دانلود پایان نامه

Contents

1-1)مقدمه. 8

1-2) بیان مسئله. 10

1-3) اهمیت و ضرورت پژوهش…. 14

1-4) اهداف پژوهش: 16

1-4-1) هدف کلی : 16

1-4-2) اهداف فرعی.. 17

1-5) فرضیه های پژوهش…. 17

1-6) متغیر های پژوهش…. 17

1-7) تعریف مفاهیم اساسی پژوهش…. 18

1-7-1) تعاریف نظری: 18

1-7-2) تعریف عملیاتی متغیرها: 18

2-2) تعریف هوش… 22

2-3)  مفهوم هوش ٬ انواع و نفش تربیتی آن.. 24

2-4)  مـعنویت… 27

2-5) دیدگاه های روانشناسانه به معنویت… 27

2-5-1) دیدگاه رفتارگرایی شناختی نسبت به معنویت: 27

2-5-2) دیدگاه انسانگرایی نسبت به معنویت: 28

2-5-3) دیدگاه روانشناسی فرافردی نسبت به معنویت: 30

2-5-4) رویکردهای التقاطی و یکپارچه: 30

2-5-5) دیدگاه اِلکینز درباره معنویت… 31

2-6) پیشینه هوش معنوی.. 32

2-7) تعاریف هوش معنوی.. 33

2-8) تاریخچه هوش معنوی.. 36

2-9) دیدگاه های مختلف درباره مولفه های هوش معنوی: 37

2-9-1) دیدگاه کینگ درباره هوش معنوی.. 37

2-9-2) دیدگاه ایمونزدرباره هـوش مـعنوی.. 37

2-9-3) دیدگاه مک مولن درباره هوش معنوی.. 39

2-9-4) دیدگاه زوهر و مارشال(2000) درباره هوش معنوی.. 39

2-9-5) مدل وگان درباره هوش معنوی: 39

2-9-6) مدل بروس لیچفیل درباره هوش معنوی.. 40

2-9-7) مهارت های هوش معنوی (SQ) از دیدگاه سیندی ویلگزورث… 40

2-9-8) دیدگاه گاردنر درباره هوش معنوی.. 42

الف :هوش منطقی ـ ریاضی.. 43

ب: هوش زبانی ـ کـلامی.. 43

پ :هوش دیداری ـ فضایی.. 43

ت: هوش موسیقیایی.. 44

ج: هوش بدنی ـ جنبشی.. 44

چ:هوش بـین فـردی.. 44

ح:هوش درون فـردی.. 45

خ: هوش وجودی.. 45

خ: هوش طبیعت گرا 45

2-10) مؤلفه های هوش معنوی در اسلام. 46

2-11) تعاریف کیفیت زندگی.. 48

2-12) تاریخچه کیفیت زندگی.. 51

2-13) عوامل موثر بر کیفیت زندگی.. 53

2-14) ویژگی های کیفیت زندگی.. 54

2-15) مبانی نظری کیفیت زندگی.. 56

2-15-1) رویکردهای مختلف به مفهوم کیفیت زندگی.. 56

2-15-2) رویکرد فلسفی به مفهوم کیفیت زندگی.. 57

2-15-3) رویکرد اقتصادی به مفهوم کیفیت زندگی.. 58

2-15-4) رویکرد روانشناختی مفهوم کیفیت زندگی.. 59

2-15-5) رویکرد مکتب تضاد بر مفهوم کیفیت زندگی.. 60

2-15-6) رویکرد روان شناختی اجتماعی و جامعه شناختی مفهوم کیفیت زندگی.. 60

2-15-7)نظریه یادگیری اجتماعی.. 61

2-15-8) کنش متقابل نمادین و مفهوم کیفیت زندگی.. 62

2-15-9) دیدگاه بوم شناسی بر مفهوم کیفیت زندگی.. 64

2-15-10) رویکرد مطلوبیت گرایی.. 65

2-16) مفهوم کیفیت زندگی از نگاه سایر نظریه پردازان.. 66

2-17) پیشینه پژوهش…. 70

2-17-1) تحقیقات داخلی انجام شده. 70

2-17-2) تحقیقات انجام شده خارجی.. 74

3-1) مقدمه. 78

3-2) روش تحقیق (روش اجرای تحقیق ) 78

3-3) روش های جمع آوری اطلاعات و داده های تحقیق.. 78

3-4) جامعه آماری تحقیق.. 79

3-5) روش نمونه گیری  تحقیق.. 79

3-6) متغییرهای تحقیق.. 79

3-7) ابزارهای اندازه گیری تحقیق ( مشخصات پرسشنامه ها ) 80

3-8) روایی ابزارهای اندازه گیری تحقیق.. 82

3-9) پایائی ابزارهای اندازه گیری تحقیق.. 83

3-10) روشهای آماری تجزیه و تحلیل داده های تحقیق.. 84

4-1) بخش توصیفی.. 86

4-2) یافته های پژوهش…. 89

5-1) بحث و نتیجه گیری.. 99

5-2) پیشنهادهای پژوهش…. 100

5-3) توصیف داده ها 102

5-4) تبیین داده ها 103

5-5) محدودیت ها ، مشکلات و موانع تحقیق.. 105

5-6) پیشنهادات… 105

5-6-1) پیشنهادهای پژوهشی.. 105

5-6-2) پیشنهادهای کاربردی.. 107

5-7) فهرست منابع. 109

5-7-1) منابع فارسی.. 110

5-7-2) منابع انگلیسی.. 113