رابطه بین متغیرها

آماره ی دوربین واتسون

رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک سیستماتیک بازار

2.024

رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک غیر سیستماتیک بازار

1.784

رابطه بین عدم قطعیت اطلاعاتی و ریسک نقد شوندگی سهام

1.96

در جدول بالا مقدار آماره ی دوربین واتسون برای کلیه مدل ها آورده شده است،همان طور که در جدول (4-6) و طبق خروجی های نرم افزار Eviews مشاهده می گردد کلیه مقادیر آماره ی دوربین واتسون بین 1.5 تا 2.5 می باشند لذا خود همبستگی بین متغیرها وجود ندارد.
و: پیش فرض های استفاده از مدل تابلویی
پيش از آن که به بررسی روابط بین متغیرهای تحقیق پرداخته شود ، ابتدا به نحوه تخمين مدل ها اشاره مي شود. آنگاه بر اساس اين تخمين هاي به دست آمده و به کمک آزمون هاي آماري t ، احتمال محاسبه شده(p-value) به قضاوت و ارزيابي در مورد هر يک از فرضيه هاي آماری تحقیق پرداخته مي شود.سؤالي كه اغلب در مطالعات كاربردي مطرح مي‌شود اين است كه آيا شواهدي دال بر قابليت ادغام شدن داده‌ها وجود دارد يا اين كه مدل براي تمام واحدهاي مقطعي متفاوت است.براي اين منظور ابتدا بررسي شد كه آيا ناهمگني يا تفاوت هاي فردي بين مقاطع وجود دارد يا خير؟ در صورت وجود ناهمگني از روش داده هاي تابلويي[46] و در غير اين صورت از روش داده هاي تلفيقي[47] با رويکرد حداقل مربعات معمولي [48] جهت تخمين مدل استفاده ميشود. در ادامه به بررسي وجود اين تفاوت هاي فردي از طريق آزمون F ليمر و با استفاده از نرم افزار Eviews پرداخته مي شود.
ز: آزمون F ليمر( بررسي همساني عرض از مبدأ هاي مقاطع )
براي انتخاب بين روش هاي داده هاي تابلويي و داده هاي تلفيقي ، از آزمون F ليمر[49] استفاده شد. در آزمون F ليمر ، فرضيه H0 يكسان بودن عرض از مبدأ ها (داده هاي تلفيقي) در مقابل فرضيه مخالف H1، ناهمساني عرض از مبدأها (روش داده هاي تابلويي) قرار مي گيرد. نتيجه اين آزمون نشان مي دهد که مقاطع مورد بررسي ناهمگن و داراي تفاوت هاي فردي است و روش هاي پانل مناسب تر مي باشند. خلاصه نتايج آزمون F ليمر ،به شرح ذيل در جدول (4-7) ارائه شده است. فرض صفر و فرض مقابل برای آزمون F ليمر به شرح زیر می باشد:
Ho: روش داده های تلفیقی
H1: روش داده های تابلویی

منبع فایل کامل این پایان نامه این سایت pipaf.ir است

جدول (4-7): نتايج آزمون F ليمر(همساني عرض از مبدأ هاي مقاطع)
رابطه بین متغیرها آمارهF درجه آزادي p-value نتيجه آزمون