این تئوری به منظور ایجاد کارایی و موفقیت کارآفرینان به روش سیستماتیک‏، توسط ویگ (۱۹۹۹) ارائه شد.
مفروضات مدیریت دانش جامع به شرح زیر هستند ( ابطحی و صلواتی، ۱۳۸۵،ص ۳۸-۳۷ ) :
شناسایی و درک این مسأله که سرمایه های هوشی( دانش) برای خلق، حفظ و در دسترس قراردادن دانش برای پارادایم خدمات و تولیدات رقابتی، ضروری هستند.
تهیه و تبدیل دانش، فعالیتی ضروری است و در بافت سازمانی باید به طور دائم بازسازی شود.
تمام دارایی های دانش (سرمایه هوشمند) باید به طور مداوم و با پشتکار و جدیت عنداللزوم، باید اعمال قدرت کنند.
فرآیندها و روابط مدیریت دانش نیاز به حمایت گسترده کارآفرینان و رهبری دارد و زیرساخت های لازم برای آن باید در سازمان ایجاد شود.
تشویق و ترویج حمایت از دانش.
ایجاد درک مشترک.
عمل مشاوران و مدیران دانش جامع باید شناسایی و حفظ عوامل مرتبط با دانش متمرکز گردد.
باید بدانیم که یادگیری عملی ضروری است.
دانش و منابع ( دانش حرفه ای فنی، اطلاعات و سایر منابع ضروری در دسترس کارکنان باشد).
فرصت ها ( فرصت برای کارکنان جهت استفاده از توانایی ها و ظرفیت های خود) .
سهولت ( محیط کار کنان امن باشد ) .
انگیزه ( کارکنان برای عمل هوشمندانه برانگیخته شوند).
۲-۲-۱۸-۲- تئوری مدیریت دانش تیمی ( ‏‏‏TKMT )
تئوری مدیریت دانش تیمی براین فرض استوار است که کار تیمی می تواند دانش را مهار کند و مکانیزمی را برای سازماندهی و پیش بینی آن فراهم کند. مفروضات مدیریت دانش تیمی موارد زیر می باشند ( ابطحی و صلواتی، ۱۳۸۵، ۴۰-۳۹ ) :
برای درک قدرت مدیریت دانش نیاز به تشکیل تیم است.
کار تیمی قدرت دریافت واقعیت را تقویت می کند و منجر به نوآوری می شود.
اجازه دهید عقاید اصیل و شرافتمندانه ازهر جایی به ما برسند ( ریگ ودا) .
یک چرخ به تنهایی یک ارابه را به حرکت در نمی آورد.
۲-۲-۱۸-۳- تئوری مدیریت دانش جامعه گرا
هویت (۲۰۰۴) می گوید که موضوع مدیریت دانش پیوند مردم به مردم و مردم به اطلاعات برای خلق مزیت رقابتی است. شکل زیر تئوری مدیریت جامعه گرا را نشان می دهد :
نمودار شماره (۲-۲) : تئوری مدیریت دانش جامعه نگر
مردم
مردم
اطلاعات
منبع : هویت (۲۰۰۴)
۲-۲-۱۹- مدل های مدیریت دانش
در این بخش به منظور سنجش آمادگی سازمان برای استقرار مدیریت دانش به بررسی چند مدل می پردازیم. تاکنون ۲۸ مدل در مورد مدیریت دانش ارائه شده است. این مدل ها شامل دو تا هشت مرحله هستند و بیشتر آنها از نظر محتوایی، تقریباً مشابه یکدیگرند، اما دارای واژه ها و فازهایی با ترتیبات متفاوت می باشند. در این مدل ها، فرض بر این است که مراحل و فعالیت ها، اغلب هم زمان، گاهی اوقات پی در پی وبه ندرت در یک ترتیب خطی قرار دارند.
۲-۲-۱۹-۱- مدل عمومی دانش در سازمان
این مدل درسال ۱۹۹۹ توسط نیومن و کنراد[۳۶] ارائه گردید.
مدل عمومی دانش در سازمان شامل چهار فعالیت زیر می باشد :
الف ) ایجاد دانش : این مرحله دربرگیرنده فعالیت هایی است که مرتبط با ورود دانش جدید به سیستم است که شامل توسعه، کشف و تسخیر دانش می شود.
ب) حفظ و نگهداری دانش : که اشاره به حافظه سازمانی دارد به عبارت دیگر توانایی سازمان برای حفظ و نگهداری دانش که دینگ و کاربی (۱۹۹۹) به آن اشاره می کنند.
ج ) تبدیل و انتقال دانش : اشاره به فعالیت هایی دارد که در ارتباط با جریان دانش از یک بخش یا یک نفر به بخش یا نفری دیگر را شامل می شود و شامل ارتباطات ترجمه، تبدیل، تفسیر و تصفیه دانش می شود.
د ) به کارگیری دانش : شامل فعالیت هایی می شود که در ارتباط با اجرای دانش در فرآیندهای سازمانی هستند ( ابطحی و صلواتی، ۱۳۸۵، ص ۴۸ ).

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت azarim.ir مراجعه نمایید.