= جریان وجه نقد حاصل از عملیاتی شرکت i در سال t+1؛
= تغییر در درآمد فروش شرکت i در سال t؛
= خالص داراییهای ثابت مشهود شرکت i در سال t؛
= باقی مانده در رابطه بالا که معیار تعیین کیفیت اقلام تعهدی می باشد.
بنابراين هر چه اندازه مقادير خطاي حاصل (|  |) از این مدل كمتر باشد، كيفيت اقلام تعهدي و در نتيجه كيفيت گزارشگري مالي بالاتر خواهد بود.
3-4-2- متغیرهای وابسته
1- تاخیر در تعدیل قیمت
تاخیر در تعدیل قیمتبر مبناي مدل هو و ماسکوویتز در سال 2005 متوسط تأخیر در تعدیل قیمت نسبت به اطلاعات منتشر شده براي هر شرکت با استفاده از رگرسیونهاي زیر محاسبه می گردد :
مدل شماره (3-2) رگرسیون محدود نشده:
 
مدل (3-3) رگرسیون محدود شده:
 
که در اینجا:
= بازده سهم شرکتi در دوره t؛
= بازده بازار شرکتi در دوره t.
در این تحقیق فرض می شود در صورتی که قیمت سهم به اطلاعات منتشر شده با تأخیر واکنش نشان دهد آنگاه برخی از  های برآورد شده در معادلۀ رگرسیون شماره (3-2) از صفر اختلاف معناداري پیدا می کنند. بنابراین بازده هاي متأخر، توان تشریح رگرسیون را افزایش می دهند. ولی با فرض آنکه کلیه  ها صفر باشند رگرسیون شماره (3-3) نیز برآورد می شود. آنگاه تأخیر قیمت بر مبناي ضریب تعیین محاسبه شده با استفاده از بازده هاي هفتگی بر مبناي معادلات یاد شده به شرح زیر محاسبه می گردد:
 
رابطه (3-4)
که در اینجا:
= تأخیر قیمت؛
= رگرسیون محدود شده،
= رگرسیون محدود نشده،
2- بازده سهام آتی
بازده سهام: براي محاسبه بازدهی یک شرکت، از سه عامل (تفاوت ریالی قیمت سهام در انتهاي دوره نسبت به اول دوره، میزان تقسیم سود در طول دوره، میزان افزایش سرمایه شرکت ها از محل اندوخته یا آورده در محدوده زمانی) استفاده می شود (مشایخی و همکاران، 1392، ص106). در این تحقیق برای بازده سهام آتی از رابطه زیر استفاده می شود.
رابطه (3-5)
3-4-3- متغیرهای کنترل
میزان مالکیت نهادي (InstOwn): مطابق تعریف ارائه شده و مورد استفاده در تحقیق هاي روبین (2007) و کولتو (2009)، براي محاسبه میزان مالکیت نهادي مجموع سهام در اختیار بانک ها و بیمه ها، هلدینگ ها، شرکت هاي سرمایه گذاري، صندوق هاي بازنشستگی، شرکت هاي تأمین سرمایه و صندوق هاي سرمایه گذاري، سازمان ها و نهادهاي دولتی و شرکت هاي دولتی بر کل سهام منتشره شرکت تقسیم شده و درصد یا میزان مالکیت نهادي به دست آمده است (رحمانی و همکاران، 1391، ص147). این متغییر از یاداشت های همراه صورت های مالی شرکت ها استخراج می شود.
گردش معاملات (Turn): گردش معاملات عبارتست از متوسط تعداد سهام معامله شده در طی هر سال تقسیم بر کل سهام منتشر شده در آن سال است.
روزهاي معاملاتی (Traday): عبارتست از تعداد روزهایی که سهام شرکت در طی سال مورد معامله قرار گرفته است.
اندازه شرکت (Size): عبارت است از لگاریتم دارایی هاي شرکتi در دوره t.
3-6- مدل های تحقیق
برای آزمون فرضیات این تحقیق از مدل زیر استفاده خواهیم نمود.
مدل (3-4)
 
مدل (3-5)
 
که در اینجا
= تاخیر در تعدیل قیمت شرکت i در دوره t؛
= کیفیت اقلام تعهدی شرکت i در دوره t؛
= بازده سهام آتی شرکت i در دوره t؛

برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.