60-90

20.49

18.36

18.14

18.66

17.49

16.50

21.05

19.53

17.91

26.12

17.94

شکل 1-4-نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار شاهد سال 1391 و 1392
شکل 2-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه به مقدار 65 ميلي‌متر سال 1391 و 1392
شکل 3-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه به مقدار 130 ميلي‌متر سال 1391 و 1392
شکل 4-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه به مقدار 195 ميلي‌متر سال 1391 و 1392
شکل 5-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه به مقدار 65 ميلي‌متر سال 1391 و 1392
شکل6-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه به مقدار 130 ميلي‌متر سال 1391 و 1392
شکل 7-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه به مقدار 195 ميلي‌متر سال 1391 و 1392
شکل 8-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار دوبار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه به مقدار 65 ميلي‌متر سال 1391 و 1392
شکل 9-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار دوبار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه به مقدار 130 ميلي‌متر سال 1391 و 1392
شکل10-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار دوبار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه به مقدار 195 ميلي‌متر سال 1391 و 1392
شکل 11-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه به مقدار 65 ميلي‌متر سال 1391 و 1392
شکل 12-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه به مقدار 130 ميلي‌متر سال 1391 و 1392
شکل 13-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه به مقدار 195 ميلي‌متر سال 1391 و 1392
شکل 14-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي تير ماه به مقدار 65 ميلي‌متر سال 1391 و 1392
شکل15-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي تير ماه به مقدار 130 ميلي‌متر سال 1391 و 1392
شکل 16-4- نمودار تغييرات رطوبتي خاک در زمان‌هاي مختلف در تيمار آبياري تکميلي تير ماه به مقدار 195 ميلي‌متر سال 1391 و 1392
شکل 17-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار شاهد 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)
شکل18-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)
شکل19-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)
شکل 20-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)
شکل21-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي اديبشهت ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)
شکل22-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي اديبشهت ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)
شکل 23-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي اديبشهت ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)
شکل24-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)
شکل25-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)
شکل26-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي فروردين و ارديبهشت ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)
شکل27-4- نمودار تغييرات ميزان آب خاک در تيمار آبياري تکميلي خرداد ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 1391 و 1392 از ابتداي اندازه‌گيري (9/1/1391) تا (5/5/1392)