محسن قدیمی/1383

طراحی الگوی مدیریت اثربخشی سازمانی بر اساس نظریه نظم در آشفتگی

بر مبنای این تحقیق وجود حاکمیت مدیریت ثبات در اکثر سازمان ها وشرکت های ایرانی از جمله شش شرکت منتخب، مدیران فارغ از اینکه سازمانها از چه درجه ای از اثر بخشی برخوردار باشد،بیش از 55 درصد علاقه مندی خود را به مدیریت تغییر بر اساس نظریه نظم در آشفتگی نشان داده اند. نتایج مطالعه نشان می دهدکه 38 درصد از مدیران به استقرار مدیریت مشارکتی و فقط در حدود 7درصد از مدیران ایرانی به نظام مدیریت ثبات علاقه مند بودند.

یوسف ظهیری/1384

بررسي تأثير ارتباطات رسمي و غير رسمي سازمان بر اثربخشي واحدهاي اداري وزارتخانه ها

شيوه هاي ارتباطات رسمي و غيررسمي به عنوان متغيرهاي مستقل و اثربخشي سازماني هم متغير وابسته مي باشد. فرضيات تحقيق مورد تأييد قرار نگرفت و مشاهده شد كه در واحدهاي اداري وزارتخانه ها، شيوه هاي ارتباطات رسمي و غيررسمي از ديد مديران و زيردستان تأثير قابل ملاحظه اي را بر روي اثربخشي واحدهاي فوق ندارند و مي توان گفت عوامل ديگري هستند كه مجموعۀ آنها مي توانند بر روي اثربخشي واحد هاي فوق بيشتر اثرگذار باشد.

 

محقق/سال عنوان یافته های تحقیق
محمد باقر سپهری/1386 بررسی عوامل موثر بر استفاده کنندگان اردبيلی از شبکه های ماهواره ای کشورهای ترکيه و جمهوری آذربايجان يافته های بدست آمده از پژوهش، نشان می دهند که اگر شبکه استانی هماهنگ با زبان و فرهنگ و شرايط محلی استان باشد مخاطبان آن را زياد تماشا خواهند کرد. نتایج نشان داد در ميان گروههای مختلف، تاثير “تنوع” در ميزان تماشا تقريباً يکسان است.گروههای سنی مورد توجه در اين تحقيق به نبود سانسور و ارائه کامل اطلاعات و اخبار و تاثير آن در استفاده مردم از شبکه های ترکيه و آذربايجان نظر موافق داده اند.
مرضیه قاسمی
/1386
مخاطب وابستگی یا رضایتمندی رویکرد رضامندی و بهره‌وری برفعال بودن‌ مخاطب و استفاده از رسانه برمبنای مقاصد و نیازهای روانی و اجتماعی‌ تاکید دارد ؛امروزه با وجود تفاوت بین تاثیر و استفاده و رضامندی از رسانه‌ها می‌توان ادعا کرد نوعی همگرایی بین این دو به وجود آمده، تاثیر رسانه‌ها از آثار غیرمستقیم، بلند مدت و پراکنده رسانه‌ها می‌گوید و مخاطب را از منفعل بودن به فعال می‌گیرد و همگرایی این دو سبب‌ شده از رویکرد جدیدی با عنوان«استفاده و تاثیر»یاد شود.
سید محمد مقیمی ، حسین خنیفر، مهلا عربی خوان / 1387 بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثر بخشی مدیریت در مدیران سازمان های دولتی در این‌ تحقیق تمرکز روی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مدیران بر اثربخشی آنها می‌باشد. شاخص‌های اثربخشی نیز براساس مؤلفه‌های کریتنر و کرینسکی می‌باشد. نتایج تحقیق، فرضیه اصلی یعنی ارتباط بین انواع خاصی از سبک‌های شخصیت‌ با اثربخشی مدیریتی را مورد تأیید قرار گرفت.در نتایج جانبی تحقیق نشان داده شد که اثربخش‌ترین سبک‌ شخصیت در مدیران ارشد،سبک شهودی – عاطفی (گروه دوست) و در مدیران عملیاتی، سبک‌ شهودی-منطقی (عمل‌گرا) است.