2-9-2- نرخ بازده مورد انتظار
آقای شارپ[25] در تحقیقات خود که منجر به ارائه مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای[26] شده اثبات کرد که بازده مورد انتظار یک اوراق بهادار منحصربه‌فرد مساوی است با بازده یک دارایی بدون ریسک به علاوه ریسک نسبی اوراق بهادار(β) ضربدار اختلاف بازده پرتفوی بازار منهای بازده دارایی بدون ریسک، که به قرار زیر است:
E(r i)=r f-β i ( r m-rf) (2-3) رابطه
که در اینجا:
(E) ri= بازده مورد انتظار؛
r f= بازده بدون ریسک یک دارایی؛
i β = ریسک نسبی اوراق بهادار؛
rm= بازار پرتفوی بازار،
rm = نرخ بازده پرتفوی بازار.
نرخ بازده پرتفوی (نرخ بازده کل) از مجموع تغییرات قیمت و سود نقدی تقسیمی با در نظر گرفتن مبلغی که به عنوان سرمایه پرداخت می‌شود، به دست می‌آید.
رابطه(2-4)
 
که در اینجا:
TEPt = شاخص سهام در پایان روز؛
EPt-1 = شاخص سهام در اول روز؛
XiP = آورده نقدی سهامداران در افزایش سرمایه؛
Ci = تعداد سهام در دوره؛
Dit = سود نقدی هر سهم؛
Pit= قیمت سهام در دوره؛
t = دوره مورد بررسی (راعی و تلنگی، 1387).
2-9-3- نرخ بازده واقعی سهام
2-9-3-1- نرخ بازده واقعی سهام (روش اول)
بازده سهام عبارت است از کل عایدی یا ضرر (بازده منفی) حاصل از سرمایه‌گذاری دریک دوره معین که با تقسیم این مبلغ بر سرمایه‌ای که برای به دست آوردن آن در ابتدای دوره صرف شده است. بازده شامل تغییرات در اصل سرمایه (قیمت سهام) و سود نقدی دریافتی[27] می‌باشد.
برای محاسبه بازده سهام شرکت‌ها باید فاکتورهای متعددی از جمله افزایش سرمایه، منبع افزایش سرمایه و زمان افزایش سرمایه بایستی مد نظر قرار گیرد. برای محاسبه بازده با توجه به فاکتورهای مذکور از فرمول‌های زیر می‌توان استفاده نمود:
1-شرکت طی دوره افزایش سرمایه نداده باشد. در این صورت نرخ بازده سهام عادی برابراست بارابطه (2-5)
R((P1P0)+DPS)/P0
که در اینجا:
R = نرخ بازده سهام عادی؛
1 P = قیمت بازار سهام در پایان سال مالی؛
0 P = قیمت بازار سهام در ابتدای دوره مالی؛
DPS = سود نقدی تعلق گرفته به هر سهم در طی دوره مالی.
2-شرکت طی دوره از محل اندوخته‌های خود افزایش سرمایه داشته باشد. در این حالت نرخ بازده سهام عادی برابراست با:
حالت اول ) افزایش سرمایه قبل از مجمع عمومی عادی رخ داده باشد:
رابطه (2-6)
R=((1+α)+(P1+D)-P0)/P0
که در اینجا:
α = درصد افزایش سرمایه است.
حالت دوم ) افزایش سرمایه بعد از مجمع عمومی عادی رخ دهد:
رابطه (2-7)
((1+α) P1+D-P0)/P0

یک مطلب دیگر:   بررسي رابطه بين كيفيت حسابداري، تأخير درتعدیل قيمت سهام و بازده آتي سهام ...
برای دانلود متن کامل این فایل به سایت torsa.ir مراجعه نمایید.