تأثیر حفظ و نگهداشت استعدادها بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران

مقدمه:

اين فصل شامل خلاصه تحقيق، بحث و نتيجه‌گيري با توجه به سوالات پژوهش، و ارائه نتايجي كه در راستاي اهداف تحقيق و با تجزيه و تحليل داده ها به دست آمده، مي باشد و اين نتايج با نتايج تحقيقات مشابه مقايسه شده اند. نكات عملي قابل استنباط از مطالعات نظري و ميداني كه با سوالات تحقيق مرتبط هستند مطرح شده، و در خاتمه در راستاي نتايج بدست آمده پيشنهادات كاربردي (براي مسئولان بانک رفاه در شهر تهران) و پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده (براي پژوهشگران) ارائه گرديده است.

 

5-2- جمع بندی:

در این پژوهش بررسي ثأثیر مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان بانک رفاه در شهر تهران مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس آن ابتدا مؤلفه های مدیریت استعداد و عملکرد کارکنان مورد شناسایی قرارگرفته شده است. روش پژوهش توصیفی از نوع پیمایشی است. جامعه آماری در پژوهش حاضر شامل کلیه کارکنان بانک رفاه در شهر تهران می باشد که بر اساس آخرین آمار تعداد آنها 1333 نفر می باشد. از جامعه آماری پژوهش نمونه­ای به حجم 298 با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش، شامل دو پرسشنامه استاندارد مدیریت استعداد فیلیپس و راپر (2009) و پرسشنامه استاندارد عملکرد کارکنان اچیو (هرسی و گلداسمیت، 2003) می­باشد. روایی محتوایی و صوری پرسشنامه­ها مورد تأیید متخصصان قرار گرفت. پایایی پرسشنامه­ها نیز از طریق ضریب آلفای کرونباخ تعیین گردید. نتایج پژوهش همچنین نشان دادند که مدیریت استعداد و ابعاد آن- جذب استعداد، کشف استعداد، توسعه و بهسازی استعداد و حفظ و نگهداشت استعداد- بر عملکرد کارکنان بانک رفاه در شهر تهران تأثیر مثبت و معناداری وجود دارد.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

5-3- بحث و تفسیر یافته های پژوهش:

فرضیه اصلی: مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران تأثیر دارد.

نتایج پژوهش حاضر نشان داد که مدیریت استعداد بر عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران تأثیر مثبت و معناداری (659/0= β) وجود دارد که اين تأثیر در سطح آلفای 01/0  معنی دار است. با توجه به مثبت بودن ضریب رگرسیون، می­توان گفت که افزایش مدیریت استعداد شعب بانک رفاه کارگران در شهر تهران منجر به بهبود عملکرد کارکنان می شود. نتایج این پژوهش با یافته­های پیشین همخوانی و مطابقت دارد.

در همین زمینه نتایج این پژوهش با یافته­های طالقانی و همكاران (1391) همخوانی و مطابقت دارد که در پژوهشى به این نتایج رسیدند، استراتژی مدیریت استعداد، تأثیر مثبت و معناداری بر عملکرد اعضای هیأت علمی دانشگاه اصفهان دارد. نتایج این پژوهش با یافته های حسین مهروانی (1390) همخوانی و مطابقت دارد که بین فرایند مدیریت استعداد -جذب استعداد، حفظ و نگهداشت افراد، مدیریت مسیر توسعه شغلی، حفظ و نگهداشت افراد با استعداد- و عملکرد مالی و غیرمالی سازمان رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش با یافته­های حاج نبی و همكاران (1390) نیز همخوانی و مطابقت دارد كه بین مدیریت استعداد و عملکرد کارکنان در بیمارستان­های دولتی رابطه معناداری وجود دارد.