3-9-1-مقدار آب خاک 24
3-9-2-تبخير-تعرق واقعي گياه (ETa) 24
3-9-3-تبخير از سطح خاک 25
3-9-4-دماي پوشش سبز (Canopy Temperature) 26
3-9-5-عملکرد گياه 27
3-9-6-وزن خشک سر‌برگ‌ها (Dry matter) 27
3-9-7-تراکم طولي ريشه 28
3-9-8-اندازه‌گيري چگالي وزني ريشه 29
3-9-9-محاسبات آماري 29
فصل چهارم
4-نتایج و بحث 31
4-1-مقدار آب موجود در نيمرخ 90 سانتي‌متري خاک 31
4-2-تخمين تبخير-تعرق واقعي گياه (ETa) 58
4-2-1-معادله بيلان رطوبتي آب خاک 58
4-2-2-تعيين تبخير-تعرق واقعي گياه در فصل رشد 70
4-3-تعيين تبخير از سطح خاک 86
4-4-دماي پوشش سبز (Canopy Temperature) 91
4-5-عملکرد گياه 101
4-6-عملکرد – مقدار آب آبياري 104
4-7-رابطه تعرق با ميزان عملکرد و ماده خشک 112
4-8-مقدار ماده خشک (Dry matter) برگ 113
4-9-تعيين رابطه بين مقدار کل ماده خشک توليدي با ميزان تبخير-تعرق واقعي گياه 117
4-10-ماده خشک– مقدار آب آبياري 118
4-11مطالعات ريشه 126
4-11-1-اندازه‌گيري تراکم طولي ريشه 126
4-11-2-اندازه‌گيري چگالي وزني ريشه 132
فصل پنجم
5-نتیجه‏گیری 139
فهرست منابع
منابع فارسی 141
منابع لاتین 144
پیوست 148
فهرست جدول‌ها
عنوان صفحه
جدول 1-3- ميزان بارندگي، حداکثر و حداقل ماهانه دماي هوا در سالهاي زراعي 90-89 و 91-90 21
جدول 1-4-درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار شاهد سال 1391 و 1392 ( ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)………………………………………………………………………………………………………………………………………34
جدول 2-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391………………………………………………………………………………………………………………………………………..34
جدول 3-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)…………………………………………………………………………………………………………………………………….. 34
جدول 4-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي فروردين ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)………………………………………………………………………………………………………………………………………35
جدول 5-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه با مقدار 65 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..35
جدول 6-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک (سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه با مقدار 130 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391)………………………………………………………………………………………………………………………………………35
جدول7-4- درصد رطوبت حجمي اندازه‌گيري شده در اعماق مختلف خاک(سانتی‌متر) در تيمار آبياري تکميلي ارديبهشت ماه با مقدار 195 ميلي‌متر در سال 91 و 1392 (ابتداي اندازه‌گيري 9/1/1391) ……………………………………………………………………………………………………………………………………..36