تحقیقات قبلی :دانلود پایان نامه رایگان روانشناسی: بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت و سلامت روان

– در ژانويه سال 2005 در دپارتمان روانپزشكي كالج پزشكي Dong-A بوسان كره تحقيقي با عنوان: ” نيمرخ(Symptom Checklist-90-Revised) SCL-90-Rو    (Sixteen Personality Factor Questionnaire)16PF در دانش آموزان دبيرستاني كه استفاده بي رويه از اينترنت دارند”  توسط Yang CK,Cho BM,Baity M,Lee JH,Cho JSانجام شد.

اين تحقيق براي تعيين وجود نشانه‌هاي روانپزشکي و ويژگيهاي شخصيتي دانش آموزان دبيرستان کره اي که استفاده  بيش از حد اينترنت داشتند، صورت گرفت.

به اين منظور يک بسته سوال که شامل 4 پارامتر:

1- استفاده از اينترنت در طول ماه گذشته ، 2- تست اعتياد به اينترنت                  (Internet Addiction Test= IAT) ،  3- چک ليست نشانه‌هاي SCL-90-R ،                4- پرسشنامه 16PF   بود را در اختيار دانش آموزان قرار دادند.

کل دانش آموزان 328 نفر بودند و در محدوده سني 15 تا 19 سال.

در اين مطالعه دانش آموزان بر اساس نمره کل تست  IAT به 4 گروه تقسيم شدند:

  • کساني که از اينترنت استفاده نمي‌كردند( 0% – 59 =n )
  • کساني که به ميزان کمي از اينترنت استفاده مي‌كردند ( 3% و 156 =n ).
  • کساني که بطور متوسط از اينترنت استفاده مي‌كردند( 9 و 98 =n )
  • کساني که به ميزان فراواني از اينترنت استفاده مي‌كردند ( 9% و 16 =n ).

تست SCL-90-R نشان دادکه گروه پرمصرفها در مقايسه با گروههاي ديگر سطح نشانه‌هاي روانپزشکي بالاتري دارند.

تست 16PFهم نشان داد که پرمصرفها (گروه 4) به آساني تحت تاثير احساسات قرار مي‌گيرند و از نظر عاطفي ثبات کمي‌دارند، خيالپرداز و خود خورند وتمايل دارند در مورد تصميم گيريها، تجربيات خودشان را بکار برند.

اين مطالعه بيان مي‌كند دانش آموزان سالهاي بالاتر دبيرستاني که در گروه پرمصرف قرار گرفتند بطور برجسته اي نشانه‌هاي روانپزشکي بيشتري را نسبت به کساني که  بطور مداوم از اينترنت استفاده مي‌كنند، نشان مي‌دهند. بعلاوه اين کاربران، ويژگيهاي شخصيتي  اختصاصي تري در مقايسه با کساني که کمتر از اينترنت استفاده مي‌كنند، دارند. (26)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– در اكتبر 2004 در ايتاليا تحقيقي با عنوان : “اينترنت و اختلالات رواني : تحليل استفاده از اينترنت در 1075 دانش آموز سالهاي آخر دبيرستان” توسط                    Favaretto G,Morandin I,Gava M,Binotto F انجام شد.

هدف اصلي اين تحقيق، ايجاد کمک براي تحليل ارتباط بين استفاده از اينترنت و بيماريهاي روانپزشكي و همچنين بررسي جنبه هاي شايع آن و اثرات چنين
استفاده اي در نمونه دانش آموزان سالهاي آخر دبيرستان بود.

تحقيق بر 1075 دانش آموز در گروه سني بين 14 تا 21 سال از دو گروه دانش‌آموزان سالهاي آخر که در يکي از آنها تعداد دختران ودرديگري تعداد

پسران بيشتر بودند، انجام شد. در هر دو موسسه، علوم کامپيوتر قسمتي از برنامه آموزشي بود.

در اين مطالعه از پرسشنامه هاي

  • (General Health Questionnaire) GHQ
  • برگردان 28 قسمتي گلدبرگ(Goldberg’s 28-item version)
  • فرمي‌كه حاوي اطلاعات شخصي و اجتماعي و اطلاعاتي راجع به اينکه چند سال، چند ساعت در روز / هفته از اينترنت استفاده مي‌كنند تجربه هاي ذهني و درک کمي و کيفي اتصال به اينترنت بود، به عنوان ابزار تحقيق استفاده شد.

نتايج، يک ارتباط واقعي و آشکار بين استفاده از اينترنت بر حسب ساعت در هفته ونمرات GHQ را نشان داد.

