دانلود پایان نامه

الگوهای شناختی بر مبنای این فرض وضع شده اند که انسان پذیرنده منفعل اطلاعات ورودی نیست، بلکه به عنوان موجودی دارای شناخت، اطلاعات رسیده را مورد ارزیابی، تجزیه و تحلیل و تعبیر و تفسیر قرار می دهد. در این فرایند نقش تفکر، حافظه، بینش و عواملی از این قبیل اساسی و مهم هستند و همین طور طبق این الگو هر کسی می داند چه نگرشهایی دارد، از نظر موضع گیری در کجا ایستاده است، چه نگرشها را رد خواهد کرد بدین ترتیب، هم اتخاذ یک نگرش و هم تغییر احتمالی آن طبق اعتقاد الگوی شناختی، آگاهانه و از روی عمد صورت می گیرد (کریمی، 1380)

الف) نظریه تعادل[1]

طبق نظریه تعادل، در یک نظام تعادلی، دو شخص و یک شی یا سه شخص در روابط متقابل هستند. در این نظام سه نوع ارزشیابی وجود دارد. ارزشیاب فرد از هر یک از اشیاء یا اشخاص و از رابطه آن اشیاء یا اشخاص با یکدیگر. با فرض اینکه هر ارزشیابی مثبت یا منفی است، بدون تفاوتی در نیرومندی آنها، چهار موقعیت (که در شکل 6-2 آمده) ممکن وجود دارد: همه ارزشیابیها مثبت اند. یا دو ارزشیابی مثبت و یکی منفی است. یا یکی منفی و دو تا منفی و یا اینکه همه ارزشیابیها منفی اند. موقعیتهای اول و سوم متعال یا از نظر شناختی هماهنگ تلقی می شوند، در حالی که موقعیتهای دوم و چهارم نامتعادلند. (کریمی، 1380)

شکل 2-6 ساختهای شناختی متعال و نامتعادل، علائم (+) و (-) روابط مثبت و منفی را مشخص می کنند: پیکانها جهت روابط را نشان می دهند. بر ظبق دیدگاه تعادل ساختهای شناختی نامتعادل تمایل به تغییر یافتن و متعادل شدن دارند (برگرفته از کریمی، 1380).

دیدگاه تعادل، این نکته را روشن می کند که در یک موقعیت مفروض راه های مختلفی برای حل یک ناهماهنگی وجود دارد. بدین ترتیب، توجه ما را به یکی از مهمترین جنبه های تغییر نگرش جلب می کند. به عبارت دیگر، عواملی را که تعیین می کنند کدام یک از شیوه های مختلف حل مشکل اتخاذ می شوند، برای ما مشخص می کند.

به عنوان مثال، فرض کنیم شخص A از شخص B و از موسیقی (M) خوشش می آید . اما شخص B موسیقی را دوست ندارد. در اینجا ما شاهد یک وضعیت عدم تعادل به شکل بالا هستیم (حالت الف).

اکنون برای برقراری تعادل، لازم است که تغییر نگرش یا در شخص A نسبت به شخص B (حالت ب) یا موسیقی صورت گیرد (حالت ج) و یا شخص B نگرش خود را نسبت به موسیقی تغییر دهد (حالت د). پیش بینی نظریه تعادل این است که شخص A و شخص B با سبک و سنگین کردن قضایا و سنجیدن جوانب امر (مثلا اینکه برای شخص A از دست دادن شخص B مهمتر است یا عدم علاقه): انتخاب خود را در جهت ایجاد تعادل انجام خواهند داد (کریمی، 1380).

ب) نظریه توافق[2]

دیدگاه توافق به وسیه آزگود و تانن بوم[3] (1955) عرضه شده است. این دیدگاه که با موقعیتهایی ساده تر از دیدگاه تعادل سروکار دارد، تقریبا به طور کامل توجه خود را به اثری که یک فرد با موضعی مثبت یا منفی نسبت به یک شی یا شخص دارد، متمرکز کرده است. و این شاید ساده ترین موقعیت تغییر نگرش باشد. بدین صورت که وقتی شخص A چیزی خوب یا بد درباره شخص (یا موضوع یا شی) B می گوید این سخن اثری بر روی نگرش شخص دیگر نسبت به A و B می گذارد؟

در این دیدگاه ابتدا به هر شخص یا شی ارزشی بین 3- تا 3+ داده می شود. رتبه 3+ به این معنی است که رتبه دهنده حداکثر ارزش مثبت را برای چیزی قایل است و رتبه 3- به معنی دادن حداکثر ارزش منفی به آن است. و رتبه صفر بدین معنی است که او نگرشی خنثی و بی تفاوت نسبت به آن موضوع دارد.

طبق پیش بینی این دیدگاه، چگونگی ارزشیابی یک فرد از فرد دیگر، ارزشیابی ما از هر دو آنها را تحت تأثیر قرار می دهد بدین ترتیب که نخست، برای رسیدن به توافق، ارزشیابی ما از آن دو شخص باید به مقداری برابر با مقدار مورد اختلاف بین آنها تغییر یابد، به طوری که ارزشیابی نهایی ما بستگی به اختلاف اولیه ارزشیابی ما از آنها دارد. اگر کسی که ما او را به طور متوسط دوست داریم (2+)، چیز مثبتی درباره کسی بگوید که ما در حد متوسط به او علاقه داریم (2+)، اختلافی وجود نخواهد داشت (دو رتبه را از هم کم می کنیم). اگر ما یکی از آنها را (2+) و دیگری را (1+) ارزیابی کرده باشیم، مقداری عدم توافق وجود خواهد داشت؛ اما آن دو تقریبا مساوی اند. اگر کسی که ما او را (2-) ارزیابی کرده ایم، کسی را که در حد (2+) ارزشیابی کرده ایم، ستایش کند، اختلاف کاملا قابل توجهی (4 نمره) خواهد داشت (دو رتبه را از هم کم می کنیم). همین اصل در مورد ارزشیابیهای منفی نیز صادق است متنها برعکس. هر چه فاصله نمره های دو نفر از هم بیشتر باشد، طبیعی تر است که آن دو یکدیگر را دوست نداشته باشند و عدم توافق موجود کمتر باشد. هر چند رتبه آنها نزدیکتر باشد، عدم علاقه آنها به یکدیگر سبب ناهماهنگی بیشتر خواهد بود و در نتیجه عدم توافق بالاتر خواهد رفت. (کریمی، 1380)

پایان نامه فرمت ورد بررسی تأثیر آموزش راهبردهای حل مسأله در بهبود نگرش نسبت به درس ریاضیات در دانش آموزان

پایان نامه بهبود نگرش ها 

مهارت حل مساله :

 http://prof.mau.ac.ir/images/Uploaded_files/part1[6308233].PDF

دیدگاه توافق این واقعیت را که شیوه های گوناگونی برای حل ناهماهنگی وجود دارد، بسیار مورد اهمیت قرار می دهد. اگر یک فرد نژادپرست بشنود که یک نژادپرست مشهور درباره فلان گروه ضد تبعیض نژادی حرفهای خوبی زده است، این وضع به روشنی یک وضع نامتعادل یا ناموافق است و می دانیم که تمایلی بسیار قوی برای رفع چنین عدم هماهنگی در شخص به وجود می آید. با توجه به دیدگاه توافق، نژادپرست مشهور گروه ضد تبعیض که اولی در وضعیت 3+ و دومی در موقعیت 3- است هر دو به سطح خنثی می رسند؛ چون هر دو به یک میزان افراطی هستند، هر دو به مقدار برابر جابه جا می شوند. این یک راه حل ممکن برای رفع ناهماهنگی است؛ اما تنها راه حل نیست. دیدگاه توافق نکته ای را در خود گنجانیده است که تصحیح برای شک[4] نام دارد. زمانهایی پیش می آید که اطلاعات رسیده به ما چنان غیرمحتمل است که به جای تغییر دادن نگرشهای ما برای حل ناهماهنگی، تصمیم می گیریم که اطلاعات باور نکردنی است. نکته اینجاست که ما دو انتخاب داریم: یا نگرش خود را تغییر می دهیم تا ناهماهنگی کاهش یابد و یا اگر شکاک باشیم، اطلاعات را طرد می کنیم و نادیده می گیریم (کریمی، 1380).

ج) نظریه همسازی شناختی[5]

این الگو بر این مبنا استوار است که انسان پذیرنده اطلاعاتی است که با نگرشهای او هماهنگی داشته باشند. اطلاعات ناهماهنگ از نظر روانی برای شخص ناخوشایند است و او سعی می کند آنها را به نحوی تغییر دهد که با نگرشهای وی همخوان شوند و یا نگرش خود را تغییر داده با اطلاعات دریافتی هماهنگ کند. لئون فستینگر[6] در نظریه ناهماهنگی شناختی اش می گوید وقتی دو شناخت همزمان ولی نامتجانس برای فرد پیش می آید او را دچار ناهماهنگی شناختی می کند و شخص در چنین حالتی غالبا دست به توجیه رفتار خود می زند یا نگرش خود را تغییر می دهد (کریمی، 1380).

د) نظریه قضاوت اجتماعی[7]

این نظریه مبنا را بر آگاهی فرد از نگرشهای او و اینکه، چه نگرشهایی را می پذیرد، گذاشته است. این نظریه از «فیزیک روانی»[8] متأثر است و معتقد است که قضاوتهای شخص در مورد پدیده ها تحت تأثیر معیار درونی است که فرد برای سنجش اطلاعات رسیده به کار می گیرد. همچنین بر طبق این نظریه، پذیرش یک دیدگاه تازه بستگی به این دارد که پیام مزبور در گستره پذیرش[9]، یا گستره طرد[10] یا گستره عدم التزام[11] او قرار دارد. پیامهایی زودتر پذیرفته می شوند (نگرش را تغییر می دهند) که یا در گستره پذیرش باشند و یا در گستره عدم التزام (کریمی، 1380).

الگوهای کارکردی[12]

قضیه بنیادی یک الگوهای کارکردی این است: مردم نگرشهایی را حفظ می کنند که با نیازهای آنان جور درمی آید. برای تغییر دادن آن نگرشها ما باید بدانیم که آن نیازها چه نیازهایی هستند. دو الگوی کارکردی تقریبا مشابه، یکی بوسیله کاتز (1960[13]) و دیگری به وسیله اسمیت[14] و همکاران (1956) وضع شده است. هر یک از این دو الگو فهرستی از کارکردهایی را که نگرشها در خدمت آنها هستند، فراهم کرده اند. اظهار نظرهای این الگوها را می توان به صورت زیر عرضه کرد:

نخست، نگرشها، ممکن است کارکردی ابزاری[15]، سازگار کننده[16] یا سودبخش[17] باشند. به اعتقاد کاتز، یک فرد نسبت به اشیایی نگرش مثبت پیدا می کند که در برآوردن نیازهای او و یا در جلوگیری از رویدادهای منفی برای وی موثر باشد. دوم، اینکه نگرشها ممکن است دارای کارکرد دفاع از خود یا برونی کردن باشند، یعنی یک نگرش ممکن است ایجاد شود یا تغییر کند تا از فرد در برابر «اقرار به موقعتیهای بنیادی درباره خودش یا واقعیتهای تلخ در جهان بیرون حمایت کند.»

سوم اینکه، نگرشها ممکن است دارای کارکرد دانشی باشند. به این کارکرد ارزیابی موضوع نیز می گویند، نگرشها ممکن است شکل گیرند یا تغییر یابند تا به آنچه بی نظم و درهم آمیخته است معنی و مفهوم بخشند.

چهارمین کارکرد نگرشها، ابراز ارزشها است. بر طبق گفته کاتز مردم از ابراز وجود بوسیله نگرشهای خود رضایت خاطر کسب می کنند، اما اسمیت معتقد است که این کارکرد چهارم نگرشها در خدمت کارکرد خاصی یا ارضای نیازی واقعی نیست، بلکه صرفا بازتابی است از جنبه های کلی تر شخصیت فرد (کریمی، 1380).

57- Balance Theory

58- Congruity theory

Tannen baum

60- Correction for incredulity

61- Cognitiue consistency

62- Leon Festinger

63- Social Judgement

64- Psychophysics

65- Latitude of acceptance

66- Latitude of rejection

67- Latitude of noncommitment

68- Functional theories

69- Katz

70- Smith

71- instrumental

72- Adjustive