تجزیه و تحلیل داده ها-دانلود پایان نامه کارشناسی ارشد رشته روانشناسی :تأثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني

فصل چهارم

تجزیه و تحلیل داده ها

 

 

 قسمت اول : آمار توصیفی

 در این پژوهش تحلیل های آمار توصیفی شامل سن، جنسیت، تعداد افراد خانواده، رتبه تولد، تحصیلات پدر و مادر کودکان نمونه آماری در قالب آمار توصیفی شامل فراوانی و درصد به صورت جداول و نمودارها، ارائه خواهد شد.

سن کودکان نمونه آماری

 نمودار و جدول شماره 1 – 4 توزیع فراوانی، درصد و درصد تراکمی سن کودکان نمونه آماری را نشان می دهد. همانگونه که ملاحظه می شود؛ بیشترین میزان سن کودکان مربوط به سنین 4 و 5 و 6 سال است که به ترتیب 7/16% ، 30% ، 3/53% درصد را به خود اختصاص داده است. بنابراین نیمی از کودکان بیماران خونی این پژوهش 6 سال دارند.

جدول 1 – 4 ) فراوانی، درصد و درصد تراکمی سن کودکان

          آمار توصیفی

سن

فراوانی درصد درصد تراکمی
4 سال 5 16.7 16.7
5 سال 9 30 46.7
6 سال 16 53.3 100
جمع کل 30 100  

 

 

 

 

 

 

نمودار 1 – 4 ) توزیع درصد سن کودکان

جنسیت کودکان

 در نمودار و جدول شماره 2- 4 توزیع فراوانی و درصد جنسیت کودکان نمونه آماری را ملاحظه می کنید. همان گونه مشاهده می شود، جنسیت 3/63 درصد کودکان پسر و 7/36 درصد آنان نیز دختر است.

جدول 2 – 4 ) فراوانی و درصد نوع جنسیت کودکان

             آمار توصیفی

جنسیت

فراوانی درصد
دختر 11 36.7
پسر 19 63.3
جمع کل 30 100

 

 

 

 

 

 

 

 

نمودار 2 – 4 ) توزیع درصد نوع جنسیت کودکان نمونه آماری

میزان تحصیلات پدران

 نمودار و جدول شماره 3 – 4 توزیع فراوانی، درصد و درصد تراکمی سطح تحصیلات پدران کودکان نمونه آماری را نشان می دهد. همان گونه که ملاحظه می شود، بیشترین درصد سطح تحصیلات مربوط به مقاطع به مقاطع دیپلم، سیکل، و ابتدایی است که به ترتیب 30% ، 7/26% ، 7/16% درصد را به خود اختصاص داده است. همچنین جمعاً 10 درصد پدران کودکان دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس و دکتری هستند. البته باید متذکر شد که 60 درصد سطح تحصیلات پدران کمتر از دیپلم است. از سوی دیگر سطح تحصیلات پدران هیچ یک از کودکان نمونه آماری دارای مدرک تحصیلی لیسانس نبوده است.

 

 

جدول 3 – 4 ) فراوانی، درصد و درصد تراکمی سطح تحصیلات پدران

          آمار توصیفی

سن

فراوانی درصد درصد تراکمی
بی سواد 3 10 10
خواندن و نوشتن 2 6.7 16.7
ابتدایی 5 16.7 33.3
سیکل 8 26.7 60
دیپلم 9 30 90
لیسانس 0 0 0
فوق لیسانس 2 6.7 96.7
دکتری 1 3.3 100
جمع کل 30 100  

 

 

 

 

 

نمودار 3 – 4 ) درصد سطح تحصیلات پدران کودکان نمونه آماری

میزان تحصیلات مادران

 نمودار و جدول شماره 4 – 4 توزیع فراوانی، درصد و درصد تراکمی سطح تحصیلات مادران کودکان نمونه آماری را نشان می دهد. همان گونه که ملاحظه می شود، بیشترین درصد سطح تحصیلات مادران مربوط به مقاطع دیپلم، سیکل و ابتدایی است که به ترتیب 30% ، 3/23% ، 20% درصد را به خود اختصاص داده است. 7/6 درصد دارای مدرک تحصیلی فوق لیسانس هستند. همچنین 3/63 درصد سطح تحصیلات مادران کمتر از دیپلم است. از سوی دیگر سطح تحصیلات مادران هیچ یک از کودکان نمونه آماری دارای مدرک تحصیلی لیسانس نبوده است.

جدول 4– 4 ) فراوانی، درصد و درصد تراکمی سطح تحصیلات مادران

          آمار توصیفی

سن

فراوانی درصد درصد تراکمی
بی سواد 3 10 10
خواندن و نوشتن 3 10 20
ابتدایی 6 20 40
سیکل 7 23.3 63.3
دیپلم 9 30 93.3
لیسانس 0 0 0
فوق لیسانس 2 6.7 100
جمع کل 30 100  

 

 

 

 

نمودار 4 – 4 ) درصد سطح تحصیلات مادران کودکان نمونه آماری

سن فراوانی درصد
4 سال 5 16.7
5 سال 9 30
6 سال 16 53.3
جمع کل 30 100

 

قسمت دوم : آمار استنباطی

 پس از آنکه داده ها به وسیله نمونه گیری از یک جامعه گردآوری شدند، مهمترین هدف آن است که استنباط ها یا نکات کلی درباره آن جامعه را از اطلاعات جزئی نهفته در داده های نمونه استخراج کرد. این امر با استفاده از آمار استنباطی صورت می گیرد توجه این نوع آمار به خصوصیات عددی از توزیع جامعه یعنی پارامتر، نظیر میانگین و انحراف معیار توزیع جامعه یا معیارهای عددی دیگری از گرایش به مرکز و تغییرپذیری معطوف است.

در بخش آمار استنباطی، ابتدا فرضیه های پژوهشی بیان خواهد شد، سپس نتایج تجزیه و تحلیل آزمونهای آماری در قالب جدوال خروجی SPSS ارائه می شود. مهمترین آزمون های آماری که برای آزمون فرضیه های پژوهشی به کار رفته است عبارتند از :

آزمون T استودنت نمونه های جفت یا وابسته و آزمون ضریب همبستگی پیرسون.

فرضیه اصلی پژوهشی : « بازی و اسباب بازی باعث بهبود حال کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان های کودکان می شوند. »

برای آزمونی فرضیه اصلی پژوهشی، از نتایج فرضیه های فرعی اول و دوم پژوهش استفاده شده است. به همین منظور در این پژوهش بهبود حال کودکان از طریق کاهش اضطراب و کاهش درد آنان حاصل می شود.

فرضیه فرعی اول : « بازی و اسباب بازی باعث کاهش میزان اضطراب کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان های کودکان می شوند.»

 برای آزمون فرضیه اول، از آزمون آماری T استودنت نمونه های جفت (Test paired Samples) یا گروههای وابسته استفاده شد. برای این منظور آزمون آماری مذکور بین میزان اعداد به دست آمده از نمرات اضطراب پیش آزمون قبل از بازی و اسباب بازی کودکان و نمرات اضطراب پس از آزمون آنان بعد از بازی و اسباب بازی، که در مقیاس بین 1  تا 7 اندازه گیری شد، محاسبه گردید. نتایج محاسبات در خروجی شماره های 6 – 4 و 7 – 4 ارائه شده است.

جدول شماره 5 – 4 آمار توصیفی شامل تعداد، میانگین، انحراف استاندارد و میانگین خطای استاندارد میزان اضطراب پیش آزمون کودکان را نشان می دهد. همان طوری که ملاحظه می شود، میانگین نمرات اضطراب پیش آزمون کودکان قبل از بازی و اسباب بازی (4) بیشتر از میانگین نمرات اضطراب پس آزمون آنان بعد از بازی و اسباب بازی (33/2) است. آیا این تفاوت از نظر آماری نیز معنادار است؟ برای پاسخ به این سوال از نتایج جدول شماره 7 – 4 استفاده می شود.

جدول 5 – 4 ) آمار توصیفی میزان اضطراب کودکان به تفکیک پیش آزمون و پس آزمون

               آمار ها

میزان اضطراب

تعداد

(N)

میانگین

(Mean)

انحراف استاندارد

Std- deviation

خطای استاندارد

Std – Error

پیش آزمون 30 4 64/1 3/0
پس آزمون 30 33/2 21/1 22/0

 

جدول شماره 6 – 4 ؛ نتایج آزمون آماری t-test را نشان می دهد، همان گونه که ملاحظه می شود، مقدار t بدست آمده (32/10 = t) با درجه ی آزادی 29 در سطح الفبای 1% (یک دامنه) از مقدار t (46/2) بزرگتر است. همچنانکه مقدار معنی داری به دست آمده (000/0 = sig) نیز از سطح الفای 1% کمتر است. بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان گفت : بازی و اسباب بازی باعث کاهش میزان اضطراب کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان های کودکان می شوند و از نظر آماری نیز این تفاوت معنادار است.

جدول 6 – 4 ) نتایج آزمون آماری t-test

 آزمون آماری

 

 

 

متغیر

t-test برای مقایسه میانگین ها
مقدار

T

درجه آزادی d.f سطح معناداری sig (2.tailad) تفاوت میانگین Mean

Differecne

تفاوت خطای استاندارد

Std – Error

Differecne

میزان اضطراب کودکان 32/10 29 000/0 67/1 884/0

 

جدول شماره 7 – 4 ، نتایج آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون را نشان می دهد، همانگونه که ملاحظه می شود، مقدار r به دست آمده (849/0) با تعداد 30 نفر در سطح الفای 1% کمتر است. بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان گفت : بین میزان اضطراب پیش آزمون و پس آزمون کودکان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

Pairadsamples correlations

جدول 7 – 4 ) نتایج آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنادار همبستگی تعداد  
000/0 849/0 30 اضطراب &اضطراب 1

 

فرضیه فرعی دوم : «بازی و اسباب بازی باعث کاهش میزان درد کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان های کودکان می شوند.»

 برای آزمون فرضیه دوم نیز از آزمون آماری T استودنت نمونه های جفت (Samples Test Paired) یا گروههای وابسته استفاده شد. برای این منظور آزمون آماری مذکوری بین میزان اعداد به دست آمده از میزان درد پیش آزمون قبل از بازی و اسباب بازی کودکان و میزان درد پس آزمون آنان بعد از بازی و اسباب بازی، که در مقیاس بین 0 تا 5 اندازه گیری شد، محاسبه گردید. نتایج این محاسبات در خروجی جداول شماره های 9 – 4 و 10 – 4 ارائه شده است.

جدول شماره 8 – 4 ، آمار توصیفی شامل تعداد، میانگین، انحراف استاندارد و میانگین خطای استاندارد میزان درد پیش آزمون و پس آزمون کودکان را نشان می دهد. همان طوری که ملاحظه می شود، میانگین نمرات درد پیش آزمون کودکان قبل از بازی و اسباب بازی (1/3) بیشتر از میانگین میانگین نمرات درد پس آزمون آنان بعد از بازی و اسباب بازی (2/2) است. آیا این تفاوت از نظر آماری نیز معنادار است؟ برای پاسخ به این سوال از نتایج جدول شماره 10 – 4 استفاده می شود.

