بیروت:، تهران:، طبری،، منبع،، محمد،

تهران، 1377، چاپ دوم.
74) دینوری، ابوحنیفه، اخبار الطوال، ترجمه محمود مهدوی دامغانی، تهران: نی، 1390، چاپ هشتم.
75) ذهبی، شمس الدین محمد، تاریخ اسلام، بیروت: دارالکتب العربیة، بی تا.
76) ذهبی، شمس الدین محمد، سیراعلام النبلاء، مؤسسه رساله، چاپ هفتم، بی جا.
77) ذهبی، شمس الدین محمد، میزان الاعتدال، تحقیق محمد رضوان عرقسوسی، بیروت: دارالرسالة العالمیة، بی تا.
78) رازی، فخرالدین، التفسیر الکبیر، بیروت: داراحیاء التراث العربی، چاپ سوم، بی تا.
79) راغب اصفهانی، حسین بن محمد، مفردات، ترجمه غلامرضا حسینی، تهران: کتاب، 1404هـ.ق.، چاپ دوم.
80) رضوانی، علی اصغر، سلفی گری، قم: جمکران، 1387.
81) رضوانی، علی اصغر، وهابیت را بیشتر بشناسیم، قم: جمکران، بی تا.
82) رضوی، سید مرتضی، ما فی الوهابیین و حاضرهم، بیروت: الارشاد، بی تا.
83) رفیق، احمد، تاریخ عمومی، استانبول: 1328هـ.ق.، بی نا.
84) زکی ابراهیم، محمد، السیادة العربیة، بیروت: داراحیاء التراث العربی، 1965م.
85) زنیدی، عبدالرحمن بن زید، السلفیة و قضایا العصر، ریاض: دار اشبیلیا، بی تا.
86) زیدان، جرجی، تاریخ تمدن اسلام، بیروت: دارالجبل، 1982م.
87) سبحانی تبریزی، جعفر، وهابیت مبانی فکری و کارنامه عملی، قم: انتشارات سعادت، بی تا.
88) سعید، ناصر، تاریخ آل سعود، ریاض، بی تا، بی نا.
89) سیروان، عبدالعزیز عزالدین، العقیدة للامام احمد بن حنبل، رمشق: دائرة المعارف بزرگ اسلامی، 1988م.
90) سیوطی، عبدالرحمن، الاتقان، بیروت: المکتبة العصریة، 1408هـ.ق.
91) سیوطی، عبدالرحمن، الدر المنثور، بیروت: دارالفکر، 1983م، چاپ اول.
92) سیوطی، عبدالرحمن، تاریخ الخلفاء، بیروت: دارالفکر، بی تا.
93) شافعی، محمد بن ادریس، الأم، بیروت: دار المعرفة، بی تا.
94) شکری، محمود، تاریخ نجد آلوسی، تحقیق محمد بهجت اثری، قاهره: مکتبة الثقافة الدینیة، بی تا.
95) شمس شاهی، محمد بن یوسف، سبل الهدی، بیروت: دارالکتب العلمیة، بی تا.
96) شهرستانی، عبدالکریم، الملل و النحل، بیروت: مؤسسة ناصر للثقافة، 1981م.
97) شیبانی، محمد بن حسین، السیر الکبیر، بیروت: داراحیاء العربی، بی تا.
98) صابونی، ابی عثمان اسماعیل، عقیدة السلف و اصحاب الجدید، قاهره: دار المنهاج، 1433هـ.ق.
99) صنعانی، عبدالرزاق ابن همام، المصنف، تحقیق شیخ حبیب الرحمن الأعظمی، هند: مجلس علمی، 1390هـ.ق.
100) طاووس، ابوالقاسم رضی الدین، الملاحم و الفتن، نجف الأشرف: الحیدریة، 1368هـ.ق.
101) طباطبایی، سید محمد حسین، تفسیر المیزان، قم: جامعه مدرسین، 1421هـ.ق.
102) طباطبایی، سید محمد حسین، قرآن در اسلام، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1353هـ.ق.
103) طبرانی، ابوالقاسم سلیمان، المعجم الکبیر، تحقیق حمدی عبدالحمید سلفی، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1983م.
104) طبری طوسی، ابوعلی فضل، مجمع البیان، بیروت: دار المعرفة، 1986م.
105) طبری، ابومنصور احمد، الاحتجاج، تحقیق ابراهیم بهادری، تهران: اداره اوقاف اساطیر، 1368هـ.ق.
106) طبری، محمد بن جریر، تاریخ طبری، ترجمه ابوالقاسم پوینده، تهران: اساطیر، 1368.
107) طبری، محمد بن جریر، جامع البیان، بیروت: دارالفکر، 1988م.
108) طقوش، محمد سهیل، دولت أمویان، ترجمه حجت الله جودکی، تهران: حوزه و دانشگاه، 1380.
109) طوسی، محمد بن حسن، تهذیب الاحکام، مصحح حسن خراسان، تهران: دارالکتب الاسلامیه، بی تا.
110) عثیمین، عبدالله صالح، تاریخ العربیة السعودیة، بیروت: دارالفکر العربی، بی تا.
111) عسقلانی، ابن حجر، الدرر الکامنة فی اعیان المئه الثامنة، حیدرآباد هند: چاپخانه دایرة المعارف عثمانیة، بی تا.
112) عسقلانی، ابن حجر، لسان المیزان، بیروت: دارالفکر، 1407هـ.ق.، چاپ اول.
113) عصیری، سید مجتبی، خدای وهابیت، تهران: رشید، 1391.
114) فقیهی، علی اصغر، وهابیان، تهران: اسماعیلیان، 1364، چاپ دوم.
115) فؤاد، ابراهیم، شیعیان عربستان، ترجمه سلیمه دارمی و فیروزه میر رضوی، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین المللی ابرار معاصر، 1386.
116) فیروز آبادی، یوسف، تذکرة الخواص، تهران: مکتبة نینوی، بی تا.
117) قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، تهران: دارالکتب الاسلامیة، 1375، چاپ هفتم.
118) قرضاوی، یوسف، الصحوة الاسلامیة، بی تا، بی نا، بی جا.
119) قزوینی الحائری، محمد حسن، البراهین الجلیة فی رفع تشکیلات الوهابیة، بیروت: دارالغدیر، 1994م.
120) قشیری نیشابوری، مسلم بن حجاج، صحیح مسلم، بیروت: دارالکتب العلمیه، 1994م.
121) قمی مشهدی، محمد بن مسعود، تفسیر عیاشی، تهران: مکتبة العلمیة الاسلامیة، بی تا.
122) قمی، شیخ صدوق، الخصال، قم: جامعه مدرسین، بی تا.
123) قمی، علی بن ابراهیم، تفسیر قمی، قم: دارالکتب، 1363هـ.ق.
124) قندوزی حنفی، شیخ سلمان بن ابراهیم، ینابیع المودة، بیروت: مؤسسه الاعلمی، بی تا.
125) کشی، محمد بن عمر، اختیار معرفة الرجال، مصحح حسن مصطفوی، مشهد: دانشگاه مشهد، 1348هـ.ق.
126) کلینی رازی، ابوجعفر محمد، الکافی، تهران: دارالکتب الاسلامیه، بی تا.
127) اللجنة الدائمة للبحوث العلمیة والافتاء الفتاوی، ریاض، بی تا، بی نا.
128) متقی هندی، علاء الدین، کنزالعمال، بیروت: مؤسسه الرسالة، 1409هـ.ق.
129) مجلسی، محمد باقر، بحار الأنوار، بیروت: دار احیاء التراث العربی، 1990م.
130) محمدی آشنانی، علی، شناخت عربستان، تهران: مشعر، بی تا.
131) محمود، علی عبد الحلیم، السلفیة و دعوة الشیخ محمد بن عبدالوهاب، عکاظ، بی تا، بی جا.
132) مدنی، حسین أحمد، شهاب الثاقب مشرف الکاذب، بی تا، بی نا، بی جا.
133) مرکز فرهنگ و معارف قرآن، اعلام القرآن، قم: بوستان کتاب، 1386.
134) مسترهمسفر، خاطرات متسر همسفر، ترجمه دکتر محسن مؤیدی، تهران، بی تا، بی نا.
135) مسعودی، ابوالحسن، التنبیه و الاشراف، قاهره: دارالصاوی، 1357هـ.ق.
136) مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، بیروت: مؤسسة الاعلمی، 1991م.
137) مسکویه، احمد بن محمد، تجارب الأمم، تهران: سروش، 1379.
138) مشکور، محمد جواد، فرهنگ فرق اسلامی، مشهد: بنیاد پژوهشی های اسلامی آستان قدس رضوی، 1372.
139) مطهری، مرتضی، حماسه حسینی، تهران: صدرا، بی تا.
140) مغنیه، محمد جواد، الفقه علی المذاهب الخمسة، تهران: صادق، 1385هـ.ق.
141) مغنیه، محمد جواد، هذه الوهابیة، ترجمه احمد مقدسی، قم: دار الکتب الاسلامیه، 1387.
142) مقریزی، ابوالعباس تقی الدین، النزاع و التخاصم، تحقیق حسین مونس، قم: شریف رضی، بی تا.
143) مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، قم: مؤسسه تحقیقات و نشر معارف اهل بیت، 1374.
144) مکارم شیرازی، ناصر، وهابیت بر سر دو راهی، قم: امام علی بن ابیطالب، 1374.
145) مکی، ابو ولید محمد، أخبار مکة، قم: شریف رضی، 1403هـ.ق.، چاپ سوم.
146) مکی، شهاب الدین أحمد، الفتاوی الکبری، بیروت: دارالفکر، 1983م، بیروت
147) المـودودی، ابوالاعلی، خلافت و ملولکت، ترجمه خلیل احمد کامدی، تهران: پاوه بیان، بی تا.
148) موسوی بجنوردی، کاظم، دایرة المعارف بزرگ اسلامی، تهران: مرکز دائره المعارف 1367.
149) نعمان، محمد بن ابراهیم، الجامع الفرید، جده: دارالصبهانی، بی تا.
150) نووی، ابوزکریاء محیی الدین یحیی، صحیح مسلم بشرح نووی، بیروت: دارالکتاب العربی، 1987م.
151) نیشابوری، عبیدالله بن عبدالله، شواهد التنزیل، تحقیق شیخ محمد باقر محمودی، تهران: مجمع احیای فرهنگ اسلامی، 1990م. چاپ اول.
152) نیشابوری، محمد بن عبدالله، المستدرک علی الصحیحین، بیروت: دارالکتب العلمیة، 1990م.
153) واقدی، ابوعبدالله محمد، فتوح الشام، مصر: کتابخانه شهید حسینی، 1318هـ.ق.
154) وهبه، حافظ، جزیرة العرب فی القرن العشرین، قاهره، 1956م.
155) هیثمی، علی بن أبی بکر، مجمع الزوائد و منبع الفوائد، بیروت: دارالکتب العلمیة، 1990م.
156) یاقوت حموی، یاقوت بن عبدالله، معجم البلدان، دارالکتب العلمیة، 1410هـ.ق.، بی جا.
157) یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، بیروت: دارصادر، بی تا.
گراهام ای، فولرورندفرانکه، مترجم خدیجه تبریزی، ماهنامه اطلاع رسانی پژوهشی مرکز جهانی علوم اسلام، شماره 20
احمد لفورکی، بهزاد، نشریه پگاه،ش219
بهرام شاهی، مهدی، نشریه پگاه، شماره 227
جعفری، عباس، فرهنگ پویا، فصلنامه فرهنگی اجتماعی سیاسی.
حسینی قزوینی، سید محمد حسن، فرهنگ پویا، فصلنامه فرهنگی، اجتماعی سیاسی، شماره 8.
کمیلی، علیرضا، فرهنگ پویا، فصلنامه فرهنگی اجتماعی سیاسی
مرادی، جعفر، فرهنگ پویا، فصلنامه فرهنگی اجتماعی سیاسی
Bani Omayeh is a branch of Quraysh tribe that gorened all over the world in 41 AH till 132 AH and they governed spain in 138 AH till 422 AH.
They taked strong barriers relative to the holy prophet of Islam in the prophet time, they accepted Islam apparently in conquest of Mecca, but they were insisting on kis null be liefs.They interacted with Eqst Roman Empire during the caliphate of Muawiyah and were in fluenced by Roman culture.There are some verses in Quran that their shaneNuzul (context of these vevses) are Bani Omayeh. Wahhabism was emerged and spreaded by Muhammad Abd alwahhab In 12th century AH, although, its base had been fouuded by ahmad ibn Taymiyyeh in 8 th century AH. This groups beliefs and thoughts follow the beliefs and. Thoughts of Bani Omayeh. Thinking patterns of wahhabism return to the israeites Thinking.They proselyte their sect in different ways, in clued declaring reliyious rites, having big powers support,… wahhabisms thinking is similar to Bani omayeh in some areas like inn vating, killing Moslems, scorning and using blaspheming.
KeywordsBani omayeh, wahhabism, unities, salafism
Ministry of Sciences, Research and Technology
Amir Al momeninUniversity
MA Thesis
Fieldthe Shiite word
Tilte
Investigating Theory of Visualization from Wahabi Perspective and His Philosophical Criticism
Hojatol Eslam Val Moslemin Seyed Alvan Bokhati
Advisor
Hojatol Eslam Val Moslemin Mojtaba Abutorabi
Mohammad Loveymi
2014
قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج1، ص233.
راغب اصفهانی، مغردات، ترجمه غلامرضا حسینی، ج2 ص215 و314
دهخدا، علی اکبر، لغت نامه، ج3، ص 3414
قرشی، علی اکبر، قاموس قرآن، ج1، ص233.
6 خرمشاهی، بهاء، دانش نامه قرآن و قرآن پژوهشی، ج1، ص392.
7 موسوی بجنوردی، کاظم، دایره المعارف بزرگ اسلامی، ج12، ص636.
8 مرکز فرهنگ و معارف قرآن، ج3، ص234 و232.
9 ابن قتیبه، عبدالله بن مسلم، ألمعارف، ص71 و73
10 مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج2، ص630.
11 ابن جوزی، عبدالرحمن، المنتظم، ج6، ص12.
12 ابن عساکر، ابوالقاسم علی بن حسین، تاریخ دمشق، ج55، ص80
13 ابن حبیب، ابوحعفر، المحبر، 162163.
14 مکی، ابوولید محمد، اخبار مکه، ص115.
15 همان منبع،
16 ابن حبیب ابوجعفر، المحبر، ص 132
17 همان منبع ص 165
یعقوبی، احمد بن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ج1، ص 248.18
19 طبری طوسی، ابوعلی فضل، مجمع البیان، ج10، ص 504
20 مقریزی، ابوالعاسی تقی الدین، النزاع و التخاصم، ص41
21 ابن حبیب، محمدبن، جریر حبیب، المنمق، ص 96104106.
22 طبری طوسی، ابوعلی فضل، مجمع البیان، ج10، ص 504
23 همان منبع، ج1، ص505
24 یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ج ، ص 31
25 ابن هشام، عبدالملک، السیرة النبویه، ج1، ص 354355.
26 طبری، محمداین جریر، جامع البیان، ج7، ص265.
27 ابن هشام، عبدالکریم، السیرة النبویة، ج2، ص104.
28 همان منبع، ج2، ص355.
29 ابن حبیب، ابوجعفر، المحبّر، ص160
30 طبری، محمداین جریر، تاریخ طبری، ج1، 541 547.
31 ابن شبه نمیری، عمربن شبه، تاریخ المدینه، ج2، ص494
32 بلاذری، احمد بن یحیی، انساب الأشراف، ج5، ص12.
33 ابن هشام، عبدالملک السیره النبویه، ج3، ص4.
34 ابن خلدون، عبدالرحمن، تاریخ ابن خلدون، ج3، ص3
35 ابن سعد، محمد، الطبقات، ج2، ص94.
36 بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، ج ، ص392.
37 مقریزی، ابوالعباس تقی الدین، النزاع و التخاحیم، ص56.
38 ابن هشام، عبدالملک، السیرة النبویه، ج4، ص851.
39 ابن کثیر، ابوالفداء، البدایه و النهایه، ج4، ص 851.
40 ابن هشام، عبدالملک، السیرة النبویه، ج4، ص486.
41 بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، ج ، ص123.
42 قندوزی حنفی، شیخ سلمان بن ابراهیم، ینابیع المودة، ج2، ص469
43 مجلسی، محمدباقر، بحارالانوار، ج18، ص126.
44 طبری، محمدابن جریر، تاریخ طبری، ج2، ص237.
45 ابن عبدربه، احمد بن محمد، العقد الفرید، ج4، ص240.
46 ابن عساکره، ابوالقاسم علی بن حسین، تاریخ دمشق، ج39، ص185
47 همان منبع، ج9، ص161.
48 حسین، طه، علی و فرزندان، ص 55
49 طبری، محمدابن جریر، تاریخ طبری، ج3، ص 297.
ابن شبه نمیری، عمر بن شبه، تاریخ المدینة، ج3، ص 1095.50
جرداق، جورج، الامام علی الصوت العدالة الانسانیه، ج1، ص18.51
52 ابن شبه نمیری، عمر بن شبه، تاریخ المدینه، ج3، ص 1099.
53 طبری، محمدابن جریر، تاریخ طبری، ج3، ص 7
54 همان منبع، ج4، ص12.
55 رضی، شریف، گرد آورنده، نهج البلاغه، خطبه 72.
56 مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج2، ص388.
57 متقی هندی، الدین کنز العمال، ج11، ص364.
58 رضی، شریف گرده آورنده نهج البلاغه نامه 28.
59 دمشقی، ابوالفلاح شذرات الذهب، ج1، ص148
60 قندوزی حنفی، شیخ سلمان بن ابراهیم، بنابیع المودة، ج1، ص448.
61 المودودی، ابوالاعلی، خلافت و ملوکیت، ص188.
62 سیوطی، عبدالرحمن، تاریخ الخلفا، ص2.
63 مسعودی، علی بن حسین، مروج الذهب، ج3، ص205
64 مسعودی، ابوالحسن، التنبیه و الاشراف، ص 285.
65 طبری، محمدابن جریر، تاریخ طبری، ج4 ص 536.
66 همان منبع، ص 536.
67 سیوطی، عبدالرحمن، تاریخ الخلفا، ص 159.
فیروز بغدادی، یوسف، تذکره الخواص، ص 362 و 36368
69سیوطی، عبدالرحمن، تاریخ الخلفاء، ص 169
70 نیشابوری، محمدابن عبدانیه، المستدرک علی الصحیحین، ج ، ص 389
71 سیوطی، عبدالرحمن تاریخ الخلفاء، ص 174
72 همان منبع، ص 180
73 همان منبع، ص 183
74 سیوطی، عبدالرحمن، تاریخ الخلفاء، ص 193 و 198
75همان منبع، ص 201
76 همان منبع، ص 203
77 همان منبع، ص 207
78 همان منبع، ص 210
79 همان منبع، ص 212
80 همان منبع، ص 214
81 طبری، محمدابن جریر، تاریخ طبری، ج ، ص 1534
82 مسکویه رازی، ابوعلی، تجارب الامم، ج ، ص 257
83 یعقوبی، احمدبن ابی یعقوب، تاریخ یعقوبی، ج ، ص 1871
84زیدان، جرجی، تاریخ تمدن اسلام، ج 6، ص 141152
85 حتی، فلیپ، تاریخ عرب، ص 259
86بلاذری، احمد بن یحیی، فتوح البلدان، ص 339
87 طقوش، محمدسهیل، دولت امویان، ص 51
88 ابن اثیر، عزالدین ابوالحسن علی، تاریخ کامل بزرگ اسلام و ایران ج ، ص 339
شکل 16: مدل تحقیق لیان و لین (2008) 68
شکل 17: مدل مفروض در تحقیق ریچارد و همکاران (2010) 70
شکل 18 : سوامیناتان و همکارانش (1999) 71
شکل 19: چارچوب مفهومی درک ارزش مشتری در زمینه تجارت الکترونیکز.چن و دوبینسکی (2003) 73
شکل شماره 20 : مدل توصیفی از فرایند خرید آنلاین س.ج. چن و چنگ (2003) 74
شکل 21 : رابطه بازاریابی اینترنتی،هاکیو و همکاران (2009) 75
شکل2 : رابطه بازاریابی اینترنتی با رفتار خرید 88
شكل : نمودار توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر جنسیت 111
شكل : نمودار توزیع فراوانی آزمودنیها بر حسب متغیر سن 112

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *