۵-۲-۲ فرضیه دوم : بین مدیریت دانش و کیفیت ارائه خدمات بانک انصار در سطح غرب شهر تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ۱۲۴
۵-۲-۳ فرضیه سوم : بین مدیریت دانش و سودآوری بانک انصار در سطح غرب شهر تهران رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. ۱۲۵
۵-۲-۵ فرضیه اصلی : بین مدیریت دانش و عملکرد بانک انصار در سطح غرب شهر تهران رابطه معناداری وجود دارد. ۱۲۵
چارچوب مفهومی: اثر مدیریت دانش بر عملکرد ۱۲۷
۵-۴ بحث درباره نتایج ۱۲۷
۵-۵- پیشنهادات بر اساس فرضیات ۱۲۸
۵-۶- محدودیت های تحقیق ۱۳۰
۵-۷- پیشنهادات کلی ۱۳۱
۵-۸- جمع بندی فصل پنجم ۱۳۲
فهرست منابع و مواخذ ۱۳۳
منابع فارسی ۱۳۳
منابع انگلیسی ۱۳۶
فهرست جداول
جدول شماره (۴-۱). اطلاعات آماری پرسشنامه در بخش مدیریت دانش ۱۰۱
جدول شماره (۴-۲). اطلاعات آماری پرسشنامه در بخش نوآوری در ارائه خدمات ۱۰۲
جدول شماره (۴-۳). اطلاعات آماری پرسشنامه در بخش کیفیت ارائه خدمات ۱۰۲
جدول شماره (۴-۴). اطلاعات آماری پرسشنامه در بخش سودآوری ۱۰۲
جدول شماره (۴-۵). توزیع سابقه خدمت پاسخگویان ۱۰۳
جدول شماره (۴-۶). توزیع جنسیت پاسخگویان ۱۰۳
جدول شماره (۴-۷). توزیع تحصیلات پاسخگویان ۱۰۴
جدول شماره (۴-۸). مقدار آلفای کرونباخ پرسشنامه ۱۰۶
جدول شماره (۴-۹). میزان آلفای کرونباخ به ازای هر سوال پرسشنامه ۱۰۶
جدول شماره (۴-۱۰). نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش بخش مدیریت دانش ۱۰۸
جدول شماره (۴-۱۱). نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش بخش نوآوری ۱۰۹
جدول شماره (۴-۱۲).نتایج آزمونr (ضریب همبستگی پیرسون) دربخش مدیریت دانش و نوآوری ۱۱۱
جدول شماره (۴-۱۳). نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش مدیریت دانش ۱۱۲
جدول شماره (۴-۱۴).نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش کیفیت ارائه خدمات ۱۱۳
جدول شماره (۴-۱۵).نتایج آزمونr دربخش مدیریت دانش و کیفیت ارائه خدمات ۱۱۴
جدول شماره (۴-۱۶). نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش مدیریت دانش ۱۱۶
جدول شماره (۴-۱۷). نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش سودآوری ۱۱۶
جدول شماره (۴-۱۸)نتایج آزمونr (ضریب همبستگی پیرسون) دربخش مدیریت دانش و سودآوری ۱۱۷
جدول شماره (۴-۱۹). نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش مدیریت دانش ۱۱۹
جدول شماره (۴-۲۰). نتایج آزمون کولموگروف – اسمیرنف در بخش عملکرد ۱۱۹
جدول شماره (۴-۲۱).نتایج آزمونr (ضریب همبستگی پیرسون) دربخش مدیریت دانش و عملکرد ۱۲۰
فهرست نمودارها
نمودار (۲-۱). فرآیند تبدیل داده به دانش و خرد سازمانی ۲۶