1-7-3- روش تجزيه و تحليل داده‌ها و آزمون فرضیهها
در این تحقیق با استفاده از يک روش تحقيق، داده‌ها تجزيه و تحليل و فرضيه آزمون و در آخر نتيجه‌گيري نهايي براي گزارش انجام خواهد شد. داده‌هاي جمع‌آوری‌شده با استفاده از نرم‌افزار Excel محاسبه و با نرم‌افزارهای Eviews، Stata مورد تجزيه و تحليل قرار خواهد گرفت. با توجه به اینکه در این تحقیق در پی بررسی رابطه کیفیت اطلاعات حسابداري با تأخیر در تعدیل قیمت سهم و قابلیت پیش بینی بازده هاي آتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران هستیم، پس از بررسی آمار توصیفی متغیرهای تحقیق، با استفاده از آزمون رگرسیون به بررسی رابطه بین آنها می‌پردازیم.
1-8- متغیرهای تحقیق
هر تحقیقی دارای تعدادی متغیر وابسته و مستقل می‌باشند، علاوه بر این بعضی از تحقیقات، دارای متغیر کنترل نیز می‌باشند. متغیرهای تحقیق حاضر به شرح زیر می‌باشند.
1-8-1- متغیر مستقل
متغیری که توسط پژوهشگر اندازه‌گیری، دست‌کاری و یا انتخاب می‌شود، تا تأثیر یا رابطه آن را برمتغیر و یا متغیرهای دیگری، اندازه‌گیری کند، متغیرمستقل نامیده می‌شود (دلاور، 1385). با توجه به پرسش های تحقيق و بر اساس مطالعات انجام شده، متغير مستقل کیفیت اطلاعات حسابداری می‌باشد.
1-8-2- متغیرهای وابسته
متغیر وابسته، متغیری است که مشاهده یا اندازه‌گیری می‌شود، تا تأثیر متغیر مستقل بر آن معلوم و مشخص شود (دلاور، 1385)، به عبارت دیگرمتغیر وابسته، متغیری است که تحت تأثیر متغیر مستقل قرار می‌گیرد. با توجه به تعریف فوق و مطالعه ادبیات تحقیق، متغیر وابسته در این تحقیق، تأخیر در تعدیل قیمت سهام و بازده های آتی می‌باشد.که در فصل سوم روش سنجش هر یک ارائه می گردد.
1-8-3- متغیرهای کنترلی
در یک تحقیق اثر تمام متغیرها را بر یکدیگر نمی‌توان بطور همزمان مورد مطالعه قرارداد. بنابراین محقق اثربرخی از این متغیرها را کنترل نموده، آن‌ها را خنثی می‌نماید. متغیرهای کنترلی تحقیق نیز دربرگیرنده سهامداران نهادی، گردش معاملات، روزهاي معاملاتی و اندازه شرکت خواهند بود.
1-9- تعاریف نظری واژه‏های کلیدی
بازده: به منفعت و سودي که از یک سرمایه گذاري حاصل می شود بازده میگویند.
اقلام تعهدي: تعدیلات حسابداري هستند که جریان هاي نقد عملیاتی شرکت را به سود حسابداري تبدیل می کنند (یوسفی، 1389، ص8).
کیفیت اقلام تعهدي: کیفیت اقلام تعهدي از نظر سرمایه گذاران به معنی نزدیکی سود حسابداري به وجه نقد است (یوسفی، 1389، ص8).
کیفیت اطلاعات حسابداری: از اینرو، کیفیت اطلاعات حسابداری در این تحقیق، همانند مطالعه ی فرانسیس و همکاران[6] (2005) و وردی[7] (2006) و همچنین، مطالعات عرب مازار یزدی (1374)، نوروش و همکاران (1385)، عرب مازار یزدی و طالبان (1387)، ثقفی و همکاران (1390) اینگونه تعریف و در نظر گرفته شده است: کیفیت اطلاعات حسابداری به ‌عنوان دقتی است که گزارشگری مالی در بیان اطلاعات حسابداری و در ارتباط با عملیات‌ شرکت، به ویژه جریان‌ های نقدی مورد انتظار دارد و به منظور آگاهی سرمایه‌گذاران ارائه می‌شود.
قیمت سهام: منظور از قیمت سهام، قیمت بازار یا قیمت معاملاتی است که در تابلوهای بورس مشاهده می شود.
تعدیل قیمت: تعدیل قیمت، فرایند انعکاس اطلاعات در قیمت سهام است. فرایندی که موجب می‌شود، قیمت معاملاتی سهام به ارزش واقعی آن نزدیک و در نهایت با آن مساوی گردد.
سرعت تعدیل قیمت: منظور از سرعت تعدیل قیمت سهام مدت زمانی است که طول می کشد تا اطلاعات در قیمت سهام منعکس گردیده و قیمت معاملاتی سهام به ارزش واقعی خود برسد (پور زمانی و قمری، 1393، 93).
1-10- ساختار کلی تحقیق
این فصل شامل کلیاتی در خصوص موضوع تحقیق است. بدین منظور، در این فصل هدف تحقیق و سپس موضوع تحقیق تشریح و توجیه اهمیت آن مطرح شد. در ادامه اهداف، سؤالات، فرضیه ها و روش انجام تحقيق بیان شد. در نهایت، واژه‌ها و اصطلاحات تعریف شدند.
فصل دوم به بیان مبانی نظری و پیشینه تحقیق‌های انجام‌شده می‌پردازد. در این فصل مبانی نظری به عنوان پشتوانه انجام این تحقیق و سپس پیشینه تحقیق‌های انجام‌شده در ارتباط با موضوع تحقیق بحث می‌شود.
فصل سوم روش اجرای تحقیق، الگوهای مورد استفاده در آزمون فرضیه‌های تحقیق و روش اندازه‌گیری متغیرهای مربوط مطرح می‌شود. افزون بر این، به تعریف عملیاتی متغیرها و مشخص کردن جامعه آماری پرداخته می‌شود.
فصل چهارم به آزمون فرضیه‌ها و تجزیه و تحلیل یافته‌های تحقیق اختصاص دارد. یافته‌ها در دو بخش آماره‌های توصیفی و استنباطی بررسی می‌شود و در ادامه مدل‌های مختلف تجزیه و تحلیل رگرسیون، ارائه و نتایج آزمون آماری بیان می‌شود.
فصل پنجم به نتیجه‌گیری و ارائه پیشنهادها اختصاص دارد. در این فصل ابتدا نتایج به دست آمده تشریح و مورد ارزیابی قرارگرفته و با یافته‌های تحقیق‌های پیشین مقایسه می‌شود، سپس محدودیت‌های تحقیق ارائه می‌شود. در نهایت، پیشنهادهای کاربردی تحقیق و پیشنهادهایی برای پژوهش‌های آتی مطرح می‌شود.
1-11- خلاصه فصل
این فصل شامل کلیاتی در خصوص موضوع تحقیق است. بدین منظور، در این فصل مسئله تحقیق، چارچوب نظری تحقیق سپس هدف تحقیق مطرح شد. در ادامه سوالات

دانلود کامل پایان نامه در سایت pifo.ir موجود است.

، فرضیهها، متغیرهای تحقیق بیان شد. در نهایت، تعریف عملیاتی واژگان تحقیق و ساختار کلی تحقیق بیان شد. در فصل دوم به بیان مبانی نظری و پیشینه تحقیقهای انجام شده میپردازد. در فصل دوم مبانی نظری به عنوان پشتوانه انجام این تحقیق و سپس پیشنه تحقیقهای انجام شده در ارتباط با موضوع تحقیق بحث میشود.
فصل دوم
مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1- مقدمه
امروزه فرضیه قابلیت پیش‌بینی بازده سهام به عنوان واقعیت در مدیریت مالی موردپذیرش قرار گرفته است. یکی از اهداف اطلاعات حسابداری کمک به استفاده‌کنندگان در پیش‌بینی جریان‌های نقد ورودی آتی به واحد تجاری و به‌تبع آن پیش‌بینی بازده سرمایه‌گذاری است. بخشی از متغیرهای تأثیرگذار بر بازده سهام شرکت‌ها در بازار سهام ناشی از اطلاعات مالی است که از طریق سیستم حسابداری تهیه می‌شود. میزان تأثیر این اطلاعات بسیار پیچیده و تا حدی ناشناخته است (قدردان و راشدی، 1392). از طرفی یکی از متداول‌ترین روش‌های تجزیه و تحلیل اطلاعات مالی، تهیه اطلاعات حسابداری است. اطلاعات حسابداری دارای کاربردهای مختلفی است، از جمله، این اطلاعات امکان دارد به عنوان معیار ارزیابی یا به عنوان معیار پیش‌بینی مورداستفاده قرار گیرد. اطلاعات حسابداری می‌تواند به عنوان معیار ارزیابی با صفات خاصی از ارقام، مرتبط شده و مبنای اندازه‌گیری تلقی گردد. در این تحقیق توجه به اطلاعات حسابداری با نگرش استفاده از آن جهت تعیین قیمت سهام و پیش‌بینی بازده سهام مورد توجه قرار می‌گیرد.
2-2- اطلاعات حسابداری
محصول نهايي گزارشگري مالي صورت‌های مالي است. در واقع هر صورت مالي منعکس‌کننده‌ی اطلاعاتي است كه در مجموع اين اطلاعات می‌تواند تصوير روشني از واحد تجاري موردنظر ارائه كند، به همين دليل بخش عمدهاي از تئوري ها، تحقیق‌ها و استانداردهاي حسابداري به صورت‌های مالي اختصاص دارد، اما ازآنجاکه حسابداري به نيازهاي اطلاعاتي استفاده‌کنندگان توجه دارد، برخي تعریف‌ها، ویژگی‌های كيفي و رهنمودها دستيابي به اين هدف‌ها را آسان می‌نماید(صفار يزدي، 1389).
 
شکل 2-1 فرايند گزارشگري مالي(رحمانی، 1381)
2-2-1- اطلاعات حسابداري و تصمیم‌گیری
اگر پذيرفته شود هدف عمومي و مشترک از تهيه و ارائه اطلاعات حسابداري فراهم ساختن مبنايي براي تصمیم‌گیری‌های اقتصادي است. در آن صورت مطالعه در ابعاد رفتاري حسابداري ضروري است. توجه به مفاهيم عبارات زير می‌تواند در تبيين ارتباط بين سیستم‌های حسابداري، اطلاعات حسابداري و تصمیم‌گیرندگان مفيد واقع شود:
اگر اطلاعات حسابداري در فرايند تصمیم‌گیری به عنوان اطلاعات مربوط تلقي نشود هر گونه تغيير در اين اطلاعات نيز بر تصمیم‌گیری مؤثر نخواهد بود .
هر گاه اطلاعات غير حسابداري نيز در دسترس باشد، آنگاه مفهوم جايگاه ذهني اطلاعات حسابداري (در نظر تصمیم‌گیرنده) بر ارزش اين اطلاعات (اطلاعات حسابداري) در فرايند تصمیم‌گیری مؤثر خواهد بود.
وجود ساير اطلاعات (اطلاعات غير حسابداري) در ارزش‌گذاری اطلاعات حسابداري توسط يک تصمیم‌گیرنده در فرآيند تصمیم‌گیری، عامل تعیین‌کننده مهمي خواهد بود. جنبه‌های رفتاري نهفته در عباراتي از اين قبيل در تدوين و بسط تئوري هاي حسابداري و ارائه اطلاعات در سیستم‌های تصمیم‌گیری حائز اهميت است. علی‌رغم پيشرفت فراوان علوم رفتاري هنوز دانش زيادي در چگونگي به‌کارگیری اطلاعات براي تصمیم‌گیری افراد در دست نيست. بنابراين پیش‌بینی دامنه وسیع تأثير اطلاعات حسابداري در فرآيند تصمیم‌گیری با مشکل مواجه است(بدری، 1372).
هندريکس[8] در اين رابطه می‌گوید: “مشکل اصلي در درک فرايند تصمیم‌گیری افراد اين است که مطالعه مستقيم عمليات مغز انسان با تکنولوژي امروزه امکان‌پذیر نيست و باید در جستجوي راه‌های غیرمستقیم بود”(بدری، 1372).