بررسی قدرت پیش بینی کنندگی جهت گیری هدف بر یادگیری خود تنظیمی

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                         صفحه

چكيده 1

فصل اول: کلیات تحقیق

1-1- بیان مساله. 3

1-2- اهمیت و ضرورت تحقیق. 6

اهداف پژوهش… 7

اهداف اصلی پژوهش… 7

اهداف فرعی پژوهش… 8

فرضیات اصلی پژوهش… 8

فرضیات فرعی پژوهش… 8

1-6-تعریف نظری وعملیاتی متغیرها 9

1-6-1-تعریف نظری متغیرها 9

1-6-2-تعریف عملیاتی متغیرها 10

فصل دوم : ادبیات تحقیق

2- مقدمه. 11

2-1- بخش اول: خود تنظیمی. 11

2-1-1-مفهوم خود تنظیمی. 11

2-1-2-یادگیری خودتنظیمی بندورا 14

2-1-3-خود تنظیمی یادگیری پینتریچ. 15

2-1-4- الگوی پیشرفت مهارت برنامه‌‌ریزی. 19

2-1-5-تئوری ویگوتسکی دربارۀ بازی روانی اجتماعی. 21

2-1-6-1-موقعیت تصویرسازی. 21

2-1-5-2- نقش‌ها 23

2-1-6- بازی اجتماعی و روانی و زبان و برنامه‌‌ریزی شخصی. 23

2-1-7-ابعاد یادگیری خود تنظیم. 26

2-1-8-عامل اصلی پیکربندی خودتنظیمی ‌ 26

2-1-9- الگوهاي يادگيري خود تنظیم. 28

2-1-10-الگوی یادگیری خود تنظیم زیمرمن. 28

2-2- سبک های یادگیری. 30

2-2-1- مفهوم سبک یادگیری. 31

2-2-2-دسته بندی سبکهای یادگیری. 33

2-2-2-1-سبک یادگیری دیداری. 33

2-2-2-2-سبک یادگیری شنیداری. 34

2-2-3-سبکهای یادگیری در حالت کلی. 35

2-2-4-سبکهای یادگیری شناختی. 35

2-2-6-خصیصه سبک یادگیری جنبشی و لمسی. 36

2-2-8-سبک های یادگیری کلب.. 38

2-2-8-1-تجربه‌ی عینی. 41

2-2-8-2-مشاهده‌ی تأملی. 41

2-2-8-3-مفهوم‌سازی انتزاعی. 42

2-2-8-4-آزمایشگری فعال. 42

2-2-8-5-چرخه یادگیری کلب.. 44

2-3- جهت گیری هدف.. 44

2-3-1-مفهوم جهت گیری هدف.. 45

2-3-2-انواع جهت گیری هدف.. 47

2-3-3-تقسیم بندی جهت گیری هداف.. 47

2-3-4-جهت گیری هدف و انگیزه پیشرفت.. 48

2-3-5-ابعاد جهت گیری هدف.. 54

2-4-پیشینه داخلی. 56

الف- سبکهای یادگیری وخودتنظیمی. 56

ب- سبکهای یادگیری وجهت گیری هدف.. 57

ج- خودتنظیمی وجهت گیری هدف.. 57

د- رابطه سبک های یادگیری، خود تنظیمی و جهت گیری هدف به تفکیک جنسیت.. 60

2-5-پیشینه خارجی. 63

فصل سوم: روش تحقیق

روش تحقیق. 66

جامعه آماری و نمونه آماری. 67

ابزار گردآوری اطلاعات.. 68

1- پرسشنامه سبکهای یادگیری. 68

2- پرسشنامه خودتنظیمی. 70

3- پرسشنامه جهت گیری هدف.. 71

روش تجزیه و تحلیل اطلاعات.. 72

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

4-2-  شاخص‌های آمار توصیفی متغيرهاي پژوهش… 73

4-3 ماتریس همبستگی متغيرهاي پژوهش… 76

4-4- نتایج تحلیل رگرسیون. 77

4-5- نتایج آزمون t 82

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1- تبیین فرضیه های تحقیق. 87

نتایج جانبی تحقیق. 93

5-2- پیشنهاد ها 94

پیشنهادهای کاربردی. 94

پیشنهادهای پژوهشی. 95

5-3-محدودیت ها 95

ضمائم. 96

منابع و مآخذ

منابع. 111

 

برای دانلود متن کامل پایان نامه ها اینجا کلیک کنید