۱۳۸۸

میرزا پور

رابطه مدیریت دانش و عملکرد در سازمانها

نتایج پژوهش بیانگر آن است که میان مدیریت دانش و عملکرد رابطه معنی داری وجود دارد. به عبارت دیگر با بکارگیری مدیریت دانش عملکرد سازمان بهبود می یابد. همچنین اجزای مدیریت دانش شامل تشخیص دانش، تحصیل ، تسهیم، توسعه، بکارگیری و نگهداری دانش نیز بر عملکرد سازمان تاثیر مثبت دارد

پیشینه ی تحقیق در خارج از کشور (مطالعات خارجی)

ردیف

سال

نام محقق

عنوان تحقیق

نتایج حاصل از تحقیق و متغیرهای مهم و مطرح شده در تحقیق

۱

۲۰۰۱

گلد و همکاران

بررسی تاثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی

نتایج این مطالعه نشان داد جمعآوری و تسهیم دانش جدید میتواند برای سازمان مزیت رقابتی فراهم کند و در نهایت موجب افزایش عملکرد سازمان شود.

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است

۲

۲۰۰۵

داروچ

رابطه مدیرت دانش و عملکرد ساز مان

نتایج تحقیق وی نشان داد که رابطه مثبتی بین مدیریت دانش و عملکرد سازمان وجود دارد. وی همچنین نتیجه گرفت که اکتساب دانش خود به طور مستقیم بر عملکرد تاثیر ندارد و تاثیری غیر مستقیم دارد.

۳

۲۰۰۹

تسانگ هو

رابطه بین توسعه مدیریت دانش و عملکرد

مطابق نتایج این تحقیق فاکتور استراتژی و رهبری به عنوان مهمترین عامل موثر بر شاخص عملکرد فرآیند مدیریت دانش مطرح است و شاخص عملکرد خلق دانش و درونی سازی دانش رابطه مثبت و مشخصی با شاخص عملکرد مالی دارد.