کمال طلبی

89/0

نیاز به تایید

85/0

نیاز به راضی کردن دیگران

86/0

آسیب پذیری

81/0

کل پرسشنامه نگرش‌های ناکارآمد

86/0

پیامدهای مثبت

85/0

پیامدهای منفی

91/0

کل پرسشنامه باورهای مرتبط افراد به مواد

88/0

پایایی وسیله اندازهگیری است که عمدتا به دقت نتایج حاصل از آن اشاره می‌کند. به بیان دیگر، پایایی به دقت، اعتماد پذیری، ثبات یا تکرار پذیری نتایج آزمون اشاره می‌کند. روشهای تعیین پایایی متنوعاند (مومنی و قیومی، 1389). اصولا محققانی که از نرم افزار SPSS استفاده میکنند، جهت تعیین پایایی، محقق پرسشنامه را در اختیار چند نفر از نمونه قرار داد و به کمک روش ضریب آلفای کرونباخ پایایی دو متغیر و ابعاد آن را بدست آورد. نتایج این آزمون در جدول زیر نشان داده شده است: به طوری که ضریب الفای کرونباخ برای پرسشنامه نگرش‌های ناکارآمد مقدار (86/0) و برای پرسشنامه باورهای مرتبط افراد به مواد مقدار آلفای کرونباخ (88/0) بدست آمد، لازم به ذکر است که هرچه این مقدار به 1 نزدیکتر باشد، پایایی سازگاری درونی بیشتری است (داناییفرد و همکاران 1387). با توجه به این که پایایی هر متغیر و همچنین پایایی کل پرسشنامه بالاتر از 7/0 میباشد (حداقل مقدار مجاز) لذا می‌توان مدعی شد که پرسشنامه این تحقیق از پایایی کافی برخوردار میباشد.
3-5- روش اجرا
با توجه به ماهیت موضوع، پژوهش حاضر از جمله طرح‌هاي شبه تجربي با پيش آزمون، پس آزمون و گروه كنترل مي‌باشد. که به دوگروه 20 نفری از افراد دچار سوء مصرف مواد تقسیم شدند. گروه آزمايش ضمن امضاي برگه رضايتنامه كتبي، در فضایی که جهت آموزش به عنوان کلاس در نظر گرفته شده بود، دور هم جمع شده، و طی هشت جلسه مورد آموزش قرار گرفتند. در تهيه پروتكل درمانی، علاوه بر محتواي اختصاصي كه در قالب مطالعه كيفي تدوين شد، نگرش‌هاي ناكارآمد ويژه افراد معتاد، از ادغام مدل‌های شناخت درمانی بک، و شناخت درمانی تیزدل (بر پایه تنوری زیرسیستم‌های شناختی متعامل (ICS)[67] استفاده شد. معیارهای ورود به مطالعه: آزمودنی‌ها برای کنترل می‌بایست معیارهای زیر را می‌داشتند. 1. عدم دریافت هر گونه درمان روانشناختی قبلی. 2. رد کردن شرایط زیستی و جسمانی تأثیرگذار در اختلال (به طور مثال، اختلال غده‌ی تیروئید). 3. داشتن حداقل سواد خواندن و نوشتن. (البته مواردی نظیر نوع ماده مصرفی، تعداد دفعات بازگشت(عود مجدد) نیز مد نظر پژوهشگر قرار داشت که به عنوان معیار ورود به مطالعه در نظر گرفته شود، ولی به دلایل خارج از کنترل بودن این متغیرها و تاثیر آن بر کم شدن تعداد افراد گروه، از این موارد صرف نظر گردید، ضمن اینکه در راستای رعایت اخلاق پژوهشی، حفظ اطلاعات شخصی و اسامی و مسائل مطروحه در پرونده پزشکی و روان شناختی افراد، در سرلوحه کار و مورد تاکید پژوهشگر بود، و موارد لازم رعایت گردید. افراد منتخب که جهت همکاری و شرکت در کلاس آموزشی، آماده شده بودند، به تصادف در دو گروه جای داده شدند و شیوهی درمان بر روی آنها اجرا شد. تعداد جلسات آموزشی برای گروه آزمایش، هشت جلسۀ یک ساعت و نیم (90 دقیقه) بود که در هفته یک بار برگزار ‌شد. تكاليف خانگي در انتهاي هر جلسه تعيين مي‌شد (براي نمونه شناسايي و ثبت افكار ناكارآمد در زمان بروز هيجانات منفي) غمگيني، نااميدي، تمرين جانشين سازي افكار تحريف آميز با باورهاي مثبت و واقع گرايانه و ثبت در برگه‌هاي ويژه تكاليف خانگي، انجام تمرين‌هاي تن آرامي در فاصله جلسات و دادن بازخورد طي جلسات، شناسايي سبك اسنادي خود در رويدادهاي روزمره و ثبت آنها در فاصله بين جلسات و بحث پيرامون آن در جلسات درماني، شناسايي فرصت‌هاي افراد معتاد براي فعاليت‌هاي كاري موفقيت آميز به منظور بهبود خلق و برنامه ريزي براي مشاركت فرد در اين فعاليت‌ها در طول روز و دريافت بازخورد طي جلسات بررسي تكاليف خانگي و رفع ابهامات مربوط به درمان در دستور كار هر جلسه قرار داشت. به منظور رعايت جنبه اخلاقي، افراد گروه گواه نيز در جلسات گروهي مشاوره معمولي (بدون تكنيك) شركت نمودند كه البته به دليل محدوديت فضا و امكانات تنها 2 جلسه براي اين گروه تشكيل گرديد. پس از پايان مرحله ارزيابي در جلسه پيگيري، بروشورها و خلاصه آموزش مباحث و تكنيك‌ها كه طي جلسات درماني به گروه آزمايش ارائه شده بود به گروه گواه نيز داده شد. به منظور ارزيابي ميزان پايداري تأثيرات درماني در طول زمان (پيگيري)، مقياس نگرش‌هاي ناكارآمد، دو ماه بعد از اتمام جلسات درماني براي هر دو گروه آزمايش و گواه تكميل گرديد. چهارچوب جلسات درماني به طور مختصر به این شرح، در جدول زير نشان داده شده است.

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.