همچنين با توجه به اظهارات گروه نمونه که در پيشينه پژوهش آمده  بود، تحليل نمونه ها ثابت کرد ارتباط واضحي بين استفاده از اينترنت و اختلالات روانپزشکي وجود دارد. (27)

– در مي 2006 در دپارتمان روانپزشكي بيمارستان  Yongiدر كره جنوبي  تحقيقي با عنوان: “اختلالات روانپزشکي همراه در بچه‌ها و بالغين معتاد به اينترنت
در کره” توسط HaJH,YooHJ,Cho IH,Chin B,Shim D,Kim JH انجام شد.

هدف اين مطالعه اين بود که مسائل کلينيکي همراه اعتياد به  اينترنت را در بچه‌ها و بالغين با استفاده از مصاحبه هاي ساختاري ارزيابي کند.

مطالعه طي دو مرحله انجام شد به اين صورت كه ابتدا اعتياد به اينترنت                   در ميان 455 نفر از بچه‌ها(0. 9 سال  11. 9 :متوسط ) و 826 نفر از بالغين                      ( 0. 8  15. 8: متوسط ) جستجو گرديد.

به اين منظور از مقياس اعتياد به اينترنت Young (IAS)  استفاده شد. اين افراد همچنين يک معيار سايکوپاتولوژي را پر کردند تا بر  اساس اين دو آزمون، افراد معتاد به اينترنت و کساني که به اينترنت معتاد نيستند مقايسه شوند. 63 نفر از بچه‌ها     8/13%  و 170   نفر از بالغين   3/20%  اعتياد به اينترنت داشتند.

از بين اين افراد 12 بچه (N=9 مذکر و N=3مونث ) و 12 بالغ (N=11مذکر و1 N= مونث ) بصورت تصافي براي ارزيابي شخصيتهاي روان پزشکي اخير انتخاب شدند. براي بچه‌ها ازپرسشنامه K-SADS-PL-K و براي بالغين از SCID-IV استفاده شد.

جمع آوري اطلاعات و انجام مصاحبه ها از آگوست 2003 تا اکتبر 2004 ادامه داشت. نتايج نشان داد:

در گروه بچه‌ها براي 7 نفر تشيخص ADHD                                    (Attention- Deficit/Hyperactivity Disorder) گذاشته شد. ( از نوع نا مشخص، شامل کساني که در سطوح زير آستانه تحريک هستند ).

متوسط نمرات ADHD آنها بر اساس مقياس DuPauPs در 6 مورد 20% و بالاتر از متوسط بچه‌هاي کره اي بود. در گروه بالغين 3 مورد بيماري افسردگي  1 مورد اسکيزوفرني و 1 مورد هم اختلال وسواسي جبري داشند.

با اين مصاحبه ساختاري مشخص شد کساني که معتاد به اينترنت هستند  اختلالات روانپزشکي متعددي هم دارند. نوع اين اختلالات در سنين مختلف متفاوت است. اگر چه اين محققين  نتوانستند نتيجه گيري کنند كه آيا اعتياد به اينترنت علت است يا نتيجه اين اختلالات، اما توصيه شده پزشکان بايد اختلالات روانپزشکي وابسته به سن را در کساني که معتاد به اينترنت هستند جدي تلقي كنند. (28)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– درفوريه 2005 در بخش روانپزشكي دانشگاه Nottingham انگلستان تحقيقي با عنوان:”شيوع استفاده مرضي از اينترنت در ميان دانشجويان دانشگاه  و ارتباط آن با عزت نفس سلامت کلي و عدم بازداري”توسط Niemz K,Griffiths M,Banyard P انجام شد.

مطالعه اخير به منظورتعيين يافته هاي شايع  درمعتادان به اينترنت و پيشگيري از اعتياد به اينترنت در ميان دانشجويان به دليل در معرض آسيب بودن اين افراد به طور اخص انجام شد.

به اين منظور 371نفرازدانشجويان انگليسي به سوالاتي كه شامل:

1- پرسشنامه مقياس استفاده مرضي از اينترنت (Pathological Internet Use (PIU) scale)

2- پرسشنامه GHQ ، 3- مقياس عزت نفس (self-esteem scale) ، 4- معيار عدم بازداري(disinhibition) بودند، پاسخ دادند.

نتايج نشان داد 3/18 % نمونه ها که استفاده مرضي از اينترنت داشتند مشکلات بين فردي و اجتماعي و تحصيلي دارند. نتايج ديگر نشان داد استفاده کنندگان مرضي اينترنت، عزت نفس پايين تر و عدم بازداري اجتماعي بيشتري دارند. اگر چه اختلاف معني‌داري در نمرات GHQ در آنها نبود. اين نتايج بطور کلي در ارتباط با محدوديتهاي متودولوژي تحقيق در نظر گرفته مي‌شود. (29)

 

 

 

 

 

– در دسامبر2004 در مركز پيشگيري و كنترل بيماريها در دپارتمان پزشكي كالج پزشكي دانشگاه كره تحقيقي با عنوان: “همراهي اعتياد به اينترنت با ارتقاء سلامت روشهاي زندگي و تعبير سطح سلامت” توسط Kim JS,Chun BC انجام شد.

اين مطالعه براي نشان دادن ارتباط بين اعتياد به اينترنت بالغين و نيمرخ ارتقاء سلامت روشهاي زندگي و تعبير سطح سلامت به منظوررديابي اثر اعتياد به اينترنت بر سلامت بالغين انجام گرفت.  آزمون دهندگان دانش آموزان سال دوم از 3 دبيرستان در شهر K در Kyung Gi province بودند. از769مورد، 764 نفر به سوالات پاسخ دادند. (3/99%) که 395 نفر (7/51% ) از دبيرستان جونيور و 369 نفر ( 48% ) دانش آموزان دبيرستاني بودند. پرسشنامه ها شامل اعتياد به اينترنت Young، نيمرخ روشهاي سلامت و تعبير سطح سلامت و ويژگيهاي کلي بودند.

از آزمونهاي T-test و ANOVA به منظور مقايسه بين دو گروه استفاده شد. از تست   Chi2 هم براي  تحليل فراواني ها و رگرسيون چند متغيري در برنامهSAS 8. 1 استفاده شد. نتايج، يک اختلاف آماري معني‌داري در نيمرخ ارتقاء سلامت روشهاي زندگي با سطح اعتياد به اينترنت را نشان داد.  نمرات تعبيرسطح سلامت در گروه معتادان شديد، کمتربود(P<0. 0001) همچنين ارتباط معني‌دار و قابل ملاحظه اي بين اعتياد به اينترنت و نيمرخ ارتقاء سلامت روشهاي زندگي وجود داشت. ( P<0. 0001 ) نتايج رگرسيون چند گونه اي نشان داد بين نمره اعتياد به اينترنت Young و نيمرخ ارتقاء سلامت روشهاي زندگي بعد از کنترل کردن متغيرها ي ديگر، ارتباط  معني‌داري وجود دارد. به گونه اي كه گروه معتادان به اينترنت شديد، کمترين نمره را در نيمرخ ارتقاء سلامت روشهاي زندگي و همچنين در تعبير سطح سلامت داشتند و محققان اين پژوهش پيشنهاد كردند، پزشكان به اثرات منفي اعتياد به اينترنت بر سطح سلامت بالغين  توجه ويژه داشته باشند. (30)

– در فوريه 2004در دانشگاه Konkak كره جنوبي  تحقيقي با عنوان:                   “ارتباط اعتياد به اينترنت با افسردگي و افکار خودکشي در بالغين” توسط                     Ryu EJ,Choi KS,Seo JS,Nam BW انجام شد.

اين مطالعه براي نشان دادن سطح اعتياد به اينترنت و تحقيق در جهت يافتن ارتباط بين آن و افسردگي و افکار خودکشي در بالغين انجام شد.

شرکت کنندگان در اين تحقيق 1670 نفر از دانش آموزان دبيرستاني يک شهرهاي كره جنوبي بودند.

مقياس اعتياد به اينترنت براي بررسي اعتياد به اينترنت و Disc-MDDSQ براي سنجش افسردگي در شركت كنندگان و پرسشنامه افکار خودکشي JR براي اندازه گيري افکار خودکشي استفاده شد.

در پايان تحقيق ملاحظه شد 1/38% شرکت کنندگان در مراحل اوليه اعتياد به اينترنت بودند و 5/1% آنها بعنوان معتادان شديد به اينترنت شناخته شدند.

رويهمرفته نمرات معيار اعتياد به اينترنت12/52 375/57 بود. در ويژگيهاي نمونه‌ها در افراد با سطوح مختلف اعتياد به اينترنت تفاوت وجود داشت. اين اختلافات در Disc-MDD-SQ و نمرات IAS در ميان سطوح اعتياد به اينترنت از نظر آماري معني‌داربود. بطوريکه شدت اعتياد به اينترنت ارتباط مستقيمي‌با سطح افسردگي و تصورات خودکشي داشت. (31)

 

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با عنوان بررسي رابطه بين اعتياد به اينترنت و سلامت روان بر اساس تست  SCL-90-R در مراجعين به كافي نت 127صفحه  می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

دانلود رایگان پایان نامه های رشته علوم تربیتی روانشناسی و مشاوره

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *