2-4-1-1-2- بررسي ميزان اثربخشي سيستم اطلاعات مديريت در شركت بازرگاني پتروشيمي ايران” عنوان پایان نامه مهر افشان است به راهنمایی رضائیان که در سال 1381 مورد دفاع قرار گرفته است.در این تحقیق آمده که با توجه به هزینه بر بودن سیستم اطلاعات مدیریت و وضعیت مالی سازمان ها و از سوی دیگر اجتناب ناپذیر بودن بهره گیری از فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی، سازمان های ما باید با آگاهی کامل در این راه قدم بردارند و با بررسی اثر بخشی این سیستم ها و بازنگری مجدد در آنها بتوانند باعث بهبود کیفیت اطلاعات تولید شده در سازمان شده و در نهایت وجود این سیستم ها باعث ایجاد ارزش افزوده در شرکت شود. بدین منظور ‎۳ فرضیه اصلی و یک فرضیه فرعی مورد بررسی قرار گرفت. فروض اصلی عبارتند از : ‎۱- سیستم اطلاعات مدیریت شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران اطلاعات دقیق و مربوط تولید می کند. ‎۲- سیستم اطلاعات مدیریت شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران اطلاعات به موقع تولید می کند. ‎۳- سیستم اطلاعات مدیریت شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران اطلاعات با شکل مناسب تولید می کند. فرضیه فرعی: مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران از سیستم اطلاعات مدیریت در تصمیم گیری استفاده می کنند. فرضیه های فوق از طریق داده های گردآوری شده از طریق پرسشنامه، که توسط مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی تکمیل گردید، مورد بررسی قرار گرفت و نتایج ذیل حاصل شد: سیستم اطلاعات مدیریت شرکت بازرگانی پتروشیمی ایران اطلاعات دقیق و مربوط در حد قابل قبولی تولید نمی کند و در مورد به موقع بودن و نیز شکل مناسب اطلاعات تولیدی نیز همان نتیجه فوق گرفته شد و در بررسی فرضیه فرعی نیز به این نتیجه رسیدیم که مدیران شرکت بازرکانی پتروشیمی ایران برای تصمیم گیری های خود از سیستم اطلاعات مدیریت موجود استفاده اندکی می کنند (مهرافشان،1381).
2-4-1-1-3- “طراحی الگوی مدیریت اثربخشی سازمانی بر اساس نظریه نظم در آشفتگی”عنوان رساله دکترای قدمی است که در سال 1383 مورد دفاع قرار گرفته، در این پژوهش در مورد بررسی سیستم اثربخشی سازمان ها و شرکت های ایرانی که وظایف اصلی آنها ارائه خدمات است،از فهرست موجود سازمان ها و شرکت های دولتی،شش سازمان و شرکت بزرگ خدماتی که از لحاظ مقررات و آیین نامه استخدامی، مالی و معاملاتی از استقلال بیشتری نسبت به سایر شرکت ها برخوردار بوده اند،انتخاب شدند. با جمع آوری منابع علمی لازم،طرح تحقیق ارائه شد و از دیدگاه های نظری مخصوصاً چارچوب اصلی نظریه های نظم در آشفتگی،روش اندازه گیری اثر بخشی سازمانی استخراج و با توجه به تمرکز چهار عامل اصلی، یعنی شاخص های مالی،مشتریان،کارکنان و شاخص های توسعه و رشد به دلیل تنوع متغیرها از سه روش آماری (با شش مشخصه آماری) شامل تحلیل تشخیصی،رگرسیون لوجستیک و همبستگی استفاده گردید و نتایج مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. بر مبنای این تحقیق وجود حاکمیت مدیریت ثبات در اکثر سازمان ها وشرکت های ایرانی از جمله شش شرکت منتخب، مدیران فارغ از اینکه سازمان ها از چه درجه ای از اثر بخشی برخوردار باشد،بیش از 55 درصد علاقه مندی خود را به مدیریت تغییر بر اساس نظریه نظم در آشفتگی نشان داده اند. نتایج مطالعه نشان می دهدکه 38 درصد از مدیران به استقرار مدیریت مشارکتی و فقط در حدود 7درصد از مدیران ایرانی به نظام مدیریت ثبات علاقه مند بودند ( قدمی ،1383) .
2-4-1-1-4- “بررسي تأثير ارتباطات رسمي و غير رسمي سازمان بر اثربخشي واحدهاي اداري وزارتخانه ها در شهرستان مرزي آستارا” عنوان پایان نامه است که توسط ظهیری در سال 1384 مورد دفاع قرار گرفته است.اين پژوهش به دنبال بررسي و يافتن پاسخ مناسبي براي سئوال اصلي تحقيق كه عبارت است از “شيوه هاي ارتباطي ” چگونه است و هر يك از دو شيوه ي ارتباطي رسمي و غيررسمي چه تأثيري مي تواند بر اثربخشي واحد هاي اداري مورد پژوهش داشته باشد؟ انجام پذيرفته است. فرضیه های تحقيق به شكل زير تدوين شده اند:
فرضيۀ اصلي:
شيوه هاي ارتباطي بين مديران و زير دستان (ارتباطات رسمي و غيررسمي سازمان) با اثربخشي واحدها رابطه ي معني داري دارد.
فرضيه ها ي فرعي:
1-شيوه هاي ارتباطي رسمي بين مديران و زيردستان با اثربخشي واحدها رابطه ي معني داري دارد.
2- شيوه هاي ارتباطي غيررسمي بين مديران و زيردستان با اثربخشي واحدها رابطه ي معني داري دارد.
روش تحقيق از نوع پيمايشي مي باشد. به طوري كه از طريق توزيع پرسش نامه در بين مديران و زيردستان، اطلاعات به دست آمده را بر اساس آزمون فرضيه ها قضاوت شده است. با توجه به موضوع تحقيق، دو دسته متغير تعيين گرديد. شيوه هاي ارتباطات رسمي و غيررسمي به عنوان متغيرهاي مستقل و اثربخشي سازماني هم متغير وابسته مي باشد.
با توجه به آزمون های به عمل آمده در نهايت فرضيات تحقيق مورد تأييد قرار نگرفت و مشاهده شد كه در واحدهاي اداري وزارتخانه ها در شهرستان آستارا، شيوه هاي ارتباطات رسمي و غيررسمي از ديد مديران و زيردستان تأثير قابل ملاحظه اي را بر روي اثربخشي واحدهاي فوق ندارند و مي توان گفت عوامل ديگري هستند كه مجموعۀ آنها مي توانند بر روي اثربخشي واحد هاي فوق بيشتر اثرگذار باشد؛ كه محقق اميدوار است كه پژوهشگران بعدي در كارهاي تحقيقاتي خود اين عوامل تأثيرگذار را شناسايي نموده و بر غناي پژوهش هاي راجع به موضوع بي افزايند (ظهیری ،1384) .
2-4-1-1-5-“بررسی عوامل موثر بر استفاده کنندگان اردبيلی از ش

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

بکه های ماهواره ای کشورهای ترکيه و جمهوری آذربايجان” عنوان پایان نامه کارشناسی ارشد سپهری است که به راهنمایی گیویان در سال 1386 مورد دفاع قرار گرفت .این تحقیق در پی آن است تا مجموعه عواملی را که باعث می شوند، مردم اردبيل به شبکه های ماهواره ای روی آورند و در ميان صدها شبکه ماهواره ای، شبکه های ترکیه و آذربايجان را برای تماشا انتخاب کنند، مشخص نمايد.
امروزه توجه به شبکه های ماهواره ای در ايران، گسترش چشمگيری یافته است و شهر اردبيل نيز از اين مسئله مستثنی نيست. نظر به چند قومی بودن ايران، می توان انتظار داشت که در بسياری از مناطق ايران مخصوصاً در استان های مرزی، مجموعه عوامل فرهنگی و زبانی در استفاده آنها از شبکه های داخلی و خارجی موثر باشند. لذا بی توجهی به ويژگی چند قومی در برنامه های رسانه داخلی موجب ايجاد نارضايتی در مخاطبان و روی آوری به رسانه های خارجی می شود. دسترسی آسان به شبکه های ماهواره ای نيز اين امر را سرعت بخشيده است. بنابراين سوال اصلی تحقيق به اين صورت مطرح شد: عوامل موثر در استفاده مردم اردبيل از شبکه های ماهواره ای ترکيه و آذربايجان کدامند؟ با توجه به ويژگی خاص موضوع و جامعه آماری، روش نمونه گيری قابل دسترس و گلوله برفی برای پيمايش انتخاب شد. نتيجه بررسی نشان داد که 1/95 درصد افرادی که از شبکه های ماهواره ای استفاده می کنند، شبکه های ترکيه و آذربايجان را برای تماشا انتخاب می کنند.60 درصد از پاسخگويان هر روز و حداقل 3 ساعت شبکه های ترکيه و آذربايجان را تماشا می کنند. بيش از 67  و 61 درصد بينندگان، اشتراکات فرهنگی را به ترتيب در استفاده از شبکه های آذربايجان و ترکيه به اندازه “زياد” موثر دانسته اند. آزمون آماری خی دو نشان می دهد، بين نظر بينندگان اردبيلي درباره اشتراکات و علقه های فرهنگی و ميزان تماشای شبکه های آذربايجان و ترکيه رابطه معنی داری وجود دارد. بنابراين مي توان اين فرضيه را كه بين احساس اشتراکات فرهنگی با آذربايجان و ترکيه و استفاده کنندگان اردبيلی از شبکه های اين کشورها وجود دارد، پذيرفت.يافته های بدست آمده از پژوهش، نشان می دهند بيش از 70 درصد بينندگان گفته اند، اگر در ايران شبکه سراسری به زبان ترکی وجود داشته باشد آن را به اندازه “زياد” تماشا خواهند کرد. همچنين بيش از 57 درصد اين بينندگان عنوان کرده اند که اگر شبکه استانی اردبيل هماهنگ با زبان و فرهنگ و شرايط محلی استان باشد آن را زياد تماشا خواهند کرد. در نتيجه اين مسئله باعث تماشای “کم” برنامه های ماهواره ای خواهد شد.باتوجه به نتايج آزمون آماری، بين گروه های مختلف ساعات تماشا و ميزان تاثير تنوع در تماشای آنها تفاوت معناداری مشاهده نمی شود؛ به طوری که همه گروه های مختلف تماشا در کل بيش از 80 درصد به وجود تنوع (فواید علمی و آموزشی – شاد کردن روحيه مردم) در شبکه های ترکيه  و آذربايجان اشاره می کنند. بنابراين در ميان گروه های مختلف، تاثير “تنوع” در ميزان تماشا تقريباً يکسان است.گروههای سنی مورد توجه در اين تحقيق به نبود سانسور و ارائه کامل اطلاعات و اخبار و تاثير آن در استفاده مردم از شبکه های ترکيه و آذربايجان به ترتيب 90 و 88 درصد، نظر موافق داده اند. بنابراين سن عامل تعيين کننده تماشای اين شبکه ها نبوده است(سپهری،1386) .

2-4-1-1-6-“نقش شايستگي مديران در اثربخشي مديريت (مطالعه موردي در شركت مخابرات استان قزوين)”عنوان پایان نامه يگانگي از دانشكده مديريت و حسابداري- دانشگاه آزاد اسلامي قزوين است که در سال 1389 مورد دفاع قرار گرفته است . در پژوهش حاضر به بررسي تاثير شايستگي هاي مديران در اثربخشي مديريت در شركت مخابرات استان قزوين بر اساس مدل بوياتزيس و شرودر و لوتانز پرداخته شده است. شايستگي هاي مديران در دو بعد فردي شامل دانش و معلومات حرفه اي، مهارت ها، ويژگي هاي شخصيتي و نگرش و بينش و بعد اجتماعي كه شامل اعتبار حرفه اي و اعتبار عمومي ميباشد و همچنين اثربخشي طبق الگوي لوتانز با دو معيار رضايت شغلي كاركنان و تعهد كاركنان مورد سنجش قرارگرفته است. هدف از اين بررسي تجربي، پاسخ به سؤال ذيل است: آيا شايستگي هاي مديران بر اثر بخشي مديريت تاثير مي گذارد؟ در تحقيق حاضر جامعه آماري، كليه كاركنان شركت مخابرات استان قزوين است كه تعداد آنها 267 نفر مي باشد. روش نمونه گيري استفاده شده براي كاركنان به صورت نمونه گيري طبقه اي با تعداد نمونه 60 نفر مي باشند. روش تحقيق به كار گرفته شده در اين پژوهش كاربردي، توصيفي- همبستگي است. نتايج حاصل از اجراي تحقيق نشان مي دهد كه بين شايستگي فردي و اجتماعي مديران و اثربخشي مديريت همبستگي وجود دارد و همچنين بين تمام متغيرهاي ابعاد شايستگي هاي مديران (بعد فردي و بعد اجتماعي) و اثربخشي آنان همبستگي معناداري وجود دارد، بين مهارتهاي مديريتي، ويژگي هاي شخصيتي و نگرش و بينش مديران با اثربخشي همبستگي معناداري مشاهده نگرديد، اولويت بندي تأثير هر كدام از زير شاخص هاي متغيرها نيز مشخص شده است.
2-4-1-1-7-“بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان”عنوان پایان نامه ای است که در سال 1391 توسط سعادت و به راهنمایی و مشاوره رضایی صوفی، دوستار صورت پذیرفته است، هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی ارتباط بین سلامت سازمانی با اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان می باشد. جامعه آماري پژوهش حاضر را کلیه پرسنل اداره کل ورزش و جوانان استان گیلان تشکیل می دهند. در این پژوهش براي جمع آوري داده ها از دو پرسشنامه سلامت سازمانی که محقق ساخته بوده و از 50 سوال تشکیل شده و داراي 11 بخش می باشد و پرسشنامه اثربخشی با 42 سوال در هشت بخش استفاده شد. ثبات درونی هر دو پرسشنامه در یک مطالعه راهنما و با استفاده ازآلفاي کرونباخ به ترتیب 94/0 درصد و 90/0درصد به دست آمده براي تجزیه و تحلیل یافته هاي پژوهش از آزمون هاي آماري کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون خطی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد که بین تمامی ابعاد سلامت سازمانی شامل ارتباط، مشارکت، تعهد، اعتبار، روحیه، اخلاقیات، عملکرد،تعیین هدف، رهبري حمایتی، کارایی و منابع با اثربخشی سازمان ارتباط مثبت و معنی داري وجود داشت و در نهایت بین سلامت سازمانی با اثربخشی رابطه مثبت و معنی داري مشاهده شد. همچنین نتایج آزمون رگرسیون نشان داد که ابعاد رهبري حمایتی، عملکرد و تعیین هدف پیش بینی کننده مناسبی براي اثربخشی سازمان هستند. در کل نتایج پژوهش از این موضوع حمایت کردند که سلامت سازمانی و ابعاد آن به عنوان یک پیش بینی کننده قوي تا حد زیادي اثربخشی را تحت تأثیر خود قرار می دهند (سعادت،1381).
2-4-1-2- مقالات داخلی مرتبط
2-4-1-2-1-” مخاطب وابستگی یا رضایت مندی” ، عنوان مقاله ای است که توسط قاسمی در سال 1386 نوشته شده است. در این مقاله از دو رویکرد”وابستگی” و “استفاده و رضایتمندی” یاد شد. درحالی که رویکرد وابستگی معتقد به‌ وابسته بودن مخاطبان به رسانه‌ها به علت دو نیاز دانستن اطلاعات و گریز از واقعیت است،رویکرد رضایتمندی و بهره‌وری برفعال بودن‌ مخاطب و استفاده از رسانه برمبنای مقاصد و نیازهای روانی و اجتماعی‌ تاکید دارد.با توجه به اینکه رویکرد وابستگی به تاثیر مخاطب از رسانه‌ تاکید دارد؛امروزه با وجود تفاوت بین تاثیر و استفاده و رضامندی از رسانه‌ها می‌توان ادعا کرد نوعی همگرایی بین این دو به وجود آمده، تاثیر رسانه‌ها از آثار غیرمستقیم، بلند مدت و پراکنده رسانه‌ها می‌گوید و مخاطب را از منفعل بودن به فعال می‌گیرد و همگرایی این دو سبب‌ شده از رویکرد جدیدی با عنوان”استفاده و تاثیر” یاد شود(قاسمی،1386) .
2-4-1-3-تحقیقات داخلی مرتبط
2-4-1-3-1-“ عنوان تحقیق است که توسط مقیمی ، خنیفر، عربی خوان در سال 1387 صورت گرفته در این‌ تحقیق تمرکز روی تأثیر ویژگی‌های شخصیتی مدیران بر اثربخشی آنها می‌باشد.امروزه در استخدام و به کارگیری منابع انسانی،مهم ویژگی‌های روانی و شخصیتی متقاضی شغل با پست و شغل مورد نظر می‌باشد.که در ماده 9 آئین‌نامه اصلاح نظام‌های مدیریتی و اداری تصریح شده‌ است.از بین مدل‌های شخصیتی، چهار سبک حل مسأله یونگ انتخاب شد که شامل عمل‌گرا، عقلانی،گروه دوست،و نوآور می‌باشد.شاخص‌های اثربخشی نیز براساس مؤلفه‌های کریتنر و کرینسکی می‌باشد. نتایج تحقیق، فرضیه اهم یعنی ارتباط بین انواع خاصی از سبک‌های شخصیت‌ با اثربخشی مدیریتی را مورد تأیید قرار داد.در نتایج جانبی تحقیق نشان می دهد که اثربخش‌ترین سبک‌
شخصیت در مدیران ارشد،سبک شهودی – عاطفی (گروه دوست) و در مدیران عملیاتی،سبک‌ شهودی-منطقی (عمل‌گرا) است.
2-4-1-3-2-“بررسي رابطه سلامت سازماني با اثربخشي مدارس پسرانه دولتي مناطق 2و3 آموزش و پرورش شهر تهران “ عنوان تحقیق دیگری است که توسط میرکمالی ، در سال 1387صورت گرفته است. تحقيق از نوع كاربردی است و به روش توصيفي- همبستگي انجام شده است. ويژگي‌هاي هفت‌گانه يگانگي نهادي، نفوذ مدير در مقامات مافوق، مراعات، ساخت‌دهي، حمايت منابع و تأكيدعلمي به عنوان مؤلفه‌هاي اصلي در سنجش سلامت سازماني مدارس بوده است. همچنين جهت سنجش اثربخشي مدارس از مدل اثربخشي تالكوت پارسونز استفاده شده است؛ كه در اين مدل اثربخشي سازماني داراي چهار مولفه اصلي (انطباق، تحقق‌هدف، انسجام و پايداري در حفظ الگوها) و شانزده شاخصه مي‌باشد. جامعة آماري اين پژوهش شامل معلّمان مدارس پسرانه دولتي مناطق 2 و3 شهر تهران در سه مقطع ابتدايي، راهنمايي و متوسطه است. نتايج اين پژوهش نشان مي‌دهد كه بين سلامت سازماني و اثربخشي مدارس پسرانه دولتي مناطق 2و3 آموزش و پرورش شهر تهران رابطة مثبت و معني‌داري وجود دارد . ميزان سلامت سازماني و همچنين اثربخشي در هر دو منطقه به طور معني‌داري بالاتر از ميانگين و رضايت‌بخش است. مدارس منطقه2 از سلامت سازماني و اثربخشي مطلوب‌تري نسبت به مدارس منطقه 3 برخوردار هستند. بين سلامت سازماني و هر چهار مولفه اثربخشي مدارس رابطه معني‌داري مشاهده شد. مدارس مقطع ابتدايي از سلامت سازماني و همچنين اثربخشي بهتري نسبت به مقاطع راهنمايي و متوسطه برخوردار هستند. تحليل رگرسيون نيز نشان مي‌دهد كه از بين مؤلفه‌هاي سلامت سازماني، تأكيدعلمي بيشترين قابليت پيش بيني اثر بخشي مدارس را دارا است(میر کمالی ،1387).
2-4-1-3-3-“ بررسی رسانه های جمعی و تأثیر آن بر فرهنگ جامعه” عنوان پژوهشی است که توسط براری در سال 1387 انجام پذیرفته است که در این تحقیق منظور از رسانه ها “وسایل ارتباطی جمعی” رادیو، تلویزیون و مطبوعات هستند همچنین در این تحقیق عنوان گردیده که فرآیند ارتباط همگانی در حال افزایش است و پژوهش هایی پیرامون نظام ارتباطی را به عنوان یکی از ارگان های مهم اجتماعی که با دیگر نظام های موجود در جامعه روابط و مبادلات متقابلی دارد و به نیازهای گوناگون جامعه انسانی پاسخ می دهد مورد بررسی قرار گرفته است. محقق معتقد است از آنجا که نیازهای بشر گوناگون است و پیچیدگی های جامعه انسانی روز افزون می باشد نقش وسایل ارتباطی اشکال و جنبه های مختلفی به خود می گیرد. و یکی از تأثیرات رسانه ها، تأثیرات فرهنگی آن بر جامعه می باشد و در پایان نتیجه می گیرد که امروزه عمده ترین نقش وسایل ارتباط جمعی بر عهده دارند عبارت اند از فرهنگ سازی، آموزش، اطلاع رسانی و ایجاد مشارکت.
2-4-1-3-4-“ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی دربرخی سازمان هاي ورزشی ایران” عنوان پژوهشی است که توسط امیدي، تندنویس و مظفري، در سال 1389صورت گرفته است. هدف پژوهش حاضر تعیین ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی در برخی سازمان هاي ورزشی ایران بود. بدین منظور 169 مدیر و 209 کارشناس با استفاده از نمونه گیري تصادفی به عنوان نمونه آماري تحقیق انتخاب شدند. ابزار اندازه گیري شامل پرسشنامه هاي استاندارد فرهنگ سازمانی دنیسون، اثربخشی مدیریت دانش گولد و همکاران ، اثربخشی سازمانی چاین بودند.جهت تعیین روایی صوري و محتوایی(از نظرات متخصصان) روایی سازه (از تحلیل عاملی اکتشافی و تأییدي) و پایایی )از آلفاي کرونباخ (استفاده شد، در جهت تعیین روابط علی و ارائه مدل نیز از روش معادلات ساختاری (SEM) استفاده گردید.در نهایت، یافته های تحقیق ضمن تایید مدل استخراج شده نشان دادند که فرهنگ سازمانی به ترتیب تاثیر مستقیم و غیر مستقیم مثبت و معنادار ی بر اثر بخشی سازمان دارد. اثر بخشی مدیریت دانش نیز تاثیر مثبت و معناداری بر اثربخشی سازمانی دارد و در نهایت فرهنگ سازمانی تاثیر مثبت و معناداری بر اثربخشی مدیریت دانش دارد. بنابراین سازمان های موجود جهت دستیابی به حداکثر اثربخشی سازمانی نیازبه تقویت هر چه بیشتر ابعاد ماموریت و یکپارچگی فرهنگ سازمانی دارند تا زمینه مساعدی برای رشد فعالیت ها خلق کنند و تسهیم دانش به وجود آورند.
2-4-1-3-5- “نقش و کارکرد وسایل ارتباط جمعی” نوشته شده توسط طالبزاده (1390) می باشد. در این مقاله می خوانیم که ، اهميت و نقش آموزشي رسانه هاي ارتباط جمعي در ميان رسانه هاي جمعي، راديو و تلويزيون از لحاظ آموزش غير رسمي، جايگاه ويژهاي دارند. اين وسايل به دليل برد وسيعشان، يکي از بهترين وسايل آموزشي و فرهنگي هستند. کشورهاي مختلف، بر اساس نيازهاي آموزشي خود مي توانند افزون بر آموزش مواد درسي، استفاده‌هاي ثمربخشي از راديو و تلويزيون در زمينه آموزش غير رسمي به عمل آورند.آموزش غير رسمي از طريق امواج راديو وتلويزيون، مي تواند در تمام ساعات شبانه روز شيوه هاي صحيح کشاورزي، دامداري، بهداشت، حمل ونقل و ترافيک و… را در بر گيرد و در بهبود وضع جامعه مؤثر افتد. دانش آموزان امروزي، بيش از پانزده هزار ساعت از وقت خود را در کنار تلويزيون و باتصاوير تلويزيون مي گذرانند، اين در حالي است که تنها حدود هزار ساعت از وقت خود را در کلاس در س و با معلم هستند. و اين مي تواند اهميت اين مساله را دو چندان کند. کاربرد راديو وتلو
يزيون در آموزش غير رسمي کشورهاي مختلف، شديدا״ تابع هدف هاي توسعه و رشد آن کشورهاست و از اين رو، تفاوتهاي چشمگيري که در کاربرد و محتواي آموزشي راديو و تلويزيون در جوامع گوناگون يافت مي شود، کاملاً منطقي به نظر مي آيد.
2-4-2- پیشینه خارجی
2-4-2-1- مقالات خارجی مرتبط
2-4-2-1-1-” سبک رهبری مدیران و اثربخشی”عنوان تحقیقات کوئین و اسپرتیزر (1977)است، این تحقیق نشان داد که بین سبک رهبری مدیران و اثربخشی آن ها تفاوت معنی داری وجود دارد. هم چنین اظهار کرده بودند مشارکت کارکنان در تصمیمات مهم باید از طریق مرزبندی شفاف و واگذاری مسئولیت به طور دقیق انجام گیرد، موجب افزایش کنترل مدیریت می شود.
2-4-2-1-2- رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی“عنوان پژوهشی است که تیوانا در سال (2004) در مورد رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی انجام داده است و به این نتایج دست یافته است که بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. ایجاد دانش و به اشتراک گذاری سبب بهبود عملکرد و نوآوری می شود. یکپارچه سازی دانش موجب اثربخشی، توسعه محصول، کاهش حجم محصولات معیوب، کاهش نقص های ضمانت شده و افزایش کارایی می شود.
2-4-2-1-3-“نقش مدیریت دانش اثربخش در عملکرد سازمانی” مک اویلی و چاکراوارسی در سال 2005 در بررسی نقش مدیریت دانش اثربخش در عملکرد سازمانی به این نتیجه رسیدند که خلق و تسهیم دانش، با تقویت توان خلاقیت و نوآوري افراد در سازمانها عملکرد سازمانی را افزایش می دهند. طی تحقیقات اخیر، نقش مشارکت مؤثر سیستم هاي مدیریت دانش اثربخش در موفقیت کلی سازمان تأیید شده است.
2-4-2-1-4-“فرهنگ سازمانی و اثربخشی شخصی و رهبری” وانت و همکارش (2007) در پژوهش خود بین فرهنگ سازمانی و اثربخشی شخصی و رهبری ارتباط مستقیمی مشاهده کردند. در این تحقیق آمده ،فرهنگ سازمانی یک مزیت رقابتی پایدار می باشد و فرهنگ سازمانی عامل کلیدی در اثربخشی سازمانی است.
2-4-2-1-5- “مدیریت اثربخش” عنوان مقاله ای است که توسط فرانسیس مارگارت در سال 2007 به نگارش در آمده است. در این مقاله آمده است توسعه مهارت های مدیریت اثربخش برای مقابله با چالش ها و برنامه های خاص هر سازمان به عنوان یک نیاز فوری در بسیاری از شرکت ها و سازمان ها در رقابت های جهانی ، تغییرات سریع تکنولوژی و محیط به شمار می رود. امروزه تمایل به آموزش و توسعه در سازمان های موفق در سرتا سر جهان و مهارت های موثر در مقابله با چالش های خاص در سازمان برای دستیابی به اهداف و ماموریت ها در سازمان مبحث جدیدی است که در شبکه سازمان جهانی، انعطاف پذیر، یکنواخت و متنوع مشخص می شود. مهارت های مدیریت اثربخش به کارکنان و سازمان کمک می نماید تا آنان کارایی و اثربخشی خویش را بهبود ببخشند.از طرفی توسعه سریع فناوری و جهانی شدن نیز روندی از رقابت های فشرده را نشان می دهد که وجود مدیریت اثربخش در این محیط های پیچیده ضروری به نظر می رسد. ویژگی ها و سبک های مدیریت اثربخش در فرهنگ سازی، بهره وری کارکنان و در نهایت ، در موفقیت یا شکست تعیین کننده هستند. یک مدیر باید توانایی هدایت، نظارت، تشویق، القا کردن ، هماهنگی ، تسهیل در امور و پیشرو بودن در تغییر را داشته باشد و ویژگی های رهبری خود و دیگران را بسط دهد و از برنامه ریزی ، مهارت های ارتباطی و سازمانی بهره جوید. این گونه مهارت ها در رهبری مهم می باشند ولی بیشتر از آن ویژگی هایی مانند: درستکاری ، وجدان کاری، جرأت ، تعهد، صداقت ، اشتیاق ، اراده ، شفقت و حساسیت است که مهم تر محسوب می شود.
یک مدیر اثربخش باید مهارت ها ی زیر را داشته باشد: