتماد شما به سایر دانشجویان
11- میزان توجه و اهمیت شما به نظرات دانشجویان
12- میزان اعتماد شما به بستگان
جدول (4-9) نشان داد میانگین سئوالات در مؤلفه اعتماد اجتماعی بین 84/2 تا 55/3 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه اعتماد اجتماعی مربوط به سوال 12 به میزان 55/3 با انحراف معیار 01/1 بود.
جدول(4-10) تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه تعلق اجتماعی )
13- میزان تعلق به پدر و مادرتان
14- میزان تعلق به دوستان خود
15- میزان تعلق به بستگان
16- میزان تعلق به دانشگاه و درس
17- میزان تعلق به همشهریهایتان
18- میزان تعلق به همکلاسیهایتان
جدول (4-10) نشان داد میانگین سئوالات در مؤلفه تعلق اجتماعی بین 02/3 تا 36/4 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه تعلق اجتماعی مربوط به سوال 13 به میزان 36/4 با انحراف معیار 89/0 بود.
جدول(4-11) تحلیل توصیفی پرسشنامه سرمایه اجتماعی (مؤلفه انسجام اجتماعی )
19- رعایت اخلاق شهروندی
20- رعایت ارزشهای اخلاقی در دانشگاه
21- رعایت مسائل قومی در دانشگاه
22- رعایت مسائل مذهبی در دانشگاه
23- رعایت نظم و انضباط در دانشگاه
24- تشویق دیگران به رعایت قانون در جامعه
25- رعایت تقدم منافع عمومی بر منافع شخصی
جدول (4-11) نشان داد میانگین سئوالات در مؤلفه انسجام اجتماعی بین 72/3 تا 22/4 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه انسجام اجتماعی مربوط به سوال23 به میزان 22/4 با انحراف معیار 85/0 بود.
جدول(4-12) تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیتپذیری (مؤلفه خودمدیریتی)
2- همیشه مسئولیت شکست هایم را می پذیرم.
05/4
3-هرکاری را به بهترین نحو انجام می دهم.
4-کارهایم همیشه به موقع تمام می شود.
6- همیشه به بزرگترها احترام می گذارم حتی اگر حرفی بزنند که خوشم نیاید.
8- هنگام عصبانیت خودم را کنترل می کنم.
12- قبل از پاسخ به هرسوال به دقت در مورد آن فکر می کنم.
13- همیشه به دنبال بهتر شدن هستم.
42/4
21-بعد از دروغ گفتن آرامش از من سلب می شود.
25- هرکاری به عهده بگیرم تا آن را انجام ندهم خیالم راحت نمی شود.
جدول (4-12) نشان داد میانگین سئوالات در مؤلفه خود مدیریتی بین 26/3 تا 42/4 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه خودمدیریتی مربوط به سوال13 به میزان42/4 با انحراف معیار 66/ 0بود.
جدول(4-13) تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیتپذیری (مؤلفه امانتداری )
10- اگر شی گران قیمتی پیدا کنم سعی می کنم صاحبش را پیدا کنم.
34/4
19- در محیط دانشگاه به سایر دانشجویان در درس ها کمک می کنم.
20- وقتی از کسی امانتی می گیرم آن را صحیح و سالم و به موقع برمی گردانم.
جدول (4-13) نشان داد میانگین سئوالات در مؤلفه امانتداری بین 62/3 تا 42/4 در نوسان است. بالاترین میانگین در مؤلفه امانتداری مربوط به سوال20 به میزان42/4 با انحراف معیار 67/0 بود.
جدول(4-14) تحلیل توصیفی پرسشنامه مسئولیتپذیری (مؤلفه وظیفهشناسی)
16- از اینکه نتوانم به