جدول 2-5- جمع بندی پیشینه تحقیقات خارجی

محقق/سال عنوان یافته های تحقیق
تحقیقات کوئین و اسپرتیزر /1977 سبک رهبری مدیران و اثربخشی این تحقیقات نشان می دهد که بین سبک رهبری مدیران و اثربخشی آن ها تفاوت معنی داری وجود دارد. هم چنین اظهار کرده بودند مشارکت کارکنان در تصمیمات مهم باید از طریق مرزبندی شفاف و واگذاری مسئولیت به طور دقیق انجام گیرد، موجب افزایش کنترل مدیریت می شود.
تیوانا/ 2004 رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی نتایج به دست آمده از این تحقیق حاکی از آن است که بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. ایجاد دانش و به اشتراک گذاری سبب بهبود عملکرد و نوآوری می شود. یکپارچه سازی دانش موجب اثربخشی، توسعه محصول، کاهش حجم محصولات معیوب، کاهش نقص های ضمانت شده و افزایش کارایی می شود.
مک اویلی و چاکراوارسی / 2005 نقش مدیریت دانش اثربخش در عملکرد سازمانی آنها در بررسی نقش مدیریت دانش اثربخش در عملکرد سازمانی به این نتیجه رسیدند که خلق و تسهیم دانش، با تقویت توان خلاقیت و نوآوري افراد در سازمان ها عملکرد سازمانی را افزایش می دهند. طی تحقیقات ، نقش مشارکت مؤثر سیستم هاي مدیریت دانش اثربخش در موفقیت کلی سازمان تأیید شده است.
وانت و همکارش /2007 فرهنگ سازمانی و اثربخشی شخصی و رهبری در این تحقیق آمده ، فرهنگ سازمانی یک مزیت رقابتی پایدار می باشد و فرهنگ سازمانی عامل کلیدی در اثربخشی سازمانی است.
فرانسیس مارگارت/ 2007 مدیریت اثربخش در این مقاله آمده است توسعه مهارت های مدیریت اثربخش برای مقابله با چالش ها و برنامه های خاص هر سازمان به عنوان یک نیاز فوری در بسیاری از شرکت ها و سازمان ها در رقابت های جهانی ، تغییرات سریع تکنولوژی و محیط به شمار می رود. امروزه تمایل به آموزش و توسعه در سازمان های موفق در سرتا سر جهان و مهارت های موثر در مقابله با چالش های خاص در سازمان برای دستیابی به اهداف و ماموریت ها در سازمان مبحث جدیدی است که در شبکه سازمان جهانی، انعطاف پذیر، یکنواخت و متنوع مشخص می شود. مهارت های مدیریت اثربخش به کارکنان و سازمان کمک می نماید تا آنان کارایی و اثربخشی خویش را بهبود ببخشند.
برای دانلود فایل متن کامل پایان نامه به سایت 40y.ir مراجعه نمایید.

جان واتر/