جدول 5 – 4 ) آمار توصیفی میزان اضطراب کودکان به تفکیک پیش آزمون و پس آزمون

               آمار ها

میزان درد

تعداد

(N)

میانگین

(Mean)

انحراف استاندارد

Std- deviation

خطای استاندارد

Std – Error

پیش آزمون 30 1/3 37/1 25/0
پس آزمون 30 2/3 81/0 15/0

 

جدول شماره 9 – 4 ؛ نتایج آزمون آماری t-test را نشان می دهد، همان گونه که ملاحظه می شود، مقدار t بدست آمده (1332/5 = t) با درجه ی آزادی 29 در سطح الفبای 1% (یک دامنه) از مقدار t (46/2) بزرگتر است. همچنانکه مقدار معنی داری به دست آمده (000/0 = sig) نیز از سطح الفای 1% کمتر است. بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان گفت : بازی و اسباب بازی باعث کاهش میزان اضطراب کودکان پیش دبستانی بستری در بیمارستان های کودکان می شوند و از نظر آماری نیز این تفاوت معنادار است.

جدول 9 – 4 ) نتایج آزمون آماری t-test

 آزمون آماری

 

 

 

متغیر

t-test برای مقایسه میانگین ها
مقدار

T

درجه آزادی d.f سطح معناداری sig (2.tailad) تفاوت میانگین Mean

Differecne

تفاوت خطای استاندارد

Std – Error

Differecne

میزان درد کودکان 13/5 29 000/0 9/0 96/0

 

جدول شماره 10 – 4 ، نتایج آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون را نشان می دهد، همانگونه که ملاحظه می شود، مقدار r به دست آمده (73/0) با تعداد 30 نفر در سطح الفای 1% (دو دامنه) معنادار است. همچنانکه مقدار معنی داری به دست آمده (000/0= sig) نیز از سطح آلفای 1% کمتر است. بنابراین با 99 درصد اطمینان می توان گفت : بین میزان اضطراب پیش آزمون و پس آزمون کودکان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد.

Pairadsamples correlations

جدول 10 – 4 ) نتایج آزمون آماری ضریب همبستگی پیرسون

سطح معنادار همبستگی تعداد  
000/0 730/0 30 درد & درد 1

 

 

 

 

این تکه ای از پایان نامه رایگان کارشناسی ارشد رشته روانشناسی و علوم تربیتی با موضوع :

تأثير اسباب بازي در بهبود كودكان پيش دبستاني بستر ي در بيمارستان 200صفحه

می باشد برای دیدن بقیه قسمت ها می توانید از قسمت بالای سایت کلمه کلیدی مورد نظر را سرچ کنید

Untitled

سایت ما حاوی تعداد زیادی پایان نامه رایگان در رشته روانشناسی و علوم تربیتی و مشاوره می باشد می توانید از قسمت دسته بندی که در بالای سایت قرار دارد بقیه پایان نامه ها را هم ببینید و از متن کامل آنها استفاده نمایید البته ممکن است بعضی از متون موقع انتقال از فایل ورد به هم بریزد یا عکس ها درج نشود برای دانلود پایان نامه ها با فرمت ورد به همراه تمام پیوست ها به لینک زیر مراجعه کنید:

در سایت مرجع دانلود پایان نامه می توانید صدها پایان نامه رافقط با داشتن یک پسورد  دانلود کنید و به متن کامل آنها دسترسی بدون محدودیت داشته باشید. برای جزییات بیشتر اینجا کلیک کنید 

سایت فوق (payanname.net) قوی ترین سایت در زمینه دانلود پایان نامه است 

کافیست عبارت

دانلود پایان نامه

را در گوگل سرچ کنید

خواهید دید که گوگل این سایت را به عنوان اولین گزینه معرفی می کند 

برای دانلود متن کامل پایان نامه های جدید کارشناسی ارشد روانشناسی و علوم تربیتی  می توانید لینک های زیر را هم ببینید :

قسمت اول لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  176 پایان نامه

قسمت دوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  163 پایان نامه

قسمت سوم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  208 پایان نامه

قسمت چهارم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  214 پایان نامه

قسمت پنجم لیست پایان نامه های دانلودی رشته روانشناسی و علوم تربیتی  222 پایان نامه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *