سید محمد میرکمالی/ 1387

بررسي رابطه سلامت سازماني با اثربخشي مدارس پسرانه دولتي

نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه بين سلامت سازماني و اثربخشي مدارس پسرانه دولتي مناطق 2و3 آموزش و پرورش شهر تهران رابطة مثبت و معني‌داري وجود دارد . ميزان سلامت سازماني و همچنين اثربخشي در هر دو منطقه به طور معني‌داري بالاتر از ميانگين و رضايت‌بخش است. مدارس منطقه2 از سلامت سازماني و اثربخشي مطلوب‌تري نسبت به مدارس منطقه 3 برخوردار هستند. بين سلامت سازماني و هر چهار مؤلفة اثربخشي رابطه معني‌داري مشاهده شد. تحليل رگرسيون نيز نشان مي‌دهد كه از بين مؤلفه‌هاي سلامت سازماني، تأكيدعلمي بيشترين قابليت پيش بيني اثر بخشي مدارس را دارا است.

شهرام براری / 1387

بررسی رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه

محقق معتقد است از آنجا که نیازهای بشر گوناگون است و پیچیدگی های جامعه انسانی روز افزون می باشد نقش وسایل ارتباطی اشکال و جنبه های مختلفی به خود می گیرد. و یکی از تأثیرات رسانه ها، تأثیرات فرهنگی آن بر جامعه می باشد و در پایان نتیجه می گیرد که امروزه عمده ترین نقش وسایل ارتباط جمعی بر عهده دارند عبارت اند از فرهنگ سازی، آموزش، اطلاع رسانی و ایجاد مشارکت.

سيده عاطفه يگانگي /1389

نقش شايستگي مديران در اثربخشي مديريت

نتايج حاصل از اجراي این تحقيق نشان مي دهد كه بين شايستگي فردي و اجتماعي مديران و اثربخشي همبستگي وجود دارد و همچنين بين تمام متغيرهاي ابعاد شايستگيهاي مديران (بعد فردي و بعد اجتماعي) و اثربخشي آنان همبستگي معنادار ي است .

محقق/سال

عنوان

یافته های تحقیق

حسین طالبزاده /1390

نقش وکارکرد وسایل ارتباط جمعی

در این تحقیق اهميت و نقش آموزشي رسانه هاي ارتباط جمعي در ميان رسانه هاي جمعي، راديو و تلويزيون از لحاظ آموزش غير رسمي، جايگاه ويژهاي دارند. اين وسايل به دليل برد وسيعشان، يکي از بهترين وسايل آموزشي و فرهنگي هستند.

مهدي سعادت/1391

بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان

نتایج پژوهش نشان می دهد که بین تمامی ابعاد سلامت سازمانی شامل ارتباط، مشارکت، تعهد، اعتبار، روحیه، اخلاقیات، عملکرد،تعیین هدف،رهبري حمایتی، کارایی و منابع با اثربخشی سازمان ارتباط مثبت و معنی داري وجود داشت و در نهایت بین سلامت سازمانی با اثربخشی رابطه مثبت و معنی داري مشاهده شد.همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که ابعاد رهبري حمایتی،عملکرد و تعیین هدف پیش بینی کننده مناسبی براي اثربخشی سازمان هستند.در کل نتایج پژوهش از این موضوع حمایت کردند که سلامت سازمانی و ابعاد آن به عنوان یک پیش بینی کننده قوي تا حد زیادي اثربخشی را تحت تأثیر خود قرار می دهند.