بررسی وضعیت عملکرد کارکنان شعب بانک رفاه کارگران

تعریف مدیریت استعداد:

مرور و بررسي ادبيات مديريت استعداد تعاريف مختلفي از آن را نشان مي دهد. مديريت استعداد، مديريت استراتژيك جريان استعداد در يك سازمان است. هدف و مقصود آن تضمين عرضه مطلوبي از استعدادها به منظور انطباق افراد مناسب با مشاغل مناسب در زمان مناسب بر مبناي اهداف استراتژيك سازمان است (دوتاگوپتا[1]، 2005، ص 23). در تعريفي ديگر مديريت استعداد در برگيرنده تمامي فرايندهاي منابع انساني، مديريت امور و فناوري­هاست. مديريت استعداد عموماً به معني كاوش، كشف، انتخاب، حفظ و نگهداري، توسعه و بهسازي، به كارگيري بازسازي نيروي كار است. گروهي ديگر از محققين مدعي اند که بهتر است مديريت استعداد به منزله مجموعه اي از موضوعات در نظر گرفته نشود بلكه به منزله نوعي ديدگاه يا نگرش ذهني به آن نگريسته شود. از اين منظر، يك ديدگاه مديريت استعداد بر اين باور است كه افراد با استعداد نقش محوري را در موفقيت سازمان ايفا مي­كنند (شوویر[2]،2004، ص 27).

مدیریت استعداد را می­توان به عنوان فرایندها و فرصت­های مدیریتی بیشتر که برای افراد در سازمان فراهم شده­اند، تعریف کرد. استعدادها را به عنران افراد در شغل­های حیاتی که برای موفقیت سازمان مهم هستند و می­توانند تفاوت مهمی در عملکرد سازمان ایجاد کنند، تعریف می کنند. بیشتر سازمان­های موفق و تحسین شده مساعدترین محیط کاری را برای جذب و نگه­داری کارکنان فراهم می­آورند. اگر چه هزینه های جذب و حفظ افراد مستعد شایسته بالاست. با این حال سازمان ها نمی­توانند بدون آن­ها موفق باشند. مضافاً این که محیط پیچیده و به شدت رقابتی، بحران حفظ و نگهداری این نیروهای با استعداد را به وجود آورده که باید به خوبی اداره و مدیریت شوند (ابزری و همکاران، 1391، ص 1008).

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید

مدیریت استعداد، تسهیل و توسعه پیشرفت مسیر شغلی افراد بسیار با استعداد و ماهر در سازمان بااستفاده از دستورالعمل های تدوین شده، منابع، سیاست ها و فرآیندها می باشد. مدیریت استعداد یا مدیریت استعدادیابی را سرمایه گذاری در توسعه کارکنان، شناسایی جانشین ها و افراد با استعداد در سازمان و بالنده کردن آنان برای ایفای نقش های گوناگون رهبری تعریف می­کنند(گای و همکارن ، 1388، ص 43).

کریلان (2004، به نقل از جواهری­زاده و همکاران، 1393؛ ص 151) بیان می کند بهتر است مدیریت استعداد به منزله مجموعه­ای از موضوعات در نظر گرفته نشود، بلکه به منزله نوعی دیدگاه یا نگرش ذهنی نگریسته شود. دیدگاه مدیریت استعداد بر این باور است که افراد با استعداد ، نقش محاوری را در موفقیت سازمان ایفا می کنند. فرایند مدیریت استعداد بر آماده سازی کارکنان و رهبران برای آیندة سازمان تمرکز دارد.

مديريت استعداد، يك مديريت راهبردي است كه به شناسايي نظامند پست­هاي كليدي مي­پردازد كه اين پست­ها رمز پايداري و مزيت رقابتي سازمان محسوب مي شوند. توسعه ذخيره استعداد سازمان براي پر كردن اين پست­هاي كليدي از جمله مسوليت هاي اصلي اين نوع مديريت به شمار مي رود (کالینگز و ملاهی[3]، 2009، ص 310).

[1]. Duttagupta

[2]. Schweyer

[3] . Collings & Mellahi