بورس اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار تهران

یکی از اهرمهای قوی برای رسیدن به توسعه کرده است: اما باید به یاد داشت که به همان میزان که توجه به این امر می تواند باعث شود اقتصاد رشد یابد و شکوفا شود، توجه نکردن به آن میتواند موجب شود افت اقتصادی پیش آید: بنابراین باید گفت که رشد اقتصادی و افزایش رفاه عمومی، در بلند مدت، بدون توجه به سرمایه گذاری و عوامل مهم موثر بر آن ممکن نیست. مطالعهی دقیق تجزیه وتحلیل سرمایهگذاری و عوامل مهم در محیط فعالیت سرمایهگذاران می تواند از یک طرف موجب شود حجم نقدینگیهای سرگردان و تورم کاهش یافته، اشتغال افزایش یابد و از طرف دیگر، باعث شود مدیریت بهتر شده، ثروت سرمایهگذاران افزون گردد.
ولی زاده لاریجانی(۱۳۸۷)، جامعه آماری این تحقیق شرکت‌ها‌ی تولیدی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۵ است. هدف، بررسی تاثیر مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی بر عملکرد عملیاتی آتی است. مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی با استفاده از معیارهای کاهش هزینه‌های اداری، عمومی‌ و فروش، افزایش سود غیرعملیاتی حاصل از فروش دارایی‌های بلندمدت و تولید بیش از حد شناسایی گردید. عملکرد عملیاتی با استفاده از بازده دارایی‌ها و جریان‌های نقدی عملیاتی سنجیده شد. نتایج نشان داد که بین عملکرد عملیاتی آتی و مدیریت سود از طریق فعالیت‌های واقعی رابطه معناداری وجود ندارد.
قالیباف اصل و صادقی باطانی(۱۳۸۸)، نیز به بررسی نقاط حداکثر و حداقل قیمت گذشته قیمت سهام به عنوان نقطه مرجع طی سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۶ پرداختند. بر اساس نتایج این تحقیق حجم معاملات با عبور قیمت هفته مورد مشاهده از حداکثر قیمت گذشته به طور معنی‌داری افزایش پیدا می‌کند و این در حالی است که حجم معاملات با عبور قیمت از حداقل قیمت گذشته تغییر معنی‌داری پیدا نمی‌کند.
کردستانی و آشتاب (۱۳۸۹)، در این پژوهش رابطه‌ی بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت های جدیدالورود به بورس اوراق بهادار تهران بر اساس داده‌های ۱۰۴ شرکت طی دوره ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۴ بررسی شده است. اهمیت انتخاب این دوره از نظر گسترش چشمگیر بازار بورس طی آن سال ها و نیز تعداد زیاد شرکت هایی است که برای اولین بار سهام خود را در بورس اوراق بهادار عرضه نموده‌اند. نتایج پژوهش با استفاده از تحلیل رگرسیون خطی چند متغیره نشان می‌دهد، بین خطای پیش بینی سود و بازده غیرعادی سهام شرکت‌های جدیدالورود رابطه مثبت معناداری وجود دارد.
محمدی و همکاران (۱۳۸۹)، دریافتند، رفتارجمعی سرمایهگذاران در بازار سرمایه نوعی تورش رفتاری است که می تواند تأثیرات مخربی بر عملکرد بازار سرمایه داشته باشد. روشها و مدلهای مختلفی توسط پژوهشگران و صاحبنظران جهت سنجش و اندازه گیری رفتارجمعی سرمایهگذاران در بورسهای مختلف جهان ارائه گردیده است که هریک از این روشها برای شرایط خاصی مناسب هستند.
محمودی و همکاران (۱۳۹۰)، دریافتند، که سرمایهگذاران نسبت به اطلاعات دریافتی ، واکنش منطقی بروز میدهند، اما مشاهدات بسیاری نشان میدهد واکنش سرمایهگذاران نسبت به اطلاعات دریافتی عقلایی نیست. در بسیاری از مشاهدات ، واکنش سهامداران بیش از حد مورد انتظار و در بسیاری دیگر،واکنش سهامداران کمتر از حد مورد انتظار گزارش شده است. تحقیق به بررسی واکنش سهامداران نسبت به دریافت اطلاعات و اخبار مثبت و منفی پیرامون سود سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار می پردازد.

فصل سوم
مواد و روش ها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *