تأثیر انعطاف پذیری شناختی بر مقاومت در برابر تغییر سازمانی تحت تأثیر رفتار شهروندی سازمانی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                     صفحه

فصل اول:کلیات تحقیق. 1

1-1مقدمه 3

1-2 بیان مساله تحقیق. 3

1-3 اهمیت موضوع. 5

1-4 اهداف تحقیق. 5

1-5 چهارچوب نظری. 6

1-6 مدل تحقیق. 7

1-7 فرضیات یا سوالات تحقیق. 7

1-8 تعاریف اصطلاحات و متغیرهای تحقیق. 7

1-9 روش تحقیق. 9

1-10جامعه تحقیق. 9

1-11 قلمرو تحقیق. 9

1-11-1 قلمرو مکانی. 9

1-11-2   قلمرو زمانی. 9

1-11-3  قلمرو موضوعی. 9

1-12روش نمونه گیری و حجم نمونه 10

1-13روش و ابزار جمع آوری اطلاعات.. 10

1-14روش تجزیه وتحلیل. 11

فصل دوم :ادبیات و پیشینه تحقیق. 12

2-1- مقدمه 13

2-1بخش اول:انعطاف پذیری. 14

2-1-1 انعطاف پذیري منابع انسانی. 14

2-1-2 نئوری انعطاف پذیری شناختی راند جی. اسپیرو. 16

2-1-3 دیدگاه روانشناسی شناختی. 17

2-2 بخش دوم: مقاومت در برابر تغییر سازمانی. 18

2-2-1 تعریف تغییر. 18

2-2-2 تعاريف تحول در سازمان. 18

2-2-3 مدیریت تغییر. 19

2-2-4 تغییرات فردی. 19

2-2-5- تعريف مقاومت در برابر تغيير. 20

2-2-6 مقاومت در برابر تغيير افراد 20

2-2-7 مدیریت فرایند مقاومت در برابر تغییر. 22

2-2-8 پنج گام تأثیر گذار بر مديريت تغییر. 23

2-2-9 تغییرات سازمانی. 25

2-2-10 – انواع تغییرات سازمانی. 25

2-2-11- ضوابط تغيير برنامه ريزي شده: 26

2-2-12 مدلهاي تغيير و «مدل پویای تغییرات» 26

2-2-12-1 مدل هفت مرحله اي تغيير. 29

2-2-12-2 مدل سيستمي تغيير. 29

2-2-12-3 مدل عملکرد فردی و سازمانی بورک- لیتون. 31

2-2-12-4 مدل پویای تغییرات.. 32

2-2-13- مراحل پذيرش تغيير در سازمان. 35

2-2-14 موانع تغيير. 35

2-2-15 عاملان تغيير و مقاومت در برابر تغيير. 36

2-2-16 مشکلات عمده مدیریت تغییر. 37

2-2-17 كاهش مقامت در برابر تغيير. 37

2-2-18 نظریه های مختلف تاریخی در باره تغییر. 38

2-2-18-1پارادایم نیوتنی. 38

2-2-18-2 پارادایم آشوب.. 41

2-2-19 ابعاد مختلف مقاومت در برابر تغییر. 44

2-2-20 ادراك سیاست سازمانی و مقاومت در برابر تغییر. 45

2-2-21 ادراك سیاست سازمانی و مقاومت شناختی کارکنان در برابر تغییر. 46

2-2-22 ادراك سیاست سازمانی و مقاومت هیجانی کارکنان در برابر تغییر. 46

2-2-23 ادراك سیاست سازمانی و مقاومت رفتاري کارکنان در برابر تغییر. 47

2-2-24 برخورد با مقاومت در برابر تغییر. 47

2-2-25 پنج ایده کلیدی برای مدیریت تغییر. 49

2-3 بخش سوم : رفتار شهروندی سازمانی. 51

2-3-1 تاریخچه رفتار شهروندي سازمانی. 51

2-3-2 تعاریف رفتار شهروندي سازمانی. 52

2-3-3-ابعاد رفتار شهروندی سازمانی. 52

2-3-4 پیامدها و نتایج رفتار شهروندی سازمانی……………………………………………….74

2-3-5 اثرات رفتار شهروندی سازمانی بر عملکرد و موفقیت سازمان. 59

2-3-6 دلایل تأثیر رفتار شهروندی سازمانی بر اثربخشی سازمان. 59

2-3-6-1 رشد و تقویت بهره وری همکاران. 59

2-3-6-2 افزایش بهره وری اداری. 60

2-3-6-3 آزاد کردن منابع برای تولید بیشتر. 60

2-3-6-5 هماهنگی بین اعضای تیم و فعالیت های گروهی. 60

2-3-6-6 توانایی جذب و نگهداری بهترین افراد از طریق محیط کاری جذاب.. 60

2-3-6-7 ثبات عملکرد سازمانی. 61

2-3-6-8 توانایی سازمان در انطباق با تغییرات محیطی. 61

2-4 بخش چهارم: پیشینه تحقیق. 61

2-4-1 تحقیقات داخلی. 61

2-4-2 تحقیقات خارجی. 62

فصل سوم: روش تحقیق. 65

3-1- مقدمه 66

3-2- روش پژوهش… 66

3-3- فرایند تحقیق. 66

3-4- جامعه آماری. 67

3-5- روش نمونه گیری. 67

3-6- روش گردآوري اطلاعات.. 68

3-7- ابزار گردآوري اطلاعات.. 68

3-8- روایی و پایایی پرسشنامه 68

3-8-1- روایی پرسشنامه 68

3-8-2- پایایی پرسشنامه 69

3-9- روش های تجزیه و تحلیل داده ها 70

3-9-1- تجزیه و تحلیل توصیفی. 70

3-9-2- تجزیه و تحلیل استنباطی. 70

3-9-2-1- مدل يابي معادلات ساختاري. 70

3-9-2-2-  تحليل مسير. 72

3-9-2-3- تحليل عاملي. 72

3-9-2-4- آزمون‌هاي برازندگي مدل کلي. 73

3-10- خلاصه 74

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده های تحقیق. 75

مقدمه 76

4-1- يافته هاي توصيفي. 76

4-1-1- توزيع فراواني متغير جنسيت در نمونه 76

4-1-2- توزيع فراواني متغير سن پاسخ‌دهندگان در نمونه 77

4-1-3- توزيع فراواني متغير سطح تحصيلات در نمونه 78

4-1-4- توزيع فراواني متغير ميزان سابقه اشتغال در نمونه 79

4-2- برآورد الگو. 80

4-2-1- آزمون کولموگوروف – اسميرنوف.. 81

4-2-2- برآورد و آزمون الگوهاي اندازهگيري (الگوهاي عاملي تأييدي) 81

4-2-3- نتايج تحليل معادلات ساختاري (آزمون فرضيه هاي پژوهش) 84

خلاصه فصل چهارم 97

فصل  پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات تحقیق. 98

5-1- مقدمه 99

5-2-خلاصـه تحقيـق 99

5-3- خلاصه نتایج یافته های فصل چهار……………………………………………………127

5-4- نتیجه گیری. 102

5-5- موانع و محدودیت های تحقیق. 106

5-5-1- محدودیت های در دسترس محقق…………………………………………………….136

5-5-2- محدودیت های خارج از دسترس محقق. 106

5-6- پیشنهادات پژوهش… 107

5-6-1- پیشنهادات کاربردی. 107

5-6-2- پیشنهادات پژوهش… 108

5-7- خلاصه 108

منابع. 109

پیوست.. 110

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید