شکل26-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392) ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….52
شکل27-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)…………………53
شکل 28-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392) ………………..53
شکل29-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392) ………………..54
شکل30-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)……………………………….54
شکل31‑4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392) ………………..55
شکل32-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي تير ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)…………………55
شکل33-4- روند تغييرات کل آب خاک در نيمرخ 90سانتي‌متري در آبياري فروردين………………56
شکل 34-4- روند تغييرات کل آب خاک در نيمرخ 90سانتي‌متري در آبياري ارديبهشت…………..56
شکل 35-4- روند تغييرات کل آب خاک در نيمرخ 90سانتي‌متري در آبياري فروردين و ارديبهشت…………………………………………………………………………………………………………………………………………56
شکل36-4- روند تغييرات کل آب خاک در نيمرخ 90سانتي‌متري در آبياري خرداد…………………..57
شکل 37-4- روند تغييرات کل آب خاک در نيمرخ 90سانتي‌متري در آبياري تير………………………57
شکل 38-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار شاهد…………………………………………………………………………………………77
شکل 39-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 65 ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين………………………………….77
شکل 40-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 130 ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين……………………………….78
شکل 41-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 195 ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين……………………………….78
شکل 42-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 65 ميلي‌متري آبياري تکميلي ارديبهشت……………………………….79
شکل 43-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 130 ميلي‌متري ميلي‌متري آبياري تکميلي ارديبهشت………..79
شکل 44-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 195 ميلي‌متري آبياري تکميلي ارديبهشت…………………………….80
شکل 45-4-مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 65 ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت……………..80
شکل 46-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 130 ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت………….81
شکل 47-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 195 ميلي‌متري آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت………….81
شکل 48-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 65 ميلي‌متري آبياري تکميلي خرداد………………………………………82
شکل 49-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 130 ميلي‌متري آبياري تکميلي خرداد……………………………………82
شکل 50-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 195 ميلي‌متري آبياري تکميلي خرداد……………………………………83
شکل 51-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 65 ميلي‌متري آبياري تکميلي تير…………………………………………..83
شکل 52-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 130 ميلي‌متري آبياري تکميلي تير………………………………………..84
شکل 53-4- مقدار تبخير-تعرق تجمعي گياه در بازه زماني 9/1/1391 تا 8/6/1391 بعد از اولين اندازه‌گيري رطوبت خاک در تيمار 195 ميلي‌متري آبياري تکميلي تير………………………………………..84
شکل 54-4-شدت تبخير از سطح خاک در تيمار آبياري تکميلي در فروردين با مقادير مختلف آبياري تکميلي در سال زراعي 92…………………………………………
………………………………………………………..89
شکل 55-4-شدت تبخير از سطح خاک در تيمار آبياري تکميلي در ارديبهشت با مقادير مختلف آبياري تکميلي در سال زراعي 92-1391………………………………………………………………………………………89
شکل 56-4-شدت تبخير از سطح خاک در تيمار دو بار آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت با مقادير مختلف آبياري تکميلي در سال زراعي 92-1391…………………………………………………………..90
شکل 57-4-شدت تبخير از سطح خاک در تيمار آبياري تکميلي در خرداد با مقادير مختلف آبياري تکميلي در سال زراعي 92-1391………………………………………………………………………………………90
شکل 58-4-شدت تبخير از سطح خاک در تيمار آبياري تکميلي در تير با مقادير مختلف آبياري تکميلي در سال زراعي 92-1391…………………………………………………………………………………………………..91
شکل 59-4- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در فروردين سال 91…………………………………………………………………………………………………………..94
شکل 60-4- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در ارديبهشت سال 91………………………………………………………………………………………………………94
شکل 61-4- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت سال 91……………………………………………………………………………………..95
شکل 62-4- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در خرداد سال 91………………………………………………………………………………………………………………95
شکل 63-4- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در تير سال 91……………………………………………………………………………………………………………………96
شکل 64-4- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در فروردين سال 92…………………………………………………………………………………………………………..96
شکل 65-4- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در ارديبهشت سال 92……………………………………………………………………………………………………….97
شکل 66-4- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در فروردين و ارديبهشت سال 92……………………………………………………………………………………..97
شکل67-4- روند تغييرات دماي پوشش سبز براي سطوح مختلف آبياري تکميلي در تيمار آبياري تکميلي در خرداد سال 92………………………………………………………………………………………………………………98