ردیف

سال

نام محقق

عنوان تحقیق

نتایج حاصل از تحقیق و متغیرهای مهم و مطرح شده در تحقیق

۱

۱۳۹۱

محمد علی قنادها

تاثیر استراتژی های مدیریت دانش بر عملکرد سازمان با توجه به نقش چرخه حیات دانش

نتایج تحقیق مبین آن است که اثر استراتژی شخصی سازی در مرحله تجاری به مراتب بیشتر از استراتژی کد گذاری می باشد.

۲

۱۳۹۱

بدری آذرین و همکاران

تحلیل رگرسیونی رابطه بین اجزای مدیریت دانش و عملکرد منابع انسانی

نتایج حاصل از تحلیل رگرسیون چندگانه معادله پیش بینی عملکرد منابع انسانی برابر با ۶۹/۵۹، تشخیص دانش ۲۰۱/۰، تحصیل دانش ۴۲۸/۰و تسهیم دانش ۰۱۶/۰ بدست آمد و همانطور که نایج نشان می دهد تحصیل دانش بیشترین تاثیر را در پیش بینی میزان عملکرد منابع انسانی در اداره کل تربیت بدنی استان آذربایجان شرقی دارد.

۳

۱۳۹۰

یوسفی و همکاران

تاثیر مدیریت دانش بر نوآوری در شرکتهای فناور مستقر در پارک علم و فناوری

نتایج تحقیق نشان می دهد که از نظر آماری بین مدیریت دانش و نوآوری محصول، نوآوری فرایند، نوآوری تدریجی و نوآوری بنیادی رابطه معناداری وجود دارد. از اینرو آنان بیان کردند که توجه بیشتر به مدیریت دانش باعث افزایش نوآوری در آنها میشود.

۴

۱۳۸۸

جورابچی و خسروی

مدیریت دانش و تاثیر آن در موفقیت مدارس و استفاده از آن در عملکرد دبیران

نتایج این تحقیق نشان داد که هر چه میزان آشنایی دبیران با مولفههای مدیریت دانش (کشف و خلق دانش، بکارگیری مشارکت دانشآموزان توسط دبیران، به اشتراک گذاشتن دانش دانشآموزان توسط دبیران، استفاده از تکنولوژی و ارزیابی دبیران از دانشآموزان) بیشتر باشد، میزان دستیابی آنها به مولفهها بیشتر است و موجب افزایش عملکرد آنها میشود. نتایج آنان همچنین نشان داد که ۱۸ درصد واریانس عملکرد دبیران از طریق مولفه کشف و خلق دانش، ۱۴ درصد از طریق مولفه مشارکت در دانش، ۱۳ درصد سازماندهی دانش، ۷ درصد کاربرد دانش، ۱۱ درصد عملکرد دانش و ۱۵ درصد واریانس عملکرد دبیران از طریق مدیریت دانش تبیین میشود.

۵